СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

София. Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер на 7 425 000 лв. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С тези средства ще бъде създадена адекватна готовност и ще бъде увеличен капацитетът на лечебните заведения за справяне на здравната система при пандемична обстановка. С проекта на ...

28 Юли 2020 | 22:29 | Агенция "Фокус"

 Отчуждават се имоти - частна собственост за модернизация на участък от пътя Видин – Ботевград

Отчуждават се имоти - частна собственост за модернизация на участък от пътя Видин – Ботевград

София. С решение на правителството се отчуждават имоти — частна собственост, за модернизацията на участък с дължина 27,717 км от път 1-1 (Е79) „Видин - Ботевград“ на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци в област Видин. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен план за трасето. Те се намират в землището на с. Вълчек, община Макреш, землищата на гр. Димово, с. Костичовци, с. Бела, с. Дълго поле, с. Орешец, с. Скомля и е. Медовница, община Димово, и землището на с. Ружинци, община Ружинци. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

28 Юли 2020 | 22:07 | Агенция "Фокус"

Правителството осигури над 94 млн. лв. за строителството на участъка Буховци - Белокопитово от АМ „Хемус“ и обходния път на Бургас

Правителството осигури над 94 млн. лв. за строителството на участъка Буховци - Белокопитово от АМ „Хемус“ и обходния път на Бургас

София. С постановление на Министерския съвет се предоставят 94 366 962 лв. за изграждането на участъка между Буховци и Белокопитово от АМ „Хемус“ и за предстоящото стартиране на строителните работи на северния обходен път на гр. Бургас. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С осигурените 81 421 062 лв. ще се извършат разплащания на извършващите се в момента строително-монтажни работи на 16,3 км от автомагистрала „Хемус“ - в участъка между Буховци и Белокопитово, на територията на областите Шумен и Търговище. Завършването на отсечката по договор е 2021 г., но строителите работят много мобилизирано и в случай че не възникнат допълнителни затруднения, е възможно строителството да приключи и по-рано от предвиденото. Останалите 12 945 900 лв. ще бъдат за авансови и междинни плащания при предстоящото стартиране на строителните работи и строителния надзор на северния обходен път на град Бургас. С изграждането на 4,7-километровото трасе транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ на юг по път І-6 София – Бургас и автомагистрала „Тракия“, ще се изнесе извън центъра на Бургас. По този начин ще се повиши безопасността на движение за пътуващите от Западна и Северна България като се избягва влизането в областния град.

28 Юли 2020 | 22:06 | Агенция "Фокус"

До 170 747 001 лева се отпускат допълнително на МРРБ за големи пътни обекти

До 170 747 001 лева се отпускат допълнително на МРРБ за големи пътни обекти

София. По решение на правителството до 170 747 001 лева се отпускат допълнително по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С част от тях до края на годината ще бъдат разплатени извършени дейности по изграждането на отсечката между Драгоман и Сливница от бъдещата магистрала „Европа“, Софийския околовръстен път в участъка от „Цариградско шосе“ до ж.к. „Младост“ и обходния път на Поморие. Остатъкът от средствата ще бъде вложен в ремонт на ключови участъци от републиканската пътна мрежа и съоръжения по тях, както и за повишаване на пътната безопасност чрез ремонт на мантинели, възстановяване на вертикална сигнализация, полагане на хоризонтална маркировка и други. Съгласно друго правителствено постановление, до 89 998 200 лв. се предоставят по бюджета на МРРБ за финансиране на Националното тол управление за плащане на последната част от договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа.

28 Юли 2020 | 21:54 | Агенция "Фокус"

Одобрена е позиция на страната ни по дело С-76/20 на Съда на Европейския съюз

Одобрена е позиция на страната ни по дело С-76/20 на Съда на Европейския съюз

София. Правителството одобри позицията на Република България по дело С-76/20 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд - Варна, първи касационен състав, по образувано пред него касационно административнонаказателен характер дело № 3411/2019 г., с касационен жалбоподател „Балев Био“ ЕООД и ответник - Териториална дирекция Северна морска в „Агенция Митници“. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С това решение правителството дава и съгласие за встъпване в производството. Преюдициално запитване е отправено на основание чл. 267, параграф 1, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз. Предвид обстоятелството, че повдигнатият правен спор касае тълкуване на разпоредби на актове на институциите на Съюза, Административен съд - Варна е спрял производството по делото и е оправил преюдициален въпрос към Съда на Европейския съюз. Позицията на страната ни е, че Правило За) от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията, следва да се тълкува в смисъл, че за целите на класирането на изделия, като тези в главното производство, „позицията, която най-специфично описва стоката“ е позицията, в която попада материалът, който е преобладаващ в количествено (обемно) отношение, само ако самата позиция предвижда количеството (обема) като критерий, който идентифицира по-ясно и дава по-точно и по-пълно описание на стоките. Продукт, като разглеждания в главното производство - чаши, изработени от композитен материал, състоящ се от 72,33 % растителни целулозни влакна и 25,2 % свързващо вещество (меламинова смола), следва да се класира в позиция 3924 от Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета, както е изменен е Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията. Страните по делото пред Административен съд - Варна са частноправен и публичноправен субект, което обосновава пряк публичноправен интерес от изготвянето на позиция. Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на ЕС.

