СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Изменя се Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация

Изменя се Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация

София. Правителството прие промени в Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация, приета с ПМС № 263 от 11.11.2003 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба.Посредством измененията и допълненията се привежда в съответствие правната уредба в Наредбата със Закона за защита на класифицираната информация, като по този начин се облекчава ад...

4 Март 2020 | 15:28 | Агенция "Фокус"

Изменя се Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Изменя се Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

София. С проект на Постановление за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти се предлага създаването на нова разпоредба, с която се предвижда, че притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, не подлежат на регулация, тъй като за тях е въведен регистрационен режим. Предвид това, по правилата на Наредбата притежателите на разрешения за употреба можеха да заявяват увеличение на цените на тези продукти без ограничение във времето и без да бъдат ограничавани в размера на това увеличение. В този смисъл и доколкото лекарствата без рецепта са продукти, които се използват масово, честите увеличения на цените им се отразяваха неблагоприятно върху възможностите на населението за закупуването им, респективно ограничаваше достъпа до тези продукти. Целта на предложената промяна е да се предотврати увеличение на цените на лекарствените продукти за масова употреба. Създаването на разпоредбата има за цел да осигури лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, на достъпни цени за българските граждани, съобразени с покупателните им възможности. В резултат от приемане на постановлението ще се ограничи възможността за увеличение на цените на тези продукти. Очакваният резултат от приемане на предложената разпоредба е да се запазят цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, чрез разписване на предложената забрана в основните текстове на Наредбата.

27 Февруари 2020 | 16:20 | Агенция "Фокус"

Приети са изменения и допълнения на нормативни актове

Приети са изменения и допълнения на нормативни актове

София. Кабинетът прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове. Част от промените са свързани с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Това съобщиха от правителствената информационна служба. По този начин се актуализира механизмът за формиране на възнагражденията на инспекторите и техните ръководители в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Целта на тази промяна е създаването на условия за привличането и задържането на квалифициран инспекторски състав в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Също така са приети изменения, които прецизират действащата нормативна уредба по отношение на заплащането за работа по проекти и програми, както и на механизма за определяне на заплатата на служители, завръщащи се от временна мобилност в друга администрация. Променят се и правилата за определяне на заплатите на заместник-председателите на Националния борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт.

27 Февруари 2020 | 16:14 | Агенция "Фокус"

Правителството отпусна допълнителни 10,4  млн. за доставка на противоградови ракети

Правителството отпусна допълнителни 10,4 млн. за доставка на противоградови ракети

София. Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 10,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С тях ще бъдат закупени 14 000 броя противоградови ракети за обезпечаване на ракетните площадки в страната през 2020 г. Количеството е определено въз основа на данните от предходните години и тенденцията към увеличаване на силата и честотата на градовите процеси. Преди откриването на активния сезон по градозащита, Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) разполага с 4 382 ракети. ИАБГ извършва дейности по защита от градушки на селскостопанската продукция в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково и района на Подбалканските полета. През 2019 година започнаха дейността си две нови регионални дирекции с прилежащите им 62 ракетни площадки, с което броят на ракетните площадки нараства от 200 на 262, а защитаваната територия се увеличи от 17.2 милиона декара на над 20.5 милиона декара, включващи обработваема земя, трайни насаждения и смесено земеползване.

27 Февруари 2020 | 16:11 | Агенция "Фокус"

 Одобрени са допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на община Пловдив и на съдебната власт за 2020 г.

Одобрени са допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на община Пловдив и на съдебната власт за 2020 г.

София. Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 37 млн. лв. по бюджета на община Пловдив за 2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Средствата са предназначени за ремонт, изграждане и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Пловдив. Одобрени са и допълнителни разходи в размер на 5 млн. лв. по бюджета на съдебната власт за 2020 г. С тях ще се обезпечи изпълнението на допълнителните функции на Бюрото по защита при главния прокурор, възложени му със Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година.

