СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министър Данаил Кирилов депозира във ВСС допълнение към предложението си за освобождаване на Андон Миталов

Министър Данаил Кирилов депозира във ВСС допълнение към предложението си за освобождаване на Андон Миталов

София. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов депозира във Висшия съдебен съвет (ВСС) допълнение към предложението си за освобождаване от длъжност на съдия Андон Миталов. С това той изпълни указанията на членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да допълни предложението си до тях, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието. Допълнението идва сл...

14 Февруари 2020 | 16:17 | Агенция "Фокус"

Съюза на съдиите в България за освобождаването от длъжност на съдия Андон Миталов: Образуването на дисциплинарно производство с такъв предмет би уронило престижа на съдебната власт

Съюза на съдиите в България за освобождаването от длъжност на съдия Андон Миталов: Образуването на дисциплинарно производство с такъв предмет би уронило престижа на съдебната власт

София. Образуването на дисциплинарно производство с такъв предмет би уронило престижа на съдебната власт и би засегнало нейната независимост. Това се казва в писмо от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България до Съдийската колегия на ВСС във връзка с поисканото от правосъдния министър дисциплинарно уволнение на съдия Миталов. „На 7 февруари министърът на правосъдието обяви, че отправя до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов (предложението е публично достъпно). Още в началото на предложението се сочи, че то е реакция на изявлението на държавния секретар на САЩ за налагане на забрана за влизане в САЩ „поради сериозна корупция” на съдия Миталов, който в качеството си на длъжностно лице е участвал в „корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на демократичните институции в България”. В предложението се заявява, че „неблагоприятният резултат за авторитета на съдебната власт и за българската държава е налице, като се засяга доверието и независимостта на съдебната ни система, както и международната оценка за възможността да се прилага принципът на върховенството на правото в нашата държава”. Отбелязва се също, че „отражението на вредата не е само в българо-американските ни двустранни отношения, а и сред държавите-членки на ЕС и всички партньори на Република България, работещи за утвърждаване на този ключов принцип на правовата държава”, се казва в писмото. „В предложението се твърди, че негативният резултат за международната репутация на българската държава е причинен от „допуснати от съдията нарушения на материалния и процесуалния закон”, които се свеждат до следното: произнесъл се е не по искането на защитата за цялостна отмяна на мярката за процесуална принуда на обвиняемия забрана за напускане на пределите на страната, а е разрешил нещо, което не е поискано; не е поискал становището на прокурора, което е в разрез с разпоредбите на НПК; даденото от съдията разрешение за напускане на пределите на страната е в нарушение на предвидената в закона процедура – без да има отказ от прокурора и жалба до съда срещу такъв отказ; образувал е частно наказателно производство, без да има компетентност за това и така е иззел правомощия на водещия досъдебното производство орган. В заключение се обобщава, че съдията с твърдените материалноправни и процесуални нарушения на закона едновременно е нарушил служебните си задължения и е накърнил престижа на съдебната власт (т.е. е осъществил два състава на дисциплинарно нарушение). Допустимостта на предложението се обосновава с това, че конкретните допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон не подлежат на инстанционен контрол”, заявяват от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България. „Уважаеми членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, считаме, че образуването на дисциплинарно производство с такъв предмет само по себе си би уронило престижа на съдебната власт и би засегнало нейната независимост. От една страна, подобно производство би създало у гражданите неприятното за българската държава внушение, че ако не беше изразената позиция от държавния секретар на САЩ, твърдените нарушения на процесуалния и материалния закон не биха били повод за загриженост на българските власти. От друга страна (и именно това е от съществено значение), иска се преследване на съдия поради неправилно приложение на закона. Преценката за правилното приложение на закона не е от компетентността на министъра на правосъдието, нито на административния орган ВСС, а единствено на съда в съответния наказателен процес. Нарушаването на този ясен постулат ще доведе до накърняване на принципа на върховенство на правото и до намеса на политическата власт в независимото правораздаване, още повече че членовете на Съдийската колегия на ВСС, избрани от съдии, са малцинство”, се посочва в писмото. „Според чл. 132 от Конституцията на Република България при осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер. В случая не се твърди от министъра на правосъдието, че съдията е извършил престъпление от общ характер при изпълнение на служебните си задължения и липсва позоваване на наказателно преследване срещу него, тъй като прокуратурата не съобщава да се води такова производство – нито преди изявлението на държавния секретар на САЩ, нито след това. Същевременно вносителят на предложението не излага и фактически твърдения, че действията на съдията представляват недобросъвестно умишлено нарушаване на служебните му задължения, в който случай е допустимо той да бъде дисциплинарно преследван във връзка с правораздавателната си функция, тъй като не се обхващат от защитата на независимостта на съдията да прилага закона без възможност от външна намеса и контрол”, се отбелязва в изявлението. „Във внесеното от министъра на правосъдието предложение не се излагат никакви твърдения, че действията на съдия Миталов не представляват т. нар. грешка в закона (изобщо не коментираме дали такава е допусната, защото това не е от компетентността на нито един държавен орган освен съда в наказателния процес), а представляват недобросъвестно и преднамерено умишлено нарушаване на служебните му задължения – по чл. 3 от ЗСВ (при постановяване на актовете си да се основава на закона и събраните по делото доказателства) и по чл. 4 от ЗСВ (да изпълнява функциите си безпристрастно). След като предложението не се обосновава с преднамерена неправомерност на действията на съдия Миталов и не се излагат твърдения, че съдебният му акт представлява акт на произвол, на който само привидно е придадена форма на правосъдие, предложението е очевидно недопустимо”, подчертават от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България. „В правомощията на Съдийската колегия е да вземе решение за това доколко в случая е налице валидно предложение, което да е годно да послужи за образуване на дисциплинарно производство. Такова предложение несъмнено е това, което ако бъде доказано, би било основание за дисциплинарно наказване на съдията. Предложение, което изначално не може да ангажира дисциплинарната отговорност на съдията, не е годно да инициира дисциплинарното му преследване. Актовете на правораздаване, какъвто е посоченият в предложението, подлежат на проверка единствено в рамките на наказателния процес. В този смисъл неправилно е позоваването от министъра на правосъдието на довода, че определението на съдия Миталов, с което се е произнесъл за временно напускане на обвиняем на Република България, не подлежи на въззивен контрол, като аргумент в подкрепа на възможността съдебният акт да бъде проверен другаде – извън наказателния процес в дисциплинарното производство. Всички мерки за процесуална принуда имат предписаните в НПК задачи да обслужат хода на наказателния процес и тяхната законност се изяснява окончателно с неговото приключване с влязъл в сила съдебен акт по съществото на обвинението”, се казва също в писмото. „В принципен план е важно да не забравяме, че независимостта на съдията от външни влияния е необходимо да бъде отстоявана, включително и в случаите, когато чрез неправомерното използване на дисциплинарни мерки се уязвява суверенното му правомощие да решава делата по вътрешно убеждение, основано на неговото разбиране за значението на доказателствата и закона. Общественият, включително и международен отзвук от конкретни съдебни решения, не е законно основание за налагане на дисциплинарни мерки срещу съдията. В случай че бъде допуснато, това, освен че ще накърни индивидуалната независимост на преследвания съдия, ще способства за разрушаването на конституционната идея за независимост на съдебната власт при осъществяване на нейните законово установени функции. Дисциплинарното преследване на съдии заради поставените от тях съдебни актове в отклонение от предпоставките на чл. 132 от Конституцията ще има смразяващ ефект върху останалите съдии, ще повлияе негативно върху свободата на формиране на вътрешното им убеждение при упражняването на съдебен контрол в досъдебното производство, когато се иска съществено ограничаване на основни човешки права и, в крайна сметка, ще доведе до пагубни последици за гражданите и независимостта на правосъдието”, заявяват от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България.

10 Февруари 2020 | 20:52 | Агенция "Фокус"

Евродепутатът Петър Витанов след срещите в Брюксел: Всеки опит БСП да бъде определена като антиевропейска партия е провален

Евродепутатът Петър Витанов след срещите в Брюксел: Всеки опит БСП да бъде определена като антиевропейска партия е провален

София. Темата „корупция” е темата, която вълнува България. В България има усещане за безнаказаност и когато посолството на САЩ анонсира, че има висши държавни чиновници , които ще бъдат огласени, обществото очакваше раздаване на справедливост. Това като че ли остана неоправдано. Това заяви ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов пред БНТ, съобщиха от пресцентъра на БСП. По думите му е останало усещането, че България не може сама да се справи с корупцията. „В момента няма ефективна политика за справяне с корупцията и ние също сме против Механизма за сътрудничество и оценка. Против сме, защото не е ефективен, изчерпан е от съдържание и дискриминационен”, категоричен е Витанов. За срещите в Брюксел с председателя на левицата Корнелия Нинова миналата седмица, Витанов коментира: „БСП с председателя си отиде там, за да заяви позициите си по темите, които определят европейския обществен ред. Проведохме срещи на най-високо равнище. Имахме среща с председателя и зам.-предедателя на ЕП – Давид Сасоли и Клара Добрев, както и с председателя на политическото ни семейство Ираче Гарсия. Могат да бъдат направени два извода. Първият е, че всеки опит БСП да бъде определена като антиевропейска партия е очевидно провален. Вторият е, че БСП се възприема като много сериозна опозиция, чието мнение е важно.” Витанов разказа, че българската делегация е обсъждала по време на срещите всички онези теми, които вълнуват Европа – Зелената сделка, бъдещето на екологичните политики – така че обаче да не бъде забравен и техния социален аспект, както и многогодишната финансова рамка. „Нашето правителство не може да се възползва от възможностите, които предоставя Европейският съюз. То не е представило националния си план за екологията и климата, а също и какви са мерките, които ще се предприемат, за да се намалят въглеродните емисии. Не сме участвали в редица програми. Оправдаваме се с изискванията на ЕС за собственото ни безсилие”, категоричен е Петър Витанов. Евродепутатът изтъкна, че трябва да създадем регионални планове за трансформация на местните икономики, за да може България да кандидатства за средства от Европейския съюз. „Не сме излъчили представители в Комитета по регионите, изключително важен орган за формиране на регионални политики”, подчерта още Витанов.

10 Февруари 2020 | 20:16 | Агенция "Фокус"

Евродепутатът Петър Витанов: Когато посолството на САЩ анонсира, че ще бъдат огласени висши чиновници, обществото очакваше въздаване на справедливост, но това остана неоправдано

Евродепутатът Петър Витанов: Когато посолството на САЩ анонсира, че ще бъдат огласени висши чиновници, обществото очакваше въздаване на справедливост, но това остана неоправдано

София. Безспорно ние станахме арена на едно геополитическо противопоставяне през последната седмица и корупцията е темата, която вълнува България. Ползвам това, което Херо Мустафа спомена през миналата седмица – от една страна в България битува едно усещане за безнаказаност и когато посолството на САЩ анонсира, че има висши държавни чиновници, които ще бъдат огласени, обществото сякаш имаше очакваше въздаване на справедливост. Това обаче остана неоправдано, тъй като сякаш че ли хората считат, че тези, които са уличени в корупция са доста по-близо до властта, каза ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов в предаването „Още от деня“ по БНТ, помолен да коментира посещението на зам. държавния секретар на Съединените американски щати (САЩ) Матю Палмър и изявленията на американския посланик Херо Мустафа. Във връзка с това, че държавният секретар на САЩ Майк Помпео посочи Андон Миталов, съдия от Специализирания наказателен съд, като лицето със забрана за влизане в САЩ заради корупция, Витанов заяви, че Миталов не е "малка риба", но случилото се като че ли създава усещане че България не може самостоятелно да се справи ефективно с борбата с корупцията и има нужда от САЩ да я подпомагат в това действие. "Ако го пречупим през европейската перспектива, сякаш по този начин се дискредитира Европейската комисия само преди няколко месеца огласи края на CVM процедурата по мониторинг, оценка и проверка", посочи Витанов. "От БСП винаги сме казвали, че в момента няма ефективна политика за справяне с корупцията Ние също сме против Механизма за сътрудничество и оценка, но не заради това, че считаме, че сме безупречни в тази битка, а по-скоро затова, че той не е ефективен, изчерпан по съдържание и дискриминационен", подчерта евродепутатът,

10 Февруари 2020 | 19:41 | Агенция "Фокус"

Харалан Александров, социален антрополог: САЩ е морален арбитър да ни покаже кой е корумпиран, кой е почтен

Харалан Александров, социален антрополог: САЩ е морален арбитър да ни покаже кой е корумпиран, кой е почтен

