СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Помагаме на 12 държави в борбата с коронавируса

Помагаме на 12 държави в борбата с коронавируса

София. Министерският съвет отпусна 636 150 лв. хуманитарна помощ за 12 страни партньори от Западните Балкани, Източното партньорство и Южното съседство на ЕС. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С отпуснатите средства ще бъдат купени и предоставени 4 150 комплекта с предпазни медицински консумативи на обща стойност 369 350 лв. за Сърбия, Република Северна ...

7 Май 2020 | 18:32 | Агенция "Фокус"

Актуализиран е Планът за предотвратяване разпространението на АЧС в България за 2020 г.

Актуализиран е Планът за предотвратяване разпространението на АЧС в България за 2020 г.

София. Правителството одобри изменение на Плана за предотвратяване разпространението на заболяването африканска чума по свинете (АЧС) в Република България през 2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Промяната се налага поради приемането на Постановление № 43 от 12 март 2020 г. на Министерския съвет, с което са одобрени допълнителни разходи в размер до 1 500 000 лева по бюджета на Министерство на здравеопазването (M3) за 2020 г. Финансовият ресурс ще бъде насочен за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната. Това се налага с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве. Със средствата ще бъде финансирано изпълнението на предвидената в Плана мярка за дезинсекционна обработка срещу комари по поречието на р. Дунав. Изменението касае отразяване на промяната в отговорните институции, на които се възлага изпълнението на мярката.

7 Май 2020 | 18:18 | Агенция "Фокус"

Кабинетът предлага промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Кабинетът предлага промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

София. Кабинетът ще предложи на Народното събрание промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Главната цел на промените е да бъдат въведени в българското законодателство мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата, който се прилага по отношение на морските пристанища, включени в основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа. С промените се предлага премахване на разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и такива с регионално значение. Също така се въвежда нова система на пристанищните такси и намаляване на случаите, в които се събира акваториална такса. По този начин съществуващите държавни и частни пристанища за обществен транспорт в района на Бургас се обединяват в едно пристанище Бургас с държавни частни терминали. Същото се прилага и при съществуващите държавни и частни пристанища за обществен транспорт в района на Варна. За управителен орган на пристанищата Варна и Бургас се определя Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, а за компетентен орган по смисъла на регламента - Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Законопроектът съдържа правила относно разпределянето на произтичащите от регламента правомощия между управителния орган на пристанището и компетентния орган, относно процедурите, които всеки от тях трябва да следва, когато приема предвидените в регламента решения и относно реда за оспорване на тези решения. Въвеждат се и административнонаказателни разпоредби за неизпълнение на норми на регламента. Процедурите по регистрация на пристанища, специализирани пристанищни обекти и пристанищни оператори се привеждат в съответствие е изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Чрез засилване на служебното начало в регистърните производства, при разрешаване на изработването и при приемане и одобряване на изготвените генерални планове на пристанища за обществен транспорт ще се намали съществуващата административна тежест върху юридическите лица и гражданите. С други промени се предлага се законова уредба на лодкостоянките като специализирани пристанищни обекти за обслужване на малките риболовни кораби е дължина до 12 метра, които извършват дребномащабен крайбрежен риболов.

7 Май 2020 | 18:16 | Агенция "Фокус"

Правителството пренасочи свободни средства от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие и ОПИК за подкрепа на мерки за COVID-19

Правителството пренасочи свободни средства от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие и ОПИК за подкрепа на мерки за COVID-19

София. Правителството прие Решение, с което се преразпределя приноса от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие чрез прехвърляне на средства между оперативните програми 2014-2020 г. за подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Към оперативната програма за иновации и конкурентоспособност се пренасочва ресурс от програмите за транспорт и околна среда в размер на над 134 млн. лева. С тези средства ще се осигури допълнително финансиране за подкрепа на схемите за оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия, като временна мярка в отговор на кризата. С тези допълнителни ресурси, общия размер на инвестициите в отговор на кризата по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове и националните оперативни програми 2014-2020 г. надхвърля 1 млрд. лева.