27 Февруари 2020 | 16:09 | Агенция "Фокус"

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на ММС

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на ММС

София. Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта (ММС) за 2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Средствата в размер до 25 000 000 лв. ще бъдат предназначени за изграждане и оборудване на физкултурни салони в българските училища с цел създаване на съвременна и подходяща база, позволяваща практикуването на широк кръг от спортове. Училищата, в които ще бъдат изградени и оборудвани физкултурни салони, ще бъдат определени в списък, утвърден от министъра на образованието и науката. Чрез изграждането и оборудването на физкултурни салони ще бъде създадена модерна спортна база в училищата и ще се популяризира физическото възпитание и спорта като част от учебния процес. По този начин ще бъдат подпомогнати дейностите, насочени към понижаване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Създаването на навици и умения в подрастващите да спортуват от ранна ученическа възраст приобщава към значими ценности като отборен дух, солидарност, толерантност и честна игра, които способстват за личностното развитие и реализация. По този начин ще бъдат подкрепени превенцията и намаляването на тютюнопушенето сред младите хора, употребата на алкохол и наркотици, както и е условие за преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващите, последица от недостатъчната двигателна активност.

27 Февруари 2020 | 16:08 | Агенция "Фокус"

Правителството прекратява преговорите за доставка на въздухоплавателно средство за Авиоотряд 28

Правителството прекратява преговорите за доставка на въздухоплавателно средство за Авиоотряд 28

София. Правителството взе решение за прекратяване на преговорите за доставка на въздухоплавателно средство за изпълнение на полети със специално предназначение по чл. 64б, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

27 Февруари 2020 | 16:01 | Агенция "Фокус"

Министерският съвет прие Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

Министерският съвет прие Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

София. Министерският съвет прие Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България за периода 2021 - 2030 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Проектът е разработен в изпълнение на разпоредбата на чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата в рамките на междуведомствена работна група, в която взеха участие представители на дванадесет ведомства. Проектът на План е разработен в съответствие с европейските цели и политики в областта на енергетиката, насочени в дългосрочна перспектива към постигане на амбициозни общностни цели за преход към нисковъглеродна икономика, като са отчетени спецификите, опитът и традициите в енергийния отрасъл на Република България. В документа са дефинирани основните тенденции и политики в областта на енергийната сигурност, енергийната ефективност, либерализирането на електроенергийния пазар и интегрирането му в Общия европейски енергиен пазар, развитието и разширението на газовия пазар, както и възможностите за използване на нови високоефективни енергийни технологии в страната. В Интегрирания план е предвидена перспективата въглищните централи да бъдат основни базови мощности в българската електроенергетика до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Заложената в плана цел за постигане на поне 15% междусистемна свързаност в енергетиката ще съдейства за установяване на общ пазар на електроенергия в Общността. Пълната либерализация на електроенергийния пазар трябва да бъде факт до 2025 г., е записано още в плана. Процесът ще бъде съпътстван с въвеждане на мерки за защита на уязвимите потребители. В документа е заложен дял от 27% за енергията от ВЕИ в общия енергиен микс до 2030 г.

27 Февруари 2020 | 15:59 | Агенция "Фокус"

Правителството възложи на „Български пощи“ да предприеме действия за разпространението на печатни издания

Правителството възложи на „Български пощи“ да предприеме действия за разпространението на печатни издания

София. Правителството възложи на „Български пощи“ ЕАД да предприеме действия за разпространението на печатни издания на територията на страната от 24 часа на 1 март 2020 г. Дружеството ще организира необходимите взаимоотношения с издатели. Това съобщиха от правителствената информационна служба. В срок до шест месеца след започване на разпространението на печатни издания, „Български пощи“ ЕАД трябва да представи доклад за изпълнение на дейността, който да включва и евентуални допълнителни организационни и финансови мерки. Възлагането на „Български пощи“ ЕАД да извършва разпространението на печатни издания на територията на страната е в съответствие със Закона за публичните предприятия, който предвижда, че на публичните предприятия могат да бъдат възлагани задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика.