София. САЩ е морален арбитър да ни покаже кой е корумпиран, кой е почтен. Това каза Харалан Александров, социален антрополог, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“, съобщиха от екипа на предаването. Илиана Беновска покани Харалан Александро в студиото и го попита за неговия социално-антропологически анализ на случващото се напоследък и за опита за папско слово от страна на президента Радев, който не е могъл да излезе на балкона, защото отдолу не са дошли много богомолци. Водещата каза, че като че ли словото е напомняло на ключовите думи, с които всеки папа започва „Urbi et Orbi“, което означава „към града и към света“. Беновска направи препратка към коментара й в началото на предаването: „Urbi et Orbi“. В католицизма това са думите, с които започва папската благословия към всички християни от балкона на базиликата Свети Петър в Рим на Великден, Коледа и други редки случаи. „Urbi et Orbi“ , в превод на български, означава “Към Града и към Света”. Като анонс за „папско слово“ прозвуча обявата на президента : „На 4 февруари, от 12 часа, в Гербовата зала, държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към народа.“ И, макар, че не излезе на балкона като Папа, защото народът не се юрна към президентството, Радев „разлюля президентската камбана“ в 12-тия час по Националната телевизия : „Официално снемам доверието от правителството.“ От строеж на тръбопровод в Перник водачът на правителството, от което Радев свалял личното си доверие, Бойко Борисов се усъмни, че за Радев, явно , е опасно да атакува прокуратурата и за това си търси друг враг. Странен беше фактът, че в „обръщението към народа“ Радев посочи кои са кусурите, според него, на сегашното управление ГЕРБ - ОП, но не спомена ничие име, което да бъде отговорно за Радевите обвинения. А всеки в това правителство си има име. И на тези имена 44 НС е гласувало доверието си, защото по Конституция само НС дава доверие или свали доверие от правителства. Президентът Радев, сякаш, играеше по стиха поемата на Иван Вазов „Левски“: „”Аз съм Левски! Ей мена!“ И никое име той не спомена“. Какво планира в президентския си кабинет Радев - да оглави БСП ли, да предизвика бунтове ли, да е министър-председател ли, 2-ри президентски мандат ли… Времето ще покаже. И ще видим как Историята ще запише президента Радев – успешен или в графата на латинската поговорка „Sic transit Gloria mundi“ – в превод на български „Така преминава световната слава“? Харалан Александров се върна към посланието „към града и към света“ и каза, че има нещо много интересно в начина, по който говори нашият президент – той говори по един начин към града, към вътрешната аудитория и по друг начин към света. Ако бъдат сложени едно до друго изказванията на Радев на международни форуми, пред външни инвеститори и посланията му към нацията, изглежда доста балансирана картината, според г-н Александров. Но ако се четат по отделно, излиза така, че извън България той описва една добре функционираща държава, към света говори положително, обнадеждаващо, подканящо, например кани инвеститорите да дойдат и да работят в България и да развиват икономиката, докато негативните и критични нюанси сякаш са запазени за града. Гостът няма обяснение за това, за него това е по-голяма загадка от папските слова. Беновска попита събеседника си дали му е направило нещо тайнствено и мистично, че президентът не е споменал нито едно име, а е говорил общи констатации, че правителството не се справя, без да споменава името на Бойко Борисов или някой от министрите. С това на водещата й напомня на поемата на Иван Вазов „Левски“ – „Аз съм Левски! Ей мена!“ И никое име той не спомена“. Харалан Александров каза, че колкото по-загадъчно е едно политическо поведение, толкова повече асоциации отключва. По думите му, генерализирането и обобщаването е част от политическия стил в Българската политика през последните години. От друга страна, обвинителното говорене е възможна хипотеза за обяснение, според госта. Това е така, защото в България има много обвиняващо общество, в културата ни е постоянно да се обвиняваме за всичко и това е основният ни механизъм, чрез който се справяме с несполуките в живота. Основната емоционална икономика преминава през обвинението, затова е толкова важна прокуратурата и толкова овластена, смята г-н Александров. Опозицията в българската политика Беновска каза, че е попитала лидера на БСП Корнелия Нинова преди да замине на визита в Брюксел дали подкрепя позицията на президента Радев, а тя е казала, че имат съвпадения. На въпроса й ако е била на мястото на Бойко Борисов, какво би направила, защото от опозицията се очакват работещи решения, Корнелия Нинова е заявила, че би си подала оставката. Беновска каза към събеседника си: „Вие казвате, че опозицията не бива да обвинява, а тук виждаме и една пасивност в момента.“ Харалан Александров се съгласи, че опозицията се занимава главно с обвинения, това е основният режим, на който функционира. Водещата попита защо БСП и Нинова не предлагат, а гостът й заяви, че според него нямат ресурс в този си вид. Беновска припомни, че имат „Визия за България“. Г-н Александров каза, че имат документ, но визията е повече от текст. Това е дълбоко убеждение, че имаш идея за бъдещето, теория за това какво се случва и обяснение за социалните процеси. Това, което Харалан Александров вижда в БСП е, че те не могат да изберат дали да бъдат социално-консервативна, дали да бъдат лява и прогресиста партия. Според него това, което предстои, което е казал и Калоян Паргов, е, че най-голямата задача на БСП е да се пребори със себе си и да намери изгубената си идентичност. Беновска допълни, че думите на г-н Паргов са били, че БСП трябва да се пребори със себе си, за да може после да се пребори с външните. Харалан Александров заяви, че българската политическа сцена се намира в ситуация на идеологически безпомощни опоненти на властта и правителството и управлението изглежда безалтернативно. Това не би трябвало да е така според него. Той допълни, че устойчиво критичната позиция на президента до някъде е извикана по силата на необходимостта, за да има нещо, което да прилича на опозиция, защото нито едно от останалите в момента не отговаря на тази функция. Беновска го попита за кого говори, защото опозиционно се афишира БСП и нейния лидер Корнелия Нинова, критично говорят ДПС, уговорката, че още няма нужда от предсрочни избори, от време на време и Волен Сидеров, макар и коалиционен партньор е казвал нещо. „Има доста гласовита и доста мобилизирана извънпарламентарна опозиция. Това са традиционните десни партии, Радан Кънев например като евродепутат.“, заяви г-н Александров, а на въпрос от водещата къде Радан Кънев е гласовит, той отговори в Евро парламента. Беновска образно попита дали той е коленичел пред президента Радев да не назначава Иван Гешев. Според госта й, големият проблем на опозицията е, че един от основните инструменти, чрез които тя е успявала да присъства в публичния живот – протестите, е обезсилен по силата на завземането на площада от доста маргинални елементи, които създават неприятен образ. Той даде пример, че нито един уважаващ себе си човек, колкото и да е отчаян, не би искал да застане до Костадинов. Главния прокурор Иван Гешев Водещата добави също, че и в обкръжението наоколо се повтарят разни момчета и хора, които не знаят защо са на този протест, което всява съмнение, че има друга схема. Г-н Александров не се съмнява, че става дума за фалшив протест, но въпреки това в обществото продължава да има усещане за неудовлетвореност за това, че нещо не се случва достатъчно добре, че България изостава и трудно се справя с кризите. „Общата екзистенциална неудовлетвореност на късно модерната епоха в България винаги се трансформира през пасивно-агресивно поведение.“, заяви Харалан Александров и обясни, че вместо да се съберем и да търсим решения и да влезем в конструктивно взаимодействие, ние избираме да се оттеглим в позицията на пасивни жертви и с гневен пръст да посочваме кой е виновен. Според него това вкарва политиците структурно в ролята на обвинители и от гледна точка на динамиката, за щастие се е появил активен прокурор в лицето на Гешев, който е поел тази функция. „Функцията на обвинителя най-накрая си отиде там, където й е мястото“, допълни още той. Беновска напомни, че и срещу него е имало опити за протести, но те не са съдържали антитезата на Гешев и попита госта си какво очакваме от Гешев сега. Харалан Александров каза, че има свръх овластена фигура, която в огромна степен дава израз на тези настроения, които са да бъде посочен виновника за нашето нещастие, т.е. имаме човек, който не просто действа, но и говори и обратното – не просто говори, но и действа. Това го прави притегателна фигура за цялото това обвинително настроение, което цари в обществото и обезсилва обвинителното говорене на другите политици. „Притегателно ли е за българина и разбираемо ли е това, че главният прокурор поиска от Конституционния съд тълкование на чл.103, което да обясни за втори път дал президента би подлежал на някакви производства по време на мандата си?“, попита водещата. Г-н Александров отговори, че не е правил изследване, но си има научен метод да се провери. Това, което е било изследвано е, че цялостното поведение на гладния прокурор се възприема по-скоро добре и буди нескрит ентусиазъм сред значителна част от българското население, именно тази голяма група хора, които смятат, че са жертва на това, което той е нарекъл „криминален преход“. Това на свой ред обезсилва обвинителното говорене на други политически фигури, в това число и президента. „Ще се наложи да проявят въображение политиците и да започнат да правят политика, защото вече има кой да обвинява“, каза гостът. Ролята на САЩ в съвременната българска политика Беновска попита за ролята на САЩ в съвременната българска политика. Харалан Александров определи САЩ като екстарнализирания морален арбитър, който стои далеч и който трябва да ни покаже кой е крив. кой е прав, кой е корумпиран, кой е почтен. Това е нещо, с което ние трудно се справяме и това показва морален инфантилизъм, по думите му. Той се надява разчистването на терена, което е започнало да доведе до нормализация, да се изясни къде е границата на добро и зло, приемливо поведение и да продължим да развиваме нашето общество. Така завърши разговорът между Харалан Александров и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“ на 9 февруари 2020 година.

10 Февруари 2020 | 07:49 | Агенция "Фокус"

Димитър Узунов: Сезирам главния прокурор да образува наказателно производство срещу съдия Андон Миталов

Димитър Узунов: Сезирам главния прокурор да образува наказателно производство срещу съдия Андон Миталов

София. Сезирам главния прокурор да образува наказателно производство срещу съдия Андон Миталов. Това каза Димитър Узунов, екс председател на ВСС, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“, съобщиха от екипа на предаването. Решението на Държавния департамент на САЩ да наложи забрана на съдия Андон Миталов и семейството му да влизат на американска територия „Веднага към темата – САЩ ни показаха кой е корумпиран в България и той се оказа един съдия – Андон Миталов, съдия от Специализирания съд. Вашето становище? Много дебати, да не изреждам хронологията – ВСС свика съдийската колегия, поиска повече данни, факти и доказателства от Държавния департамент и от Майк Помпео, председателят на ВКС Лозан Панов направи подобно искане, председателката на Специализирания съд каза, че го познава този човек като стриктен, нормален човек и също иска да се увери в това дали той наистина е корумпираният. Човекът веднага излезе в отпуск, а цялото обвинение всъщност виси като че ли за това, че той е пуснал Николай Малинов, председателят на „Русофили“, да замине за Русия, за да получи орден от президента Путин!“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Узунов заяви, че темата му е изключително трудна за коментар, защото е съдия и продължи: „Не всички факти ги знаем, но от това, което е публично достъпно, мисля, че неговата съдба е ясна – позволи си по един недопустим от гледна точка на закона да постанови един акт с който грубо нарушава закона!“. Докато Узунов говореше водещата Илиана Беновска набра в ефир номера на съдия Андон Миталов, но той не отговори. Тя припомни, че министърът на правосъдието Данаил Кирилов е поискал съдия Миталов да бъде уволнен. Узунов още веднъж подчерта, че според него законът е бил драстично нарушен. „И ние се занимаваме с наказателно право, той просто е прескочил една фаза, свързана с това производство!“. „Ще Ви напомня нещо интересно, порових се малко и ми попадна решение от 2014 г. на ВАС със съдии в състав Александър Еленков, Георги Георгиев, Анелия Ананиева, с което този съдия Андон Миталов, той всъщност е кандидатствал за позицията съдия, не е бил атестиран с достатъчния брой точки и след това обжалва решението на ВСС пред Административния съд, нали така?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори: „Когато му чух името, аз отнякъде направих връзка, отнякъде ми беше много познат. Аз не го познавам лично. Върнах се назад и проследих някои протоколи от ВСС по наше време и се оказа, че през месец октомври 2013 г. този колега е бил на прага да бъде назначен за съдия в Специализирания съд. Тогава е проведен конкурс за 3 съдийски бройки в този съд и една от бройките той я печели, всъщност класиран е от конкурсната комисия не си спомням дали на второ или на трето място. И какво се оказа, аз няма да забравя това заседание, защото след него придобих качеството на подсъдим и то от лицето, което беше класирано на първо място от конкурсната комисия. Оказа се, че първият кандидат е бил бивш магистрат, уволнен заради неизпълнение на служебни задължения, не си е пишел делата. Вторият кандидат си спомням, че беше една жена от пловдивския регион, тя също е била уволнена заради неписане на дела и на трето място е бил този колега Миталов. Мнозинството се възпротивихме да бъде назначен първият, да бъде назначена втората и на трето място беше Миталов. Но той имаше ниска оценка от устния изпит и под въпрос поставихме неговата професионална компетентност. И този колега не беше назначен на конкурсната длъжност!“, обясни Димитър Узунов. „Може ли да цитирам оценките – 4.5, 3.5, 3.75, 4! Това са му били оценките!“, цитира водещата оценките на Миталов. Гостът й потвърди и каза, че средната оценка е била под 4. Той продължи, че Миталов е обжалвал решението на ВСС и ВАС го е отменил. ВСС в изпълнение на това решение на ВАС е назначил Миталов на въпросната длъжност. „А защо го назначихте, ВАС не ви препоръчва, той изпраща делото като преписка до ВСС да реши по същество въпроса?“, попита водещата Илиана Беновска. Узунов продължи: „Изпълнявайки мотивите по тълкуването на закона! Това е, край! Нямаме друга алтернатива!“. „Значи този състав на ВАС, който прочетох, назначи съдия Миталов с оценка 3,75, така ли?“, попита водещата. Събеседникът и отговори, че ВАС няма никаква вина. Той обясни, че в много страни решенията на ВСС не се обжалват и този въпрос може би трябва да се постави пред законодателя. „Оказа се, че нашата оценка, изпитана през времето, е била много правилна!“, добави той. Мнението на Узунов, че решенията на ВСС не трябва да подлежат на обжалване. Политическите речи на Лозан Панов „Главният прокурор пита Конституционния съд дали президентът може да подлежи на наказателна отговорност и друг вид производства, а Вие искате ВСС – над вас небе! Как така?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Узунов отговори, че наистина в много държави решенията на ВСС са окончателни. „Ще колите и ще бесите, така ли? Вашият приятел от ВСС Лозан Панов ще си произнася политическите речи, той и без това е несанкциониран и в момента?“, продължи водещата. Димитър Узунов отговори, че Лозан Панов не само, че произнася политически речи, но наскоро го виждаме, че следи „протестърските“ акции в други държави и там ходи да протестира. „Виждате, че вие нямате лостове да установите ред, виждате, че Лозан Панов си произнася речи?“, продължи водещата Илиана Беновска. Димитър Узунов отговори: „Този случай много ми напомня казаното от бившия френски посланик в България по повод на една съдийка, нарече я „гнила ябълка“, но разликата между тогавашния случай и сега, ние вече спрямо този съдия или тази съдийка бяхме образували едно или две дисциплинарни производства!“. „Добре, в крайна сметка какво предлагате Вие, взимайки този ракурс на случая „Миталов“, отправяте предложение някои аспекти от дейността на ВСС да не могат да бъдат обжалвани?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Узунов отговори: „Точно така, особено решенията по назначаване, иначе какво излиза, че съдът кадрува или конкурсната комисия, а основен кадрови орган е ВСС! Пак се връщам, оказва се, че ние много точно сме преценили професионалните качества на този колега“. Той продължи, че що се отнася конкретно до съдия Андон Миталов, надява се той да прояви здрав разум и да напусне доброволно като добави: „Начинът, по който той е решил това дело, един съдия в районен съд не решава така дела! Да прескочиш ти цяла фаза от едно производство, това говори или за професионална некомпетентност, тогава нямаш място в съдебната система, или решаваш по този начин делото, защото си зависим от нещо, тогава също нямаш място в съдебната система!“. Трябва ли прокуратурата да образува наказателно производство срещу съдия Андон Миталов? „Трябва ли прокуратурата в такъв случай, главният прокурор Гешев или неговите колеги от Специализираната прокуратура, да се образува една проверка срещу Миталов какви са причините, които назовавате?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че според него от публично известните данни дори има такива за образуване на наказателно производство за престъпление по служба. „Усещате ли готовност главният прокурор да го направи?“, попита водещата Илиана Беновска. Узунов отговори, че смята, че ще го направи. „Откъде го разчетохте?“, продължи с въпросите си водещата. Гостът й отговори, че законът би го задължил и той няма да се поколебае да го спази. „Или да кажем, Вие като опитен юрист в момента използвате един от способите да бъде сезиран главния прокурор, сезирате ли го в момента?“, попита водещата. Димитър Узунов отговори, че просто изразява личното си мнение. „Сезирате ли Иван Гешев чрез медиите да образува наказателно производство срещу Андон Миталов?“, попита още веднъж водещата. Узунов отговори: „Добре, за Ваше успокоение го сезирам!“, с което завърши участието си в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“ на 9-ти февруари 2020 година.