7 Май 2020 | 18:10 | Агенция "Фокус"

Изменя се Устройственият правилник на областните администрации

Изменя се Устройственият правилник на областните администрации

София. Министерският съвет прие Постановление за изменение на Устройствения правилник на областните администрации (УПОА). Промяната предвижда промени в Приложение № 10 към чл. 8, ал. 2 на УПОА по отношение на областните администрации на област Кюстендил. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Предложението на областния управител е за компенсирани промени в рамките на числеността на администрацията. Областният управител на област Кюстендил предлага увеличение на числеността на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ с една бройка за сметка на намаляването с една бройка на числеността на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Общата численост па областна администрация Кюстендил, 24 бройки, се запазва. Аргументите на областния управител са, че по този начин ще бъде отговорено на обективната нужда от засилване на юридическата експертиза във връзка с увеличен брой постъпващи в администрацията преписки, изискващи специфична професионална компетентност, както и осъществяването на процесуалното представителство по чл. 32, т. 4 от Гражданския процесуален кодекс.

7 Май 2020 | 18:09 | Агенция "Фокус"

Одобрени са резултатите от проведени видеоконференции на четири Съвета на ЕС

Одобрени са резултатите от проведени видеоконференции на четири Съвета на ЕС

София. Правителството одобри резултатите от видеоконференцията на министрите на транспорта на Европейския съюз за въздействието на COVID-19 върху транспорта. Конферентната връзка бе проведена на 18 март 2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Министрите се обединиха около идеята наложените рестриктивни мерки от държавите членки да не водят до блокиране на товарните превози. Предприетите към момента ограничения не се отнасят до транспортирането на стоки, а единствено до превоза на пътници. Държавите и ЕК ще работят за запазване функционирането на Единния вътрешен пазар и осигуряването на свободното движение на стоки. Взето бе решение всяка държава членка да очертае транзитни „зелени“ коридори по основната си транс-европейска мрежа, а Комисията да сформира работна група от национални контактни точки в държавите, за своевременен обмен на информация. В рамките на срещата, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков изтъкна необходимостта от предвиждане на дерогации относно времето за управление и почивка на водачите, забраните за превозни операции през уикендите и спането в шофьорските кабини. В морския транспорт, министърът изрази подкрепа за създаването на COVID-профил на корабите във водите на ЕС, както и удължаване срока на валидност за документите на моряците. Във въздухоплаването, новите правила за разпределение на летищните слотове за авиокомпании получиха широка подкрепа от държавите. Министър Росен Желязков подчерта, че отлагането на плащания на аеронавигационни такси от авиокомпаниите в Европа би задълбочило ликвидната криза за доставчиците на аеронавигационни услуги, които са изправени пред сериозни трудности заради драстичния спад на въздушния трафик. Съветът на ЕС по образование, младеж, култура и спорт проведе неформална видеоконференция в част „Образование“ на 14 април 2020 г. В заседанието участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева. Тема на видеоконференцията беше дебатът на тема „Последствията от новия коронавирус (COVID-19) върху образованието и обучението“. България постави акцент върху осъществяваното в момента обучение в електронна среда от разстояние в различните сектори на образованието - средно, професионално, приобщаващо и виеше образование. Посочено бе и едно от основните предизвикателства в момента - включването на деца от семейства, които нямат необходимото отношение към образованието. Подчертана бе важната роля на родителите в образователния процес при създалата се ситуация. В допълнение беше изтъкнато и използването на средствата от ЕС, мобилизирани в контекста на инициативата за инвестиране, в отговор на коронавируса за по-нататъшно подпомагане на образованието и обучението. Министър Вълчев се присъедини към апела на еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел за съдействие от страна на всички държави членки техните висшите училища да отложат окончателното записване на студентите за академичната 2020-2021 година за м. септември. Неформална видеоконференция проведе и Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, на 15 април. Министрите на здравеопазването обсъдиха ситуацията с COVID-19 и направиха оценка на предприетите мерки за управление на кризата при отчитане на евентуална втора вълна на заболявания. България информира, че капацитетът на здравната система е адекватен на потребностите на страната и е ориентиран към очакваното допълнително натоварване при достигане на връхната точка на епидемията. Здравната система е мобилизирана да задоволи нуждите в национален план при достигане на пика на епидемията. Строгите мерки за социално дистанциране и проследяване досега допринасят за успешното ограничаване на разпространението. Оправдан е предпазлив подход, при който значение имат както изборът на точен момент, така и на подход на постепенна деескалация на ограничителните мерки. На ниво ЕС е важно да продължи обменът на информация за предприетите действия от отделните държави-членки и разпространението на COVID-19. България отчита като полезна координацията на ниво ЕС до момента, като същевременно счита, че решението относно излизане от кризата с COVID-19 зависи най-вече от ситуацията на национално ниво. Това решение следва да се основава на епидемиологичните данни, етапа на развитие на епидемията и капацитета на здравната система в съответната държава-членка. Необходимо е да се вземат всички мерки, за да не се стигне до загуба на контрол или влошаване на ситуацията по отношение на здравето. Министерският съвет одобри също резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), проведено на 22 април чрез видеоконферентна връзка. По време на дискусията на СОВ бяха обсъдени мерките, предприети на национално и европейско ниво за справяне с пандемията от COVID-19. В рамките на заседанието Европейската комисия представи и плановете си за ревизия на работната си програма предвид отражението на пандемията COVID-19. Всички държави-членки акцентираха върху необходимостта от единство, координация и солидарност както при овладяване разпространението на вируса, така и при плановете за излизане от кризата и икономическо възстановяване.