27 Февруари 2020 | 15:57 | Агенция "Фокус"

Одобрени са резултатите от дейността на междуведомствената работна група относно проекта за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“

Одобрени са резултатите от дейността на междуведомствената работна група относно проекта за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“

София. Правителството одобри Доклад на министъра на отбраната относно резултатите от дейността на Междуведомствена работна група за разглеждане, анализиране и оценка на постъпилите оферти по Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Целта на проекта е придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораби, притежаващи способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС, които да заменят част от наличните във ВМС стари кораби руско производство, неподлежащи на модернизация и ремонт. Също така се възлага на министъра на отбраната да предприеме последващи действия по подготовка и подписване на договор с класирания на първо място участник немската корабостроителна компания „LURSSEN WERFT GmbH&Co.KG”. Офертата на „LURSSEN WERFT GmbH&Co.KG” отговаря на изискванията на Министерството на отбраната съгласно Поканата за предоставяне на оферти. Компанията е предоставила всички необходими документи, свързани с личното състояние, критериите за подбор, техническите изисквания и нейното ценово предложение влиза във финансовата рамка на проекта в размер на 984 000 000 лв. с ДДС.

27 Февруари 2020 | 15:52 | Агенция "Фокус"

Министерският съвет одобри рамковата позиция на България по Европейската зелена сделка

Министерският съвет одобри рамковата позиция на България по Европейската зелена сделка

София. Министерският съвет одобри рамковата позиция на България по съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Със съобщението ЕК потвърждава ангажимента си за продължаване на действията за справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда. Комисията посочва, че целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. следва да залегне в законодателството. Съгласно одобрената днес рамкова позиция, България подкрепя дългосрочната цел за постигане на климатична неутралност на ниво ЕС до 2050 г. Едновременно с това страната ни счита, че водещи в този процес следва да бъдат запазване на конкурентоспособността и растежа на икономиката, разходо-ефективността, технологичната неутралност и социалното благополучие на държавите членки. Справедливият преход следва да води до подобряване на благосъстоянието и по този начин активно да ангажира гражданите и регионите, най-силно засегнати от неговото извършване. По отношение на секторите, попадащи в Европейската схема за търговия с емисии, България защитава позицията, че всички енергоемки отрасли трябва да продължат да получават достатъчни количества безплатни квоти, съобразени с действителното производство. Страната ни подкрепя и разчита на заявката на ЕК за адекватно подпомагане на най-засегнатите държави членки и региони в този процес и настоява за подробни оценки на въздействието за всички настоящи и бъдещи мерки, при отчитане на географското разположение, стартови позиции и национални специфики.

27 Февруари 2020 | 15:44 | Агенция "Фокус"

Кабинетът одобри откриването на процедура за концесиониране на летище „Пловдив“

Кабинетът одобри откриването на процедура за концесиониране на летище „Пловдив“

София. Кабинетът одобри решението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“ – публична държавна собственост. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С решението на министъра се утвърждава обявлението за откриване на процедурата и документацията за концесията. Чрез възлагането на концесия на летище „Пловдив“ се цели да бъде привлечен финансово стабилен инвеститор с опит в управлението, експлоатацията и развитието на летища. По този начин ще бъде гарантирано бъдещето развитие на аеропорта. Концесията ще спомогне за подобряване на съществуващата летищна инфраструктура, достигане на заложените международни стандарти и категории, трансфер на управленско ноу-хау, генериране на трафик и развитие на търговските дейности в региона. Като специфични цели са посочени изграждането на нов модерен карго терминал, както и създаването на предпоставки за допълнително развитие на летищната инфраструктура, за да може да се обслужват съвременни самолети с голям полезен товар.

27 Февруари 2020 | 15:36 | Агенция "Фокус"

50 милиона лева е държавната гаранция за кредитиране на студентите и докторантите за 2020 г.

50 милиона лева е държавната гаранция за кредитиране на студентите и докторантите за 2020 г.

София. Министерският съвет (МС) прие държавна гаранция за нови кредити през 2020 г. в размер до 50 млн. лв. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Това съобщиха от правителствената информационна служба. По този начин държавата оказва финансова подкрепа като гарантира главниците и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите. Договорените кредити по реда на Закона през предходните години са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите за обучение във висшите училища. Студентските кредити превръщат висшето образование в по-достъпно. Съгласно изискванията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти министърът на образованието и науката участва в преговорите за издаване на държавни гаранции по този закон и подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна гаранция с банките, сключили типов договор, въз основа на Решението на МС. В периода от 2010 г. до 2019 г. типови договори за кредитиране са сключени с осем банки: Банка ДСК ЕАД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Алианц Банк България АД, Юробанк България АД, Първа инвестиционна банка АД, Българо-американска кредитна банка АД, Инвестбанк АД и Обединена българска банка АД.