28 Юли 2020 | 21:53 | Агенция "Фокус"

Бюджетът на ОПРЧР се увеличава със 133,7 млн. лв. за финансиране на мерки срещу последиците от COVID-19

Бюджетът на ОПРЧР се увеличава със 133,7 млн. лв. за финансиране на мерки срещу последиците от COVID-19

София. Правителството прие трето изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С промяната се осигурява финансиране за целенасочени мерки, които имат пряк ефект върху най-засегнатата част от населението в резултат на разпространението на вируса COVID-19 - безработни лица, хора, застрашени от загуба на работно място, както и други уязвими групи. Средствата за мерки срещу коронавируса осигуряват чрез увеличаване на бюджета на ОПРЧР 2014-2020 с 133 790 507 лв. Средствата са пренасочени от бюджетите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (28 790 507 лв.) и Оперативна програма „Добро управление“ (105 000 000 лв.), както и чрез прехвърляне на неусвоени към момента средства от досегашния бюджет на ОПРЧР 2014 - 2020 между приоритетните оси на програмата. Изменението е част от социалните и икономически мерки, които правителството предприема за справяне с последствията от пандемията.

28 Юли 2020 | 21:52 | Агенция "Фокус"

Одобрени са 2 000 000 лв. допълнителни средства за община Враца

Одобрени са 2 000 000 лв. допълнителни средства за община Враца

София. Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на община Враца за 2020 г. в размер на 2 000 000 лв. за изграждане на нови улици и рехабилитация на транспортна връзка (бул. „Европа“), по плана на жк „Сениче“ в града. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С отпускането им ще се осигурява достъп до двете нови предприятия за автомобилни компоненти, които се изграждат в момента и предстои тяхното откриване. Необходимите средства за общината ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

28 Юли 2020 | 21:35 | Агенция "Фокус"

Правителството прие нови стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година

Правителството прие нови стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година

София. Министерският съвет прие нови стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година. Стандартите във функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ се увеличават, считано от 1 август 2020 г., в съответствие с обявения от правителството пакет от нови социално-икономически мерки до края на 2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С увеличаване на стандартите по функция „Здравеопазване“, средно с 13 на сто спрямо сега действащите, ще се осигури достигане на размерите на основните възнаграждения, определени по Колективния трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“ и от заетите в училищното и детското здравеопазване, и в здравните кабинети в детските градини и училища. С промяната на стандартите по функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, средно с 10 на сто спрямо сега действащите, ще се постигне по-добро качество на предоставяните социални услуги (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.).

28 Юли 2020 | 21:34 | Агенция "Фокус"

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.

София. Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 24,6 млн. лв. по бюджетите на общините за 2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Средствата са предназначени за финансиране на приетите от правителството по-високи стандарти за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Изменението е обвързано с мярката за увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности, считано от 1 август 2020 г. за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети за достигане на размерите на възнагражденията до определените по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, както и стандартите в социалната сфера (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.) за увеличение на възнагражденията на заетите в този сектор. Мярката е включена в пакета от нови социално икономически мерки на правителството до края на 2020 г. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година.

28 Юли 2020 | 21:32 | Агенция "Фокус"

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР

София. Правителството одобри допълнителни разходи, в размер на 3 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. за изплащане на извършени експертизи и преводачески услуги, както и осигуряване на дейности, свързани с работата по наказателни производства в Министерството на вътрешните работи. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

28 Юли 2020 | 21:29 | Агенция "Фокус"

Над 2,1 милиона пенсионери ще получат 50 лв. добавка към пенсиите си за месец август

Над 2,1 милиона пенсионери ще получат 50 лв. добавка към пенсиите си за месец август

София. 2 120 867 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец август. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Това съобщиха от правителствената информационна служба. За изплащането на добавките за месец август правителството ще отпусне допълнителни 106 043 350 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г. Изплащането на добавката от 50 лв. към пенсиите за август е първата стъпка за подкрепа на пенсионерите, планирана в новия пакет със социално-икономически мерки на правителството. Изплащането на добавки в същия размер е предвидено и за месеците септември и октомври.

28 Юли 2020 | 21:28 | Агенция "Фокус"

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Агенцията по заетостта

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Агенцията по заетостта

София. Правителството прие промени в Устройствения правилник на Агенцията по заетостта. С проекта на постановление се предлага дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Раковски да се преобразува във филиал на дирекция „Бюро по труда” със седалище Пловдив. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Целта е осигуряване на оптимални условия за компетентно и ефективно предоставяне на посреднически услуги по заетостта на търсещите работа и работодатели, както и осъществяване на политиката за насърчаване на заетостта в общините Пловдив, Раковски и Брезово. Със заключителните разпоредби на проекта се предлагат промени в Устройствения правилник на Министерството на културата, свързани с необходимостта от привеждане на организационната структура на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ на Министерството на културата в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство (ЗКН). За създаване на условия за изпълнение на заложената в ЗКН концепция, свързана с осъществяването на контролна дейност чрез централно управление и териториални звена, се налага увеличаването на щатната численост на Министерството на културата с 22 щатни бройки. С цел структурирането на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ се предлага увеличаването на числеността на Министерството на културата да се извърши за сметка на 22 трайно незаети щатни бройки от Агенцията по заетостта.