7 Май 2020 | 18:08 | Агенция "Фокус"

Правителството утвърди спогодба за сътрудничество между България и Палестина

Правителството утвърди спогодба за сътрудничество между България и Палестина

София. Министерският съвет утвърди Спогодбата за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и висшето образование на Държавата Палестина, подписана на 14 юни 2018 г. в гр. Рамалла, Палестина. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Спогодбата ще насърчи двустранното сътрудничество в областта на основното, средното, професионалното и висшето образование, включително чрез участие на учениците в началните и средните училища в международни образователни и художествени конкурси. Дейностите по изпълнение на Спогодбата ще спомогнат за активизиране на двустранния академичен обмен чрез определянето на квоти за студенти и насърчаване ежегодния обмен на академичния състав. Предвижда се и осъществяване на сътрудничество между компетентните институции с цел насърчаване и облекчаване на взаимното признаване на дипломите.

7 Май 2020 | 18:04 | Агенция "Фокус"

България и Катар ще си сътрудничат в областта на образованието

България и Катар ще си сътрудничат в областта на образованието

София. Министерският съвет одобри Споразумението за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар, подписано на 12 януари 2020 г. в гр. Доха, Катар. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С него се насърчават активизирането и задълбочаването на връзките в училищното образование, сътрудничеството в областта на магистърските и докторските програми и научните изследвания, организирането на научни семинари и лекции, конференции и обучения. Дейностите по изпълнение на подписаното Споразумение ще допринесат за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието между България и Катар.

7 Май 2020 | 18:01 | Агенция "Фокус"

Правителството се разпореди с имоти

Правителството се разпореди с имоти

София. Министерският съвет учреди безвъзмездно безсрочно право на строеж върху част от коритото на река Неделинска - публична държавна собственост, в полза на община Неделино за изграждане на мостово съоръжение на р. Неделинска между ул. „Напредък“ и ул. „Крайречна“. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Между двете улици ще бъде направена нова пътна връзка. Предвижда се изграждане на асфалтова пътна и тротоарна настилка, монтаж на предпазни парапети, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. „Български пощи“ ЕАД ще продадат чрез електронен търг три гаражни клетки в Айтос. Имотите не са необходими за дейността на дружеството, а поддръжката им е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител. За частна държавна собственост беше обявена сграда в гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, намираща се в близост до железопътната инфраструктура. Правителството даде съгласието си тя да бъде премахната от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването й, както и лошото й конструктивно състояние. В сградата не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт. През нея не преминават действащи кабели и съоръжения на железопътната инфраструктура, както и няма функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози. За частна държавна собственост ще бъдат обявени сгради и съоръжения, разположени на територията на „Пристанищен терминал Бургас-Запад”. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на пристанищната инфраструктура, заради отпадналата необходимост от използването им. Това се обуславя от нарастващия товарооборот от генерални товари, съчетано с ограничения брой складови полета и за развитие на пристанище за обществен транспорт с национално значение в частта му относно терминал „Бургас-Запад”.

