СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Одобрена е Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032

Одобрена е Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032

София. Министерският съвет на Република България одобри Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Програма 2032 е разработена на базата на изготвения в Министерството на отбраната Доклад за резултатите от Стратегическия преглед на отбраната, който беше проведен като...

27 Януари 2021 | 17:11 | Агенция "Фокус"

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

София. Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. в размер до 100 000 хил. лв. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Средствата за изпълнение на проекта се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 г. С друго правителствено решение е приет доклада на министъра на отбраната относно получено на 09.10.2020 г. в Министерството на отбраната „Писмо за предлагане и приемане на оферта (Letter of Offer and Acceptance (LOA)” BU-P-LAY „Придобиване на наземни терминали от Мултифункционална система за обмен на информация (MIDS) за Българските Военновъздушни сили”. В резултат на проведени консултации с американската страна, на България е предложена оферта, отнасяща се за „Придобиване на наземни терминали от Мултифункционална система за обмен на информация (MIDS) за Българските Военновъздушни сили”, която е проект на международен договор със страни Правителствата на двете държави. Съгласно Закона за международните договори на Република България, този проект трябва да бъде одобрен от Правителството, което следва да упълномощи определено длъжностно лице за подписването му от България. Предвижда се договора да се ратифицира от Народното събрание, което е условие за влизането му в сила.

27 Януари 2021 | 17:05 | Агенция "Фокус"

Правителството прие промени в Закона за защита на конкуренцията

Правителството прие промени в Закона за защита на конкуренцията

София. Правителството прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.Това съобщиха от правителствената информационна служба. Законопроектът предвижда въвеждане в националното законодателство на нормите на Директива (ЕС) 2019/1, свързана с предоставяне правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, с цел да бъдат по-ефективни в правоприлагането и като гаранция на правилното функциониране на вътрешния пазар. Въвежда се Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Това води до създаване на национална правна уредба, която да регламентира тези практики. Чрез законопроекта се цели осигуряване на последователност и устойчивост на национално ниво на правоприлагането на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията и правото на ЕС в областта на конкуренцията.

27 Януари 2021 | 16:59 | Агенция "Фокус"

Близо 15 000 безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта  през 2021 г.

Близо 15 000 безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта през 2021 г.

София. Близо 15 000 безработни ще започнат работа, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2021 г., а 11 599 души ще бъдат включени в обучения по програми и мерки, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Документът беше одобрен на днешното заседание на правителството. Планираният брой на субсидираните работни места ще се увеличи с 12.2 % в сравнение е 2020 г. Предвидени са и средства за обучение по ключови компетентности на 1 000 заети лица в средни, малки и микро предприятия. Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда - 83 млн. лв. В резултат от реализирането на заложените действия, програми, проекти и мерки през 2021 г., се очаква коефициентът на безработица да бъде 5,2 %. Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени е минималната работна заплата, която от началото на 2021 г. е 650 лева при пълен работен ден. Увеличава се субсидирането на средствата за трудово възнаграждение - от 500 лв. на 550 лв. ежемесечно за едно лице по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, като при наемане на безработни е виеше образование ще се субсидират 630 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя. Трудовото възнаграждение на младежите включени в програма „Старт на кариерата“ се увеличава от 700 лв. на 800 лв., на младежките медиатори към общините - от 730 лв. на 830 лв., на психолозите - от 750 лв. на 950 лв., на мениджърите на случай - от 750 лв. на 900 лв., на ромските медиатори със средно образование - от 650 лв. на 750 лв. Ще се повишат и заплатите на ромските медиатори с виеше образование - от 700 лв. на 800 лв. по програма „Активиране на неактивни лица“. Увеличават се средствата за наставник - от 180 лв. на 200 лв. За насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица се повишават средствата за транспортни разходи за представяне пред работодател - до 20 % от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 130 лв.). Размерите на средствата за обучение на безработни лица за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация и за обучение за придобиване на квалификация по част от професия също се увеличават. По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2021 г. работа да започнат 2 500 безработни. По проект „Красива България” ще се осигури заетост на 230 души. По Двугодишният план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО ще бъдат обучени 2 800 лица от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда. По проекти, реализирани от социалните партньори 6 859 безработни лица ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии.

27 Януари 2021 | 16:50 | Агенция "Фокус"

 Правителството предлага проф. Ивайло Знеполски да бъде награден с орден „Стара планина“ - първа степен

Правителството предлага проф. Ивайло Знеполски да бъде награден с орден „Стара планина“ - първа степен

София. Министерският съвет предлага на президента на Република България да награди на проф. Ивайло Знеполски с орден „Стара планина“ - първа степен, за неговия принос в областта на културата и хуманитарните науки. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Ивайло Знеполски е роден през 1940 година в град София. Завършва философия в Софийския университет през 1965 г. В периода 1970-1980 г. е научен сътрудник към Института за съвременни социални теории. От 1984 г. е професор в СУ „Св. Климент Охридски”, а по-късно е и ръководител на катедрата по История и теория на културата на Философски факултет. Изследователските му интереси са залегнали в сферата на историята на близкото минало. Работи в областта на социалната история, изкуство и политика, медийни изследвания, визуална теория, херменевтика и др. Автор е на повече от 160 научни статии, есета, глави и предговори към сборници и книги, сред които повече от 50 в престижни чуждестранни научни издания. Проф. Знеполски е съдействал за напредъка на младите учени в сферата на социалните и хуманитарните науки. В продължение на 15 години е ръководител от българска страна на Френско-българското ателие за обучение на младите учени — съвместен проект на СУ „Св. Климент Охридски” и Висшето училище за социални науки в Париж. Заема водещо място в създаването и функционирането на първото в страната докторантско училище по социални и хуманитарни науки към СУ. През 2005 г. основава и ръководи Института за изследване на близкото минало. В дългогодишната си професионална дейност е заемал различни длъжности и позиции в обществената и научната сфера. Редактор е на научното списание Divinatio: Studia Culture logica (излизащо на английски, френски и немски език) от 1996 г., директор на Дом на науките за човека и обществото (от 1995 г.), член на научния съвет на Музея на Европа (от 1998 г.), заместник - председател на Висшата атестационна комисия (2003- 2007). В периода 1993-1994 г. е министър на културата.

27 Януари 2021 | 16:48 | Агенция "Фокус"