28 Юли 2020 | 21:08 | Агенция "Фокус"

Правителството прие изменение за организацията на контрола в пристанищата за международно плаване

Правителството прие изменение за организацията на контрола в пристанищата за международно плаване

София. Правителството прие изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С промените се актуализират в националната правна уредба формулярите FAL за улесняване на международното морско корабоплаване, както и Дунавските навигационни стандартни формуляри (DAVID). Въвежда се изискването информацията относно лицата на борда да бъде декларирана и в националната система за обслужване на едно гише, което ще позволи лесен и бърз достъп до данните в случай на извънредна ситуация или след произшествие в морето. Също така се въвеждат изискванията на чл. 2 от Директива (ЕС) 2017/2109 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки.

28 Юли 2020 | 21:06 | Агенция "Фокус"

Кабинетът одобри проект на Закон за индустриалните паркове

Кабинетът одобри проект на Закон за индустриалните паркове

София. Правителството одобри проект на Закон за индустриалните паркове и ще го представи за разглеждане на Народното събрание. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Проектът на закон урежда въпросите, свързани с проектиране, изграждане и управление на индустриалните паркове в страната. Чрез тази регулация правителството цели да създаде благоприятна среда за инвестиране в индустриални мощности, гарантирайки условия за развиване на високотехнологични производства и услуги, иновации и трансфер на технологии. Наред с това проектът на закон трябва да послужи и като инструмент за провеждане на балансирана икономическа и регионална политика.

28 Юли 2020 | 21:05 | Агенция "Фокус"

Облекчени са условията за авансово плащане на адвокатските възнаграждения за правна помощ по време на извънредното положение и 6 месеца след отмяната му

Облекчени са условията за авансово плащане на адвокатските възнаграждения за правна помощ по време на извънредното положение и 6 месеца след отмяната му

София. Правителството прие промени в Наредбата за заплащането на правната помощ. Предвижда се да отпадне срокът за подаване на искане за авансово плащане на възложена правна помощ преди, по време на извънредно положение и до 6 месеца от отмяната му, както и отпадане на някои документи, установяващи развитието на съответното съдебно производство. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Предложението ще облекчи нормалната работа на съдебната система след отмяната на извънредното положение. Срокът от 6 месеца след отмяната на извънредното положение, за който се предлага да важи облекчението, е периодът, в който дейността на съдебната система у нас би трябвало да се нормализира, респективно да се нормализира и дейността на адвокатите, осъществяващи правна помощ. Към момента принципът в уредбата е, че дължимите на адвокатите възнаграждения за предоставена правна помощ се плащат след осъществяването и. В случай че делото продължи повече от 6 месеца, е предвидено заплащане до 50 на сто от възнаграждението авансово, като заплатеното авансово възнаграждение се приспада от дължимото окончателно възнаграждение. Адвокатите, вписани в регистъра на Националното бюро за правна помощ (общо над 6321 адвокати от всички 27 адвокатски колегии в страната), осигуряват на всеки български гражданин конституционно предвиденото право на защита, за което държавата дължи заплащане по реда на Закона за правната помощ и Наредбата за заплащането на правната помощ.

28 Юли 2020 | 20:58 | Агенция "Фокус"

Одобрени са резултатите от неформалната видеоконферентна среща на министрите на вътрешните работи на ЕС

Одобрени са резултатите от неформалната видеоконферентна среща на министрите на вътрешните работи на ЕС

София. Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в неформалната видеоконферентна среща на министрите на вътрешните работи, проведена от Германското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) на 7 юли 2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Проведени бяха дискусии относно Европейското полицейско партньорство с акцент върху ролята на Европол в стандартизацията на информационния обмен и необходимостта от подсилване на капацитета на европейските агенции, имащи отношение към противодействие на престъпността, както и операциите по търсене и спасяване в море, свързани с очаквано увеличаване на миграционния натиск в Средиземноморието, изискващо осигуряване на нужната подкрепа на държавите членки на предна линия.

28 Юли 2020 | 20:55 | Агенция "Фокус"

Разширяват се функциите на регионалните структури в управлението на проекти от европейските фондове

Разширяват се функциите на регионалните структури в управлението на проекти от европейските фондове