7 Май 2020 | 18:01 | Агенция "Фокус"

Със средства от ОПНОИР ще бъдат подкрепени мерките за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19

Със средства от ОПНОИР ще бъдат подкрепени мерките за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19

София. Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020 г. с цел подпомагане борбата с COVID-19. Това съобщиха от правителствената информационна служба. ОПНОИР ще мобилизира 30 964 149 лв. европейски и национални средства, за целенасочени социално-икономически мерки, за справяне със създалата се епидемична обстановка, уязвимите групи от населението и засегнатите икономически сектори на българската икономика. Промяната е свързана с прехвърляне на средства от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентите растеж“ в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 28 790 507 лв. и в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в размер на 2 155 642 лв. С тези средства ще се допринесе за финансиране на схеми за временна заетост и ще се осигури оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия, като временна мярка в отговор на кризата. Финансирането ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната програма. Изменението стана възможно в резултат на бързите промени, предложени от Европейската комисия в Общия регламент за управление на средствата от Европейските и структурни инвестиционни фондове във връзка със специфичните мерки за мобилизиране на инвестиции в здравните, социалните и икономически системи на държавите членки в отговор на разпространението на COVID-19.

7 Май 2020 | 17:50 | Агенция "Фокус"

Правителството прие новата Концепция за наказателна политика

Правителството прие новата Концепция за наказателна политика

София. Министерският съвет одобри Концепция за наказателна политика за периода 2020 - 2025 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Концепцията е разработена въз основа на анализ на цялостната актуална картина на криминогенната среда и на преценка на ефективността и идентифициране на проблемните области на прилаганите към момента наказателноправни инструменти. Проектодокументът, изработен от Министерството на правосъдието, получи широка обществена подкрепа от представители на магистратурата, адвокатурата, академичната общност, МВР, неправителствения сектор, дипломатическия корпус и членове на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система по време на общественото му обсъждане на 5 март т.г. „Променените обществено-политически и социално-икономически условия, включително в световен мащаб, извеждат нови предизвикателства за справяне с престъпността, като например борбата срещу тероризма, незаконната миграция и др. Обществената опасност на някои деяния, включени в Особената част на Наказателния кодекс, е отпаднала. В европейски мащаб също се наблюдава тенденция за декриминализиране на деяния е намалена обществена опасност“, пише в концепцията. Концепцията предлага да се направи внимателна преценка на адекватността на предвидените наказания при съобразяване на обществената опасност на значителна част от съставите в НК, при придаване на по-голяма значимост на административнонаказателната репресия, като неразделна част от наказателната политика на държавата. С цел да се усъвършенства системата на наказанията и постигането по-резултатна и превантивна превъзпитателната цел, се предлага преосмисляне на необходимостта от налагането на ефективно лишаване от свобода по отношение на лица, извършили деяния с ниска обществена опасност и разширяване обхвата на наказанието „пробация“, като алтернатива на лишаването от свобода за кратък срок. Принципите на настоящата концепция за наказателна политика са в синхрон с основните положения на съвременното наказателно право, като водещи сред тях са: аргументираност, съвместимост и последователност на извършването на законодателни промени; съразмерност на наказанията; повишаване на участието на пострадалите в наказателния процес и насърчаване на възстановителното правосъдие; съответствие на правната уредба със задължителните за България стандарти според правото на Европейския съюз и международното право в наказателната област. Целта е повишаване на ефективността на наказателната репресия, усъвършенстване на системата на наказанията и повишаване на общественото доверие в наказателното правосъдие.

7 Май 2020 | 17:47 | Агенция "Фокус"

Акад. Юлиан Ревалски: Тематичният конкурс за изследвания в областта на COVID-19 е важен, защото ще подготви почвата за евентуални бъдещи реакции на България във връзка с подобен тип вируси

Акад. Юлиан Ревалски: Тематичният конкурс за изследвания в областта на COVID-19 е важен, защото ще подготви почвата за евентуални бъдещи реакции на България във връзка с подобен тип вируси

София. Тематичният конкурс за изследвания в областта на COVID-19 е важен, защото ще подготви почвата за евентуални бъдещи реакции на България във връзка с подобен тип вируси. Това каза на брифинг председателят на Българска академия на науките акад. Юлиан Ревалски, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Тази криза показа необходимостта от висококвалифициран научен потенциал в страната, който е готов да реагира оперативно както Щаба, така и за справяне с бъдещи такива кризи. Мога да ви гарантирам, че в БАН имаме много силни научни колективи, които ще бъдат кандидати за проекти. Както в последните години се случва, Фондът за научни изследвания ще проведе много сериозна селективна политика и най-добрите ще бъдат финансирани. Това е добър знак за нас учените, че държавата си дава сметка за важността на научния потенциал за развитието на човечеството“, допълни той. Теодора ПАВЛОВА

