ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Красимира Анастасова, кмет на Община Долни чифлик: През лятото сме планирали ремонти на улици, на детски и социални заведения

Красимира Анастасова, кмет на Община Долни чифлик: През лятото сме планирали ремонти на улици, на детски и социални заведения

Кметът на Община Долни чифлик Красимира Анастасова, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

1 Юли 2019 | 09:35 | Радио „Фокус“ – Варна

Красимира Анастасова, кмет на Долни чифлик: Поддържа се непрекъснат контакт със собствениците и оператори на язовири, речните русла имат необходимата проводимост

Красимира Анастасова, кмет на Долни чифлик: Поддържа се непрекъснат контакт със собствениците и оператори на язовири, речните русла имат необходимата проводимост

Кметът на Община Долни чифлик Красимира Анастасова в интервю за Радио „Фокус“ – Варна. Фокус: Г-жо Анастасова, какво е състоянието на водоемите и деретата на територията на община Долни чифлик предвид очакваните интензивни валежи? Красимира Анастасова: На територията на община Долни чифлик има 5 язовира. Това са яз. „Долни чифлик“, яз. „Горен чифлик“, яз. „Пчелник“, яз. „Рудник“ и яз. „Юнец“. На 9 май бе извършена проверка по график на всички язовири от Комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени, назначена със заповед на областния управител на Варна. Състоянието на язовирите е добро, имат свободни обеми за поемане на водни количества. Яз. „Юнец“, който е частен, се поддържа на кота мъртъв обем с отворен основен изпускател поради необходимостта от ремонт на съоръжението, което не е извършено от собственика, за което има издадени предписания и актове от съответните контролни органи – Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Поддържа се непрекъснат контакт със собствениците и оператори на язовири от гл. експерт „Гражданска защита“ на Общината с цел осъществяване на мониторинг при предупреждения за очаквани значителни валежи и повишаване нивото за реакция при необходимост. Речните русла в населените места имат необходимата проводимост за провеждане на високи води. На 10 април бе извършена и проверка на реки и дерета от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна за замърсявания в населените места. Констатирани бяха няколко частични замърсявания с битови отпадъци в село Венелин, село Гроздьово и др., които са отстранени в срок в дадените предписания. Състоянието на дерета е добро, по-голяма част от тях са извън населени места и не представляват пряка заплаха за живота и здравето на населението. Фокус: А по отношение на пътната инфраструктура – колко километра е общинската пътна мрежа и какво е състоянието й след зимния сезон? Красимира Анастасова: Общинските пътища на територията на община Долни чифлик са с дължина 56.9 км. След зимния сезон състоянието на пътищата е сравнително добро. През месец март е положена нова хоризонтална пътна маркировка с перли на общинската пътна мрежа между населените места Старо Оряхово – Ново Оряхово, Ново Оряхово – Шкорпиловци, Долни чифлик – Кривини, Кривини – Бърдарево, Бърдарево – Голица, от разклона на пътя Кривини – Бърдарево – Солник, с обща дължина 22 км. Фокус: Предвиждате ли ремонти на общинските пътища и улици, каква част от бюджета е отделена за тези дейности? Красимира Анастасова: От капиталовите разходи за 2018 година с източник целева субсидия от републиканския бюджет са предвидени основен ремонт на улици в село Шкорпиловци на стойност 80 000 лв., в село Старо Оряхово – в размер на 100 000 лв., в Долни чифлик – в размер на 153 900 лв., в село Солник – в размер на 20 000 лв., в село Пчелник – в размер на 50 000 лв., в село Венелин – в размер на 30 000 лв., в село Горен чифлик – в размер на 50 000 лв., както и в село Рудник, които са в размер на 50 000 лв. Предвиден е основен ремонт на участък от път ІV-90604 „Мелницата – село Юнец“ в размер на 20 000 лв. В дейности за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа за текущи ремонти са предвидени 952 128 лв., от които към 31 май са изразходвани 8 326 лв. Марияна ВАЛЕНТИНОВА

26 Юни 2018 | 15:03 | Радио „Фокус“ – Варна