10 Февруари 2020 | 07:45 | Агенция "Фокус"

Рамадан Аталай, ДПС: „АЕЦ Белене“ не трябва да се строи

Рамадан Аталай, ДПС: „АЕЦ Белене“ не трябва да се строи

София. „АЕЦ Белене“ не трябва да се строи. Това каза Рамадан Аталай от ДПС в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“, съобщиха от екипа на предаването. Политиката и енергетиката – фактори на националната ни сигурност? Илиана Беновска покани в студиото Рамадан Аталай и отбеляза, че политиката и енергетиката са фактори на националната сигурност и започна от енергетиката. Стана ясно, че работодателите са излезли с 2 позиции – миналата седмица против държавното финансиране на „Марица Изток 2“ чрез увеличаване на нейния капитал, а тази седмица председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с пореден протест срещу цената на тока в България. Той е направил сравнение, че в Германия той струва 1 евро, а в България 68 евро, което зависи от Борсата, както и такса към обществото. Г-н Аталай се съгласи, че енергетиката е национална сигурност, а на коментар на водещата, че бизнесът непрекъснато задава тези въпроси за сектора, а не получава отговори. Рамадан Аталай отрече, че не получават отговори, защото според него те участват във взимането на решения. Беновска се поправи, че тока в Германия е 1 евро, а в България 63 евро, по думите на Кирил Домусчиев, а таксата задължение към обществото е 10 евро. Според госта бизнеса са против решението, прието от парламента миналата седмица. Той припомни позицията на ДПС, изразена от трибуната. Те са на мнение, че „ТЕЦ Марица Изток 2“ е в тежко финансово състояние и въглищните ТЕЦ-ове в този район са тежест на цялостната ни енергетика, имайки предвид американските централи и техните дотации, които се дават от държавата. Според г-н Аталай проблемът тук е, че това решение е подкрепено с ясната цел, ако не бъде подкрепено това правителство, да бъдат защитени тези 400 млн., които са преведени за ТЕЦ 2 за емисии, включително и заемите на ТЕЦ-а, които са в рамките на 1 млрд. и 200 млн., а ние сами ще закрием ТЕЦ 2, което се изисква от ЕС чрез зеления пакт. Рамадан Аталай се учуди от казаното на вицепремиера Красимир Каракачанов, че ЕС ни налага зеления пакт. Беновска каза, че повечето българи мислят така, а събеседникът й се съгласи, но добави, че това е трябвало да бъде помислено през 2007 година, когато сме влизали в ЕС. Г-н Аталай заяви, че от тогава ние не се явяваме като сила, която да бъде движеща в определени сектори, а като такава, която мисли как и по какъв начин да се противопостави на ЕС да не се случи това, което решават ЕК и Европейският съвет. Европейския зелен пакт Беновска попита госта си какво му е становището за Европейския зелен пакт, а той отправи послание към всички, които работят в рудниците – „Всяка политическа формация, извън Движението за права и свободи в петък бяха двулични и ви излъгаха. Те много ясно и точно знаят, че ако това правителство не предприеме определени действия, 2025 година ТЕЦ-овете ни ще бъдат закрити. Ако успеят да предприемат определени постъпки, 2030 година те ще бъдат закрити.“ Рамадан Аталай изрази уважението си към миньорите и каза, че ДПС не е политическа сила като синдикатите. Стана ясно, че той е работил като миньор в продължение на 7 години и 2 месеца, започвайки от помощник-багерист и изкачвайки се в йерархията. Гостът заяви, че ръководството на мината „Марица Изток 2“, начело с Андонов са специалисти, които разбират от работата си. ДПС са на мнение, че Зеленият пакт е сигурен и е приет от ЕК и не е необходимо за тях да се защитава въглеродната икономика, декарбонизацията. Рамадан Аталай каза, че Зеленият пакт е приел план за инвестиции – 1 трилион евро, от които в един план-механизъм за справедлив преход има 150 млрд. евро. Там на първо място са поставени миньорите, хората, регионите, които трябва да бъдат преквалифицирани и да им се отворят нови работни места, инвестиции и технологии в ТЕЦ-овете. Той поясни, че за да вземем тези 150 млрд. не е необходимо да кажем, като г-н Каракачанов, че Европа ни налага Зеления пакет, а трябва да се направят няколко поправки в плана за развитие на климата и енергетика – да се махне АЕЦ Белене от този план, да се мине към нови технологии, парогазови централи, както и да се мине на новите ВЕЦ-ове „Никопол“ в Търново и „Калараш“ в Силистра. След като тези ВЕЦ-ове се построят с европейски средства, от ЕК ще ни отделят най-голямо внимание и най-много средства за зелена енергия. Предстояща смяна на ръководството на ДПС Беновска каза, че зелената енергетика е и един от приоритетите в програмата на ДПС за следващата година. На тях им предстоят и избори на ръководство и председател, които ще бъдат на 26 април, когато не е рождения ден на Ахмед Доган, който е на 29 март. Рамадан Аталай заяви, че и избора на председателя на ДПС минава през Зеления пакет. Водещата каза, че той в момента прави агитация за Зеления пакет, а събеседникът й отрече и каза, че прави агитация за енергетиката на България. Според него това е последния момент, в който трябва най-после да застанем преди всички други държави и както Полша, тези, които се занимават с въглища, да направим регионалните и териториалните си планове и да ги представим пред ЕС и да получаваме от този 1 трилион евро, плюс частно финансиране и средствата от инвестиции от ЕС. Беновска го прекъсна и го попита дали ще се кандидатира за председател на ДПС, а той отговори: „Така като ме гледате, имам ли желание да застана начело, като имате предвид, че 23-24 години съм в политиката и винаги съм в златната среда? Не съм човек, който е с амбиции да бъда на първа линия, но никога не бих изостанал на опашката.“ Г-н Аталай допълни, че според него ДПС, занимавайки се с енергетика, в периода, в който той е бил част от партията, са взимали най-правилната позиция за държавата. Правилна ли е позицията на България към САЩ? „Най-правилната ли позиция взима България по отношение на това, че САЩ със своята голяма активност напоследък ни оповестиха името на един корумпиран съдия – Андон Миталов?“, попита водещата. За Рамадан Аталай този сегмент от политиката не е неговото амплоа, но от политическа гледна точка, според него партньорите имат право да си казват в очите кой какво мисли и какво прави, а нашите управляващи трябва веднага а вземат съответните мерки по какъв начин да отговорят – вярно ли е това, или не. В противен случай, остава съмнението за намеса във вътрешните работи в една определена държава. Той очаква да проследи по какъв начин ще се движат от тук нататък нещата. „Имате ли застрашени ваши членове, ръководители?“, попита Беновска, а Рамадан Аталай веднага отрече. „Политическата формация на Движението за права и свободи не се занимава с корупционни схеми и действия, защото, когато бяхме на власт, ние бяхме демонизирани, че ние правим определени корупционни схеми. Дойдоха другите на власт и в момента не знам как ще излязат от схемите си.“, каза още той. Снемане на доверието на президента към правителството Беновска попита събеседника си за оценката му на изявлението на президента Радев, което е прозвучало като папска реч от балкона. За Рамадан Аталай това е непремерена реч, не на място и не по време. Той смята, че когато президента каже нещо, би трябвало да има и следващи стъпки, ако е казал „А“, би трябвало да стигне и то „Я“. „Ние оценихме цялостната ситуация като създаване на криза в криза“, каза г-н Аталай, затова и от ДПС смятат, че правителството не може да се оправя с кризите си, но и президента не изкарва държавата от криза. Водещата попита събеседника си дали смята, че президента говори общо неща, които вече е говорил и без да споменава имена. Рамадан Аталай се въздържа да даде оценка на президента, но каза, че единственото ново в последната му реч е, че си оттегля доверието от правителството, а това, което е казвал от първия ден на мандата си, постоянно го казва и сега. „Това оттегляне на доверие от правителството според мен не е в правомощията му.“, заяви госта и допълни, че Радев може би се е подвел от предишния президент Плевнелиев, който е преувеличил, когато е казал, че оттегля доверието си от правителството на Орешарски и заради това изказването на Радев не е било на време. Беновска смята, че този паралел с оттеглянето на доверието към правителството на Орешарски е добър, но правителството на Орешарски е свалено след оттегляне на доверието на ДПС. Тя попита дали ДПС си оттеглят доверието от правителството на Борисов, защото народните представители взимат и дават доверието на едно правителство. Г-н Аталай отбеляза, че от началото на това правителство, ДПС са казвали своите критики, в кои сектори допускат грешки. Те винаги са били на мнение, че президентската институция трябва да знае мястото си, правителството би трябвало да не се влияе от изказването нито на Плевнелиев, нито на Радев. Рамадан Аталай заяви, че всички кризи, които се случват, има определени неща, за които правителството предварително не е взело мерки и попита дали потушаваме съответната криза, защото според него не само Нено Димов е виновен за случващото се във водния сектор. „Продължавате ли ДПС да поддържате позицията, че не му е времето нито за предсрочни избори, нито пък има кой да заеме мястото на Борисов и ГЕРБ?“, попита Беновска, а според събеседника й тази теза е започнала да се преекспонира, защото винаги ще се намери кой да заеме мястото след отиване на избори. Водещата попита дали ДПС ще сложат ли министър-председател и дали са готови. Рамадан Аталай отговори, че няма защо ДПС да не дойде на власт, защото когато са управлявали, ръстът на икономиката е стигал до 8%. Беновска отбеляза, че не става въпрос за смесено правителство между БСП и ДПС, а ДПС да са водачи. Г-н Аталай заяви, че ако обществото прецени, че ДПС може самостоятелно да управлява и имат 125 народни представители, биха управлявали държавата. Той смята, че това все някога би трябвало да стане, но не може да даде прогноза дали би станало в скоро време. Според него това, което се случва в момента е, че са скъсани всякакви връзки в управлението в хоризонтал и вертикал и затова нямаме управление, а единици експерти в определени сектори, но те не могат да се справят с цялостната ситуация. „А дали има алтернатива е момента, сме казали. Ако в момента ще си отидат тези, за да дойдат други като тях да седнат, не съм убеден“, заяви Рамадан Аталай. Водещата попита кои са главните заподозрени и предположи, че са Корнелия Нинова и БСП. Събеседникът й смята, че обществото ще реши и отбеляза, че в момента г-н Марешки най-много напира да влезе във властта. За финал Рамадан Аталай каза: „Бъдете убедени, че енергетиката е в състояние, където сега решенията, които ще вземем, след 10-12 години ще се окаже дали сме били прави, или не – водата, паро-газовите централи, безядрена енергетика, нови технологии във въглищата и защита на миньорите чрез преквалификация.“, а Беновска се надява да намерят общ език и с правителството по темата. Така завърши разговорът между Рамадан Аталай и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“ на 9 февруари 2020 година.

10 Февруари 2020 | 07:41 | Агенция "Фокус"

Емил Караниколов, Емил Димитров-Ревизоро и Илиян Терзиев си стиснаха ръцете за завод за рециклиране на строителни отпадъци

Емил Караниколов, Емил Димитров-Ревизоро и Илиян Терзиев си стиснаха ръцете за завод за рециклиране на строителни отпадъци

