СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ОИК – Благоевград ще гласува дали да бъдат прекратени пълномищията на кмета на Общината инж. Румен Томов

ОИК – Благоевград ще гласува дали да бъдат прекратени пълномищията на кмета на Общината инж. Румен Томов

Благоевград. Насрочено е заседанието на Общинска избирателна комисия – Благоевград, на което ще се решава дали да бъдат прекратени пълномищията на кмета инж. Румен Томов, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Справка на сайта на Общинска избирателна комисия – Благоевград показва, че в регистъра ѝ е постъпило писмо от Председателят на Административен съд - Благоевгр...

28 Април 2020 | 08:57 | Агенция "Фокус"

ОИК – Благоевград ще гласува дали да бъдат прекратени пълномищията на кмета на Общината инж. Румен Томов

ОИК – Благоевград ще гласува дали да бъдат прекратени пълномищията на кмета на Общината инж. Румен Томов

Благоевград. Насрочено е заседанието на Общинска избирателна комисия – Благоевград, на което ще се решава дали да бъдат прекратени пълномищията на кмета инж. Румен Томов, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Справка на сайта на Общинска избирателна комисия – Благоевград показва, че в регистъра ѝ е постъпило писмо от Председателят на Административен съд - Благоевград, ведно с Решение 104 / 22.01.2020г. на Административен съд - Благоевград и Решение 4542 / 16.04.2020г. на Върховен Административен съд, което решение е влязло в сила и не подлежи на обжалване. Писмото е заведено с входящ № 539 / 23.04.2020г. по входящия регистър на ОИК - Благоевград. В писмото се съдържат указания към Общинската избирателна комисия Благоевград, според които същата следва да се произнесе със свое решение и да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Община Благоевград, в 14-дневен срок от получаването му. В тази връзка ОИК - Благоевград ще се събере на нарочно заседание за 18.00 часа в зала № 5 на Община Благоевград. Ливия НИНОВА

28 Април 2020 | 08:57 | Агенция "Фокус"

След 4 дни ОИК – Благоевград ще гласува дали да бъдат прекратени пълномощията на кмета на Общината инж. Румен Томов

След 4 дни ОИК – Благоевград ще гласува дали да бъдат прекратени пълномощията на кмета на Общината инж. Румен Томов

Благоевград. Насрочено е заседанието на Общинска избирателна комисия – Благоевград, на което ще се решава дали да бъдат прекратени пълномощията на кмета инж. Румен Томов, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Справка на сайта на Общинска избирателна комисия – Благоевград показва, че в регистъра ѝ е постъпило писмо от председателя на Административен съд - Благоевград, ведно с Решение 104 / 22.01.2020г. на Административен съд - Благоевград и Решение 4542 / 16.04.2020 г. на Върховен Административен съд, което решение е влязло в сила и не подлежи на обжалване. Писмото е заведено с входящ № 539 / 23.04.2020г. по входящия регистър на ОИК - Благоевград. В писмото се съдържат указания към Общинската избирателна комисия - Благоевград, според които същата следва да се произнесе със свое решение и да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Община Благоевград, в 14-дневен срок от получаването му. В тази връзка ОИК - Благоевград ще се събере на нарочно заседание на 28 април от 18.00 часа. За мястото на провеждане на заседанието и мерките, които ще се предприемат съгласно препоръките на Националния оперативен щаб, с цел опазване на живота и здравето на членовете на общинските избирателни комисии, ОИК ще информира допълнително. Ливия НИНОВА

24 Април 2020 | 13:01 | Агенция "Фокус"

Столът на кмета на Община Благоевград инж. Румен Томов се разклати след решение на Върховния административен съд (ОБЗОР)

Столът на кмета на Община Благоевград инж. Румен Томов се разклати след решение на Върховния административен съд (ОБЗОР)

Благоевград. Столът на кмета на Община Благоевград инж. Румен Томов се разклати, след като тричленен състав на Върховния административен съд остави в сила решение № 104 от 22 януари 2020 година по административно дело № 1343 от 2019 година на Административен съд – Благоевград. С решението си Административният съд в Благоевград отмени решението на Общинска избирателна комисия - Благоевград №300-МИ/20.12.2019 година, с което бе отхвърлено искане за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на Община Благоевград. Всичко, свързано с казусът „Томов“, започна на 10 декември 2019 година, когато бившият кмет на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов подаде сигнал до Общинска избирателна комисия – Благоевград. В жалбата си той посочи, че спечелилият местните избори миналата година инж. Румен Томов е нарушил нормата на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Твърдението на д-р Камбитов бе, че Румен Томов не предприел действия за прекратяване на дейността и не е заличил свое ЕТ в законоустановения срок. Ден по-късно, тоест на 11 декември 2019 година, Общинска избирателна комисия – Благоевград проведе заседание, на което се запозна с процесния сигнал. С протоколни решения бяха одобрени писма до Агенция по вписванията, Търговски Регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и до общински съвет на община Благоевград. Бе изискана информация, относно това дали в срока по чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Румен Томов е предприел действията по прекратяване на дейността си като едноличен търговец, както и дали е уведомил писмено за тези свои действия Общински съвет на община Благоевград. На 12 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено писмо от Общински съвет - Благоевград, от което става ясно, че Румен Томов не е подавал писмено уведомление по реда на чл. 41 ,ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в установения срок. Не е налице документ, от който да бъде предоставено заверено копие, след направена справка в деловодната програма на общински съвет, не е открита информация за изпратено писмено уведомление, липсва история в деловодната програма. На 13 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено писмо и от Агенция по вписванията,Търговски Регистър и регистър на ЮЛНЦ, към което са приложени заверени копия и документи за вписани обстоятелства за периода 01 януари 2008 – 04 декември 2019 година по партидата на едноличния търговец Румен Томов, от което е видно, че към 04 декември 2019 година по партидата на фирмата му няма подадено заявление по образец за заличаване на ЕТ. На свое заседание на 16 декември 2019 година Общинска избирателна - Благоевград одобри с протоколно решение писмо до Румен Томов, в качеството му на обявен за избран за кмет на Община Благоевград, с което му бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и отпочналото административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията му. На 18 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено уведомление от Румен Томов, с което се уведомява, че едноличния търговец (ЕТ) вече е заличен от Търговския регистър. На 19 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено писмено възражение от Румен Томов, в качеството му на кмет на Община Благоевград, с което мотивирано възразява срещу сигнала, подаден от Атанас Камбитов. Към възражението са приложени и документи, за които Румен Томов твърди да доказват, че съответно Общинска избирателна комисия - Благоевград и Общинския съвет на Община Благоевград са надлежно уведомени, в срока по чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), за предприетите от него действия по прекратяване на дейността на неговото ЕТ. Към писменото възражение е приложена относима, според Румен Томов, съдебна практика, от която същият извлича своите възражения за неоснователност и недоказаност на сигнала. На 20 декември 2019 година, след като разгледа всички относими документи Общинска избирателна комисия - Благоевград, обсъди подаденото писмено възражение от Румен Томов в едно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи, Общинска избирателна комисия - Благоевград проведе гласуване, при което „За“ предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на Община Благоевград Румен Томов, гласуваха общо 4 (четири) члена - Мартин Бусаров, Биляна Петачка, Елена Панчева, Стоян Терзийски. „Против“ гласуваха 9 (девет) члена – Йордан Симонски, Вилислав Балев, Мустафа Сирачки, Илия Милев, Елеонора Атанасова, Александра Стоянова, Владимир Вачев, Светослава Терзиянова-Михайлова, Милена Велкова. В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от Изборния Кодекс, чл. 463 от Изборния кодекс и във връзка с Решение 1685-МИ от 20 ноември 2019 година на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия – Благоевград реши да откаже да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на община Благоевград. Решението подлежеше на обжалване пред Административен съд- Благоевград по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Точно това последва. Четири партии – ГЕРБ, МИР, Нова алтернатива и Свобода, които взеха участие в изборите за местна власт в Благоевград, подадоха жалби, с които поискаха съда да отмени решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград. На 14 януари 2020 година съдя Димитър Узунов даде ход на делото. В рамките на заседанието бяха изслушани всички заинтересовани страни –партиите ГЕРБ, МИР, Нова Алтернатива, Свобода, адвокат Мила Кривачка, която бе процесуален представител на кмета инж. Румен Томов и адвокат Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия – Благоевград, които имаха възможността да представят своите становища. На 22 януари 2020 година Административен съд – Благоевград излезе със свое решение, според което отмени като незаконосъобразно Решение № 300-МИ/ 20.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което комисията отказа да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на община Благоевград. Със съдебния акт Административен съд – Благоевград от 22 януари 2020 година, същия се произнася по жалбите на ПП ГЕРБ и ПП МИР. Съдът остави без разглеждане жалбите на ПП „Нова алтернатива“ и ПП „Свобода“, тъй като същите нямат представители в ОбС – Благоевград и като такива, според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), нямат интерес и не са активно легитимирани да обжалват решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград. На 16 април 2020 година Върховен административен съд остави в сила решение № 104 от 22 януари 2020 г. по административно дело № 1343 от 2019 г. на Административен съд – Благоевград. Административно дело № 2420 от 2020 година беше образувано пред ВАС по касационни жалби на ОИК – Благоевград и на избрания за кмет на община Благоевград инж. Румен Томов срещу решението на Административен съд – Благоевград. Съгласно чл. 41, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Нарушаването на изискването за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността като ЕТ от страна на избрания за кмет на община Благоевград е достатъчно основание за прекратяване на мандата. Видно от доказателствата по делото избраният за кмет на община Благоевград е предприел действия по заличаване на ЕТ от търговския регистър и такова заличаване е настъпило, но действията за това са извън срока по чл. 41, ал.1 ЗМСМА, който започва да тече от 4 ноември 2019 година, уточниха от Върховен административен съд – Благоевград. Какво следва от тук нататък? След решението на Върховия административен съд, Административен съд – Благоевград трябва да върне преписката на Общинска избирателна комисия - Благоевград за ново произнасяне в 14-дневен срок с указания по тълкуването и прилагането на Закона. Тук е мястото да отбележим, че ако членовете на Общинска избирателна комисия – Благоевград не се съобразят с решението съда и отново потвърдят първоначалното си такова, то Административен съд – Благоевград ще им го върне като нищожно и ще се наложи отново да гласуват, като ще им бъде указано да се съобразят със съдебното решение. Ако обаче членовете на комисията отново откажат да се съобразят със съдебното решение, то същите ще подлежат на санкции и наказателна отговорност. Отговорът на инж. Румен Томов във връзка със съдебното решение на закъсня. В последния работен ден от седмицата преди Великденските празници той, заедно с целият си екип - Любен Илиев Милев, заместник-кмет по обществен ред, сигурност и спорт; д-р инж. Василиса Павлова, заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности; инж. Евгени Кирилов Терзиев, заместник-кмет по строителството; Ясен Димитров Попвасилев, заместник-кмет по икономика и финанси и Мария Николова Стойнева, секретар на Община Благоевград проведоха пресконференция. На нея кметът инж. Румен Томов обяви, че ще оповестя бъдещите си намерение след решението на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Благоевград. „Днес е Велики четвъртък. Ден за размисъл и за прошка. Искам да благодаря на Върховния административен съд за мъдрото решение, искам да благодаря и на адвокат Ася Гегова за мъдрите действия. Знаете решението на ВАС. След решението на ОИК – Благоевград ще дам още една пресконференция и ще Ви запозная с бъдещите си намерения. Искам да кажа само, че в последните шест месеца се постарахме да направим всичко необходимо, за да обърнем управлението на общината към хората, да създадем условия за по-добър живот и да се борим с настоящата пандемия, за което мисля, че се справяме отлично“, каза още инж. Румен Томов. Кметът на Благоевград заяви, че няма намерение да разочарова всички 19 000 жители на община Благоевград, с чиято подкрепа бе избран за поста. „Каквото и да стане, каквото и да реша след решението на ОИК – Благоевград продължаваме напред. Смело мога да кажа, че в последните шест месеца работим за хората. Всички знаят какво сме направили, всички чувстват, че има ново управление в града. Целият ми екип се постара да отиде и да помогне на всички инвеститори до момента, на всички хора, които имаха затлачени преписки да вървят напред и да се решават. Това е, което имам да кажа“, подчерта инж. Томов. Той отказа да отговори на журналистически въпрос, свързан с това дали благодарностите, с които започна пресконференцията са били иронични. „Мисля, че благодарих на съда и на нея за това, което са свършили“, заяви в отговор на питането инж. Томов. Ливия НИНОВА