27 Февруари 2020 | 15:32 | Агенция "Фокус"

Одобрен е проект на Споразумение за сътрудничество между ИА „Медицински надзор“ и Национална агенция за трансплантация на Румъния

Одобрен е проект на Споразумение за сътрудничество между ИА „Медицински надзор“ и Национална агенция за трансплантация на Румъния

София. Министерският съвет одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на донорството и трансплантацията на органи между Изпълнителна агенция (ИА) „Медицински надзор“ на Република България и Национална агенция за трансплантация на Румъния като основа за водене на преговори. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Споразумението създава правни възможности за обмен на органи в случаите на излишък на органи за трансплантация, когато няма подходящи нуждаещи се пациенти в съответната страна на произход, или при спешно търсене на органи за пациенти, които са в състояние, застрашаващо живота им. По този начин споразумението ще съдейства за подобряване на достъпа на нуждаещите се български граждани до съвременните постижения на медицината в областта на трансплантацията, до спасяване на човешки животи. Обменът на органи ще се извършва в съответствие с националните законодателства на двете държави и правото на Европейския съюз в тази област. Страните ще насърчават и подкрепят развитие и разширяване на сътрудничеството с международни/регионални организации за обмен на органи. Споразумението определя формите и методите на сътрудничество - обмен на информация, посещения на специалисти, обучение на медицински персонал, обмен на органи от трупни донори в съответствие с националното законодателство, съвместни проекти, организиране на семинари, работни срещи, конференции и др. Предвижда се страните да съдействат за развитие на пряко сътрудничество между техните лечебни заведения с цел квалификация на медицинските кадри и съвместни дейности чрез подписване на планове за сътрудничество в съответствие с професионалните им интереси и финансови възможности.

27 Февруари 2020 | 15:22 | Агенция "Фокус"

„Панагюрска медна компания“ АД ще проучва минни отпадъци в площ „Окисни табани юг“

„Панагюрска медна компания“ АД ще проучва минни отпадъци в площ „Окисни табани юг“

София. „Панагюрска медна компания“ АД ще проучва минни отпадъци в площ „Окисни табани юг”, разположена в землището на село Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик, съобщиха от правителствената информационна служба. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от 1 година. За този период „Панагюрска медна компания“ АД ще вложи минимум 52 800 лева в геологопроучвателни дейности.

27 Февруари 2020 | 15:16 | Агенция "Фокус"

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Златна рибка“ в община Созопол

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Златна рибка“ в община Созопол

София. Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обусловен от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 75 366,88 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас, със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

27 Февруари 2020 | 15:13 | Агенция "Фокус"

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас-запад” в община Несебър

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас-запад” в община Несебър

София. Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас-запад”, съставляващ морски плажове „Свети Влас - запад 1” и „Свети Влас - запад 2”, община Несебър, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 51 264,35 лв. без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Свети Влас-запад”, съставляващ морски плажове „Свети Влас - запад 1” и „Свети Влас - запад 2”, община Несебър, област Бургас, със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

27 Февруари 2020 | 15:08 | Агенция "Фокус"

Определен е концесионер на морски плаж „Сарафово“ в община Бургас

Определен е концесионер на морски плаж „Сарафово“ в община Бургас

София. Правителството определи „М и П Мениджмънт“ ЕООД за концесионер на морски плаж „Сарафово“, община Бургас, област Бургас. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 години цената за 1 бр. чадър да бъде в размер до 7 лв. с ДДС и цената за 1 бр. шезлонг - в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното възнаграждение в размер на 3,90 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 45 502 лв. с ДДС. Предложените инвестиции за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане и за подобряване на облика на морския плаж са в размер на 527 765 лв. с ДДС за целия срок на концесията.