София. Емил Караниколов - министър на икономиката, Емил Димитров-Ревизоро - министър на околната среда и водите, и Илиян Терзиев - председател на Камарата на строителите, си стиснаха ръцете за завод за рециклиране на строителни отпадъци. Това стана ясно от техния разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“, съобщиха от екипа на предаването. Изявлението на президента Румен Радев, че сваля доверието си от правителството „Ще започна с локални въпроси, за да стигнем и до темата за Перник, която всъщност ви споява вас в момента. Ние в момента каква нация сме – доказваща се на президента, че вие сте безукорни или укорими министри?“, попита в началото на разговора водещата Илиана Беновска. Емил Караниколов отговори, че трябва да извлечем от ситуацията положителните неща, които се са случили след пика на напрежението, защото има и такива. Според него е имало неща, които е трябвало да се кажат и те са се казали. „Какъв е резултатът – първо изявлението на ГЕРБ по отношение на импийчмънт, че те не искат да търсят разделение на институциите и много важно изявление на вицепрезидента Илияна Йотова, която онзи ден каза, че не трябва да се самоизяждаме институциите, а трябва да работим в една програма напред за развитие на България. Така че нека да се спрем на положителните неща и да започнем да работим, а всичко друго може би е трябвало да стане, всяко зло за добро!“, призова министърът на икономиката. „А Вие къде се разпознахте, Вашето име не беше споменато, аз казах, че ничие име не беше споменато в анализа на президента за управлението на ГЕРБ-ОП? Вие къде се разпознахте като не добре работещ?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Караниколов отговори, че оценката за това дали управлението е било добро или не го дават избирателите на изборите. Той още веднъж подчерта, че трябва да се наблегне на полезните неща, казали са се много работи, всеки си е направил изводите и оттук-нататък институциите трябва да работят за гражданите. „Г-н Димитров, Вие сте нов в този кабинет, но сте отдавна в политиката, „папско“ ли беше словото на президента Радев?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Димитров отговори: „На мен нито да ми пречи, нито да ми помага „папското“ слово или президентското слово, защото на мен, ако иска да ми помогне с какво може да ми помогне? С нищо! Могат да ми помогнат колегите и отношението на премиера и институциите! Ако иска да ми навреди – и да навреди не може. Аз затова казах – добър човек, ама не случи на държава! Все нещо му е криво. Той когато дойде, знаеше по коя конституция ще работи. Сега да се сеща със слова да прави нещо – късно е. Преди него много опитваха. Така че да е жив и здрав, не ни пречи. Аз работя и не намирам място за война, а и не мисля, че някой ми е обявил война!“. „Със слова, казвате, се сеща да прави нещо, за да Ви разбера правилно, подтиквате президента с нещо друго ли да прави нещо?“, попита водещата. Министърът на околната среда и водите отговори: „Той президентът общо взето какво прави – грижи се за първата дама, букети и ръкостискания! Кажете ми какви са правомощията на президента?“. „Не се отнасяйте така нихилистично към президентската власт!“, призова водещата Илиана Беновска. Емил Димитров отговори, че всички преди да станат президенти говорят едно, но след това разбират, че тяхната власт е малко или много церемониална. Реално изпълнителната власт е тази, която работи. „Така че това, което премиерът каже, за мен е много по-важно и колегите какво ми помогнат. Всичко друго го приемам за сведение, не се обиждам, има ли грижи, да се оправя!“, добави той. „Вие, г-н Караниколов, точно на следващия ден бяхте на съвместна инициатива, японско-българска под патронажа на президента, заедно с президента Радев, даже Бойко Борисов не се сдържа да каже – аз току що разписах Емил Караниколов ще ходи с президента и той сега снемал доверието!“, припомни водещата Илиана Беновска. Емил Караниколов отговори, че тази среща не е била инициирана вчера, а още по време на българското европредседателство е имало такава инициатива за сключване на търговско споразумение с Япония. Страната ни е постигнала изключителен напредък по въпроса, а следващото председателство вече е сключило самото споразумение. Вследствие на тези наши действия ние сме имали няколко съвместни инициативи с японския бизнес. „Когато презентираме България като едно добро място за инвестиции, ние нямаме различни теми и не трябва да имаме!“, подчерта той. „Нека така да бъде, Вие, г-н Димитров, имал ли сте честта да се видите с президента?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитров отговори, че се е засякъл преди време с президента на честването на Ботевите празници във Враца. „Питам Ви, защото преди да станете министър на екологията, Вие бяхте председател на антикорупционната комисия. Новият главен прокурор днес заяви, че всъщност така наречените СРС-та, тоест звуци от разговори между президента и един от главнокомандващите ВВС, всъщност не са СРС-та, които е трябвало да бъдат, хайде да не влизам в детайли, разрешени от Военна прокуратура, а са част от разследване по корупционна сделка, оръжейна доколкото разбрах, в Министерството на отбраната. На Вас, докато бяхте в комисията, попадал ли Ви е такъв сигнал?“, продължи водещата Илиана Беновска. Министърът на околната среда и водите отговори, че не е имало такъв сигнал. Той продължи, че СРС-тата са около 5% от целия оперативен материал, те могат да извадят от контекста дадени думи по един начин, така че за него те не са толкова важни. „Има си компетентни органи, СРС-тата не са толкова важни за мен. Те са полезни в съдебното производство, съдиите въз основа на тях да решават!“, подчерта той и добави, че не се е интересувал от дейността на президента, а освен това от него нищо не зависи. Димитров още веднъж заяви, че зависи от колегите си, но няма никакви допирни точки с президента. Оплакванията на бизнеса от скъпата цена на тока „Добре, понеже казвате, че от президента нищо не зависело, но от вас, изпълнителната власт, много неща зависят, Кирил Домусчиев, председател на работодателската организация КРИБ, днес излезе с много остра позиция за цените на тока в контекста на бизнеса. Това е стара полемика между кабинета и работодателите, която май не получава ясен отговор?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Караниколов отговори, че затова държавата работи да има енергийна борса, тоест да се търси пазарния принцип. Той изрази мнение, че този механизъм работи и е правилен. Караниколов съобщи, че ще иска среща с представителите на бизнеса и тук трябва да се намери решение. „Но принципът е такъв, имаме си енергийна борса и наистина тя трябва да бъде определяна само и единствено от пазарни принципи. Сигурен съм, че колегите работят по тази тема!“, подчерта министърът на икономиката. Водещата попита кога ще поиска тази среща. Събеседникът й отговори, че МИ и бизнесът съвместно работят по нормативен акт, който е за компенсация на бизнеса от вредните емисии. По тази тема ще има среща, която ще се състои в следващите 1-2 седмици. „Закрита ли ще я направите?“, попита водещата. Министърът на икономиката отговори, че засега ще е закрита, защото представителите на бизнеса имат въпроси, които трябва да уточнят помежду си. Той продължи, че е поел ангажимент, че МИ ще подготви такава наредба, защото това е желанието на работодателите. Уговорката включва представителите на бизнеса да се разберат какви ще бъдат процентите, като държавата ще бъде медиатор. Доколкото разбира обаче все още не е постигната тази договорка. „Но ето, той казва нещо и това не е нещо ново, нечувано в България и в Европа – 1 евро в Германия, 63 евро в България плюс 10% такса „задължение към обществото в цената на електроенергията!“, продължи водещата Илиана Беновска. Емил Караниколов отговори, че когато се направи анализ, ще се види защо е така. Ако има логичен отговор, тогава нека да бъде така, но ако няма логично обяснение, това трябва да бъде променено. „Добре, тема в развитие!“, обобщи водещата. Събеседникът й отговори, че поне един път или два пъти в годината тя се вдига на изключително високо ниво. Водещата помоли и Емил Димитров да коментира темата. Той заяви, че този въпрос би трябвало да се решава от КЕВР и добави: „На мен ми омръзна един регулатор да обявява една цена и после ние да се обясняваме добра ли е, или лоша. То и с водата е така. Сега има един град – ако се източи водата от язовира, след 2 месеца няма да има вода. Ако спра язовира, трябва да пуснат помпите, а пуснат ли помпите, ще харчат страшно много ток – 1-2 милиона. Ако след това се окаже, че има вода, те казват – няма кой да ни компенсира тази скъпа цена на водата, дадохме 2 милиона, а в язовира има вода. Ако направим обратното обаче, ще се случи Перник. Ние винаги балансираме и за всичко това е регулаторът. Той им вдига водата със закъснение, те дори и по-скъпо да я продадат водата, влизат в загуби. Това е един перпетум мобиле, непрекъснато се върти една тема – влизаме в дългове, държавата поема дълговете, някой ни плаща, ние отново влизаме в дългове и има един лош, дето затваря горе крана на язовира и казва – моля ви, пазете го за хората! А не е най-правилната част, така че регулаторът е тук!“. Емил Караниколов добави, че според него има и борса и би трябвало пазарът да определя цената. Изграждането на завод за рециклиране на строителни отпадъци „След малко ще ви попитам за водата, но преди това още малко уточнения, работодателите през миналата седмица излязоха с позиция, че ТЕЦ „Марица Изток“ 2 е не нотифицирано финансиране от правителството, да го кажа по-разговорно – непозволена държавна помощ. Както казахме в миналото предаване „Беновска пита“ от Теменужка Петкова, това се случва с увеличаване капитала на дружеството, което си е влизане на държавни пари от едно дружество в друго. Какво ще отговорите вие и какво ще предприемете по болезнената тема за вредните емисии, по която Европа ни напада и ни кара да закриване въглищните централи?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Димитров отговори, че тенденцията е към затваряне на въглищните централи и трябва да преминаваме към биогорива, но за това трябва да притежаваме филтри. Той продължи, че в момента отпадъци имат право да горят ТЕЦ „Сливен“ и още 3 завода. Те имат много добри филтри. „Те обаче имат проблем, ние имаме сметища, на тези сметища има сепариращи машини, похарчили сме пари и то достатъчно, за да ги има тези сметища. Те казват 50% от чужбина, а нашият стои. В момента нормата е 50% на 50%, но се оказва, че няколко града, няма да ги казвам кои, в четвъртък ще дойдат при мен техните кметове, изобщо не изпращат отпадъци към тези мощности, ами си ги заравят и трупат едни огромни могили, защото им е по-лесно. Натрупат, натрупат и го запалят. Ние трупаме купчини, след една година казваме – сметището стана много голямо, разрешете ни още едно, а трябва 25%-30% до 65% да го вземеш за рециклираме, 25% да изгориш и едва 10% да заровиш. А ние си трупаме камари!“, обясни министърът на околната среда и водите. „Говорим за отпадъци и е ред да включа и г-н Терзиев, Вашият колега строителният предприемач, даже трябваше и Вие миналата седмица да се включите, но технически беше невъзможно, Александър Ваклин има една много добра идея за завод за рециклиране на строителни отпадъци. Поддържате ли Строителната камара тази идея?“, попита водещата Илиана Беновска. Илиян Терзиев отговори, че това е единствената възможност. Водещата попита кой трябва да го направи. Терзиев отговори, че това няма значение, важното е да се намери възможност и частният бизнес да се включи. „С кого трябва да го измислите това, защото знаете, че като тръгнем да правим нещо колективно, не се получава?“, попита водещата. Терзиев отговори, че това трябва да стане чрез закона за публично-частното партньорство. Той подчерта, че трябва да печели и държавата, и частните инвеститори. Председателят на Камарата на строителите разказа, че преди години, когато са започнали да правят завода за боклук в София, са проверили как са го направили във Виена. Там са се били събрали 12-те най-големи фирми, държавата е предоставила земя, стойността на тон боклук, с който Виена е захранвала завода, е била х евро, а всичко останало, което са печелили тази група от фирми, е било това, което са произвеждали. И те са използвали 81% от боклука, като произвеждали лепила, цимент, гориво и т.н., а само 18% се е заравял. „Веднага към двамата министри, г-н Караниколов, строителството е част от икономиката, ще подкрепите ли изясняването на подобно публично-частно партньорство и съответно градеж на едно подобно нещо? И г-н Димитров, Вие ще бъдете ли благосклонен към оползотворяването на тези отпадъци?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Караниколов отговори, че има и законодателство за насърчаване на инвестициите. При една такава инвестиция държавата може да отговори с изграждане на инфраструктура, с възстановяване на разходи за обучаване на кадри, както и с възстановяване на социални осигуровки за една или две години. „Както се казва – от утре съм готов да работим, защото това е важно!“, изтъкна той и стисна ръката на Илиян Терзиев. Терзиев отговори, че е имало срещи и има неща, с които бизнесът и държавата могат да си бъдат взаимно полезни. Емил Димитров разказа: „Преди години, за да взема жилище, работих година и половина в „Софстрой“, когато заварявахме блокове те ни казваха – през 30-те години е правено в Америка, после в Русия, сега с крановете идва в България. Хубаво ги правим тези блокове, но кои дерета ще пълним след време. И в момента в София в Месокомбината са докарали мобилна трошачка, за да може да смели всичките материали, защото това е строителен материал. Вместо ние да взимаме и да правим пак едни огромни купчини, това е материал, който спокойно можем да използваме. Вместо да пълним деретата, както са ми казвали моите колеги преди 25 години, това е суровина, нека да я използваме! Същото е както при другите отпадъци, а тук на 90% може да се използва суровината от блокове, панелни къщи и т.н., за бъдещо строителство!“. Водещата призова тримата гости да си стиснат ръцете и те го направиха. Министърът на икономиката обясни също така, че в България са изградени две мощности за оползотворяване на болнични отпадъци, които са напълно достатъчни. Ако по подобен начин се постъпи и с другите отпадъци, тогава нещата ще бъдат оползотворени. Неоснователните обвинения към министър Караниколов, че е пуснал фалшива новина за преговори с „Тесла“ за завод в България „И за да не ме обвинят анализаторите, че съм прескочила един въпрос, който е малко извън темата, взимам повод от инвестициите, г-н Караниколов, не знам дали проследихте, че след Ваше интервю по повод инвестиция на автомобилния завод „Тесла“ се появи някакъв, нека да подчертая и Вие, ако знаете повече, да обясните, фейс страница или какво, но това не е официално представителство на „Тесла“ в България, което отговори, че това било фалшива новина, обяснете! Защо българинът не го боли да има инвестиции в България, а гледа да профанира нещата?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Караниколов отговори, че е дал интервю, в което е казал, че е имало такива разговори, в момента презентираме България, но сме имали и кореспонденция. „В една страница във Фейсбук беше написано, че това е лъжа, разбира се на фирмата, с която казах, че сме се видели, българско представителство, оказа се, че нямат нищо общо, но вижте, в социалната мрежа всеки може да напише своето мнение, да изрази позиция!“, обясни министърът на икономиката. Водещата отбеляза, че всеки може да изразява мнение, но трябва да бъдат и коректни. Събеседникът й продължи: „Въпросът е как става фалшива новина. След това някой я взима и започва да я пуска по медиите. Това не е проблем на правителството, не е проблем на САЩ, на Русия или на ЕС. Вие медиите трябва да седнете и просто да анализирате този проблем!“. „Но трябва да разграничите, че едни медии работят по този начин, но други не работят по този начин!“, изтъкна водещата и попита все пак на какъв етап са разговорите с „Тесла“, като подчерта, че тези неща не се случват толкова бързо. Емил Караниколов отговори, че в момента презентират България. Той продължи, че сме получили отговор от „Тесла“, имало е неофициална среща, на която страната ни е била представена, те са поискали допълнителна информация. „Ние трябва да си помагаме, когато говорим за инвеститори, а не да създаваме излишно напрежение, защо трябваше да си го причиним. Работим с такива инвеститори, аз казвам, че автомобилният клъстер в България е готов да произвежда цели автомобили и ние с него работим изключително добре! Това е, нека да презентираме България, имаме си работа, трябва да се получи!“, категоричен беше министърът на икономиката. Ще има ли инвестиции от „Фолксваген“ и „Хюндай“? „А какво става с „Фолксваген“, днес чета за поредно, че този „Фолксваген“ обикаля днес в Турция, утре в България, после не знам къде, сега щял да ходи в Румъния?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Караниколов отговори, че решението ще бъде чуто единствено от „Фолксваген“, всичко останало са просто спекулации. „И трябва да имаме търпение, нямаме качество ли, какво?“, продължи водещата Илиана Беновска. Министърът на икономиката отговори, че страната ни безспорно има качества, защото е останала да се състезава единствено с Турция, които имат голям опит. Водещата попита за Румъния. Събеседникът й отговори, че е имало една статия в румънска медия по въпроса, но това според него е просто опит за реклама на страната им. „С „Хюндай“ какво стана?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Караниколов отговори, че е имало среща на правителствено ниво, като подчерта, че тези инвестиции са огромни и процесите са бавни. „Направихте ли анализ, днес четох, че нито един електромобил не бил купен в България, тоест ние нямаме и нагласа да имаме пазар за електромобили?“, попита водещата. Емил Караниколов не се съгласи и подчерта, че електромобили се купуват в страната ни. Изграждането на връзката Мало Бучино – Перник и безвъзмездното участие на фирми от Камарата на строителите в България „Хайде да ви съберем във водосбора на Перник, да влеем трите лъча сега, започна г-н Караниколов да казва, че Камарата на строителите, както имаше разговор с премиера Борисов преди десетина дни?“, попита водещата Илиана Беновска. Илиян Терзиев обясни, че на 23-ти януари са пуснали факсове до всички областни представителства на фирмите, които имат възможност и капацитет да строят водопровода, който ще свързва София и Перник. По-късно същия ден в 11 часа е имало среща при премиера, който е бил информиран. Вечерта на същия ден вече е имало 65 фирми, подали информация какво и как могат да направят. След като проектът е станал готов, той отново е бил изпратен до строителните фирми и тези от тях, които могат да работят безвъзмездно, са се отзовали. Председателят на Строителната камара обясни, че това са същите фирми, които са помагали в Хитрино, тогава Камарата е дарила 10 къщи, и почти същите фирми, които са участвали в работата по отстраняване на щетите в село Бисер. Терзиев не пожела да съобщи имената на тези фирми, защото не е говорил с тях за съгласието им. Министър Емил Караниколов благодари на Строителната камара за оказаната помощ. „Хайде вдигнете малко завесата, 4 големи фирми са флагмани, нали така?“, попита водещата Илиана Беновска. Терзиев отговори, че от въпросните 65 фирми, които са се отзовали първоначално, 4 ще работят на трасето. На въпроса на водещата за големи или малки компании става въпрос, председателят на Строителната камара каза „да речем, че са големи“. „Питам неслучайно, защото в социалните мрежи имаше, любими на Вас, г-н Караниколов, възражения, че не са включени малки фирми, като подизпълнители?“, продължи водещата. Илиян Терзиев отговори: „Да правиш нещо от сърце и душа е собствен акт! Аз не мога да накарам малката фирма, която например има 5 милиона оборот, да даде безвъзмездно своя труд. След като искаш да дадеш безвъзмездно, трябва ти да го искаш, а не аз да посочвам! И това е политика на Камарата!“. „Обаче, ако малка фирма поиска да бъде?“, попита водещата. Терзиев отговори, че ще получи веднага. Министър Караниколов заяви: „Аз оценявам, че много от хората, които искат да го правят, искат да го правят с някаква печалба, но в случая те го правят безвъзмездно – труд, механизация безвъзмездно за жителите на Перник, за което ви благодаря!“. Той добави, че ще бъде спестено както време, така и финанси. „Г-н Димитров с тънка усмивка, като предишен председател на една специфична комисия, ви слуша и сигурно се пита – а няма ли после държавата да се отблагодари по някакъв друг начин. Питате ли се такова нещо?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Димитров се пошегува: „Търсех да си купя „Фолксваген“ без водна помпа, имало такъв модел за перничани, но няма да ми се наложи, защото там ще има вода!“. „Отговорете ми обаче г-дата Терзиев и Караниколов, има ли договорка за някакъв друг вид плащане?“, попита водещата Илиана Беновска. Те категорично отрекоха. Министърът на икономиката заяви: „Защо трябва винаги да има договорка. Нека да благодарим на тези хора, защото те ще платят със свои средства заплатите на техните хора, но в полза на обществото!“. „Исках да го кажете категорично, защото това се „прокрадва под килима“ на водопровода на Перник, ако мога така да се изразя, да го парирате в зародиш!“, подчерта водещата. Караниколов отново благодари и обясни, че е имало бюджет за тази дейност, но разходите ще бъдат по-малки. Този бюджет е бил 27 милиона и 39 хиляди лева, но всъщност ще е по-малко. Министърът на околната среда и водите коментира. „Ако беше по-малко щяха да кажат – не може ли да е по-малко. Представете си, че е с 10 хиляди лева отгоре и какво ще кажем – спираме крана, има водопровод, но няма да го пуснем, защото е с 10 хиляди лева повече!“. Илиян Терзиев уточни, че разходите за един линеен метър могат да варират много в зависимост от това дали се копае върху почва или върху скала. Още по-трудно е да се каже в момента, защото нещата се вършат скоростно и няма време за предварителни проучвания. „Засегнахте темата, има или няма предварителни проучвания?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Димитров отговори, че е могло да се правят и няколко години проучвания и да се извикат международни консултанти, но въпросът е дали перничани са в състояние да чакат толкова време. Министър Караниколов обясни, че е имало 3 възможни трасета, направени са геоложки проучвания и е избрано разумно най-бързото трасе. Имало е и по-добри варианти, но са щели да отнемат много време заради отчуждаване. „Каква е експертната оценка на тези тръби, които в момента се полагат, г-н Терзиев, Вие правили ли сте експертиза, те подходящи ли са?“, попита водещата Илиана Беновска. Той отговори, че тръбите са най-добрите на пазара. „А защо са сини, премиерът се пошегува, че щял да връзва червена панделка?“, продължи водещата Илиана Беновска. Емил Караниколов отговори, че не е имало време да се поръчва цвят и добави, че се полага и оптика. „Червена ли?“, отново попита водещата. Караниколов отговори: „Мисля, че имаше червено на лентата, след време като трябва да се види откъде минава тръбата, се слага една лента, тя е червена, но няма значение цвета!“. Емил Димитров добави, че държавата е разполагала едва с 30 дни и това е единствено възможното. Терзиев добави, че ако е нужно, през тези 30 дни ще се работи на 3 смени. Той изрази увереност, че строително-монтажните работи ще бъдат извършени в срок. От два дни вече се работи на терен. „А Вие кога ще обявите имената на фирмите, г-н Караниколов?“, попита водещата Илиана Беновска. Той отговори: „Когато дойдете на обектите, ще ги видите, те са с отличителните си знаци!“. Терзиев уточни, че фирмите от Строителната камара работят на връзките Мало Бучино и Перник, на помпената станция и на резервоара. Тези обекти са по-специфични и са извън трасето на самия водопровод. Центърът за контрол на вноса на RDF и върнатият RDF на Италия „Постигнахме съгласие и с министъра на икономиката, и с председателя на Строителната камара, че отпадъците трябва да се оползотворяват. Не се ли престарахме малко да наплашим населението, че отпадъците не трябва да се горят. Това връщане на тези отпадъци на пристанище Варна, нали митниците ги приемат, как става това?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Димитров отговори, че в сряда или четвъртък ще бъде отворен център за контрол на модифицираните горива или RDF, който ще влиза само през пристанище Варна-Запад по море. RDF ще може да се вкарва и през сухоземната граница, но този процес ще бъде строго контролиран. Той продължи, че вече е получен отговор от Италия, те са потвърдили, че грешката е в тях и са подали грешен код. Затова контейнерите вече са натоварени, пристигнали са обратно в Италия и няма никакъв проблем. “Значи не може да се говори за контрабанда?“, попита водещата. Министърът на околната среда отговори, че по документи в контейнерите има едно нещо, а когато са отворени е станало ясно, че съдържат друго. На въпроса на водещата кой точно е сгрешил кода, събеседникът й отговори, че това е станало някъде по веригата, но не в България и добави: „Който го е сложил, сега ще страда! Затова ние вече няма да приемаме по този начин, само от Варна за „Бели Извор“, „Златна Панега“, „Девня Цимент“ и ТЕЦ „Сливен“. Когато ТЕЦ „Бобов дол“ си оправят филтрите, ще могат да горят и те!“. Тези компании, които са легални, ще помогнат за контрола, защото на практика те плащат и заради нелегалните. Имат ли основание обвиненията към „Брикел“, че горят отпадъци? На въпроса на водещата защо са влезли в „Брикел“ министър Димитров отговори, че там не е имало филтри. „Но те казаха, че не горят!“, заяви водещата. Министърът отговори, че когато е извършена проверката се е оказало, че има отпадъци и добави: „Имаше някаква фирма, която не беше тяхна, а в мейла, който е при нас в министерството, е посочен „Брикел“. Имат си проблеми, там прокуратурата се занимава, аз не се занимавам!“. „Кой го е посочил този мейл?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Димитров отговори, че една от фирмите е посочила на мейл адреса си „Брикел“. „Това не са ли безпочвени обвения – „една жена каза“, „една жена прати мейл“?“, продължи с въпросите си водещата. Емил Димитров обясни, че „Брикел“ нямат разрешение да горят отпадъци, те не са заловени в момента на горенето на отпадъци. Водещата подчерта, че от „Брикел“ не са твърдели, че имат разрешение. Министърът още веднъж подчерта, че „Брикел“ не са заловени да горят отпадъци, но една от фирмите, които складират отпадъци в съседство на „Брикел“, на мейла й е посочен „Брикел“. „Кога ще се реши въпросът, че напразно са били обвинени?“, попита водещата. Емил Димитров отговори, че не обвинява никого, просто казва какво се е случило. Той още веднъж припомни, че четирите обекта, които имат разрешение да горят отпадъци, са задали въпроса защо 4 депа за отпадъци не генерират такива. „С каква административна мярка ще задвижите тези депа?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Димитров отговори, че ще разговаря с премиера и добави, че този, който е построил депата, а не генерира отпадъци за изгаряне, ще си понесе санкциите. Захранването на индустрията в Перник в вода от язовир „Пчелина“ „Как ще бъде захранвана с вода промишлеността, в Перник се създаде проблем със „Стомана Перник“ ТЕЦ „Перник?“, попита водещата Илиана Беновска. Емил Димитров постави въпроса кой е нарязал през 2000 г. тръбите от язовир „Пчелина“ и кой е разрешил да се ползва за индустриални нужди вода от язовир „Студена“. На въпроса кой е виновен за това, министърът на околната среда и водите отговори, че преди време градската управа е решила, че не иска да ползва скъпата вода и ще взима от „Студена“. „Доколкото разбрах се предлага някои от предприятията да намерят алтернативни източници до Дупница!“, продължи водещата Илиана Беновска. Емил Димитров още веднъж подчерта, че водата от „Пчелина“ може да стигне да повече от един завод. Емил Караниколов добави, че вече има потвърждение от две предприятия, очаква се от още няколко и скоро да започне да се изгражда отново разрушения тръбопровод от язовир „Пчелина“. Той добави, че трябва да се положат около 800 метра тръби и да се възстанови един канал. „Това е добро, националноотговорно решение!“, добави Емил Димитров с което завърши участието на тримата в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“ на 9-ти февруари 2020 година.