16 Април 2020 | 17:13 | Агенция "Фокус"

Инж. Румен Томов, кмет на Благоевград: Ще оповестя бъдещите си намерения след решението на Общинска избирателна комисия

Инж. Румен Томов, кмет на Благоевград: Ще оповестя бъдещите си намерения след решението на Общинска избирателна комисия

Благоевград. Ще оповестя бъдещите си намерения след решението на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Благоевград. Това каза на пресконференция кметът на Общината инж. Румен Томов във връзка с по-рано излязлото решение на Върховния административен съд – Благоевград, според което пълномощията му трябва да бъдат прекратени заради нарушения на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. На пресконференцията присъства и целият екип на кмета инж. Румен Томов. „Днес е Велики четвъртък. Ден за размисъл и за прошка. Искам да благодаря на Върховния административен съд за мъдрото решение, искам да благодаря и на адвокат Ася Гегова за мъдрите действия. Знаете решението на ВАС. След решението на ОИК – Благоевград ще дам още една пресконференция и ще Ви запозная с бъдещите си намерения. Искам да кажа само, че в последните шест месеца се постарахме да направим всичко необходимо, за да обърнем управлението на общината към хората, да създадем условия за по-добър живот и да се борим с настоящата пандемия, за което мисля, че се справяме отлично“, каза още инж. Румен Томов. Кметът на Благоевград заяви, че няма намерение да разочарова всички 19 000 жители на община Благоевград, с чиято подкрепа бе избран за поста. „Каквото и да стане, каквото и да реша след решението на ОИК – Благоевград, продължаваме напред. Смело мога да кажа, че в последните шест месеца работим за хората. Всички знаят какво сме направили, всички чувстват, че има ново управление в града. Целият ми екип се постара да отиде и да помогне на всички инвеститори до момента, на всички хора, които имаха затлачени преписки да вървят напред и да се решават. Това е, което имам да кажа“, подчерта инж. Томов. Той отказа да отговори на журналистически въпрос, свързан с това дали благодарностите, с които започна пресконференцията са били иронични. „Мисля, че благодарих на съда и на нея за това, което са свършили“, заяви в отговор на питането инж. Томов. Ливия НИНОВА

16 Април 2020 | 16:10 | Агенция "Фокус"

Върховният административен съд прекрати предсрочно мандата на кмета на Община Благоевград

Върховният административен съд прекрати предсрочно мандата на кмета на Община Благоевград

Благоевград. Тричленен състав на Върховния административен съд остави в сила решение № 104 от 22 януари 2020 г. по административно дело № 1343 от 2019 г. на Административен съд – Благоевград. Това показва справка на сайта на Върховния административен съд. С решението си Административният съд в Благоевград е отменил решение на ОИК – Благоевград №300-МИ/20.12.2019 г., с което е отхвърлено искане за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на Община Благоевград. Административно дело № 2420 от 2020 г. беше образувано пред ВАС по касационни жалби на ОИК – Благоевград и на избрания за кмет на община Благоевград инж. Румен Томов срещу решението на Административен съд – Благоевград. Съгласно чл. 41, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. В съдебната практика, утвърдена като постоянна в хода на прилагане на изборното законодателство, се приема, че за да бъдат изпълнени изискванията на чл. 41, ал.3 ЗМСМА, е необходимо лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността му като търговец, да уведоми писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет и да уведоми писмено за тях общинската избирателна комисия. Законовите предпоставки в нормата на чл. 41, ал.3 ЗМСМА са кумулативни, а неизпълнението им води до предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината. Нарушаването на изискването за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността като ЕТ от страна на избрания за кмет на община Благоевград е достатъчно основание за прекратяване на мандата. Видно от доказателствата по делото избраният за кмет на община Благоевград е предприел действия по заличаване на ЕТ от търговския регистър и такова заличаване е настъпило, но действията за това са извън срока по чл. 41, ал.1 ЗМСМА, който започва да тече от 4.11.2019 г.

16 Април 2020 | 11:54 | Агенция "Фокус"

Върховният административен съд насрочи заседание по делото срещу кмета на Благоевград инж. Румен Томов за 11 март

Върховният административен съд насрочи заседание по делото срещу кмета на Благоевград инж. Румен Томов за 11 март

Благоевград. Върховният административен съд насрочи за 11 март от 14.00 часа делото срещу кмета на община Благоевград инж. Румен Томов, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. В рамките на законово установения срок тричленен съдийски състав трябва да реши – приема или отхвърля решението на Административен съд – Благоевград, според което пълномощията на кмета инж. Томов следва да бъдат прекратени заради нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Ако съдът в София потвърди решението на благоевградския съд, то ще трябва да се насрочи заседание на Общинската избирателна комисия – Благоевград. Ливия НИНОВА

26 Февруари 2020 | 10:03 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград потвърди решението на ОИК – Петрич за предсрочно прекратените пълномощия на кмета на село Коларово

Административен съд – Благоевград потвърди решението на ОИК – Петрич за предсрочно прекратените пълномощия на кмета на село Коларово

Благоевград. Административен съд – Благоевград потвърждава Решение № 222-МИ от 14 януари 2020 г. на (ОИК) – Петрич, с което прекратява предсрочно пълномощията на Величка Спасова като кмет на кметство село Коларово, община Петрич, и обезсилва издаденото ѝ удостоверение за избран за кмет на кметство Коларово. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Пълномощията на Спасова са прекратени предсрочно поради неизпълнение чл.41, ал.3 от ЗМСМА – да се уведоми в месечен срок ОИК и председателят на Общински съвет (ОбС) – Петрич за липса на обстоятелства за несъвместимост със заеманата изборна длъжност. По делото бе представена справка от деловодната система на ОбС – Петрич за периода 3 ноември 2019 г. – 4 декември 2019 г., както и бяха взети предвид свидетелските показания на секретарят на Общински съвет – Петрич. По делото бе изяснено безспорно, че Величка Спасова, избрана за кмет на кметство с. Коларово, общ. Петрич, е изпълнила първото кумулативно предвидено условие в чл.41, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) - в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, е заличила дейността си като търговец и не е в конфликт на интереси. „Не може да се приеме, че неизпълнението на второто кумулативно предвидено изискване в разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА – да се уведоми в месечен срок ОИК и председателят на ОбС, е несъществено отклонение от предвиденото задължение. Решението за предсрочно прекратяване пълномощията на Величка Спасова като кмет на кметство с. Коларово е прието в съответствие с разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, във вр. с чл.42, ал.1, т.5 от ЗМСМА“, е отбелязано в мотивите на съдебния акт. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7-дневен срок.