27 Февруари 2020 | 15:04 | Агенция "Фокус"

Одобрена е позицията на България по предложението за създаване на Фонд за справедлив преход в рамките на Европейската зелена сделка

Одобрена е позицията на България по предложението за създаване на Фонд за справедлив преход в рамките на Европейската зелена сделка

София. Министерският съвет одобри рамковата позиция на страната ни по предложението на Европейската комисия за Регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на Фонд за справедлив преход. Това съобщиха от правителствената информационна служба. На 14 януари 2020 г. Европейската комисия представи предложението си за Регламент за създаване на Фонд за справедлив преход, който е един от основните елементи на т.нар. Механизъм за справедлив преход в рамките на Европейската зелена сделка. С Регламента ще бъде установена правната рамка за планиране и програмиране на средствата от новия Фонд, който има за цел да подкрепя икономическата диверсификация, преквалификацията и търсенето на работа, както и инвестиции, които са благоприятни за климата и околната среда. Финансовите параметри на подкрепата в рамките на Фонда ще бъдат формално определени в контекста на дебатите по следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. В текста на рамковата позиция на България е отбелязана необходимостта от координиран подход, тясно сътрудничество и решителни действия от страна на Европейския съюз за справяне с предизвикателствата пред устойчивото развитие на неговите региони. Според позицията на страната ни, преходът би бил справедлив само тогава, когато води до подобряване благосъстоянието на гражданите и регионите, най-силно засегнати от неговото извършване. Отбелязва се още, че освен високото ниво на амбиция, следва да бъдат отчитани регионалните и местни особености и различия, с оглед постигане на един справедлив и балансиран механизъм.

27 Февруари 2020 | 14:36 | Агенция "Фокус"

Одобрени са проекти на спогодби за регулиране на трудовата миграция между правителството на България и правителствата на Албания и на Туркменистан

Одобрени са проекти на спогодби за регулиране на трудовата миграция между правителството на България и правителствата на Албания и на Туркменистан

София. Министерският съвет одобри проекти на двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция между правителството на Република България и правителствата на Република Албания и на Туркменистан. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Проектите ще послужат като основа за водене на преговори по въпросите, свързани с регулирането на заетостта на граждани на тези държави в България. Двустранните спогодби са инструмент за задоволяване на потребностите на българския бизнес от работна сила в условията на трайни тенденции на икономически растеж, увеличено търсене на работна сила и намаляване на безработицата в България. В документите се предвижда работниците и служителите да се ползват със същите трудови права и задължения на територията на приемащата държава, както и от еднаква защита с местните работници. От страна на България спогодбите ще се изпълняват от Агенцията по заетостта. Към момента България е подписала спогодби за регулиране на трудовата миграция с Армения, Молдова и Грузия, които са влезли в сила. Водят се преговори за подписване на такива споразумения и е Украйна и Беларус. Взет е мандат за водене на преговори и сключване на двустранни спогодби с Азербайджан, Киргизстан и Узбекистан.

27 Февруари 2020 | 14:32 | Агенция "Фокус"

Правителството определи Wizz Air за въздушен превозвач по линията София-Ереван-София

Правителството определи Wizz Air за въздушен превозвач по линията София-Ереван-София

София. Правителството определи унгарската авиокомпания Wizz Air Hungary Ltd. за въздушен превозвач по международната въздушна линия София-Ереван-София. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Назначаването на Wizz Air Hungary Ltd. е извършено в съответствие с двустранния международен договор, правото на Европейския съюз и националните правни норми на Република България. Авиокомпанията е заявила готовност да започне да изпълнява редовни полети по линията София-Ереван-София от края на март 2020 г. с честота два пъти седмично в понеделник и петък. Изпълняването на редовни полети между столиците на България и Армения ще подобри свързаността на двете държави и ще предостави повече възможности за нарастване на туристически поток, както и на бизнес пътуванията.