София. Регионалните структури в регионите за планиране от ниво 2 ще имат разширени функции и правомощия при изпълнението на програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това реши правителството, като прие проекта на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Регионалните съвети за развитие, които няма да имат административен център, са органите за координиране на държавната политика в регионите за планиране от ниво 2. Освен разширените функции при управление на проекти с евросредства, в Правилника се уточнява организацията на дейността на регионалните съвети за развитие, правилата за тяхното функциониране, процеса на взимане на решения и процедурите за избор на състава им. Те ще имат експертен състав от три звена - Звено за медиации, Звено за публични консултации и Звено за предварителен подбор. Звеното за медиации ще осъществява координация и ще съдейства за сформирането на партньорство между заинтересованите страни на регионално ниво в процеса на подготовка на интегрираните проектни предложения или концепции за интегрирани проекти, ще подпомага комуникацията между потенциалните партньори, ще отговаря за информационната стратегия на регионалните съвети и ще изготвя доклад за всяко сформирано партньорство и за всяка изготвена и подадена концепция за интегрирани териториални инвестиции. Звеното за публични консултации ще отговаря за провеждането на публични събития, организира и провежда обществени консултации и представяния, свързани с разглеждане и обсъждане на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции, изготвя доклад за резултатите от проведените обществени консултации и оценява степента на обществената подкрепа на представените концепции. Звеното за предварителен подбор ще извършва предварителна оценка за административно съответствие и допустимост и оценка на качеството на концепциите за интегрирани териториални инвестиции, изготвя списък с концепциите за интегрирани териториални инвестиции и получените от тях точки на етапа на оценка на качеството и оформя окончателния списък с класирани концепции. Съветите ще се състоят от председател, заместник-председател и членове, а експертен състав ще подпомага работата им. В състава на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас се включват и наблюдатели. При изпълнение на функциите по подбора на проекти в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, част от наблюдателите ще получават право на глас по определена процедура. В новия Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие се изясняват процедурите и правилата по изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Тя включва следните документи: Националната концепция за регионално и пространствено развитие, Интегрирана териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2 и План за интегрирано развитие на община (ПИРО). Националната концепция се разработва за срок до 15 години (с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години), а другите два документа - за период от 7 години. Те се приемат с решение на Министерски съвет. Задължително условие е проектите на Интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2 да бъдат одобрени от съответните регионални съвети за развитие. Планът за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 се обсъжда и приема от Общински съвет в срок до 3 месеца от началото на периода на неговото действие, като кметът на общината е този, който организира изработването, съгласуването и актуализирането на плана и осъществява координация и контрол върху процеса. Изпълнението на стратегическите документи се отчита чрез изготвянето на периодични доклади за наблюдение. Целта на промяната, залегнала в закона по отношение на подхода в управлението на регионалното развитие е засилване значението на териториално измерение на секторните политики, подобряване на междусекторната координация, развитие на полицентричния модел от йерархизирани градове-центрове и възможността за ефективно прилагане на интегрирани териториални инвестиции. С изменението на правилника ще се постигне по-активно участие и ангажираност на местни заинтересовани страни чрез предоставянето на възможност те да се включват във вземането на решения за развитието на съответния регион, включително и по отношение на мерките, които да бъдат финансирани на местно ниво.

28 Юли 2020 | 20:53 | Агенция "Фокус"

Одобрени са промени в Кодекса на труда с цел справяне с недекларирания труд

Одобрени са промени в Кодекса на труда с цел справяне с недекларирания труд

София. Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда, които гарантират в по-голяма степен правата и интересите на работещите и работодателите, съобразно съвременните икономически условия, повишават ефективността на контролната дейност за недопускане на недеклариран труд и насърчават развитието на социалния диалог и колективното трудово договаряне. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Предвижда се възможност при повторно нарушение, свързано с недеклариран труд, наказанието за работодателя да е имуществена санкция или глоба в размер от 15 000 до 20 000 лв., а за виновното длъжностно лице - глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. По този начин ще се отстрани констатираната празнота в Кодекса на труда, която не предоставя право на контролните органи да налагат по-висок размер на санкцията при повторно нарушение при наемане на работник или служител без предварително сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор. Със законопроекта се предлага и повишаване на административната санкция за системни нарушения, свързани с използването на недеклариран труд и за неплащане в срок на дължимите от работодателя трудови възнаграждения и обезщетения. За осигуряване на превенцията и гарантиране на спазването на трудовото законодателство в това отношение е необходимо размерът на административната санкцията да е възпиращ, поради което се предлага работодателят да се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 до 30 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв. Изброените нарушения засягат в значителна степен интересите на работниците и служителите, като имат за последствие ощетяване на социалноосигурителната система и създават условия за нелоялна конкуренция между предприятията, поради което са с висока степен на обществена опасност, особено ако се допускат системно от един и същи работодател. Със законопроекта се гарантира, че работодателите няма да имат основание за прекратяване на трудовите договори на учителите поради придобито право на ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд. Дава се и възможност чрез колективно трудово договаряне синдикатите и работодателите на браншово и отраслово равнище да договарят по-голяма продължителност на извънредния труд на работник или служител, но не повече от 300 часа в рамките на една календарна година. Паралелно с това се запазва заложеното в Кодекса на труда ограничение за извънреден труд до 150 часа годишно, когато няма сключен колективен трудов договор. Предложението има за цел да подпомогне развитието на индустриалните отношения в страната, като се осигуряват повече възможности на социалните партньори да намерят по-добър баланс при организиране на работното време, отчитайки спецификите на отделния отрасъл или бранш. Изискването колективният трудов договор да е на ниво отрасъл или бранш, а не на ниво предприятие, ще гарантира равнопоставеност между работодателите и справедлива конкуренция между тях. С предложените промени в Кодекса на труда се усъвършенстват трудовите отношения с международен елемент, включително при командироване. Регламентира се по ясен начин, че приложимият закон към трудовите правоотношения с международен елемент е Кодекса на труда, като той ще се прилага за трудовото правоотношение между работодател и работник или служител, чието място на работа е в България или в чужбина, доколкото не е предвидено друго в закон, или в международен договор, който е в сила за Република България. Целта е да се гарантира равнопоставеност на работниците и служителите, както и възможност да се ползват от закрилата на трудовото законодателство, независимо от тяхното гражданство. В друга разпоредба се предвижда тютюнопроизводителите също да могат да наемат работници с еднодневни договори за краткотрайна селскостопанска работа по време на прибирането и обработката на реколтата. Включването на тютюнопроизводителите в обхвата на работодателите, които могат да сключват такива договори ще допринесе за по-доброто функциониране на пазара на труда в определени региони на страната, където това производство е традиционен сектор.