5 Февруари 2020 | 16:48 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград ще се произнесе в срок по делото за прекратените пълномощия на кмета на село Коларово в община Петрич

Административен съд – Благоевград ще се произнесе в срок по делото за прекратените пълномощия на кмета на село Коларово в община Петрич

Благоевград. В открито заседание Административен съд – Благоевград изслуша по същество страните по оспореното решение на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Петрич относно прекратените пълномощията на кмета на кметство Коларово Величка Спасова. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Показания даде секретарят на Общински съвет – Петрич за изясняване на спорните обстоятелства по подаването и пълнотата на документите по чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, подадени от избраната за кмет на кметство Коларово. По делото бяха приложени заверени копия от входящия дневник на Общински съвет – Петрич. Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в срок. Делото е по жалба на Величка Спасова против Решение № 222-МИ от 14.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич за прекратяване на пълномощията на кмета на с. Коларово, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от Изборния кодекс, чл. 463 от Изборния кодекс, вр. с чл. 42, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК след проверка по жалба, постъпила в ОИК – Петрич, със съмнения за наличие на несъвместимост със заеманата длъжност по отношение на лицата, избрани за кметове на кметства на с. Коларово, с. Кърналово, с. Първомай, с. Скрът и с. Струмешница, община Петрич.

31 Януари 2020 | 18:31 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград допусна разпит на свидетел по делото за прекратените пълномощия на кмета на село Коларово в община Петрич

Административен съд – Благоевград допусна разпит на свидетел по делото за прекратените пълномощия на кмета на село Коларово в община Петрич

Благоевград. Административен съд – Благоевград даде ход на делото по оспорване Решение № 222-МИ от 14 януари 2020 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Петрич, с което прекратява предсрочно пълномощията на Величка Спасова като кмет на кметство село Коларово, община Петричм и обезсилва издаденото ѝ удостоверение за избрана за кмет на кметството. Това съобщиха от пресцентъра на съда. В съдебна зала жалбоподателят поиска призоваване и разпит на свидетел – секретарят на Общински съвет (ОбС)– Петрич. Съдът допусна и исканата от жалбоподателя справка от деловодната система на ОбС – Петрич за периода 3 ноември 2019 г. – 4 декември 2019 г. За следващо заседание трябва да бъдат представени и правилата за водене на документооборота в ОбС – Петрич и ОИК – Петрич. От Общинска избирателна комисия – Петрич представиха по делото писмени доказателства, като представител на ответника не се яви в съдебна зала. Следващото заседание по делото е насрочено за 31 януари 2020 г., от 14.00 часа.

27 Януари 2020 | 16:36 | Агенция "Фокус"

Инж. Румен Томов, кмет на Благоевград, за решението на административния съд: Трима съдии мислят по-добре от един

Инж. Румен Томов, кмет на Благоевград, за решението на административния съд: Трима съдии мислят по-добре от един

Благоевград. Трима съдии мислят по-добре от един. Това коментира на пресконференция кметът на Община Благоевград инж. Румен Томов във връзка с решението на Административен съд – Благоевград, според което пълномощията му трябва да бъдат прекратени заради нарушение на едно от трите изисквания на чл.41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. На въпрос, свързан с това как се чувства след решението на Административен съд – Благоевград, инж. Румен Томов отговори: „Всичко е в Божиите ръце. При всяко положение ще обжалваме решението на благоевградския административен съд. Аз, както нееднократно съм казвал, вярвам в мъдростта на българския съд и вярвам, че трима съдии мисля по-добре от един“. Той заяви, че след решението на Върховния административен съд, а след това и на Общинската избирателна комисия, зависи какво е то, ще подходи по различни начини. „Ако решението е негативно – отиваме на нови избори. За мен като кандидат-кмет гласуваха 18 000 жители на Община Благоевград и смея да кажа, че това са изключително чисти гласове. Така, че заради тях, заради Община Благоевград и заради жителите съм длъжен, ако се наложи – да отидем на нови избори“, допълни инж. Томов. Кметът на Благоевград припомни, че ако се стигне до решение на съда, а след това и на общинската комисия, според което пълномощията му следва да бъдат прекратени, то до произвеждането на частични нови избори, Общината ще функционира, чрез екипът, с който той работи в момента. По време на пресконференцията стана ясно също, че фестивалът Франкофоли, който в последните няколко годни се провеждаше в Благоевград, от тази 2020 година ще се случва в София. „Фокус“ припомня: За възможни нови частични избори за кмет на Община Благоевград се заговори още през месец декември 2019 година. Но след решението на Административен съд – Благоевград от 22 януари стана ясно, че вероятността такива да се състоят е все по-близо. Ливия НИНОВА

24 Януари 2020 | 15:39 | Агенция "Фокус"

Ще има ли нови избори за кмет на Община Благоевград? (ОБЗОР)

Ще има ли нови избори за кмет на Община Благоевград? (ОБЗОР)