27 Февруари 2020 | 14:28 | Агенция "Фокус"

Правителството се разпореди с имоти

Правителството се разпореди с имоти

София. Правителството обявява част от имот - публична държавна собственост, намиращ се в административна сграда на бул. „Руски“ № 88 в град Етрополе, за частна държавна собственост и го прехвърля на Общината за осигуряване на работни помещения и офиси за административна дейност. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Досега частта от имота е била в управление на областния управител на Софийска област. На Министерството на вътрешните работи се предоставя имот - публична държавна собственост, който се намира в местността „Пискавец“, област Враца и включва три сгради. Те са необходими за съхранение на материални активи и моторни превозни средства, свързани с изпълнението на служебните задължения на Областна дирекция на МВР - Враца. Правителството промени статута на терен с площ 22 293 кв. м и сградите в него, ползвани за дейността на Социалния учебно-професионален център „Св. Георги“ в град Пловдив, от публична държавна на частна държавна собственост и ги прехвърли в собственост на Община Пловдив. Учебният център е част от социалните услуги, осъществявани от Комплекса за социални услуги „Св. Георги“ - Пловдив. Съгласно друго правителствено решение, имот - публична държавна собственост се обявява за частна държавна собственост. Поземленият имот с площ от 2 971 кв. м, заедно с построените в него две сгради, се намира в Копривщица, област Софийска. В резултат на приемането на акта на Министерския съвет ще се създаде възможност за по-ефективното му ползване в бъдеще. Отчуждават се имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждане на 19-километров участък от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Ловеч. Имотите са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен план за трасето. Те се намират в землищата на град Угърчин и селата Орляне, Каленик, Радювене и Лисец. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Правителството одобри отчуждаването и на имоти - частна собственост, необходими за модернизацията на отсечката Оризово - Михайлово по Проект "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза 2". Имотите се намират в землищата на гр. Чирпан и селата Рупките, Свобода и Малко Тръново, в община Чирпан, област Стара Загора. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Кабинетът ще предложи на Народното събрание да бъде взето решение за приватизацията на имот, представляващ обособена част от имуществото на летище Горна Оряховица. Предложеният за продажба недвижим имот е със застроена площ от 176,59 кв. м. и се намира в град Горна Оряховица. Той не е необходим за дейността на летището, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. „Летище Горна Оряховица” ЕООД прилага мерки за повишаване на приходите, които включват продажба на неоперативни активи с отпаднала необходимост. С продажбата на неоперативни активи, към които спада и предложеният имот, допълнително ще се увеличат приходите и ще се понижат разходите за стопанисването им. Министерският съвет отхвърли молба на Иван Маринов за възобновяване на производството по издаване на РМС № 56 от 2018 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мездра-Ботевград“ от км 161 +367 до км 194+164,89“, на територията на общините Ботевград и Мездра. Молбата на Иван Маринов е неоснователна, тъй като не са нарушени правата на молителя в качеството му на един от наследниците на собственика на отчуждавания имот. При приемането, съобщаването и изпълнението на решението са изпълнени всички изисквания на Закона за държавната собственост.

27 Февруари 2020 | 14:24 | Агенция "Фокус"

Правителството прие намаляване на отчислението, което ЮЦДП внася във фонд „Инвестиции“

Правителството прие намаляване на отчислението, което ЮЦДП внася във фонд „Инвестиции“

София. Министерският съвет прие промени в ПМС № 343 от 2011 г., за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Така отчислението, което „Южноцентрално държавно предприятие“ (ЮЦДП) прави във фонд „Инвестиции в горите“, се намалява на 8 лв. за кубичен метър неповредена дървесина от биотични и абиотични фактори. Целта на промяната е осигуряване на оперативни парични средства на предприятието за изпълнение на планираните горскостопански, ловностопански, лесозащитни мероприятия. Част от средствата ще бъдат насочени и за издръжка на персонала на териториалните поделения, в които ползването на дървесина през следващите години е намалено за компенсиране на превишенията от проведените санитарни и принудителни сечи. С тази мярка се стимулира по-ефективното управление на оперативните средства на предприятието за изпълнение на обичайната му дейност, която е от съществено значение за поддържането на доброто здравословно състояние на горите и опазването на горските ресурси.

27 Февруари 2020 | 14:14 | Агенция "Фокус"

Удължава се срокът за работа на междуведомствената работна група, анализираща нормативната база относно боеприпасите

Удължава се срокът за работа на междуведомствената работна група, анализираща нормативната база относно боеприпасите

София. Правителството измени свое Решение № 849 от 26.11.2018 г. за сформиране на междуведомствена работна група за извършване на анализ с цел промяна и оптимизиране на нормативната база, регламентираща комплекса от дейности, свързани с боеприпасите, и извършване на анализ на необходимостта, условията и възможностите за създаване, финансиране и функциониране на Център за утилизация на боеприпаси. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Удължава се срокът за работа на сформираната междуведомствена работна група с цел преглед и изменение на конкретни нормативни документи, имащи отношение към оръжията и боеприпасите и изпълнението на дейности, свързани с Центъра за утилизация на боеприпаси.