28 Юли 2020 | 20:51 | Агенция "Фокус"

Правителството одобри удължаване на проект за децата с увреждания е Армения

Правителството одобри удължаване на проект за децата с увреждания е Армения

София. Правителството одобри проект на Споразумение за изменение за предоставяне на доброволна целева вноска между Министерството на външните работи на Република България и Детски фонд на обединените нации (УНИЦЕФ). Това съобщиха от правителствената информационна служба. Проектът „Подкрепа за социалното включване на децата с увреждания в Армения", подписан на 29 март 2019г. е на стойност 125 000 щатски долара и е одобрен за финансиране с Решение на Министерски съвет № 119 от 01.03.2019 г. Споразумението ще бъде продължено с 6 месеца и ще бъдат одобрени допълнителни мерки, в отговор на ситуацията, създадена от епидемията от COVID-19. Средствата са насочени към осигуряване на санитарни материали, предоставяне на образователни материали и информация за COVID-19.

28 Юли 2020 | 20:48 | Агенция "Фокус"

Одобрени са промени в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”

Одобрени са промени в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”

София. Правителството одобри проект на изменение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ). Промяната е свързана с осигуряването на допълнителни средства по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) за финансиране на мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Бюджетът на ОПТТИ се намалява със 192 578 104 лева, за сметка на свободни и недоговорени средства по програмата. 30 000 000 лева от пренасочените средства към ОПИК ще бъдат използвани за спешни мерки за подкрепа на целева схема за безвъзмездна помощ за подпомагане на автобусните превозвачи. Промените са съгласувани от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на ОПТТИ.

28 Юли 2020 | 20:47 | Агенция "Фокус"

Правителството се разпореди с имоти

Правителството се разпореди с имоти

София. Правителството одобри отчуждаването на имоти - частна собственост за изграждане на пътни надлези за жп участък Пловдив - Бургас. Те попадат в землищата на селата Безмер, Кабиле и Завой в община Тунджа, област Ямбол. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като съобщаването се извърши от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Правителството разреши също така продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи" ЕАД. Същите са ситуирани в гр. Сандански; гр. Стара Загора; с. Падина, общ. Девня и с. Баничан, общ. Гоце Делчев. „Напоителни системи" ЕАД е търговско дружество със сто процента държавно участие, в което правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на дружеството, се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите. До момента дружеството е собственик и стопанисва недвижимите имоти, но изпитва затруднения по поддръжката и стопанисването им. Продажбата на имотите ще се осъществи на търг и чрез пряко договаряне, при начални цени, не по-ниски от пазарните стойности, определени от независими оценители.

28 Юли 2020 | 20:42 | Агенция "Фокус"

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения по седем решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения по седем решения на ЕСПЧ

София. Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 227 021 лв. обезщетения в изпълнение на седем решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Това съобщиха от правителствената информационна служба. Решенията по делата срещу България са постановени в периода 14 май 2020 г. – 11 юни 2020 г.

28 Юли 2020 | 20:40 | Агенция "Фокус"

Над 2 милиона лева се осигуряват за физическо възпитание и спорт в училищата и детските градини

Над 2 милиона лева се осигуряват за физическо възпитание и спорт в училищата и детските градини

София. Правителството отпусна 2 432 684 лева за физическо възпитание и спорт за общинските и частни детски градини и училища, и за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката (МОН). Това съобщиха от правителствената информационна служба. С предоставените средства ще се финансират одобрените проекти за физическо възпитание и спорт за 2020 година, като 2 199 931 лв. ще се разпределят по бюджетите на общините, а 232 753 лв. - по бюджета на МОН. Средствата се осигуряват за подпомагане на дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност на децата и учениците. Те се определят за бюджетна година на базата на разработени от общинските, частните и държавните детските градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в тях. Целта на проектите е повишаване на здравната култура, укрепване нагласите и създаване на мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.

28 Юли 2020 | 20:38 | Агенция "Фокус"

Министерският съвет предлага пожизнени държавни парични награди на четирима творци за особени заслуги към българската държава и нацията

Министерският съвет предлага пожизнени държавни парични награди на четирима творци за особени заслуги към българската държава и нацията

София. Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за предоставяне пожизнено на държавни парични награди на четирима творци за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Предложението е внесено от министъра на културата на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Държавните парични награди за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата се предоставят на: Антраник Шаварш Арабаджиян - Астор - илюзионист; Димитър Коруджиев - писател, културен деятел и общественик; Ивайло Балабанов - поет; Янко Миладинов - композитор, аранжор, изпълнител и диригент.