Благоевград. Ще има ли нови избори за кмет на Община Благоевград? – този въпрос от днес (22 януари) е на дневен ред за жителите на областния център, след като стана ясно решение на Административен съд – Благоевград, който със свой съдебен акт отмени като незаконосъобразно Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград. Всичко, свързано с казуса „Томов“, започна на 10 декември 2019 година, когато бившият кмет на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов подаде сигнал до Общинска избирателна комисия – Благоевград. В жалбата си той посочи, че спечелилият местните избори миналата година инж. Румен Томов е нарушил нормата на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Твърдението на д-р Камбитов бе, че Румен Томов не предприел действия за прекратяване на дейността и не е заличил свое ЕТ в законоустановения. Ден по-късно, тоест на 11 декември 2019 година, Общинска избирателна комисия – Благоевград проведе заседание, на което се запозна с процесния сигнал. С протоколни решения бяха одобрени писма до Агенция по вписванията, Търговски Регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и до общински съвет на община Благоевград. Бе изискана информация, относно това дали в срока по чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Румен Томов е предприел действията по прекратяване на дейността си като едноличен търговец, както и дали е уведомил писмено за тези свои действия Общински съвет на община Благоевград. На 12 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено писмо от Общински съвет - Благоевград, от което става ясно, че Румен Томов не е подавал писмено уведомление по реда на чл. 41 ,ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в установения срок. Не е налице документ, от който да бъде предоставено заверено копие, след направена справка в деловодната програма на общински съвет, не е открита информация за изпратено писмено уведомление, липсва история в деловодната програма. На 13 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено писмо и от Агенция по вписванията,Търговски Регистър и регистър на ЮЛНЦ, към което са приложени заверени копия и документи за вписани обстоятелства за периода 01 януари 2008 – 04 декември 2019 година по партидата на едноличния търговец Румен Томов, от което е видно, че към 04 декември 2019 година по партидата на фирмата му няма подадено заявление по образец за заличаване на ЕТ. На свое заседание на 16 декември 2019 година Общинска избирателна - Благоевград одобри с протоколно решение писмо до Румен Томов, в качеството му на обявен за избран за кмет на Община Благоевград, с което му бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и отпочналото административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията му. На 18 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено уведомление от Румен Томов, с което се уведомява, че едноличния търговец (ЕТ) вече е заличен от Търговския регистър. На 19 декември 2019 година във входящия регистър на Общинска избирателна комисия - Благоевград е заведено писмено възражение от Румен Томов, в качеството му на кмет на Община Благоевград, с което мотивирано възразява срещу сигнала, подаден от Атанас Камбитов. Към възражението са приложени и документи, за които Румен Томов твърди да доказват, че съответно Общинска избирателна комисия - Благоевград и Общинския съвет на Община Благоевград са надлежно уведомени, в срока по чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), за предприетите от него действия по прекратяване на дейността на неговото ЕТ. Към писменото възражение е приложена относима, според Румен Томов, съдебна практика, от която същият извлича своите възражения за неоснователност и недоказаност на сигнала. На 20 декември 2019 година, след като разгледа всички относими документи Общинска избирателна комисия - Благоевград, обсъди подаденото писмено възражение от Румен Томов в едно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи, Общинска избирателна комисия - Благоевград проведе гласуване, при което „За“ предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на Община Благоевград Румен Томов, гласуваха общо 4 (четири) члена - Мартин Бусаров, Биляна Петачка, Елена Панчева, Стоян Терзийски. „Против“ гласуваха 9 (девет) члена – Йордан Симонски, Вилислав Балев, Мустафа Сирачки, Илия Милев, Елеонора Атанасова, Александра Стоянова, Владимир Вачев, Светослава Терзиянова-Михайлова, Милена Велкова. В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от Изборния Кодекс, чл. 463 от Изборния кодекс и във връзка с Решение 1685-МИ от 20 ноември 2019 година на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия – Благоевград реши да откаже да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на община Благоевград. Решението подлежеше на обжалване пред Административен съд- Благоевград по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Точно това последва. Четири партии – ГЕРБ, МИР, Нова алтернатива и Свобода, които взеха участие в изборите за местна власт в Благоевград, подадоха жалби, с които поискаха съда да отмени решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград. На 14 януари 2020 година съдя Димитър Узунов даде ход на делото. В рамките на заседанието бяха изслушани всички заинтересовани страни –партиите ГЕРБ, МИР, Нова Алтернатива, Свобода, адвокат Мила Кривачка, която бе процесуален представител на кмета инж. Румен Томов и адвокат Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия – Благоевград, които имаха възможността да представят своите становища. На 22 януари 2020 година Административен съд – Благоевград излезе със свое решение, според което отмени като незаконосъобразно Решение № 300-МИ/ 20.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което комисията отказа да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на община Благоевград. Какво следва от тук нататък? Съдът връща преписката на Общинска избирателна комисия - Благоевград за ново произнасяне в 14-дневен срок с указания по тълкуването и прилагането на Закона. Тук е мястото да отбележим, че членовете на Общинска избирателна комисия – Благоевград ще носят наказателна отговорност ако не изпълнят съдебното решение. Но преди да се стигне до свикване заседание на Общинска избирателна комисия – Благоевград, инж. Румен Томов има право да обжалва решението в седемдневен срок пред Върховния административен съд. Адвокат Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия - Благоевград каза, че ще изчакат да влезе в сила съдебенят акт, тъй като е даден срок за обжалване. „Едва, след като решението на Административен съд – Благоевград влезе в сила, Общинска избирателна комисия – Благоевград ще се събере на заседание, на което трябва да произнесем решение за предсрочно прекратяване пълномощията на инж. Румен Томов“, добави адвокат Бусаров. Той допълни, че ще изчакат да влезе в сила съдебния акт, след което Общинска избирателна комисия – Благоевград следва да бъде изпълнител на мотивите на съда, тъй като те са задължителни и не подлежат на тълкуване или преосмисляне. Адвокат Мартин Бусаров коментира, че все пак не може да прогнозира как колегите му от Общинска избирателна комисия – Благоевград ще гласуват ако се стигне до там. „Но се надявам, че като орган ще спазим решението на съда, защото знаете, че решенията на съдилищата, които са влезли в сила са задължителни за изпълнение. Не искам да се ангажирам с прогноза. Уважавам всеки от моите колеги, които имат право на мнение. Мисля, че ще спазим стриктно Закона и при влизане на съдебното решение в сила ще прекратим предсрочно пълномощията на инж. Румен Томов“, уточни адв. Бусаров. Със съдебния акт Административен съд – Благоевград от 22 януари 2020 година, същия се произнася по жалбите на ПП ГЕРБ и ПП МИР. Съдът остави без разглеждане жалбите на ПП „Нова алтернатива“ и ПП „Свобода“, тъй като същите нямат представители в ОбС – Благоевград и като такива, според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), нямат интерес и не са активно легитимирани да обжалват решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград. Ливия НИНОВА

22 Януари 2020 | 18:21 | Агенция "Фокус"

Адв. Мартин Бусаров, ОИК – Благоевград: Ще спазим стриктно Закона и при влизане на съдебното решение в сила ще прекратим предсрочно пълномощията на инж. Румен Томов

Адв. Мартин Бусаров, ОИК – Благоевград: Ще спазим стриктно Закона и при влизане на съдебното решение в сила ще прекратим предсрочно пълномощията на инж. Румен Томов

Благоевград. Мисля, че ще спазим стриктно Закона и при влизане на съдебното решение в сила ще прекратим предсрочно пълномощията на инж. Румен Томов. Това каза за Радио „Фокус“ - Пирин адвокат Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Благоевград във връзка с излязлото по-рано днес решение на Административен съд – Благоевград, който със свой съдебен акт е отменил като незаконосъобразно Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. на комисията. Той припомни, че решението на Общинската избирателна комисия – Благоевград представляваше отказ – същата да прекрати предсрочно пълномощията на инж. Румен Томов като обявен за избран за кмет на Община Благоевград заради нарушение на едно от трите изисквания на чл.41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). „Какво следва оттук нататък? – ще изчакаме да влезе в сила този съдебен акт, тъй като е даден срок за обжалване. Ако прецени заинтересованата страна може да обжалва това решение на Административен съд – Благоевград пред Върховния административен съд. Там отново сроковете за вземане на решение и провеждането на заседание са доста кратки, тъй като са съобразно Изборния кодекс. Едва, след като решението на Административен съд – Благоевград влезе в сила, Общинска избирателна комисия – Благоевград ще се събере на заседание, на което трябва да произнесем решение за предсрочно прекратяване пълномощията на инж. Румен Томов“, каза още адв. Мартин Бусаров. Той подчерта, че ще изчакат да влезе в сила съдебния акт, след което Общинска избирателна комисия – Благоевград следва да бъде изпълнител на мотивите на съда, тъй като те са задължителни и не подлежат на тълкуване или преосмисляне. Адвокат Мартин Бусаров коментира, че все пак не може да прогнозира как колегите му от Общинска избирателна комисия – Благоевград ще гласуват ако се стигне до там. „Но се надявам, че като орган ще спазим решението на съда, защото знаете, че решенията на съдилищата, които са влезли в сила са задължителни за изпълнение. Не искам да се ангажирам с прогноза. Уважавам всеки от моите колеги, които имат право на мнение. Мисля, че ще спазим стриктно Закона и при влизане на съдебното решение в сила ще прекратим предсрочно пълномощията на инж. Румен Томов“, уточни адв. Бусаров. Председателят на Общинска избирателна комисия – Благоевград бе категоричен, че в момента текат срокове за обжалване, тоест решението не е влязло в сила. „Така, че сега сме в началото на процедурата, докато се стигне до ново заседание на Общинската избирателна комисия“, допълни адв. Бусаров. Ливия НИНОВА

22 Януари 2020 | 17:02 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград отмени решението, с което ОИК – Благоевград отказа да прекрати пълномощията на кмета на Община Благоевград

Административен съд – Благоевград отмени решението, с което ОИК – Благоевград отказа да прекрати пълномощията на кмета на Община Благоевград

Благоевград. Административен съд – Благоевград отменя като незаконосъобразно Решение № 300-МИ/20.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Благоевград, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра Административен съд - Благоевград. Съдът изпраща преписката на Общинска избирателна комисия – Благоевград за ново произнасяне съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. Според съда, оспореното решение е в противоречие с материалния закон. Румен Томов не е изпълнил нито едно от трите изисквания на чл.41, ал. 3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). В едномесечен срок от обявяването на изборния резултат Томов, в качеството си на кмет, не е предприел действия по прекратяване на търговската си дейност чрез заличаване на ЕТ и не е уведомил писмено за това, както Председателя на Общински съвет (ОбС) – Благоевград, така и ОИК – Благоевград в указания срок до 04.12.2019 г. Неизпълнението на което и да е от трите изисквания води до предсрочно прекратяване на пълномощията на лицето, което не е съобразило своето поведение с тях. „Това налага отмяната на решението и връщане на преписката на административния орган. При новото произнасяне ОИК – Благоевград следва стриктно да приложи неблагоприятните последици на чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА – предсрочно прекратяване пълномощията на Румен Томов, избран за кмет на община Благоевград, с излагане на ясни, конкретни и обосновани съображения, съобразявайки мотивите в настоящия съдебен акт“, е записано в съдебното решение. Решение № 300-МИ от 20.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград бе оспорено с жалби от четири партии. ПП ГЕРБ, ПП МИР, ПП Нова алтернатива и ПП Свобода оспорват решението на ОИК – Благоевград, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград, по подаден сигнал с твърдение за нарушение на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Със съдебния акт Административен съд - Благоевград се произнася по жалбите на ПП ГЕРБ и ПП МИР. Съдът оставя без разглеждане жалбите на ПП „Нова алтернатива“ и ПП „Свобода“, тъй като същите нямат представители в ОбС – Благоевград и като такива, според ЗМСМА, нямат интерес и не са активно легитимирани да обжалват решението на ОИК. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