10 Февруари 2020 | 07:27 | Агенция "Фокус"

Илиана Беновска: Президент Радев, какво го играете - Urbi et Orbi , Левски или Sic transit Gloria mundi?

Илиана Беновска: Президент Радев, какво го играете - Urbi et Orbi , Левски или Sic transit Gloria mundi?

София. Президент Радев, какво го играете - Urbi et Orbi , Левски или Sic transit Gloria mundi? Това е въпросът на журналиста Илиана Беновска в днешното издание на предаването „Беновска пита” по Канал 3 и К2, съобщиха от екипа на предаването. „Urbi et Orbi“. В католицизма това са думите, с които започва папската благословия към всички християни от балкона на базиликата „Свети Петър“ в Рим на Великден, Коледа и други редки случаи. „Urbi et Orbi“, в превод на български, означава „Към Града и към Света“. Като анонс за „папско слово“ прозвуча обявата на президента: „На 4 февруари от 12.00 часа в Гербовата зала, държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към народа.“ И, макар, че не излезе на балкона като Папа, защото народът не се юрна към президентството, Радев „разлюля президентската камбана“ в 12-тия час по Националната телевизия: „Официално снемам доверието от правителството.“ От строеж на тръбопровод в Перник водачът на правителството, от което Радев свалял личното си доверие, Бойко Борисов се усъмни, че за Радев, явно, е опасно да атакува прокуратурата и за това си търси друг враг. Странен беше фактът, че в „обръщението към народа“ Радев посочи кои са кусурите, според него, на сегашното управление ГЕРБ - ОП, но не спомена ничие име, което да бъде отговорно за Радевите обвинения. А всеки в това правителство си има име. И на тези имена 44-тото НС е гласувало доверието си, защото по Конституция само НС дава доверие или свали доверие от правителства. Президентът Радев, сякаш, играеше по стиха поемата на Иван Вазов „Левски“: „Аз съм Левски! Ей ме на!“ И никое име той не спомена“. Какво планира в президентския си кабинет Радев - да оглави БСП ли, да предизвика бунтове ли, да е министър-председател ли, 2-ри президентски мандат ли… Времето ще покаже. И ще видим как Историята ще запише президента Радев – успешен или в графата на латинската поговорка „Sic transit Gloria mundi“ – в превод на български „Така преминава световната слава“? Аз съм Беновска. И питам.

9 Февруари 2020 | 12:29 | Агенция "Фокус"

Беновска отново ще пита: Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България

Беновска отново ще пита: Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България

София. Илиана Беновска отново ще пита: „Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България?” в авторското си предаване „Беновска пита“ днес от 17.00 часа. Това съобщиха от екипа на предаването „Беновска пита“ по „Канал 3”. Нейни събеседници в днешното издание на предаването ще бъдат: министърът на икономиката Емил Караниколов, министърът на околната среда и водите Емил Димитров, Илиян Терзиев от Камарата на строителите в България, вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, Рамадан Аталай от ДПС, екс председателят на ВСС Димитър Узунов и социалният антрополог Харалан Александров. Повторението се излъчва по Канал 3 и по К2 в неделя вечер от 23.15 часа. Адресът на предаването е benovskapita@gmail.com

9 Февруари 2020 | 12:06 | Агенция "Фокус"

Д-р Даниела Дариткова, ГЕРБ: България винаги е водила разумна и балансирана външна политика, но категорично тя е ориентирана в евроатлантическа посока

Д-р Даниела Дариткова, ГЕРБ: България винаги е водила разумна и балансирана външна политика, но категорично тя е ориентирана в евроатлантическа посока

София. България винаги е водила разумна и балансирана външна политика, но категорично тя е ориентирана в евроатлантическа посока. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова в интервю за предаването „Неделя 150“ по БНР. „Корупцията в България е обект на интерес както за нас като управляваща партия, защото ние сме заявили непримиримост към нея, така и на нашите международни партньори“, добави Дариткова. „Освен интереса на САЩ и техните реакции по отношение на конкретни личности, ние сме подложени на едно аналогично наблюдение от нашите европейски партньори. Говоря за Механизма за сътрудничество и проверка. Разчитам, че скоро време ще успеем с нашите собствени механизми да се справим с корупцията в размерите, които се очакват от нашите партньори и от българските граждани, за да можем наистина да се декларираме като правова държава с всички елементи на това в разбирането на нашите партньори“, каза още председателят на ПГ на ГЕРБ. По думите ѝ САЩ има своите аргументи, за да анонсират и оповестят това решение по отношение на съдия Андон Миталов и неговото семейство. „България винаги е водила разумна и балансирана външна политика, но категорично тя е ориентирана в евроатлантическа посока“, посочи Дариткова.

9 Февруари 2020 | 11:06 | Агенция "Фокус"

Зам. министър Георг Георгиев: Забраната за влизане на Андон Миталов в САЩ няма отрицателен знак спрямо България

Зам. министър Георг Георгиев: Забраната за влизане на Андон Миталов в САЩ няма отрицателен знак спрямо България

София. Не бих казал, че САЩ се бъркат във вътрешните ни работи. Нямам впечатление, че този акт има отрицателен знак спрямо България. Това каза заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев в интервю за бТВ. „Напротив – борбата с корупцията, организираната престъпност бяха основните стълбове за плана за стратегическо взаимодействие между България и САЩ. Трябва да очакваме сътрудничество, взаимопомощ и взаимодействие. Вярвам, че това, което се случи сега, е именно в тази посока. Вярвам, че за да прибегнат до толкова крайна мярка, Съединените щати като това публично да обявят името, значи разполагат с необходимата информация“, добави той. По мнението на Георгиев България не се явява като фронтова линия между Вашингтон и Москва, а напротив – страната ни води балансирана външна политика, предвид геостратегическото й разположение. „Не би следвало да намесваме трети страни като заинтересовани за борбата с корупцията в България. Биха могли да се намесят много спекулации, но не вярвам някой да има толкова голям пръст в това, което се случва така, че да може да стане предмет на някакви задкулисни договорки или да търсим някаква потайност във всичко това, което стана. Вярвам, че в един момент информацията ще стане публична така, че да се избегнат волни интерпретации, които да заблуждават“, допълни той.

8 Февруари 2020 | 10:26 | Агенция "Фокус"

 ВСС съвет е изпратил  молба до МВнР за допълнителна информация относно наложената забрана за влизане на съдия Андон Миталов в САЩ

ВСС съвет е изпратил молба до МВнР за допълнителна информация относно наложената забрана за влизане на съдия Андон Миталов в САЩ

София. ВСС съвет е изпратил молба до МВнР за допълнителна информация относно наложената забрана за влизане на съдия Андон Миталов в САЩ. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на външните работи. На 7 февруари 2020 г. Министерството на външните работи получи писмо от Председателстващия съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Лозан Панов, което съдържа решение на ВСС. Съгласно една от точките на решението съдийската колегия на Висшия съдебен съвет чрез МВнР би желала да получи от американската страна допълнителна информация относно оповестеното решение за налагане на забрана за влизане в САЩ на Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд. Молбата на Висшия съдебен съвет ще бъде незабавно доведена до знанието на Държавния департамент на САЩ по дипломатически път.

7 Февруари 2020 | 16:02 | Агенция "Фокус"

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов предложи на ВСС да бъде освободен от длъжност съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов предложи на ВСС да бъде освободен от длъжност съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд

София. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов предложи на ВСС да бъде освободен от длъжност съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

7 Февруари 2020 | 15:29 | Агенция "Фокус"

Коментари и реакции  за забраната на съдия Миталов за влизане в САЩ (ОБЗОР)

Коментари и реакции за забраната на съдия Миталов за влизане в САЩ (ОБЗОР)

София. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно заседание по повод заявлението на държавния секретар на САЩ Майкъл Р. Помпео, с което бе оповестено, че Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд „е участвал в корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на демократичните институции в България“. Членовете на Съдийската колегия единодушно с 10 гласа „за“ решиха чрез Министерство на външните работи на Република България да бъде поискано от американската страна да предостави информацията, с която разполага, във връзка с твърденията за корупционно поведение на съдия Миталов. Освен средите в съдебната система темата коментираха от президента, през премиера до политическите сили в Народното събрание. Държавният глава Румен Радев коментира, че случаят със съдия Миталов показва, че можем да се преборим за върховенството на закона само с ефективен независим съд и прокуратура. Президентът отбеляза, че това си е решение на Държавния департамент. „Очаквам да има достатъчно информация- Това още веднъж показва, че ние можем да се преборим за върховенство на закона и за ефективна борба с корупцията само с ефективен и независим български съд и прокуратура“, каза още Радев. Премиерът Бойко Борисов заяви, че ни най-малко е учуден от решението на САЩ за Андон Миталов. „Департаментът е решил, взел е решение. Когато аз бях главен секретар главният прокурор и министърът на вътрешните работи нямаха визи за щатите“, каза още Борисов. Той посочи, че няма да се произнася по този въпрос. „Когато са видели човек с повдигнати обвинения да е в Москва и да получава орден, сигурно са си задали те въпроси и може би оттам е тръгнала цялата работа“, каза министър-председателят за американските партньори. „Нито искам да знам, нито искам да кометирам. Едното е работа на Щатите, другото е решение на български съдия. Той е независим, така е решил“, допълни още премиерът. Според външния министър Екатерина Захариева действията на Америка не са срещу интересите на България. „Не мога да направя такива констатации, че корупцията тръгва от където и да било. Знаете, че борбата с корупцията е основен наш приоритет. Трябва да се борим където и да било“, каза тя. В Народното събрание темата коментираха от управляващата коалиция. От ПГ на ГЕРБ в лицето на депутата Маноил Манев заявиха, че забраната за влизане в САЩ на Андон Миталов е сигнал от партньори. "САЩ са наши партньори. Правителството и премиерът работят на един фронт с всичките ни партьнори: САЩ, ЕС, Русия, Турция. Това са наши партньори. Когато получим сигнал от партньори за нещо, което се случва, ние просто трябва да му обърнем внимание. Най-важното, което искам да кажа е, че трябва да му обърнат внимание онези ,които касае този сигнал", каза още Манев. Той призова да се включат в търсене на решение на проблема съдии, НПО на юристите, Лозан Панов, ВСС и всички онези, които имат касание и експертиза към съдебната система, да вземат отношение. "Ние конкретно не можем да коментираме нито човека, нито хората", допълни Манев. За лидера на НФСБ Валери Симеонов няма драма или катастрофа в решението на САЩ. о думите му всяка държава има право да си налага ограничения за влизане по нейни съображения. Това правят и Щатите. Интересно ще бъде да се оповестят мотивите, за да може да стане ясно дали нашата прокуратура трябва да се занимава с този съдия. Оттам нататък не виждам драма, а преекспониране и опит да се направи като значима новина едно ограничение за влизане в Щатите", коментира Валери Симеонов. Деница КИТАНОВА

6 Февруари 2020 | 20:13 | Агенция "Фокус"

Румен Петков, АБВ: Енергийната сигурност е стратегически въпрос за България, а в газовия сектор ние сме пълен провал