7 Май 2020 | 14:18 | Агенция "Фокус"

Зам.-министър Карина Ангелиева: Ангажирали сме над 2 милиона лева за тематичен конкурс за изследвания в областта на COVID-19

Зам.-министър Карина Ангелиева: Ангажирали сме над 2 милиона лева за тематичен конкурс за изследвания в областта на COVID-19

София. За мен е чест, че България е една от десетте държави-членки, които в сравнително бързи темпове ангажира 2 милиона и 400 лева средства за тематичен конкурс за изследвания в областта на COVID-19 . Това каза на брифинг заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Като резултат може да имаме защо не и ваксина лекарство и други решения, които са свързани с общото негативно въздействие на тази болест върху нашия живот. Това може да отвори нови пътища за припознаването на българската наука на световно ниво и да привлечем нови инвеститори в България“, допълни тя. Теодора ПАВЛОВА

7 Май 2020 | 14:12 | Агенция "Фокус"

В БАН ще се проведе брифинг във връзка с правителственото решение за финансиране на тематични конкурси, свързани с пандемията от Covid-19

В БАН ще се проведе брифинг във връзка с правителственото решение за финансиране на тематични конкурси, свързани с пандемията от Covid-19

София. Брифинг с участието на заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева, председателят на Българската академия на науките Акад. Юлиан Ревалски и управителят на Фонд „Научни изследвания“ проф. Георги Вайсилов ще се проведе в 14 ч в Българската академия на науките (БАН). Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Темата на пресконференцията е правителственото решение за финансиране на тематични конкурси, свързани с пандемията от Covid-19.

7 Май 2020 | 12:27 | Агенция "Фокус"

Правителството одобри 2,4 млн. лева за разработване на тематични конкурси, свързани с пандемията от COVID-19

Правителството одобри 2,4 млн. лева за разработване на тематични конкурси, свързани с пандемията от COVID-19

София. Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 2,4 млн. лв. за проектно финансиране на тематични конкурси, свързани с пандемията от COVID-19 чрез Фонд „Научни изследвания“. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С осигуряване на средствата ще бъде гарантирано разработването на конкурси за проекти за научни изследвания, свързани с диагностика, превенция, лечение на заболелите от COVID-19, както и прогнозиране, мониторинг и превенция на разпространението му. Ще се подпомогне развитието на научния потенциал и научните изследвания на програмно-проектен конкурсен принцип, както и международното научно сътрудничество. Основната цел на Фонда е да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания, като през 2020 г. се планира да бъдат обявени тематични конкурси в следните области на интервенция: биологични и биомедицински изследвания в областта на генетичния носител на SARS-CoV2, епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията; разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксинални препарати за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo; социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19 и др. Същевременно с това се планира и обявяване на конкурси за двустранни или международни проекти, свързани с COVID-19, както и за превенция от епидемии и намаляване разпространението на високорискови вирусни заболявания. Конкурсите ще се провеждат при условията на съответните договорености и споразумения между финансиращите организации от държавите, които са заявили интерес. Новите конкурси ще се провеждат при спазване на изискванията на Рамката за държавни помощи за научни изследвания и иновации и след съгласуване с Министерството на финансите.

7 Май 2020 | 12:24 | Агенция "Фокус"

Правителството ще обсъди концепция за наказателната политика до 2025 година

Правителството ще обсъди концепция за наказателната политика до 2025 година

София. Правителството ще разгледа Проект на решение за одобряване на концепция за наказателната политика за периода 2020-2025 година. Това предвижда предварителният дневен ред на Министерски съвет. На вниманието на министрите ще бъде и проект за изменение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Ще бъде одобрен и доклад на министъра на регионалното развитие относно напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за изминалата година. На заседанието ще бъдат обсъдени и изменения на устройствения правилник на областните администрации.

7 Май 2020 | 07:21 | Агенция "Фокус"