22 Януари 2020 | 15:42 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград обяви частична недействителност на избора на Общински съвет – Петрич

Административен съд – Благоевград обяви частична недействителност на избора на Общински съвет – Петрич

Благоевград. С решение от 21 януари 2020 г. Административен съд – Благоевград обяви частична недействителност на избора на Общински съвет (ОбС) – Петрич и върна изборните книжа на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Петрич с указания за обявяване на действителните резултати в отменените части на Решение № 177-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – Петрич. Това съобщиха от пресцентъра на съда. С решението съдът обявява за недействителен по жалбата на Васил Божанин избора на общински съветници, обективиран в Решение № 177-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – Петрич в частта му по т. IV от решението, в която са разпределени мандатите за общински съветници между партиите, коалициите и местните коалиции - по отношение на ПП „СДС" и Местна коалиция „АБВ (БДЦ)“. За недействителен е обявен избора на общински съветници и по жалбата на Борис Лазаров. Решението на ОИК се отменя в частта му по т. V, в която са обявени имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, респ. е обявено разпределението на заявените предпочитания за отделните кандидати от кандидатската листа на ПП „ВМРО-БНД“. Със съдебния акт се потвърждава оспореното с жалби от общо шест кандидати за общински съветници решение на ОИК – Петрич в останалите му части. В мотивите на решението съдът дава указания за обявяване на действителните резултати в отменените части на решението на ОИК. Съдът постанови решение след проверка в съдебна зала на изборните книжа в общо единадесет секции в община Петрич и извършена съдебно-математическа експертиза. Математическите изчисления бяха направени като към сумата от протокола на ОИК, отразяваща брой действителни бюлетини за общински съветници общо 24 107 бр., се прибави сумата от 138 бр. бюлетини, открити и счетени за действителни при проверка на изборните книжа в съдебна зала. Експертът математик пресмята, че се променя избирателна квота от 731 гласове на 735 гласове. Доц. Китанов стигна до извода, че се променя и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в ОбС – Петрич. При преразпределението на мандатите между партиите и коалициите, при експертизата са отчетени 17 бр. бюлетини за ПП „ВМРО – БНД“, 1 бр. за МК „Никола Петков“; 3 бр. за ПП „Българска Нова Демокрация“; 3 бр. за „Воля“; 63 бр. за ПП „Съюз на демократичните сили“; 1 бр. за МК „АБВ (БДЦ); 38 бр. за ПП ГЕРБ; 1 бр. за Коалиция „Ние, Гражданите“ и 11 бр. за Движение „ЗАЕДНО за промяна“. С новите данни, според експертизата, ПП „СДС“ получава два мандата вместо определения с оспореното решение на ОИК Петрич един, а МК „АБВ /БДЦ/“ вместо определените два мандата получава един. Промяна има и при представителството на ПП ВМРО в Общински съвет Петрич. Кандидатът за общински съветник от ПП „ВМРО“ Иван Стоилков е получил повече преференции (182 бр.) от избрания за съветник Георги Стоилков (получил 176 преференции), поради което за избран следва да бъде обявен Иван Стоилков вместо посочения за избран в решението на ОИК Георги Стоилков. Решението на Административен съд – Благоевград подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

21 Януари 2020 | 17:33 | Агенция "Фокус"

Оспорено е решение на ОИК – Петрич за прекратяване на пълномощията на кмета на Коларово

Оспорено е решение на ОИК – Петрич за прекратяване на пълномощията на кмета на Коларово

Благоевград. В Административен съд – Благоевград е постъпила жалба от Величка Спасова против Решение № 222-МИ от 14.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Петрич. Това съобщиха от пресцентъра на съда. С оспореното решение ОИК – Петрич прекратява предсрочно пълномощията на Величка Спасова като кмет на кметството в село Коларово, община Петрич, и обезсилва издаденото ѝ удостоверение за избран за кмет на Коларово. Величка Спасова обжалва изцяло решението на ОИК – Петрич като неправилно и незаконосъобразно. По жалбата за оспорване на решението е образувано адм. дело № 73 по описа на Административен съд – Благоевград.

20 Януари 2020 | 16:07 | Агенция "Фокус"

Кметът на петричкото село Коларово Величка Спасова е с предсрочно прекратени пълномощия заради нарушение на чл. 41 от ЗМСМА

Кметът на петричкото село Коларово Величка Спасова е с предсрочно прекратени пълномощия заради нарушение на чл. 41 от ЗМСМА

Петрич. Общинска избирателна комисия – Петрич прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Коларово Величка Спасова. Това става ясно от Решение № 222-МИ, публикувано на интернет страницата на Комисията. В него се посочва, че Величка Спасова е нарушила чл. 41 от Закона за местното самоуправление и местната власт (ЗМСМА), като не е уведомила в законоустановения срок Общинска избирателна комисия – Петрич и Общински съвет – Петрич за предприети действия, свързани със заличаването ѝ като търговец, след като е станала кмет на село Коларово. Решението подлежи на обжалване в седем дневен срок от обявяването му, което е 14 януари, пред Административен съд - Благоевград на основание чл.459 от Изборния кодекс. „Фокус“ припомня, че подобен казус, свързан с нарушение на чл. 41 от Закона за местното самоуправление и местната власт има и по отношение на кмета на Благоевград инж. Румен Томов. Той обаче се разглежда в Административен съд – Благоевград, тъй като на 20 декември 2019 година Общинска избирателна комисия – Благоевград отказа да предприеме действия по прекратяване неговите пълномощия. На 14 януари тази година съдя Димитър Узунов даде ход на делото срещу кметът на Благоевград, като предстои до броени дни да излезе с решение. Ливия НИНОВА

16 Януари 2020 | 10:52 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград даде ход на делото по казуса с кмета на Общината инж. Румен Томов

Административен съд – Благоевград даде ход на делото по казуса с кмета на Общината инж. Румен Томов

Благоевград. Административен съд – Благоевград даде ход на делото по казуса с кмета на Общината инж. Румен Томов, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. То е във връзка с отказа на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Благоевград да прекрати пълномощията на кмета инж. Томов за това, че същият е нарушил чл. 41 от Закона за местното самоуправление и местната власт (ЗМСМА). Делото започна с изслушване на всички заинтересовани страни – ПП ГЕРБ, партия МИР, Нова Алтернатива и Свобода и адвокат Мила Кривачка, която е процесуален представител на кмета Томов. Съдя - докладчик по делото е Димитър Узунов, който постанови 3-дневен срок, в който страните по казуса да представят своите писмени изложения. След края на делото адв. Албина Анева, представляваща партия МИР, заяви, че жалбите на четирите партии са били разгледани и връчени на ответника. Тя отбеляза, че възражения и много подробен отговор е бил даден от е процесуалния представител на инж. Румен Томов. „С това възражение се правеше искане да не бъдат разгледани жалбите и да бъдат приети за недопустими, което възражение аз намирам за изцяло неоснователно. На първо място ние твърдим, че жалбите ни са подадени в срок, че са съответно депозирани от ръководствата на партиите, които се –представляват от председателите. Конкретно за нашата за нашата жалба от партия МИР дори имам генерално пълномощно още в хода на започване на местните избори да представлявам партията, да обжалвам решенията на ОИК, както и да я представлявам в съдебните дела. За нас безспорно е налице нарушения на чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местната самоуправа и местната власт, което не подлежи на тълкуване“, каза още адв. Анева. Като административен орган, произнесъл оспорения акт, адв. Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия – Благоевград коментира, че процедурата по издаването на решението е била спазена изцяло. Той подчерта, че са били събрани всички доказателства, за да може да заседават на 20 декември и да произнесе своето решение. „Както казах и в съдебната зала оставям преценката на съдебния състав – до колко нашето решение е законосъобразно и до колко с него не нарушихме нормите на ЗМСМА. Така, че моят коментар се свежда до това ще изчакаме решението на съда. Ако бъде върнато на ОИК – Благоевград с указания за произнасяне и прекратяване пълномощията на кмета, то ще насрочим заседание на комисията и съответно ще произнесем наше последващо решение“, посочи адв. Мартин Бусаров. В хода на делото бе коментирано, че на заместник-председателят на Общинска избирателна комисия – Благоевград е даван документ на ръка, който не е бил входиран навреме от него. В тази връзка адв. Бусаров каза, че не съществува възможност за завеждане на документ със задна дата. „На 29 ноември 2019 година съвсем коректно обновихме сайта на Общинска избирателна комисия – Благоевград с начин за комуникация. Там е посочен моят личен номер. Отделно от това сме дали редът, по който следва да се завеждат документи, тъй като от ЦИК ни е указал, че след изборен период трябва да бъдем достъпни“, допълни адв. Мартин Бусаров. Адвокат Мила Кривачка, която е процесуален представител на кмета инж. Румен Томов, от своя страна каза, че разчита на компетеността на съдията. „Смятам, че той ще остави жалбите бе разглеждане и ще прекрати делото. Държа да отбележа, че дори да допусне делото да бъде разгледано по същество, то в рамките на предвидения срок, моят доверител е предприел необходимите действия, в които Законът не изисква краен резултат, но той и това е направил, тъй като към 4 декември фирмата му е била прехвърлена“, добави адв. Кривачка. Тя посочи, че освен това инж. Румен Томов в срок е уведомил двете страни – Общинска избирателна комисия – Благоевград и Общински съвет – Благоевград. Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в срок. Заседанието по делото се проведе при висок обществен интерес, в залата присъстваха граждани и представители на страните в спора. Ливия НИНОВА

14 Януари 2020 | 16:56 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград ще проведе първо заседание по делото за оспорените пълномощия на кмета на Общината

Административен съд – Благоевград ще проведе първо заседание по делото за оспорените пълномощия на кмета на Общината

Благоевград. Административен съд – Благоевград ще проведе открито съдебно заседание по делото, образувано по жалби на четири партии против Решение № 300-МИ от 20 декември 2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Благоевград, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Решението на ОИК – Благоевград е оспорено с жалби от ПП ГЕРБ, ПП МИР, ПП Нова алтернатива и ПП Свобода. Заседанието по административно дело № 1343 ще се проведе от 14.00 часа в зала № 2 на Административен съд – Благоевград.