Румен Петков, АБВ: Енергийната сигурност е стратегически въпрос за България, а в газовия сектор ние сме пълен провал

Пловдив. Енергийната сигурност е стратегически въпрос за България, а в газовия сектор ние сме пълен провал. Това каза на пресконференция в Пловдив лидерът на АБВ Румен Петков, предаде репортер на Радио „Фокус” - Пловдив. Според Петков именно ние плащаме най-скъп газ, доставян от „Газпром”, дори в сравнение със страни като Полша, Украйна, Литва, Латвия, Естония, Румъния и Словакия. „А знаете какви са отношенията на Русия с тези страни, дори в исторически план. Те са лоши, а с някои държави - даже военни. И въпреки това – не те, а ние сме тези, които плащаме най-скъпо за газа, който ни доставят”, добави Петков. Според него всяка страна е имала шанс индивидуално да се договори за цена, а ние сме се провалили, „Булгаргаз” се е провалил. „Щом Борисов търпи това ръководство на „Булгаргаз” – значи изпълняват негови поръчки. В края на миналата година със зоологически апломб се обяви, че за пръв път у нас са внесени рекордни количества газ чрез диверсификация, но никой не посмя да коментира цените и доставчиците. Никой не попита дали Цветелина Борислава участва в доставките. Нека някой отрече за нейно участие и аз да съм наблизо, за да видите какво ще стане“, каза още Петков. „България плаща 22 евро на мегават. Борисов осигури възможност някой да забогатее, а данъкоплатците плащаме. Останалите страни плащат поне двойно по-евтино на „Газпром”. Имам основание да считам, че „Булгаргаз” нарочно иска да втълпи, че цената се формира политически, а не икономически, което е лъжа, защото тогава Полша и Украйна щяха да плащат най-скъпо. Борисов лишава стотици хиляди български семейства от газ. Много хора бедстват енергийно. От АБВ твърдим, че преговорният процес с „Газпром” бе блокиран от „Булгаргаз”. Не искаме да сме на опашката на Европа, но шефа на „Булгаргаз” – Николай Павлов явно точно това иска“, добави още Румен Петков. Цветана ТОНЧЕВА

6 Февруари 2020 | 17:01 | Агенция "Фокус"

Президентът Румен Радев: Случаят със съдия Миталов показва, че можем да се преборим за върховенството на закона само с ефективен независим съд и прокуратура

Президентът Румен Радев: Случаят със съдия Миталов показва, че можем да се преборим за върховенството на закона само с ефективен независим съд и прокуратура

София. Случаят със съдия Миталов показва, че можем да се преборим за върховенството на закона само с ефективен независим съд и прокуратура. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев във връзка с забраната на Андон Миталов да влиза в САЩ заради корупция, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Държавният глава отбеляза, че това си е решение на Държавния департамент. „Очаквам да има достатъчно информация- Това още веднъж показва, че ние можем да се преборим за върховенство на закона и за ефективна борба с корупцията само с ефективен и независим български съд и прокуратура“, каза още Радев.

6 Февруари 2020 | 16:34 | Агенция "Фокус"

Румен Петков, АБВ: Очакванията на българите от държавния секретар на САЩ за помощта в битката с корупцията бяха много по-различни

Румен Петков, АБВ: Очакванията на българите от държавния секретар на САЩ за помощта в битката с корупцията бяха много по-различни

Пловдив. Очакванията на българите от държавния секретар на САЩ за помощта в битката с корупцията бяха много по-различни. Това каза на пресконференция в Пловдив лидерът на АБВ Румен Петков по повод посочването на името на съдия Андон Миталов, за който има забрана за влизане в САЩ заради корупция, от американския държавен секретар Майк Помпео, предаде репортер на Радио „Фокус” - Пловдив. Според Петков посочването на името на един „треторазряден съдия” излага много САЩ. „Ако битката с корупцията за държавния секретар на САЩ стига до някакво районно съдийче, това означава една висока оценка за нашето правителство, означава, че ние нямаме проблем с корупцията, нямаме никакви други проблеми”, заяви още Петков. „Защото, другото обяснение е, че тези тежки и видими за обществото проблеми държавният секретар не ги е чул, защото са му шумолели 2 милиарда и половина, които са паднали на една празна площадка, където ще сторим завод, който някога ще си вземе самолетите и това е обидно за България”, добави Румен Петков. Според него, когато в нашата страна се праща такъв тип надзор за върховенството на закона и нито една от институциите не изразява смущение, то няма държава. Лидерът на АБВ коментира, че е смущаващ също така и фактът, че нещата се свиват до един съдия, и то с адресант Русия. „Аз нямам никакви илюзии, че това решение е политическо и идва да каже, че ще се преследва всеки, който опре до Русия. И тоя слугинаж, който ние глуповато демонстрираме, за да напъдим по някой руснак, също не е аргументирано. Ние трябва да си даваме сметка, че този човек повече няма да има никакво професионално бъдеще. Заради безгръбначния слугинаж се съсипват човешки съдби, което е вандализъм в политиката”, посочи още Румен Петков. Цветана ТОНЧЕВА

6 Февруари 2020 | 15:35 | Агенция "Фокус"

ВСС поиска от Държавния департамент на САЩ, ПРБ, ИВСС и КПКОНПИ информация във връзка с твърдението за корупционно поведение на Андон Миталов

ВСС поиска от Държавния департамент на САЩ, ПРБ, ИВСС и КПКОНПИ информация във връзка с твърдението за корупционно поведение на Андон Миталов

София. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно заседание по повод заявлението на Майкъл Р. Помпео – държавен секретар на Съединените американски щати, с което бе оповестено, че Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд „е участвал в корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на демократичните институции в България“. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Членовете на Съдийската колегия единодушно с 10 гласа „за“ решиха чрез Министерство на външните работи на Република България да бъде поискано от американската страна да предостави информацията, с която разполага, във връзка с твърденията за корупционно поведение на съдия Миталов. Информация за наличието на данни, свързани с твърденията за участие на съдия Миталов в „сериозна корупция“ ще бъде поискана и от главния прокурор на Република България, главния инспектор на Инспектората към ВСС и председателя на Комисията за противодействие корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество . След получаване на исканата информация Съдийската колегия на ВСС ще вземе информирано решение по отношение на действията, които следва да бъдат предприети, съобразно законовоустановените ѝ правомощия.

6 Февруари 2020 | 14:04 | Агенция "Фокус"

Премиерът Бойко Борисов: Ни най-малко съм учуден от решението на САЩ за Андон Миталов

Премиерът Бойко Борисов: Ни най-малко съм учуден от решението на САЩ за Андон Миталов

Брюксел. Ни най-малко съм учуден от решението на САЩ за Андон Миталов. Това каза пред журналисти в Брюксел министър-председателят Бойко Борисов във връзка със забраната за влизане в САЩ на съдия Андон Миталов, предаде репортер на Агенция "Фокус". „Департаментът е решил, взел е решение. Когато аз бях главен секретар главният прокурор и министърът на вътрешните работи нямаха визи за щатите“, каза още Борисов. На въпрос дали е бил учуден, когато е чул името, Борисов отговори: „Ни най-малко“. Той посочи, че няма да се произнася по този въпрос. „Когато са видели човек с повдигнати обвинения да е в Москва и да получава орден, сигурно са си задали те въпроси и може би оттам е тръгнала цялата работа“, каза министър-председателят за американските партньори. „Нито искам да знам, нито искам да кометирам. Едното е работа на Щатите, другото е решение на български съдия. Той е независим, така е решил“, допълни още премиерът.

6 Февруари 2020 | 13:21 | Агенция "Фокус"

Маноил Манев, ГЕРБ: Забраната за влизане в САЩ на Андон Миталов е сигнал от партньори

Маноил Манев, ГЕРБ: Забраната за влизане в САЩ на Андон Миталов е сигнал от партньори

София. Забраната за влизане в САЩ на Андон Миталов е сигнал от партньори. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Маноил Манев пред журналисти във връзка със забраната за влизане в САЩ на съдия Андон Миталов заради корупция, предаде репортер на Агенция "Фокус". "САЩ са наши партньори. Правителството и премиерът работят на един фронт с всичките ни партьнори: САЩ, ЕС, Русия, Турция. Това са наши партньори. Когато получим сигнал от партньори за нещо, което се случва, ние просто трябва да му обърнем внимание. Най-важното, което искам да кажа е, че трябва да му обърнат внимание онези ,които касае този сигнал", каза още Манев. Той призова да се включат в търсене на решение на проблема съдии, НПО на юристите, Лозан Панов, ВСС и всички онези, които имат касание и експертиза към съдебната система, да вземат отношение. "Ние конкретно не можем да коментираме нито човека, нито хората", допълни Манев. Деница КИТАНОВА

6 Февруари 2020 | 12:56 | Агенция "Фокус"

Министър Екатерина Захариева: Действията на Америка не са срещу интересите на България

Министър Екатерина Захариева: Действията на Америка не са срещу интересите на България

София. Действията на Америка не са срещу интересите на България. Това каза министърът на външните работи Екатерина Захариева относно забраната за влизане в Америка на български гражданин, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Не мога да направя такива констатации, че корупцията тръгва от където и да било. Знаете, че борбата с корупцията е основен наш приоритет. Трябва да се борим където и да било“,каза тя. „Чух всякакви коментари от това действие на САЩ. Преди обявяването, след обявяването. Доста се различава ха преди и след", допълни Захариева. „Нашата оценка като външно министерство е, че това е никакъв случай не е срещу интересите на България. Напротив. Знаете, че в началото на януари имаше първия стратегически диалог той беше договорен при посещението на премиера Борисов ноември месец във Вашингтон“, подчерта министърът. „След като са обявили това име означава, че американските власти са имали достатъчно данни за извършване на тези действия разбира се, сега на ход са българските власти", каза още Захариева. Теодора ПАТРОНОВА

6 Февруари 2020 | 12:10 | Агенция "Фокус"

Валери Симеонов, НФСБ: Има основания да се разбере защо  човек с обвинение за шпионаж е пускан да получи едни от най-високите награди на Съветския съюз

Валери Симеонов, НФСБ: Има основания да се разбере защо човек с обвинение за шпионаж е пускан да получи едни от най-високите награди на Съветския съюз

София. Има основания да се разбере защо човек с обвинение за шпионаж е пускан да получи едни от най-високите награди на Съветския съюз. Това каза лидерът на НФСБ Валери Симеонов пред журналисти във връзка със забраната на съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд да влиза в САЩ, предаде репортер на Агенция "Фокус". Според него има основание за такова ограничение. "Има основание ВСС, а защо не и Прокуратурата да се занимае с този човек и да се намери отговор на въпроса защо наистина след като има човек с обвинение за шпионаж е пускан да получи едни от най-високите награди на Съветския съюз", каза Симеонов. "Не мисля, че има някаква трагедия, драма или световна катастрофа с този въпрос. Всяка държава има право да си налага ограничения за влизане по нейни съображения. Това правят и Щатите. Интересно ще бъде да се оповестят мотивите, за да може да стане ясно дали нашата прокуратура трябва да се занимава с този съдия. Оттам нататък не виждам драма, а преекспониране и опит да се направи като значима новина едно ограничение за влизане в Щатите", коментира Валери Симеонов. На въпрос дали това дава знак, че ни се посочва проблем, за който знаем, лидерът на НФСБ уточни, че в момента се говори за Миталов. "Къде няма корупция? Никой не я оправдава, но тя съществува в Щатите и те самите американци си го признават. Корупцията е нещо, срещу което всяка държава трябва да се бори с всички средства, но за съжаление няма такава, която да е изкоренила корупцията. Постоянно излизат информации за корумпирани лица в щатите, в европейски държави", допълни още Симеонов. Попитан дали може между територията на България да се разчистват сметки между САЩ и Русия, Валери Симеонов обясни, че на територията на всяка държава се извършва разчистване на сметки между големите атове. Деница КИТАНОВА

6 Февруари 2020 | 11:45 | Агенция "Фокус"

ИВСС е бил сезиран от главния прокурор за проверка на дело, по което съдия Миталов е разрешил на обвиняемото лице да напусне страната

ИВСС е бил сезиран от главния прокурор за проверка на дело, по което съдия Миталов е разрешил на обвиняемото лице да напусне страната

София. ИВСС е бил сезиран от главния прокурор с искане за проверка на организацията по образуването, движението и приключването на дело на Специализирания наказателен съд, по което съдия Миталов е разрешил на обвиняемото лице да напусне пределите на страната. Това съобщиха от пресцентъра на ИВСС. По сигнала е извършено предварително проучване от инспектор от ИВСС, който е приел, че няма основание за образуване на проверка по случая, доколкото не са установени нарушения по чл. 54 ал. 1 т. 2 ЗСВ. В сигнала главният прокурор е поискал по същество от ИВСС да се произнесе по правилността на постановения съдебен акт, доколкото съдията е разрешил на обвиняемото лице да напусне страната, без преди такова разрешение да е поискано от прокурор и същият да е отказал да разреши напускането. ИВСС няма компетентност да се произнася по същество относно правилността на съдебните актове и доколкото не са установени нарушения по образуването, движението и приключването на делото, с посоченото становище е прието, че няма основание за образуване на проверка. Други сигнали по отношение на съдия Миталов, включително такива съдържащи твърдения за нарушения по глава девета, раздел Iб ЗСВ не са постъпвали в Инспектората.

6 Февруари 2020 | 10:09 | Агенция "Фокус"

Съдийската колегия на ВСС ще проведе извънредно заседание

Съдийската колегия на ВСС ще проведе извънредно заседание

София. От 11.30 часа Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе извънредно заседание по повод изявлението на Майкъл Р. Помпео – държавен секретар на Съединените американски щати, с което бе оповестено, че Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд "е участвал в корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на демократичните институции в България“. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет. Заседанието на Съдийската колегия е свикано, на основание чл. 33, ал. 1 от ЗСВ, по предложение от членовете на колегията Боян Магдалинчев, Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков.

6 Февруари 2020 | 09:46 | Агенция "Фокус"

Крум Зарков, БСП: Унизително е, че българин има забрана за влизане в САЩ заради корупция

Крум Зарков, БСП: Унизително е, че българин има забрана за влизане в САЩ заради корупция

София. Унижение е, че българин има забрана за влизане в САЩ заради корупция и това да е оповестено публично. Така коментира Крум Зарков от БСП в сутрешния блок на Бтв вкарването в забранителния списък на Съединените щати името на съдията Специализирани съд Андон Миталов, което стана ясно вчера. „Самият факт, че присъства там, който и да е той, показва каква е правосъдната ни система от страна на САЩ, унижение е за нашата страна, да имаме хора, които публично са оповестени“, добави той. Зарков коментира още, че това показва, че според САЩ в България няма система, която да наказва корумпирането и това е лош политически знак. Според него въпросният съдия дори не е обвинен.Той коментира и снемането на доверието на Румен Радев от правителството, като поясни, че това е нормална стъпка на президента, понеже той от 3 години чака промени, а те не се случват. Крум Зарков обясни и че няма основание за прилагане на процедурата по импийчмънт, понеже тя влиза в сила при държавна измяна или нарушение на Конституцията, а такова нещо Радев не е направил, добави още той.

