Правила за ползване

Общи условия за достъп и ползване на интернет страницата на Информационна агенция „ФОКУС”

Настоящата интернет страница с адрес www.focus-news.net е собственост на «Фокус-Нунти» ООД. Съдържанието на уеб сайта е предназначено да предоставя информация до неограничен кръг лица (Потребители).

Неоторизираният достъп, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информациите, съдържащи се в този сайт е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.

Достъпът до този сайт е изцяло безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя.

Информационна агенция „ФОКУС” притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата като обект на авторското право. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата, без изричното писмено съгласие на «Фокус-Нунти» ООД. «Фокус-Нунти» ООД е регистрирало собствената Информационна агенция „ФОКУС” под Рег.N 77517 –Свидетелство за регистрация на марка.

Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса, Информационна агенция „Фокус” се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към www.focus-news.net като първоизточник. Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на www.focus-news.net представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.

В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта www.focus-news.net, Информационна агенция „ФОКУС” не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която Потребителят е получил достъп.

Интернет страницата на Информационна агенция „ФОКУС”е насочена към неограничен кръг лица. Лица, на които е забранен достъпът до страницата и/или изложената в него информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата. За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Използвайки www.focus-news.net Потребителят се съгласява с Правилата за ползване на www.focus-news.net. Тези правила могат да бъдат променяни от „Фокус-Нунти” ООД без предварително предупреждение.

При всяко посещение, Потребителят дава достъп до:

  1. Използване на своя IP адрес, за съставяне на метрични данни.
  2. Google Analitics bot, събиране на метрични данни от Гугъл.
  3. Google Adsense bot, за анализиране и показване на реклами от Гугъл.
  4. GemiusTraffic (Гемиус Трафик) и GemiusAudience (Гемиус Оудиенс), измерване на интернет аудиторията на www.focus-news.net

Ако желаете да прочете как работят бисквитките (cookies), моля вижте тук.

„Фокус-Нунти” ООД се води от журналистическите стандарти и е подписало Етичен кодекс на българските медии. Не се публикуват информации, без посочен източник. Всички мнения, оценки и твърдения, изказани в интервютата отразяват лични виждания и Информационна агенция „Фокус” не носи отговорност за тях.

Всеки потребител има право да не разглежда този сайт. „Фокус-Нунти” ООД не носи отговорност за субективни възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията, публикувана на www.focus-news.net ,не носи отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до този сайт и информацията на него. Потребителите са изцяло отговорни за оценката на използваемостта на информацията на сайта и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация, предоставена чрез тази интернет страница.

Всеки ден в 00:00 часа www.focus-news.net занулява всички информационни материали, като те преминават и са налични в раздела „Новини за вчера“. Информaционните материали на www.focus-news.net имат шест месечен срок, в който присъстват на сайта. В този период тези материали биват намирани и индексирани от Google, след което автоматично отпадат от сайта, следователно и от резултатите на Google и други търсачки. Секцията за търсене в горната част на сайта има възможност да търси единствено и само в този период, по зададена ключова дума/фраза. При поискване на информация за период от над шест месеца, считане от датата на извършване на търсенето,  следва да се обърнете към Информационна агенция „Фокус“ .

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Обща информация

а) Въведение

Следните известия за защита на данните са предназначени да Ви информират за обработката на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и допълнителните приложими закони за защита на данни.

б) Администратор на лични данни

Ние, „ ФОКУС – НУНТИ“  ООД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130552817, със седалище и адрес на управление: София 1505, ул. Султан тепе № 8, сме администратори съгласно ОРЗД и следователно сме отговорни за обработката на данни които Вие ни предоставяте.

2. За какви цели и на какво основание обработваме личните Ви данни?

a) Клиентска регистрация

Ние ще обработваме личните данни, събрани от сключени договори  с  клиенти по време на предстоящи бизнес сделки, с цел и на основание сключване и изпълнение на клиентски договор.

б) Маркетинг и анализ на клиенти

Ние ще обработваме личните данни, събрани от сключени договори  с  клиенти по време на предстоящи бизнес сделки, с цел и на основание сключване и изпълнение на клиентски договор. Това включва проучване на пазара, проучвания за обратна връзка и удовлетвореност на клиентите, анализ на клиентите, сегментиране на клиентите и профилиране, за да можем да предложим услуги, които биха представлявали интерес за клиентите, както и анализ на услугите. Също така ще се свържем с вас за тези цели чрез електронна поща. За горепосочените цели Вашите данни ще се съхраняват в нашия склад за данни и ще бъдат обогатени с данни, които събираме от обществени източници (например от Търговския регистър). Това обработване е основано на легитимния ни интерес за подобряване на нашите услуги и взаимоотношенията с Вас, което е ключов фактор за нашия успех в бизнеса.

3. Какви са личните Ви данни, които обработваме?

В зависимост кой сте (напр. клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и т.н.) и как взаимодействате с нас (напр. по интернет, не чрез интернет, по телефона и т.н.), ние може да обработваме различни данни за Вас.  Може да събираме данни за Вас например когато посещавате или използвате нашите предназначени за потребителите или за клиентите уебсайтове, приложения или канали за социални медии, когато купувате или използвате нашите продукти, услуги, системи или приложения. стоки и 4. За колко време съхраняваме личните Ви данни?

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до прекратяване на отношенията, освен в случаите, когато сме задължени по закон да съхраняваме допълнително данните Ви за целите на предоставянето им на публични органи, например на данъчните власти. Това съхранение и прехвърляне на Вашите лични данни на публични органи с цел изпълнение на правно задължение е основано на чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД.

4. Задължително / доброволно предоставяне на данни

Предоставянето на следните данни е необходимо за сключването на договор с Вас и за да можем да обработим Вашата клиентска регистрация: име на клиента (името на Вашата фирма), бранш, правна форма, служебен адрес за фактуриране, служебен телефонен номер, ЕИК, данни за поне едно упълномощено лице . Останалите данни, събрани в процеса на регистрацията, се предоставят от вас доброволно.

5. Вашите права:

Като субект на данните, можете да се свържете с нас по всяко време с писмено уведомление на посочените в точка 1 буква в), данни за контакт, да упражнявате правата си съгласно ОРЗД. Тези права са следните:

Правото да получава информация за обработката на данни и копие на обработените данни.

Право на изискване за поправка на неточни данни или попълване на непълни данни.

Правото да изисква изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, информацията относно други искания за заличаване.

Право да изисква ограничаване на обработката на данни.

Правото да получава личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат и да изисква предаването на тези данни на друг администратор.

Право на възражение срещу обработката на данни, за да я спре.

Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето.

Правото да подадете жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако смятате, че обработката на данни е нарушение на ОРЗД или приложимото законодателство за защита на личните данни.

При промени в закона може да се наложи промяна на Уведомлението за защита на данните. За подобни промени, ще Ви информираме своевременно на предоставените от Вас данни за контакт – служебен телефон, пощенски адрес или служебна електронна поща. Доколкото промените засягат обработката, която се основава на Вашето съгласие, при необходимост ще Ви помолим за ново съгласие.

 

Принтирай    Оразмери текст   + -