14 Януари 2020 | 08:17 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград прие съдебно-математическа експертиза по делото за избора на Общински съвет – Петрич

Административен съд – Благоевград прие съдебно-математическа експертиза по делото за избора на Общински съвет – Петрич

Благоевград.Административен съд – Благоевград прие заключението от извършената съдебно-математическа експертиза по делото за оспорения избор на общински съветници в община Петрич. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Математикът доц. Николай Китанов е направил извод, че констатираните при проверка в съдебна зала разлики в броя на действителните бюлетини се отразяват на крайния изборен резултат по отношение на ПП СДС, ПП АБВ и ПП ВМРО Българско национално движение. Експертизата е извършена като към 24 107 броя действителни бюлетини от избора за общински съветници, отчетени в оспореното решение на ОИК – Петрич, са прибавени 138 броя действителни бюлетини, открити при проверката на изборните книжа в общо единадесет секции на територията на община Петрич. По Метода „Хеър-Ниймайер” и Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 от Изборния кодекс са направени нови изчисления – кои политически партии и коалиции, участвали в изборите за общински съветници на 27.10.2019 г. получават право да участват в разпределението на мандатите и какво е разпределението между партиите и коалициите. Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. Решение № 177-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Петрич за обявяване на избрани за общински съветници е оспорено с жалби от шестима кандидати за общински съветници.

8 Януари 2020 | 16:13 | Агенция "Фокус"

С четири жалби оспориха решението на ОИК – Благоевград относно пълномощията на кмета на община Благоевград

С четири жалби оспориха решението на ОИК – Благоевград относно пълномощията на кмета на община Благоевград

Благоевград. В Административен съд – Благоевград постъпиха четири жалби против Решение № 300-МИ от 20.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Благоевград, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. Решението на ОИК – Благоевград оспорва областният координатор на ПП ГЕРБ Андрей Новаков, жалби са депозирани и от ПП МИР чрез Албина Анева, от ПП Нова алтернатива чрез пълномощник Христо Христов и от ПП Свобода чрез пълномощника си в Благоевград Илия Илиев. Образувано е административно дело № 1343 по описа на Административен съд – Благоевград. С Решение № 300-МИ от 20.12.2019 г., ОИК - Благоевград отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград по подаден сигнал с твърдение за нарушение на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

30 Декември 2019 | 16:45 | Агенция "Фокус"

Андрей Новаков, ГЕРБ: Първата ни задача е да върнем доверието на хората, което липсва на места в област Благоевград

Андрей Новаков, ГЕРБ: Първата ни задача е да върнем доверието на хората, което липсва на места в област Благоевград

Благоевград. Резултатите на местните избори в Благоевград, Банско и Сандански бяха шокиращи. Това каза на пресконференция евродепутатът от ГЕРБ/ ЕНП и областен координатор на ПП ГЕРБ – Благоевград Андрей Новаков, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Той отбеляза, че това е мотивацията и отправната точка, от която трябва да тръгнат. „Няма как да видя нещо положително на фона на това, че беше свършено страшно много, а хората излязоха и ни наказаха. Аз съм сигурен, че дори да възстановим структурите до степен, в която са били преди време, в най-добрата си форма, ако хората решат да излязат и да гласуват срещу ГЕРБ пак ще излязат и пак ще го направят. Ето защо първата ни задача е да върнем доверието на хората, което на тези места липсва“, каза още областният координатор на ПП ГЕРБ – Благоевград и евродепутат. Андрей Новаков даде за пример Благоевград, където от 41 места в Общински съвет, ГЕРБ има само 6-ма съветници. „Този резултат няма как да определим като положителен. На фона на всичко, което се случи и в Банско, също загубихме на първи тур. Имахме големи очаквания и за Сандански, които не се оправдаха“, допълни той. Областният координатор на ПП ГЕРБ – Благоевград коментира, че още от януари 2020 влизат в режим на кампания и то не в кухи събития и обиколки за снимки. „Даваме си сметка, че това е единственият начин да възстановим доверието и да укрепнем там, където вече имаме такова. В този ред на мисли искам да поздравя колегите от Симитли, Разлог и Петрич, които постигнаха зашеметителни резултати, което става не само чрез работа по време на предизборна кампания, а в продължение на 4 години. Затова от януари започваме навсякъде. Ще се опитаме да решим всички проблеми“, подчерта той. Андрей Новаков посочи, че започват и изнесени заседание на ръководството по места, като ще започнат от Гоце Делчев. Той отбеляза, че основна задача е и възстановяването на младежката структура на ПП ГЕРБ в региона, като отчете, че само за последната седмица имат 10 нови заявления за членство. Ливия НИНОВА

27 Декември 2019 | 13:18 | Агенция "Фокус"

Андрей Новаков, ГЕРБ: Ще направим всичко възможно, за да убедим Зелените, че е важно довършването на автомагистрала „Струма“

Андрей Новаков, ГЕРБ: Ще направим всичко възможно, за да убедим Зелените, че е важно довършването на автомагистрала „Струма“

Благоевград. Ще направим всичко възможно, за да убедим Зелените, че е важно довършването на автомагистрала „Струма“ . Това каза на пресконференция евродепутатът от ГЕРБ/ ЕНП и областен координатор на ПП ГЕРБ – Благоевград Андрей Новаков, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Андрей Новаков благодари на премиерът Бойко Борисов за целевото финансиране за област Благоевград – над 17 млн. лв. „Вчерашното посещение на премиера показа, че той лично се ангажира с това как се развива проектът с автомагистрала „Струма“, но и не само“, добави той. Евродепутатът и областен координатор на ПП ГЕРБ – Благоевград отбеляза, че трябва да стане ясно, че този проект е важен не само за Благоевградска област, но и за целият регион. „В област Благоевград хората са темпераментни, чувствителни и трудно се обединяват около каузи. Искам да ви кажа, че всеки път, когато сме говорили за магистрала „Струма“ в ЕП е било предизвикано от някой от област Благоевград, а не от някой от друг държава. Последният път вносителите бяха от Кресна. Аз не мога да се обърна срещу зелените, които имат своите виждания. Конкретно – последния път като говорих с тях те каза, че трасето на магистралата не трябва да минава през Дефилето, защото имало два вида костенурки е един вид гущери. Да, така е. Аз разбирам техните възгледи, но трябва да обясним защо е важно да направим магистралата и то в този участък, където през последните години са загинали над 200 души. Това продължава да е актуален проблем и съм благодарен на премиера. Чака ни доста работа“, коментира Новаков. Ливия НИНОВА

27 Декември 2019 | 13:08 | Агенция "Фокус"

Андрей Новаков, ГЕРБ: Внасяме жалба до Административен съд срещу отказа на Общинската избирателна комисия да прекрати пълномощията на кмета инж. Румен Томов

Андрей Новаков, ГЕРБ: Внасяме жалба до Административен съд срещу отказа на Общинската избирателна комисия да прекрати пълномощията на кмета инж. Румен Томов