28 Юли 2020 | 20:26 | Агенция "Фокус"

Министърът Боил Банов ще даде брифинг във връзка с допълнителните средства в размер до 15 млн. лв., отпуснати за творчески проекти на артисти на свободна практика

Министърът Боил Банов ще даде брифинг във връзка с допълнителните средства в размер до 15 млн. лв., отпуснати за творчески проекти на артисти на свободна практика

София. Министърът на културата Боил Банов ще даде брифинг във връзка с допълнителните средства, отпуснати по бюджета на Министерството на културата в размер до 15 млн. лв. за творчески проекти на артисти на свободна практика чрез Национален фонд „Култура“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството. Брифингът е утре, 29 юли, от 11.00 часа, в сградата на Министерството на културата на бул. „Александър Стамболийски“ 17.

28 Юли 2020 | 20:21 | Агенция "Фокус"

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

София. Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С проекта на постановление се цели одобряване на допълнителни разходи по бюджета на ведомството за финансова подкрепа на програми и проекти за частни културни организации и дейци в областта на културата и изкуствата, упражняващи свободни професии в размер на 15 000 000 лв. Средствата ще бъдат предоставени на Национален фонд „Култура“ за програми за финансиране на проекти на дейци в областта на културата и изкуствата, включително и в интернет пространството, упражняващи свободни професии, както и за подпомагане дейността на частни културни организации в областта на изкуството и културата.

28 Юли 2020 | 20:16 | Агенция "Фокус"

Правителството прие допълнителни 1,2 млн. лв. за финансиране на дейностите по присъединяването на България към ОИСР

Правителството прие допълнителни 1,2 млн. лв. за финансиране на дейностите по присъединяването на България към ОИСР

София. Министерският съвет на Република България прие постановление за одобряване на допълнителни разходи през 2020 г. за финансиране на дейностите по присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това съобщиха от правителствената информационна служба. Одобрените средства са в размер от 1 258 014 лв. и ще бъдат използвани за изпълнението на мерки, заложени в Пътната карта за действията на България по присъединяването към ОИСР, както и в съгласувания с ОИСР План за действие до края на 2020 г. Средствата ще бъдат използвани за участието на нашата страна в работата на различни органи на организацията, за присъединяването към нови комитети и правни инструменти, участие във форуми по линия на ОИСР, провеждането на партньорски проверки/обзори от страна на ОИСР на важни области от обществено- икономическия живот на страната. Членството в ОИСР е сред основните външнополитическите приоритети на България, а получаването на покана за започване на преговори е сред непосредствените цели на правителството. В момента в ОИСР членуват 37 държави, сред които най-развитите икономики от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия.

28 Юли 2020 | 19:33 | Агенция "Фокус"

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

София. Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Академика 2011“ ЕАД. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Чрез промяната по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. се осигуряват 5 000 000 лв. за увеличаване капитала на „Академика 2011“ ЕАД (еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала), което ще се извърши чрез издаване на нови 5 000 000 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. Осигурените чрез увеличаване на капитала средства ще бъдат използвани от „Академика 2011“ ЕАД за оборудване на многофункционално спортно съоръжение - Спортна зала „Арена Бургас“ в гр. Бургас, което ще даде възможност за функционирането му по предназначение и развитие на региона чрез създаване на условия за провеждане на международни, национални, местни спортни, културни и социални събития.

28 Юли 2020 | 19:32 | Агенция "Фокус"

България излезе извън челната десетка по брой осъдителни решения на ЕСПЧ, отчита докладът за изпълнението на решенията на Съда

България излезе извън челната десетка по брой осъдителни решения на ЕСПЧ, отчита докладът за изпълнението на решенията на Съда

София. Министерският съвет прие решение за внасяне в Народното събрание на Седмия годишен доклад за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България за 2019 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. В него е отчетено, че страната ни излиза от челната десетка по брой осъдителни решения на ЕСПЧ за първи път от 1995 г., което е отразено и в годишния доклад на Съда, публикуван през януари т.г. За изминалата 2019 г. България слиза с 5 позиции в класацията от 7 на 12 място по брой осъдителни решения, в които Съдът е намерил поне едно нарушение на Конвенцията. ЕСПЧ е постановил 13 осъдителни решения срещу България, като за сравнение през 2018 г. те са били 27. Темите на доклада са обособени в три части. В първата част е представена актуална информация за броя на осъдителните решения за изминалата година, броя на висящите жалби пред ЕСПЧ, както и, в резюме, някои решения на ЕСПЧ срещу България, постановени през годината. Втората част съдържа информация за решенията на ЕСПЧ срещу България във фазата на изпълнение, като се посочва, че страната ни е приключила изпълнението по 56 решения на Съда. Третата част засяга основни проблеми, произтичащи от решенията на Съда и посочва мерките, който законодателната, изпълнителната и съдебната власт следва да предприемат за успешното изпълнение на решенията и предотвратяване на бъдещи нарушения на Конвенцията и осъдителни решения срещу България.