6 Февруари 2020 | 08:09 | Агенция "Фокус"

Проф. Александър Маринов, политолог: Забраната за влизане в САЩ на българския магистрат се разминава с очакванията на обществото

Проф. Александър Маринов, политолог: Забраната за влизане в САЩ на българския магистрат се разминава с очакванията на обществото

София. Забраната за влизане в САЩ на българския магистрат се разминава с очакванията на обществото. Това каза за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ политологът проф. Александър Маринов. Той обясни, че в случая забраната е заради близки връзки с Русия и уточни, че не са оповестени доказателства за корупция. „По стандартите на американците този специализиран съд бил нещо много важно. Едва ли не сърцето на борбата с корупцията и за това, когато там има корумпиран, е страхотно попадение. Българинът има други представи, къде е гнездото на корупцията и то е най-вече в тези, които имат реална власт и разпределят ресурси“, подчерта политологът. Проф. Александър Маринов каза още, че обект на разследване за корупция са български граждани, които са подали молба за виза в САЩ. Според него не става ясно списъкът, който е обявен от американския посланик в България Херо Мустафа, включва ли лица, които не са кандидатствали. Цоня СЪБЧЕВА

5 Февруари 2020 | 20:31 | Агенция "Фокус"

Христо Проданов, БСП: Влизаме от криза в криза, от скандал в скандал

Христо Проданов, БСП: Влизаме от криза в криза, от скандал в скандал

София. Влизаме от криза в криза, от скандал в скандал. Не смятам, че има някой, който да отрече това. Аз вече дори не съм способен да запомня всички кризи, в които изпадаме, каза Христо Проданов, зам.-председател на ПГ на "БСП за България", пред БНТ, съобщиха от пресцентъра на БСП. На въпрос как приема новината с посочения съдия Андон Миталов за персона нон-грата в САЩ, той отвърна, че не чул някой да попита къде е нашата държава и нейните органи, които следва да се борят с корупцията. Попита риторично защо е нужно да се чака някой от САЩ или други държави да посочват кой е корумпиран. Напомни, че в България има съд, прокуратура, допълнителни разследващи органи като КПКОНПИ, създадени с да се борят с корупцията по високите етажи на властта. Според него чакането някой да ни каже отвън кой е корумпиран и кой не, е ярка илюстрация за функционалността на нашите разследващи органи. "Напълно изненадан съм. За неговото обръщение разбрахме от медиите и няма никаква договеност между нас и него. Констатациите ги подкрепяме, ние самите ги коментирахме тези теми около вота на недоверие. Лошото за управляващите е, че вече и голяма част от народа подкрепя казаното от нас и президента", заяви Проданов на въпрос дали е изненадан от казаното от президента. "Ние чрез вота на недоверие заявихме нашата позиция спрямо правителството и управлението на държавата. В парламента стана ясно, че с аритметичното му мнозинство трудно може да успее такъв вот на недоверие. Това, което може да успее, са нагласата и протестите на българските граждани", отговори той на въпрос дали има смисъл от вотовете на недоверие на БСП. Депутатът на левицата изказа и своите опасения, че когато рано или късно Бойко Борисов и ГЕРБ напуснат властта, България ще бъде тотално разграбена и опустошена държава. Продължи, че колкото по-бързо това се случи, ще е толкова по-добре за България и българския народ. "Предлагаме алтернативи постоянно. "Визия за България" е една от тях. Програмата за разглеждане на държавния бюджет от края на миналата година е друга. Алтернативите, които предлагаме са много, проблемът е, че не се чуват от управляващите и не им се обръща никакво внимание. В крайна сметка, гражданите виждат това, което ние предлагаме и се надявам, че рано или късно ще го оценят", каза Проданов.

5 Февруари 2020 | 20:24 | Агенция "Фокус"

Майк Помпео: Съдия Андон Миталов е лицето със забрана за влизане в САЩ заради корупция

Майк Помпео: Съдия Андон Миталов е лицето със забрана за влизане в САЩ заради корупция

София. Съдия Андон Миталов е лицето със забрана за влизане в САЩ заради корупция. Това става ясно от изявление на американския държавен секретар Майк Помпео, изпратено до медиите. "Днес аз публично оповестявам името на съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов за участието му в сериозна корупция. В качеството си на длъжностно лице Миталов е участвал в корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на демократичните институции в България", пише в изявлението. Това огласяване се прави по силата на Раздел 7031(c) от Закона за бюджетни разходи, чуждестранни операции и свързани програми на Държавния департамент за 2020 г. (Div. G, P.L. 116-94). По силата на Раздел 7031(c), след като държавният секретар оповести имената на чуждестранни длъжностни лица за тяхното участие, директно или индиректно, в сериозна корупция, тези лица и техните преки роднини не отговарят на условията за влизане в Съединените щати. Законът също така предвижда възможността държавният секретар да посочи името на такива длъжностни лица и на техните преки роднини публично или да направи това конфиденциално. "Освен Миталов аз оповестявам имената на неговата съпруга Корнелия Стойкова-Миталова и на неговата дъщеря Гергана Миталова", се казва още в текста. Това е първото такова огласяване в България и то потвърждава ангажимента на САЩ в борбата срещу корупцията в България и в глобален мащаб. Съединените щати продължават да подкрепят народа на България в борбата му срещу корупцията. Държавният департамент ще използва тези правомощия за насърчаване търсенето на отговорност по отношение на корумпирани лица в региона и в глобален мащаб.

5 Февруари 2020 | 15:39 | Агенция "Фокус"

Румен Петков, АБВ: По отношение очакваното изявление на държавния секретар на САЩ за корумпираното българско длъжностно лице, моите фаворити са двама

Румен Петков, АБВ: По отношение очакваното изявление на държавния секретар на САЩ за корумпираното българско длъжностно лице, моите фаворити са двама

София. По отношение очакваното с нетърпение от отделни български граждани и цели трудови колективи изявление на държавния секретар на САЩ за корумпираното българско длъжностно лице, моите фаворити са двама (всъщност, много повече, но съм се концентрирал върху двама). Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, съобщиха от пресцентъра на партията. 1. Красимир Каракачанов: За начина на определяне на технологията за ремонт на самолетите L-39 в нелицензиран завод и за това, че до ден днешен не са наложени никакви санкции на тези, които не извършиха ремонта. Това показва много повече от зависимост, защото е всезнайно, че пари трудно се връщат. До кубинките, които се купуват на цената на произволно избрани Маноло Бланик. 2. Владислав Горанов: Живее в апартамент, за който не плаща наем, на приятелски начала. И това не впечатлява никого. Изтече огромна информация от Националната приходна агенция, за която вероятно много българи ще осъдят държавата и затова никой не носи политическа отговорност. Как точно се организира „изтичането на информация“, е друг въпрос. Пропуснатите ползи за държавата от събиране на такси от хазарта (стотици милиони) са в резултат именно на разписаните от министър Горанов правила – как той е бил мотивиран да разпише тези правила, също е друг въпрос. Опасявам се, че държавният секретар може да не е чул за проявите на упоменатите ни двама сънародници, поради шумоленето на 2.5 милиарда, паднали на празна площадка, на която ще се изгради завод, от който ние ще си вземем някога самолетите, които платихме миналата година. Безпокойството ми е да не би държавният секретар да се занимае с незначителна треторазрядна фигура, с което ще бъдат излъгани очакванията на българите (не за пръв път). Още повече, ако фигурата по някакъв начин бъде адресирана към Русия – ще бъде и глуповато, и самозлепоставящо. Надявам се САЩ да подходят с цялата отговорност и действително да покажат стремеж да подкрепят България в едно трудно за правителството на Борисов начинание и позорящо, разбира се, страната ни като начин и технология. А не да превръщаме борбата с корупцията в инструмент за политическа агресия, натиск и омраза.

5 Февруари 2020 | 15:08 | Агенция "Фокус"

Румен Петков, АБВ: Ако колегите от САЩ имат доказателства, че Иванов, Петров или Петков са корумпирани, да ги предоставят на българските власти и те да разследват

Румен Петков, АБВ: Ако колегите от САЩ имат доказателства, че Иванов, Петров или Петков са корумпирани, да ги предоставят на българските власти и те да разследват

София. Ако колегите от САЩ имат доказателства, че Иванов, Петров или Петков са корумпирани, да ги предоставят на българските власти, те да разследват. Това каза лидерът на АБВ Румен Петков по време на пресконференция в коментар на думите на посланик Херо Мустафа пред „Нова телевизия“, че заради корупция САЩ ще наложи забрана за влизане в Америка на български гражданин, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според Петков е важно от телевизията, в която е пуснато да кажат кога е направен записът на интервюто на посланик Херо Мустафа. „Според мен е направен преди 25 януари. Второ, трябва да сме наясно ние уважаваме ли себе си като държава. Значи гражданинът Х, Иванов, Петров, даже Петков е невинен до произнасяне на осъдителна присъда. Аз съм институционално мислещ човек, но да се изтъпани един, който и да е той и да каже: „Според нас Димитров е корумпиран“ - не го пускайте на ваша територия, но на какво основание произнасяте присъдата. Не знам кой е, но тогава, когато се произнася присъда с такава лекота и безотговорност, нещата са лоши. Трето, това е възпрепятстване на правосъдието в България. Ако колегите от САЩ имат доказателства, че Иванов, Петров или Петков са корумпирани, извършват корупционни действия и практики, да ги предоставят на българските власти, те да разследват, да закопчаят съответният Петров, Петков или Димитров и да го дадат на съд“, каза още Румен Петков. „Само че утре, като излезе държавният секретар и каже, че Петков е корумпиран, Петков ще заличи всички следи и всъщност ще бъде целият в бяло пред българския народ. Така че държавният секретар на САЩ рискува да стане съучастник в престъпление на наша територия, като предупреди Петков, че за него има някакви събрани доказателства и той почне да ги заличава“, каза още лидерът на АБВ. Той заяви, че лично е подписвал договор с Министерство на правосъдието на САЩ за обмен на информация. „Като имаш такава информация, я даваш на партньорската държава, тя си провежда разследването, установява, че Петков е корумпиран, дава го на съд, заключва го и каквото следва. Така да излезем и да кажем, че Петков е корумпиран, на наша територия той става недосегаем“, каза още Петков. На въпрос дали има подозрения кой може да е този човек, Румен Петков каза: „Не“. Попитан защо точно след 25 януари, лидерът на АБВ обясни: „Добре, преди 24 януари. Добре преди 23 януари. По-назад не слизам. Казвам, че е направено преди тази дата. Не съм казал, че има нещо общо датата. Защо трябва да има нещо общо? Ако се правят такива интервюта и 10 дни по-късно се казва: „Пуснете това интервю в ефир“, този, който го е дал 10 дни преди това, трябва до обясни какво е имал предвид и защо е трябвало 10 дни да стои. Неприлично е някак си“, каза още Петков. Той посочи, че няма нищо предвид, а че според него интервюто е направено преди 24 януари и е пуснато днес. Попитан каква е целта, Петков отговори: „Нямам капацитета да анализирам посланика на САЩ“. „Този въпрос се нуждае от отговор, иначе не сме партньори. Този отговор дава даващият интервюто и този, който опъва спусъка. Като сме го дали на 22 януари примерно, защо не го пуснахме на 23-ти? Това навремето Брежнев не си го е позволявал, да даде интервю и да каже: „Чакайте 10 дена“. Не се прави така в една уважаваща себе си демокрация“, обясни лидерът на АБВ. Деница КИТАНОВА

4 Февруари 2020 | 14:00 | Агенция "Фокус"

Посланик Херо Мустафа: САЩ налага забрана за влизане в страната на български гражданин заради корупция

Посланик Херо Мустафа: САЩ налага забрана за влизане в страната на български гражданин заради корупция

София. САЩ налага забрана за влизане в страната на български гражданин заради корупция. Това каза посланикът на САЩ Херо Мустафа в интервю за "Здравей, България" по Нова ТВ. „САЩ имат намерение да предприемат по-твърди мерки, мерки със зъби, в борбата с корупцията. Затова скоро ще оповестим първия българин, на когото ще бъде наложена забрана за влизане в САЩ заради корупция. Има конкретна разпоредба в законодателството на Конгреса, която дава право на държавния секретар на САЩ да назове длъжностни лица, замесени в корупционна дейност. Месец, след като казах, че ще направим това, ние действително ще оповестим име. Причината е, че защото смятам, че е важно да работим заедно в борбата с корупцията и когато можем да свършим нашата работа, ние го правим. Това ще бъде само първото име, но после ще има и други. Впоследстиве ще разгледаме целесъобразността на приложим глобалния закон „Магнитски” и други твърди мерки.Ние не се отнасяме към този въпрос повърхностно. За да назовем конкретно лице, трябва да имаме доказателства. Този първи случай е много ясен и затова решихме да действаме бързо. И това ще се случи след няколко дни”, каза Херо Мустафа. Тя коментира и идеята за евентуални промени в Конституцията ни. „Решението за каквато и да било промяна в Конституцията е на българското правителство, българския парламент и българския народ. Върховенството на закона е един от стълбовете в нашия стратегически диалог, което означава, че ще водим добър диалог с правителството и гражданското общество, за да обсъдим как от страна на САЩ можем да предоставим нашите познания и най-добри практики”, заяви дипломатът. На въпрос за падането на визите за българи, посланикът коментира, че през март предстои първото посещение в България на помощник-държавния секретар по консулските въпроси. "Това е най-висшестоящия служител в Държавния департамент, който се занимава с този въпрос. Той ще дойде тук, за да разговаря за програмата за безвизово пътуване. В този ред на мисли, посолството на САЩ току-що започна програмата „Работа и пътуване”, която дава възможност на 5000 български студенти да прекарат лятото в САЩ”, обясни Мустафа. „Енергийната диверсификация трябва да бъде разгледана на практика, а не само принципно. Предстои второ посещение в България на делегация от американски технически експерти”, каза посланикът в коментар по темата за енергетиката у нас. „Мисля, че имам голям късмет да бъда в България. Аз и моето семейство обичаме тази страна и българския народ. Обичам и езика ви. Не мисля, че е труден, просто не мога да намеря достатъчно време, за да го уча. Това, което ме впечатлява най-много, е силата на българския народ. Във всяка институция и сред гражданското общество съм се срещала с хора, които работят за доброто бъдеще на България”, сподели още Херо Мустафа.