Благоевград. Внасяме жалба до Административен съд срещу отказа на Общинската избирателна комисия да прекрати пълномощията на кмета инж. Румен Томов. Това каза на пресконференция евродепутатът от ГЕРБ/ ЕНП и областен координатор на ПП ГЕРБ – Благоевград Андрей Новаков, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Той обясни, че Благоевград заема централно място в неговата работа, но и в работата на всички депутати в 43-то Народно събитие от ПГ на ГЕРБ, защото това е градът, в който живеят най-много хора и в който са били направени най-много инвестиции. „Всички ние искаме градът да се развива. Това се изразява в подкрепа и за общинска администрация, и за кмета тогава, когато е важно за хората. Мисля, че показахме това и чрез последното постановление на Министерски съвет, с което за Благоевград се отпуснаха почти 6 млн. лв. Аз самият съм готов да помагам на кмета с всичко, с което мога. През последните 2 седмици „виси“ един огромен проблем и точно, защото искам да помогна на града и кмета, считам, че е най-редно Административен съд да се произнесе по казуса – дали е нарушен някъде закона или не. Просто искам да помогна на кмета и затова ще се възползвам от правото, което имам, а именно да обжалвам решението на Общинска избирателна комисия – Благоевград“, каза още Андрей Новаков. По думите му ако всичко е наред с действията или бездействията на кмета, то ще си стиснат ръцете и ще продължат да работят. Новаков посочи, че ако пък не е, то ще направят всичко, което предвижда закона. "Фокус" припомня: На заседание, провело се на 20 декември, Общинска избирателна комисия – Благоевград отказа да прекрати пълномощията на кмета на Общината инж. Румен Томов. На заседанието, което бе свикано по сигнал за нарушение на нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, присъстваха всички 13 членове на комисията, с което то бе обявено за легитимно. За прекратяване пълномощията на кмета инж. Румен Томов гласуваха 4 души. Против бяха 9. Нямаше въздържали се. Ливия НИНОВА

27 Декември 2019 | 12:46 | Агенция "Фокус"

Адв. Мартин Бусаров, ОИК – Благоевград: Налице са всички предпоставки за прекратяване пълномощията на инж. Румен Томов

Адв. Мартин Бусаров, ОИК – Благоевград: Налице са всички предпоставки за прекратяване пълномощията на инж. Румен Томов

Благоевград. С решение № 300 на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Благоевград отказахме да прекратим предсрочно пълномощията на кмета на Общината инж. Румен Томов. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин адвокат Мартин Бусаров, председател на комисията. Той припомни, че „За“ са гласували 4-ма членове, против са били 9-ет. „Тоест с 2/3 мнозинство бе отхвърлен проекта за решение, с който се предлагаше предсрочно да му бъдат прекратени пълномощията. Оттук насетне, след публикуване на решението, в 7-дневен срок то може да бъде обжалвано. Право да направят това имат партиите, които на изтеклите местни избори бяха издигнали кандидат за кмет. Тоест ще изчакаме до 27 декември, за да видим дали ще постъпи жалба срещу това наше решение и съотвено ще се образува ли производство пред Административен съд“, каза още адв. Бусаров. Като адвокат, той заяви, че в конкретния казус налице са били всички предпоставки за прекратяване пълномощията на инж. Румен Томов. „Категорично всички документи, които разгледахме са с колегите в комисията установяват, че изискванията на член 41, ал. 3 от ЗМСМА не са изпълнени, кумулативно дадени като предпоставки и задължения. Нито имаме предприети стъпки за заличаване на едноличния търговец, както казва Търговският закон“, подчерта адв. Бусаров. Председателят на Общинска избирателна комисия – Благоевград коментира и изказванията на част от неговите колеги, свързани с това, че комисията не е тази, която трябва да вземе решение дали да прекрати пълномощията на кмета инж. Румен Томов. „Общинска избирателна комисия има доста широки правомощия. Тя може да се самосезира и да прави проверки за всеки един, който е на публична длъжност в тази община и да иска справки от регистъра. Това, че на някои им се иска да неглижират статута на Общинска избирателна комисия, като орган, който обявява назначените за избрани кметове и общински съветници си е негов проблем“, посочи той. Адв. Мартин Бусаров заяви, че Общинска избирателна комисия трябва да спазва и прилага законите, защото за това са били избрани за членове на комисията. „Ако някой си мисли, че Общинска избирателна комисия просто се намира на работа, бърка много. Дейността на ОИК е динамична и изисква много усилия“, уточни той. Във връзка със съдебната практика при подобни казуси, председателят на Общинска избирателна комисия – Благоевград каза, че има решения на Административния и Върховния съд, които казват, че нарушения на закона са установени. Ливия НИНОВА

20 Декември 2019 | 20:24 | Агенция "Фокус"

Общинска избирателна комисия – Благоевград отказа да прекрати пълномощията на кмета инж. Румен Томов

Общинска избирателна комисия – Благоевград отказа да прекрати пълномощията на кмета инж. Румен Томов

Благоевград. Общинска избирателна комисия – Благоевград отказа да прекрати пълномощията на кмета на Общината инж. Румен Томов, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. На заседанието, което бе свикано по сигнал за нарушение на нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, присъстваха всички 13-членове на комисията, с което то бе обявено за легитимно. За прекратяване пълномощията на кмета инж. Румен Томов гласуваха 4-ма души. Против бяха 9-ет. Нямаше въздържали се. „Фокус“ припомня: На 11 декември се проведе първото извънредно заседание на Общинска избирателна комисия – Благоевград. То бе свикано по сигнал, внесен от бившият кмет на Благоевград д-р Атанас Камбитов. В жалбата, подадена от него до комисията се твърди, че при извършена от него справка в електронната система на Търговски регистър, е установено, че Кметът на община Благоевград, понастоящем е вписан като Едноличен търговец с фирма. Според д-р Камбитов това представлява нарушение на императивната разпоредба на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, и е основание за предсрочно прекратяване на правомощията на Томов като Кмет на общината. Обстоятелствата, че Томов е сключил сделка за продажба на Търговското си предприятие и е прехвърлил същото в полза на сина си на 27.11.2019 година не санира извършеното нарушение, допълва в жалбата си д-р Камбитов. Той уточнява, че Томов не е поискал от ТР заличаването му като търговец в законоустановения срок до 4 декември. Ливия НИНОВА

20 Декември 2019 | 19:26 | Агенция "Фокус"

Кирил Илиев, общински съветник: На среща с представители на ОбС – Благоевград, кметът изрази съмнение, че ще получим 5.8 млн. лв., обещани от Правителството, но средствата бяха отпуснати преди дни

Кирил Илиев, общински съветник: На среща с представители на ОбС – Благоевград, кметът изрази съмнение, че ще получим 5.8 млн. лв., обещани от Правителството, но средствата бяха отпуснати преди дни

Благоевград. На опознавателна среща с представителите на Общински съвет – Благоевград, инициирана от кмета Румен Томов преди около месец, бе обсъден въпросът с отпускането на 5.8 млн. лв. за Регионалното депо за отпадъци, което ще обслужва Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Тогава, на срещата г-н Томово изрази съмнение - дали Правителството ще ни отпусне тези пари. Това каза общинският съветник от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет – Благоевград Кирил Илиев по време на сесията на местния парламент, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Пирин. „Ние отговорихме, че нашата партия е достатъчно сериозна и сме хора, които държим на думата си. А самите средства бяха отпуснати с решение на Правителството преди броени дни. Бих искал да призова кмета, тъй като той тогава изрази такова съмнение, да благодари на Правителството и на ПП ГЕРБ, както и лично на премиерът Бойко Борисов, че не позволи в Община Благоевград да настъпи криза, свързана с депото за отпадъци“, каза Илиев. Той подчерта, че това е бил ангажимент, поет към обществеността и хората, и той вече е факт. „Парите ще дойдат и се радваме, защото преди години имахме лошият опит, когато имаше обещавани пари от Орешарски. Тези от Вас, които бяха общински съветници тогава, си спомнят, че всички попълнихме декларация с искане правителството на Орешарски да изпълни ангажимента си за плувния басейн, но и за други проекти, които бяха належащи. А парите не дойдоха, защото кмет стана д-р Атанас Камбитов“, припомни Илиев. По думите на общинския съветник е хубаво да признаваме, когато за Благоевград се случват хубави неща и когато се работи добре с Правителството, което финансира проекти, важни за обществеността, независимо от политическите убеждения и ориентации на тези, които сега управляват община Благоевград. „На второ място искам да попитам г-н Томов, относно една информация, която бе публикувана в местни медии. Тя е свързана с това, че онзи ден бе пенсиониран един уважаван от всички нас секретар на община Благоевград – София Янчева. Сега в пространството се тиражира, че кметът вече е определил човек, който ще бъде секретар на общината. Бих желал да отговори - Дали това е наистина така? Искам да припомня също, че за заемането на тази длъжност следва да се проведе конкурс, а не той да бъде предопределен и хора, които желаят да кандидатстват, да знаят, че изборът вече е ясен“, коментира Илиев. Общинският съветник призова кметът Румен Томов да кажели дали е поемал такива политически ангажименти. „Искам да попитам и още нещо Румен Томов по повод информация от публичното пространство – дали е поет ангажимент към член на Общинска избирателна комисия, която днес ще заседават по казуса, свързан с искането за предсрочно прекратяване на неговите правомощия, заради нарушения на ЗМСМА, срещу неговия вот - да заеме мястото на освободения юрист Мартин Лалев?“, допълни Илиев. От своя страна Румен Томов заяви, че има писмо от министър Владислав Горанов във връзка с ангажиментът за изплащане на 5.8 млн., относно депото. „Тези ангажименти са изпълнени онзи ден. Това бе ангажимент на правителството, който е поет във връзка с изграждането на депото и то го изпълни. Няма да влизам в други баланси на общината, които са. Не е тук мястото и начина. Искам да кажа и още нещо - във вторник проведох среща с премиерът Бойко Борисов, относно финансовото състояние на общината. Само това ще ви кажа. По този въпрос. Що се отнася до моя кметски екип – това са решения, които взимам аз на база проведени консултации с широк кръг хора и аз имам това право. Третият въпрос, относно г-н Лалев мога да ви отговоря, че на този етап тази тема не стои“, отговори Томов. Ливия НИНОВА