28 Юли 2020 | 19:30 | Агенция "Фокус"

Одобрена е българската кандидатура за заместник-председател на Управителния съвет на Международната инвестиционна банка

Одобрена е българската кандидатура за заместник-председател на Управителния съвет на Международната инвестиционна банка

София. Правителството одобри кандидатурата на Румяна Кючукова за заместник-председател на Управителния съвет (УС) на Международната инвестиционна банка (МИБ) със седалище в Будапеща, Унгария. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Според Устава на Банката, членовете на У С се назначават от Съвета на управителите за срок от пет години. На този пост представителят на нашата страна в МИБ ще има активно участие в оперативната дейност и управлението на Банката, като ще отстоява финансово- икономическите интересите на България. С РМС № 946 от 1 декември 2015 г. беше одобрена кандидатурата на Румяна Кючукова за заместник-председател на Управителния съвет на Банката, като през 2016 г. тя зае поста, с мандат за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2020 г. Поради изтичането на този мандат, с днешното си решение правителството предлага кандидатурата на Румяна Кючукова за представител на България в Управителния съвет на МИБ за срок от нови пет години. Румяна Кючукова е висококвалифициран специалист с богат професионален опит и широка експертиза, тя е заемала отговорни позиции в компании с международно участие, както и в международни финансови институции. Понастоящем Румяна Кючукова ръководи дейността по функционален сектор „Рискове“ в МИБ.

28 Юли 2020 | 19:25 | Агенция "Фокус"

Приета е Национална стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г.

Приета е Национална стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г.

София. Министерският съвет прие Национална стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г. Тя систематизира визията, принципите, стратегическите цели и дейностите, чиято реализация ще доведе до определяне политиката на държавата в областта с борбата с наркотиците. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Планирана е като хоризонтална инициатива на 14 министерства и агенции, с водеща роля на Министерството на здравеопазването. Национална стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.) включва пет основни области на действие - ограничаване на предлагането и разпространението на наркотични вещества; ограничаване на търсенето, употребата и влиянието на наркотичните вещества и зависимостите върху личното и общественото здраве; повишаване на експертния капацитет за изследвания и обновяване на технологичното оборудване; подобряване на взаимодействието и координацията между институциите; усъвършенстване на нормативната база. В областта по намаляване на търсенето на наркотици са отбелязани постиженията и проблемите в областта на превенцията, ранните интервенции, лечението, психосоциалната рехабилитация, социалната реинтеграция, намаляването на здравните и социални вреди и ограничаването на рисковете по отношение употребата на наркотични вещества. Разписани са и основните дейности на правоприлагащите и контролни органи в областта по намаляване на предлагането, както и статистика на заловени количества наркотични вещества и прекурсори. Основна цел на Стратегията е да определя, насочва и координира усилията на публичните институции и българското общество към постигането на определените в нея цели. Предлагането, разпространението, търсенето и употребата на наркотични вещества са идентифицирани като основни проблеми, на които публичните институции и гражданското общество могат да въздействат по ефективен и ефикасен начин. Те определят приоритетните сфери на въздействие, които си поставя за цел да реализира настоящата стратегия. Като основен инструмент за практическото изпълнение на Стратегията е изготвен План за дейности към нея, съдържащ специфични дейности, индикатори, срокове и отговорни институции.

28 Юли 2020 | 19:23 | Агенция "Фокус"

Удължават се сроковете за изготвяне на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната

Удължават се сроковете за изготвяне на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната

София. Правителството прие изменение и допълнение на свое Решение № 26 от 18 януари 2019 г. за провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Провеждането на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната произтича от разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и на чл. 22, т.14 от Закона за отбраната и въоръжените сили. Необходимостта от провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната бе установена от Съвета по сигурността на негово заседание на 21 юни 2018 г. Като взе предвид предложението на Съвета по сигурността, Министерският съвет с Решение № 26 от 18 януари 2019 г. постави задача за тяхното провеждане, създаде общата организация и определи сроковете за изпълнение. В изпълнение на това решение бяха създадени политико-експертна и експертна група за осъществяване на дейностите по подготовка на стратегическите прегледи. В Министерството на отбраната бе създадена организация за провеждане на Стратегическия преглед на отбраната. Групите действаха по съответните планове, които се изпълняваха в срок до въвеждането на извънредното положение с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Обявяването на извънредното положение на 13 март и удължаването му с решение на Народното събрание до 13 май наложи съществена промяна в организацията и интензивността на дейностите по подготовка на Стратегическия преглед на отбраната и на Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност. Отмяната на извънредното положение, считано от 13 май 2020 г. и анализът на извъртаната до момента работа дават основание да се удължат сроковете за изготвяне на двата стратегически прегледа, както следва: за извършване на Стратегическия преглед на отбраната и на Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност - до 30 октомври 2020 г.; за изготвяне на обобщения доклад за двата прегледа - до 10 ноември 2020 г. Съществено обстоятелство, касаещо Стратегическия преглед на отбраната е необходимостта отговорните институции да разполагат с ясна финансова рамка за реализиране на изведените параметри, която е възможно да бъде формирана на базата на одобрената през 2020 г. есенна макроикономическа прогноза и следва да бъде готова към края на октомври т.г. Стратегическите прегледи се осъществяват в рамките на бюджетите на съответните министерства и ведомства.