4 Февруари 2020 | 08:08 | Агенция "Фокус"

Ген. Димитър Владимиров: Създаваната в Националната служба за охрана нестабилност е атака срещу президента

Ген. Димитър Владимиров: Създаваната в Националната служба за охрана нестабилност е атака срещу президента

София. Създаваната в Националната служба за охрана нестабилност е атака срещу президента. Това каза за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ ген. Димитър Владимиров, дългогодишен началник на службата. „Службата може да се възроди отново. И аз вярвам в това. И президентът се опитва да помогне на службата чрез началника на службата, защото тази служба е подчинена на него. А политиците се опитват чрез внасянето на тази нестабилност на службата да атакуват президента и съпругата му. Президентът се охранява по отделен закон, съпругата, като първа дама, това е по цял свят – съпругите се охраняват и им се осигурява транспорт“, подчерта бившият началник на НСО. Ген. Димитър Владимиров добави, че трябва да бъде променена структурата, оптимизира съставът и списъкът с хора, които се охраняват. Той уточни, че сроковете за охрана в Закона за НСО са удължени. Според него това създава предпоставки за нейната дисфункционалност. Цоня СЪБЧЕВА

30 Януари 2020 | 20:34 | Агенция "Фокус"

Ген. Димитър Владимиров: Политиците превърнаха Националната служба за охрана в скъпо платена от гражданите таксиметрова услуга

Ген. Димитър Владимиров: Политиците превърнаха Националната служба за охрана в скъпо платена от гражданите таксиметрова услуга

София. Политиците превърнаха Националната служба за охрана в скъпоплатена от гражданите таксиметрова услуга. Това каза за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ ген. Димитър Владимиров, дългогодишен началник на службата. Той обясни, че НСО не би следвало да охранява партийни лица. Ген. Владимиров уточни, че службата изчислява степента на застрашеност на лицата, които се охраняват, и добави, че когато сигналът за заплаха не бъде потвърден, охраната трябва да бъде преустановена. „В страните с развита демокрация няма такива случаи да се охраняват партийни лидери, независимо дали са почетни председатели. Въобще политически подход към тази служба не може да има. За съжаление през годините политиците се намесиха в дейността на службата и започнаха да си вкарват свои протежета. Сега службата е разделена на различни партийни лагери. Едни са свързани с ДПС, други с ГЕРБ, а трети с БСП“, подчерта бившият началник на НСО. Ген. Димитър Владимиров каза още, че неправилното управление на службата ѝ създава имидж на „таксиметрова служба“. Той добави, че началниците на службите не бива да кланят глава на политиците, а да защитават интересите на гражданите. Цоня СЪБЧЕВА

30 Януари 2020 | 19:46 | Агенция "Фокус"

АБВ настоява за спиране на поръчките за безпилотни летателни системи и за витлови самолети на Министерство на отбраната (ОБЗОР)

АБВ настоява за спиране на поръчките за безпилотни летателни системи и за витлови самолети на Министерство на отбраната (ОБЗОР)

София. АБВ настоява да бъдат спрени поръчките за безпилотни летателни системи и за витлови самолети на Министерство на отбраната. Искането отправи лидерът на АБВ Румен Петков по време на пресконференция. Той обърна внимание, че става въпрос за обществени поръчки за милиони левове. Според него те гарантират корупционни практики. "Поръчка за доставка на безпилотни летателни системи по обособени позиции. Поканени са 24 компании, заобикаля се Законът за обществените поръчки. Спираме се на чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона, която предполага да не се провежда обществена поръчка в автентичния вид, а да бъдат опканени участници. От тези 24 компании, които са поканени, не повече от 4 имат отношение или по-скоро останалите 20 нямат нищо общо с безпилотните летателни средства. На тази процедура ще се явят не повече от 2-3 компании. Поканена е държавната компания "Терем холдинг". На базата на разговори с наши експерти, прогнозирам, че поръчката ще бъде възложена на "Терем" и тя ще я превъзложи на реалния изпълнител", каза още Петков. Лидерът на АБВ обърна внимание, че този начин на организиране и провеждане от Красимир Каракачанов, сме го гледали с престъпни последствия за самолетите L-39.Петков припомни, че единствено от партията са говорили за престъпния характер за възлагането на ремонта на летателните самолети L-39. Той попита дали компанията е депозирала писмо в Министерство на отбраната, с което заявява, че не може да изпълни определени пунктове от договора. Румен Петков спря вниманието си и на обществена поръчка за доставка на витлови самолети за обучение. "Тази обществена поръчка се въргаля доста време в Министерство на отбраната и винаги се подготвят условията на обществената поръчка, така че възможният участник да се свие до един. След поредното преосмисляне на обществената поръчка - те са двама. Единият е отстранен, за да остане този, в който сме се прицелили. Впечатляващото е, че това са витлови самолети, при положение, че ние Българската армия имаме такъв тип витлови самолети. Защо не се поддържат те? Защо Красимир Каракачанов и ръководството на Министерство на отбраната доведоха до там в голямата си степен тези самолети да са неизползваеми. Не разбираме ли, че под егидата национална сигурност се грабят и течат едни пари, от които за тъй наречената ни национална сигурност няма никакъв ефект. Настояваме тези поръчки да бъдат спрени и да се правят с активния контрол на Народното събрание", обясни лидерът на АБВ. Тема на пресконференцията беше националната сигурност като цяло. Румен Петков спря вниманието и върху 10-годишната пътна карта в областта на отбраната между България и САЩ. Според него е тревожно, когато се приема от българската страна 10-годишна пътна карта за сътрудничество в областта на отбраната зад гърба на обществото и на Народното събрание. "Ние сме много обезпокоени от факта, че не от българските институции, от заместник-държавния секретар на САЩ научаваме за отговорности, които са свързани с нашата национална сигурност и ангажиментите, които ние като държава сме поели. В събота заместник-дъпржавният секретар по националното радио обяви: "Договорихме 10-годишна пътна карта за сътрудничество в отбраната, която ще помогне за модерниация на отбранителните способности на България..". За съжаление това става зад гърба на българските институции и граждани. Ние не знаем какви ангажименти е поела нашата държава чрез правителството. Не знаем колко ще ни струват тези ангажименти, не знаем какво ще платим, не знаем какво ще придобием и изграждането на какъв тип съоръжения предвижда тази 10-годишна пътна карта", каза още Петков. Лидерът на АБВ коментира и идеята за преструктуриране на НСО. Той бе категоричен, че НСО не може да бъде с търговски елемент. Деница КИТАНОВА

14 Януари 2020 | 19:30 | Агенция "Фокус"

Румен Петков, АБВ: Настояваме поръчките  за безпилотни летателни системи и за витлови самолети на Министерство на отбраната да бъдат спрени

Румен Петков, АБВ: Настояваме поръчките за безпилотни летателни системи и за витлови самолети на Министерство на отбраната да бъдат спрени

София. Настояваме поръчките за безпилотни летателни системи и за витлови самолети на Министерство на отбраната да бъдат спрени. Това каза лидерът на АБВ Румен Петков по време на пресконференция, предаде репортер на Агенция "Фокус". Румен Петков предостави обществени поръчки и действия на Министерство на отбраната, които са за милиони левове. Той обърна внимание, че те са спорни като технология на обявяването. "Да не кажа, че гарантират корупционни практики. Поръчка за доставка на безпилотни летателни системи по обособени позиции. Поканени са 24 компании, заобикаля се Законът за обществените поръчки. Спираме се на чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона, която предполага да не се провежда обществена поръчка в автентичния вид, а да бъдат опканени участници. От тези 24 компании, които са поканени, не повече от 4 имат отношение или по-скоро останалите 20 нямат нищо общо с безпилотните летателни средства. На тази процедура ще се явят не повече от 2-3 компании. Поканена е държавната компания "Терем холдинг". На базата на разговори с наши експерти, прогнозирам, че поръчката ще бъде възложена на "Терем" и тя ще я превъзложи на реалния изпълнител", каза още Петков. "Този начин на организиране и провеждане от Красимир Каракачанов сме го гледали с престъпни последствия за самолетите L-39. Настояваме тази процедура да бъде отменена незабавно. Ако при някои от ходенията си в Израел министър-председателят е обещавал някому срещу нещо - това е друг въпрос. Защо ще плащаме ние с вас? Става дума за милиони. Ще бъде много интересно, ако се възложи на държавната ни компания "Терем" тя каква практика има в производството на безпилотни летателни системи. Няма такова чудо в света, да се стремиж да вземеш най-доброто и да поканиш 24 компании. Тук само Петков, Кючуков и сие не са поканени. Това всъщност отразява мисленето на хора, за които портфейла е по-важен от националната сигурност", допълни още Румен Петков. Лиерът на АБВ припомни, че единствено от партията са говорили за престъпния характер за възлагането на ремонта на летателните самолети L-39. Той попита дали компанията е депозирала писмо в Министерство на отбраната, с което заявява, че не може да изпълни определени пунктове от договора. "Ако е депозирала, за което ние предупреждаваме от месец август на миналата година, че компанията не може да изпълни договора. Срокът за изпълнение на договора изтече септември месец - удържана ли е неустойката? Аз твърдя, че не е. Потварям още веднъж на г-н Каракачанов и компания - взети напред пари, трудно се връщат. Това е много ярък пример как се вземат решения в ущърб на здравето и живота на българските пилоти. Фактът, че Борисов не взима никакви мерки. Фактът, че Константин Попов като председател на Комисията по отбрана и сигурност ме кара да си мисля, че и те си имат свое джобче в портмонето", заяви още Румен Петков. "Ако повтарям поръчката е изтекла септември, не е направена в цялост, какви са санкциите, какви са удържаните неустойки - никакви. Къде е прокуратурата?", попита още той. Румен Петков спря вниманието си и на обществена поръчка за доставка на витлови самолети за обучение. "Тази обществена поръчка се въргаля доста време в Министерство на отбраната и винаги се подготвят условията на обществената поръчка, така че възможният участник да се свие до един. След поредното преосмисляне на обществената поръчка - те са двама. Единият е отстранен, за да остане този, в който сме се прицелили. Впечатляващото е, че това са витлови самолети, при положение, че ние Българската армия имаме такъв тип витлови самолети. Защо не се поддържат те? Защо Красимир Каракачанов и ръководството на Министерство на отбраната доведоха до там в голямата си степен тези самолети да са неизползваеми. Не разбираме ли, че под егидата национална сигурност се грабят и течат едни пари, от които за тъй наречената ни национална сигурност няма никакъв ефект. Настояваме тези поръчки да бъдат спрени и да се правят с активния контрол на Народното събрание", обясни лидерът на АБВ. Той заяви, че за АБВ е абсолютно необяснимо как нито една от парламентарните групи не се възмущава. Деница КИТАНОВА

14 Януари 2020 | 13:53 | Агенция "Фокус"

Румен Петков, АБВ: НСО не може да бъде с търговски елемент

Румен Петков, АБВ: НСО не може да бъде с търговски елемент

София. НСО не може да бъде с търговски елемент. Това каза лидерът на АБВ Румен Петков по време на пресконференция, предаде репортер на Агенция "Фокус". Петков коментира идеята за преструктуриране на НСО. "Да имаме президент, премиер, председател на НС и другите, които ще бъдат охраняваните лица да си плащат. За нас това е абсолютно недопустим подход. НСО не може да бъде с търговски елемент. Това не е частна охранителна копания, който преценявал, че имал нужда да си плащал на НСО. Има Закон за националната служба. Там е ясно, че главния секретар на МВР, шефа на БОП, на ДАНС и службата преценяват на базата на обективно събрана информация, открити източници, че лицето Х има нужда от охрана. Това лице може да бъде народен представител, министър, главен прокурор. Какво означава аз считам, че съм заплашен. Като считам, че съм заплашен, има частни охранителни фирми. Ак отова се случи, това е следващата стъпка към деинституционализация на държавата. Това трябва да срещне категоричен отпор. Според него това не е подход. "Имаше Национана служба за охрана и стотина охранителни фирми", допълни още лидерът на АБВ. Деница КИТАНОВА

14 Януари 2020 | 13:29 | Агенция "Фокус"

Румен Петков, АБВ: Ръководството на "Булгаргаз" има външен произход и министър-председателят трябва да вземе мерки

Румен Петков, АБВ: Ръководството на "Булгаргаз" има външен произход и министър-председателят трябва да вземе мерки

София. Ръководството на "Булгаргаз" има външен произход и министър-председателят трябва да вземе мерки. Това каза лидерът на АБВ Румен Петков по време на пресконференция, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Миналата година януари месец ние предупредихме, че "Турски поток" на българска територия ще бъде провален. В резултат - провалихме газопровода, прекръстихме го на "Балкански поток", хъб и въобще в зависимост от настроението на премиера? Вчера президентът на Сърбия обяви, че Сърбия ще спечели 187 млн. от транзита на газ. В резултат на престъпното действие на правителството, на "Булгаргаз", на всички - ние не направихме тръбопровода. Обслужихме под чужд натиск интереса на Украйна. Сърбия си гарантира печалба от 187 млн. лв. Ние ще загубим минимум 300 млн. лв. Първо, защото през настоящата година няма да вземем една стотинка транзитна такса", каза още Петков. По думите му през нас нататък поради липсата на газопровод няма да минава нищо. "Булгаргаз" нанесе много тежък удар на българската икономика и бит с провала си в преговорния процес с "Газпром", допълни още Петков. Той припомни, че от АБВ месеци наред са насотявали да се водят преговори за намаляване на цената с минумум 12 %. "Гордостта от 5 % намаляване се дължи на транзитното трасе, а не на самата на цена на газта. Това ръководство на "Булгаргаз" води непублични процедури, включително към момента за първото тримесечие на 2020 г. утвърдената цена от КЕВР е 22 евро на мегават. "Булгаргаз" обслужва някого. Министър-председателят се изтъпани, че първата емисия на газовата борса са продадени 100 млн. кубика. Откъде ги взе и кой ги продаде. Ние многократно сме заявявали, че ръководството на "Булгаргаз" има външен произход. Участието на г-жа Бориславова в този процес е дълбоко вредно за икономиката и бита. Министър-председателят трябва да вземе мерки. По този начин нещата не бива да продължават, защото за нас става прекалено скъпо управлението на "Булгаргаз". То съсипва икономиката, то ще я направи неконкурентоспособна", допълни още лидерът на АБВ. Деница КИТАНОВА

14 Януари 2020 | 13:25 | Агенция "Фокус"

Румен Петков, АБВ: Тревожно е, когато се приема от българската страна 10-годишна пътна карта за сътрудничество в областта на отбраната зад гърба на обществото и на Народното събрание

Румен Петков, АБВ: Тревожно е, когато се приема от българската страна 10-годишна пътна карта за сътрудничество в областта на отбраната зад гърба на обществото и на Народното събрание

София. Тревожно е, когато се приема от българската страна 10-годишна пътна карта за сътрудничество в областта на отбраната зад гърба на обществото и на Народното събрание. Това каза лидерът на АБВ Румен Петков по време на пресконференция, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Ние сме много обезпокоени от факта, че не от българските институции, от заместник-държавния секретар на САЩ научаваме за отговорности, които са свързани с нашата национална сигурност и ангажиментите, които ние като държава сме поели. В събота заместник-дъпржавният секретар по националното радио обяви: "Договорихме 10-годишна пътна карта за сътрудничество в отбраната, която ще помогне за модерниация на отбранителните способности на България..". За съжаление това става зад гърба на българските институции и граждани. Ние не знаем какви ангажименти е поела нашата държава чрез правителството. Не знаем колко ще ни струват тези ангажименти, не знаем какво ще платим, не знаем какво ще придобием и изграждането на какъв тип съоръжения предвижда тази 10-годишна пътна карта", каза още Петков. Той обърна внимание, че ПП АБВ винаги е била на мнение, че е недопустимо на територията на страната да се изграждат каквито и да се съоръжения. "Когато се приема от българската страна 10-годишна пътна карта зад гърба на обществото и на Народното събрание това е изключително тревожно.

14 Януари 2020 | 13:19 | Агенция "Фокус"

ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията

ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията

София. ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията. Това съобщиха от пресцентъра на ПП АБВ. Събитието ще се проведе след заседанието на Изпълнителното бюро на партията от 13.00 часа на ул. „Врабча“ 23. Темите на пресконференцията ще бъдат мерките за гарантиране на сигурността в региона, забавяне в реализацията на енергийните проекти и предложения за промени в Закона за лечебните заведения. В пресконференцията ще участват председателят на ПП АБВ Румен Петков и доц. Георги Кючуков - член на Изпълнителното бюро на партията.

14 Януари 2020 | 07:27 | Агенция "Фокус"

ДПС внесе предложение за промяна на Закона за НСО

ДПС внесе предложение за промяна на Закона за НСО

София. В съответствие с поетия от председателя на ДПС Мустафа Карадайъ ангажимент, относно охраната на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган и депутата от ПГ на ДПС г-н Делян Пеевски, за промяна на Закона за НСО, днес ПГ на ДПС чрез народните представители Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид внесе ЗИД на ЗНСО. Това съобщиха от пресцентъра на партията. С настоящия законопроект се уреждат обществените отношения, регламентиращи реда и начина за охрана от Националната служба за охрана на кръга от лица, посочени в чл.22, ал.1, т. 2-4 от закона, а именно: народни представители, членове на семействата на лицата по чл.20, ал.1, както и други лица, свързани с националната сигурност, посегателството спрямо които би подронило, отслабило или създало затруднения на властта в Републиката. Предвижда се тези лица, в случай, че са налице основания за осигуряване охраната им съгласно разпоредбите на закона, същите да заплащат охраната си по тарифа утвърдена от Министъра на финансите, по предложение на Началника на Националната служба за охрана. Целта е охраната на тези лица да не е за сметка на бюджета на Националната служба за охрана, като по този начин ще се постигне значителна финансова дисциплина и ограничаване на разходите за охрана без да се засегнат неприкосновеността и правата на охраняваното лице.

13 Януари 2020 | 17:11 | Агенция "Фокус"