27 Февруари 2020 | 14:10 | Агенция "Фокус"

Правителството определи националните представители на Република България в органите на Единния патентен съд

Правителството определи националните представители на Република България в органите на Единния патентен съд

София. Правителството прие решение, с което определя националните представители на Република България в органите на Единния патентен съд. Те ще могат да участват в заседанията на Административния и Бюджетния комитет на Единния патентен съд. Това съобщиха от правителствената информационна служба. За национален представител в Административния и Бюджетния комитет на Единния патентен съд е определен председателят на Патентното ведомство на България, а за национален представител на България в Консултативния комитет е задължително да бъде съдия, който отговаря на изискванията на чл. 14 от Споразумението за Единния патентен съд (СЕПС) и следва да бъде посочен от Висшия съдебен съвет, като орган, който представлява съдебната власт в страната. Участието на наши компетентни представители в ръководните органи на Съда ще даде възможност за осигуряване на защита интересите на страната ни и по-специално на интересите на притежателите на патенти, сертификати за допълнителна закрила и други форми на закрила на изобретенията.

27 Февруари 2020 | 14:06 | Агенция "Фокус"

Правителството определи представители на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

Правителството определи представители на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

София. Министерският съвет прие Решение за определяне на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Настоящият състав на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса е конституиран на 23 февруари 2015 г., поради което мандатът му изтича на 23 февруари 2020 г. В тази връзка в състава на Надзорния съвет за следващия 5-годишен мандат са определени следните представители на държавата: Жени Начева, Бойко Пенков, Росица Велкова и Галя Димитрова, в качеството й на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Жени Начева е доктор по икономика. Заемала е отговорни длъжности в областта на бюджета и финансите в Националната здравноосигурителна каса, която по-късно оглавява. Понастоящем е заместник-министър на здравеопазването, а непосредствено преди назначаването й за такъв през 2017 г. е директор на дирекция в Министерството на финансите. Определена е за председател на Надзорния съвет на НЗОК. Бойко Пенков е заместник-министър на здравеопазването за трети път, назначен през 2017 г. Той е възпитаник на Медицинска академия - гр. София и е магистър по медицина, с придобити специалности по „Вътрешни болести“ и по „Белодробни болести“. Има над тридесет и седем години трудов стаж и професионален опит в областта на здравеопазването, като е заемал отговорни длъжности в лечебни заведения, НЗОК, Министерство на здравеопазването. Росица Велкова понастоящем е заместник-министър на финансите. До назначаването й на този пост е дългогодишен ръководен служител в Министерството на финансите. Била е и заместник-председател на Държавната агенция за осигурителен надзор. Галя Димитрова е назначена за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите през 2017 г. Преди това е заместник-изпълнителен директор на НАП с ресор в областта на контрола и ревизиите. Преди това оглавява териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на НАП. По отношение на предложените представители на държавата в Надзорния съвет на НЗОК не са налице хипотезите на несъвместимост, визирани в чл. 18 от Закона за здравното осигуряване, за което те са подписали декларации. Служебна проверка на Министерството на здравеопазването показва, че предложените лица не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

27 Февруари 2020 | 14:00 | Агенция "Фокус"

Правителството ще определи представителите на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

Правителството ще определи представителите на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

София. Правителството ще разгледа Проект на решение за определяне на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Това предвижда предварителният дневен ред на Министерски съвет. Министрите ще определят и кои ще бъдат националните представители на България в органите на Единния патентен съд. Ще бъде разгледан и Доклад за одобряване на рамкова позиция по предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на Фонд за справедлив преход. По време на заседанието ще бъде определен и концесионер на морски плаж „Сарафово“ в Община Бургас. Ще бъде открита и процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас-Запад“, община Несебър, област Бургас.

27 Февруари 2020 | 07:13 | Агенция "Фокус"