28 Юли 2020 | 19:22 | Агенция "Фокус"

Правителството отпусна 5 млн. лв. за оборудване на „Арена Бургас“

Правителството отпусна 5 млн. лв. за оборудване на „Арена Бургас“

София. Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на „Академика 2011“ ЕАД. По този начин бяха осигурени 5 000 000 лв. за закупуване на оборудване на многофункционална спортна зала „Арена Бургас“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството. До края на годината ще бъде извършена доставка и монтаж на пълно оборудване за различни видове спорт: лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, волейбол, баскетбол, бокс и борба. Предвидено е закупуването на електрически табла, монитори, осветление и софтуер за управлението им. Част от средствата ще бъдат използвани за обзавеждане на съблекални за състезатели и съдии, гримьорни, офиси, ложи, конферентни зали и пресцентър. За доставката и монтажа на оборудването ще бъде проведена нова открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Ръководството на „Академика 2011“ ЕАД проведе серия от консултации с представители на различни спортни федерации. Целта е закупените спортни уреди да бъдат от най-висок клас, което ще позволи домакинства на състезания от световен ранг. Оборудването ще бъде монтирано както в основната, така и в тренировъчната зала. В своя доклад министърът на младежта и спорта Красен Кралев акцентира, че след цялостното завършване на „Арена Бургас“ ще могат да се организират спортни, културни и други мероприятия, а спортното съоръжение ще бъде единствено по рода си в този регион. До момента правителството е инвестирало малко над 57 млн. лв. В проведената поръчка не беше включено закупуване на оборудването. Очаква се „Арена Бургас“ да бъде завършена до края на 2020 г. Увеличението на капитала на „Академика 2011“ ЕАД ще се извърши чрез издаване на нови 5 000 000 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

28 Юли 2020 | 17:56 | Агенция "Фокус"

Правителството ще одобри новия пакет социално-икономически мерки на заседание в 17.00 ч.

Правителството ще одобри новия пакет социално-икономически мерки на заседание в 17.00 ч.

София. Правителството ще одобри новия пакет социално-икономически мерки на заседание в 17.00 ч., съобщиха от правителствената информационна служба. Традиционно редовното правителствено заседание се провежда в сряда, но по разпореждане на премиера Бойко Борисов то ще се състои от 17.00 ч. днес, за да могат решенията на кабинета по пакета социално-икономически мерки да бъдат придвижени максимално бързо. Министрите ще приемат и Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.). Ще бъде определен и представител на България за заместник-председател на УС на Международната инвестиционна банка. На заседанието ще бъде разгледан и Проект на решение за одобряване Проект на Закон за индустриалните паркове. Ще бъдат одобрени и промени в Кодекса на труда.

28 Юли 2020 | 13:22 | Агенция "Фокус"

14 дела са образувани в Административен съд - Видин по жалби за размера на определените обезщетения по проект за модернизация на участък от път Е-79

14 дела са образувани в Административен съд - Видин по жалби за размера на определените обезщетения по проект за модернизация на участък от път Е-79

Видин. За периода от първи юли до момента в Административен съд - Видин са образувани 14 административни дела по жалби срещу Решение № 410/19.06.2020 г. на Министерския съвет на Република България за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на участък от I-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“. Това съобщиха от пресцеентъра на съда. Жалбоподателите оспорват размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях. Производствата по делата се движат по реда на чл. 145 - 178 от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 38 от Закона за държавната собственост.

17 Юли 2020 | 18:04 | Агенция "Фокус"

Община Видин приключи с връчването на уведомителните писма за отчуждаването на имоти заради модернизацията на пътя Видин - Ботевград

Община Видин приключи с връчването на уведомителните писма за отчуждаването на имоти заради модернизацията на пътя Видин - Ботевград

Видин. При създадена отлична организация, в рамките само на пет дни Общинската администрация раздаде съобщенията на хората, които притежават земи, попадащи в обхвата на строително-ремонтните дейности по главен път Е-79. Уведомени са лично 90 % от собствениците, като останалите 10 % не са открити на посочените адреси и се намират извън пределите на региона и на страната. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. Уведомителните писма бяха връчени от специално сформирани за тази цел 9 екипа, при много добър синхрон между общинската и областната администрации и МВР. С реализирането на кампанията Община Видин изпълни ангажиментите си, свързани с подготовката за строителството на магистралния път. Припомняме, че указания за процедурата по отчуждаване получиха на 2 юли на специална работна среща кметове и кметски наместници на населените места, разположени по трасето на инфраструктурния проект на територията на Община Видин и на Община Грамада - селата Новоселци, Слана бара, Синаговци, Търняне, Жеглица, Ивановци, Срацимир и гр. Дунавци. Очаква се с приключването на процедурите по отчуждаване, да започне реално строителството на пътя.

10 Юли 2020 | 14:50 | Агенция "Фокус"