20 Декември 2019 | 11:59 | Агенция "Фокус"

Общинската избирателна комисия ще заседава по сигнал с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията кмет на Благоевград

Общинската избирателна комисия ще заседава по сигнал с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията кмет на Благоевград

Благоевград. Общинската избирателна комисия ще заседава по сигнал за нарушение на нормите на ЗМСМА и във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на Община Благоевград Румен Томов, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Заседанието е открито за медии. Очаква се то да започне в 18.00 часа. Все още се уточнява залата, в която ще се проведе. Ливия НИНОВА

20 Декември 2019 | 09:23 | Агенция "Фокус"

Общинската избирателна комисия ще заседава на 20 декември по сигнал с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията кмет на Благоевград

Общинската избирателна комисия ще заседава на 20 декември по сигнал с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията кмет на Благоевград

Благоевград. Общинската избирателна комисия ще заседава на 20 декември по сигнал за нарушение на нормите на ЗМСМА и във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на Община Благоевград Румен Томов, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Заседанието е открито за медии. Очаква се то да започне в 18.00 часа. Все още се уточнява залата, в която ще се проведе. Ливия НИНОВА

19 Декември 2019 | 16:33 | Агенция "Фокус"

Поискаха съдебно-математическа експертиза по делото за избора на Общински съвет – Петрич

Поискаха съдебно-математическа експертиза по делото за избора на Общински съвет – Петрич

Петрич. В открито съдебно заседание Административен съд – Благоевград извърши оглед на изборните книжа и повторно преброяване на недействителни бюлетини в още две секции в община Петрич, по искане на жалбоподателите с доводи за извършени нарушения на изборния процес. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. В производството по оспорване истинността на протокола на ОИК Петрич за избора на общински съветници, бе извършена проверка в съдебна зала на изборните книжа в общо единадесет секции на територията на община Петрич. Предстои съдът да се произнесе в закрито заседание по искането на оспорващите за изготвяне на специализирана експертиза с данните, констатирани от повторното преброяване на бюлетини в съдебна зала. Следващо заседание по делото е насрочено за 08.01.2020 година. Решение № 177-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Петрич за обявяване на избрани за общински съветници е оспорено с жалби от шестима кандидати за общински съветници.

18 Декември 2019 | 16:21 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград потвърди решението на ОИК Хаджидимово за избора на общински съветници

Административен съд – Благоевград потвърди решението на ОИК Хаджидимово за избора на общински съветници

Благоевград. С решение № 2726 Административен съд – Благоевград потвърждава решение №101-МИ от 28.10.2019 на Общинска избирателна комисия Хаджидимово за обявяване на избраните за общински съветници в община Хаджидимово. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. Изборният резултат за общински съветници бе оспорен от кандидати за общински съветници от пет партии и коалиции с доводи, че обявеният изборен резултат не отчита действителния резултат от изборите за общински съветници. По делото бе извършена специализирана експертиза на отчетените като недействителни бюлетини от общо шест секции на територията на община Хаджидимово, по които при оглед в съдебна зала беше констатирано наличие на следи от химикал. Доц. Николай Китанов, който изготви и разпоредената от съда в последствие математическа експертиза, посочва че в резултат на евентуалното зачитане като действителни на 208 бр. бюлетини, отчетени от ОИК като недействителни в оспореното решение, общинската избирателна квота се променя от 273 на 285. „Доц. Китанов заключава, че и при новоизчислената избирателна квота в размер на 285 гласа, не настъпва промяна, както в броя на мандатите, така и в персоналния състав на общинските съветници, посочени в Решение № 101-МИ/28.10.2019 год. на Общинска избирателна комисия – Хаджидимово“, е взето предвид при постановяването на решение от Административен съд - Благоевград. В мотивите си съдът отбелязва още: „Основание за обявяване на недействителност на съответния избор са само съществените нарушения на изборния процес. Съществени са такива нарушения, при недопускане на които изборният резултат би бил различен, т.е водещи до промяна на изразената воля от избирателя. От тази категория са и нарушенията, в резултат на които не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от произведения избор. В настоящия случай съдът не установи съществени нарушения на изборния процес, които са основание да обяви за недействителен резултата от изборите по отношение избора на кандидати за общински съветници.“ Решението може да се обжалва в седемдневен срок пред Върховния административен съд.

18 Декември 2019 | 12:50 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград потвърди избора на Общински съвет – Банско

Административен съд – Благоевград потвърди избора на Общински съвет – Банско

Банско. С решение от 13 декември 2019 година Административен съд – Благоевград потвърждава Решение №104-МИ от 28 октомври 2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) Банско, с което са обявени избраните за общински съветници в община Банско. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. Решението на ОИК в частта, в която са обявени изборните резултати по преференциалния вот на кандидатите за общински съветници бе оспорено с жалби на петима кандидати за общински съветници в Банско Петър Сакарев, Иван Тонин, Димитър Проданичин, Надежда Самарджиева и Радослав Юнчов. Доводи на жалбоподателите са, че е налице недостоверно отчитане, отразяване и манипулиране на реалния изборен резултат от подадения вот за общински съветници в изборните секции в община Банско. Съдът допусна и извърши оглед, проверка и ново преброяване на изборните бюлетини в СИК № 17 в град Добринище, касаещ подадените действителни гласове и разпределението на преференциите в кандидатски листи № 43- ПП ГЕРБ и № 68 Местна коалиция ВМРО – КП Алтернативата на гражданите, както и отразените като недействителни бюлетини в секцията. Проверката в съдебна зала установи за кандидатска листа № 43- ПП ГЕРБ- 22 бр. гласове в повече от посоченото в протокола на ОИК и за кандидатска листа № 68- Местна коалиция ВМРО – КП Алтернативата на гражданите - с 4 бр. гласове в повече. Установеното в резултат на извършения от съда оглед, проверка и ново преброяване, обуславя и увеличение на общия брой подадени действителни гласове в секция 17 в град Добринище. Въпреки липсата на подадена жалба, в частта срещу решението на ОИК – Банско за обявяване на общинската избирателна квота, респ. броя разпределяни мандати между партиите, коалициите и местните коалиции, следва да се посочи, за пълнота на изложението, че констатираното увеличение на броя действителни гласове за двете кандидатски листи- № 43 и 68, не влияе по никакъв начин на крайния изборен резултат, е посочено още в мотивите на съдебното решение. С допълнението, че установеното от съда, макар и да променя незначително броя на подадените преференции за някои от кандидатите за общински съветници, не оказва никакво влияние върху имената на избраните за общински съветници /персоналния състав на общинския съвет/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 7-дневен срок.

13 Декември 2019 | 16:47 | Агенция "Фокус"

Адв. Мартин Бусаров, ОИК – Благоевград: Взехме две протоколни решения, свързани с жалбата за предсрочно прекратяване правомощията на кмет на Общината

Адв. Мартин Бусаров, ОИК – Благоевград: Взехме две протоколни решения, свързани с жалбата за предсрочно прекратяване правомощията на кмет на Общината

Благоевград. Взехме две протоколни решения, свързани с жалбата за предсрочно прекратяване правомощията на кмет на Община Благоевград. Това съобщи за Радио „Фокус” - Пирин председателят на Общинска избирателна комисия – Благоевград след края на провелото се извънредно заседание. „Първото е относно искане на справка от Търговския регистър с два въпроса. Първият е „Има ли подадено заявление за заличаване на едноличния търговец, описан в сигнала?”, а вторият „Ако има от коя датата е подадено заявлението?”. Помолили сме и за представяне на заверено копие на преписката, която е подавана по партидата на търговеца”, каза още адв. Бусаров. Той допълни, че второто протоколно решение е до председателят на Общински съвет – Благоевград – „Дали във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА г-н Румен Томов е подал писмено удостоверение до председателят на общински съвет, че е предприел такива действия по заличаване на дружеството”, добави адв. Бусаров. Той коментира, че тези искания ще бъдат депозирани утре сутрин, тъй като са взети след края на работния ден. „Надявам се, че до петък ще получим и двете справки, след което ще напишем писмо до г-н Румен Томов, с което ще му дадем право да напише възражение и становище по сигнала”, подчерта адв. Бусаров. Председателят на Общинска избирателна комисия – Благоевград отбеляза, че след това са длъжни в три дневен срок да вземат решение за прекратяване правомощията на Румен Томов или за отказ от прекратяване. „Фокус” припомня: През вчерашният ден бившият кмет на Благоевград д-р Атанас Камбитов внесе сигнал в Общинската избирателна комисия, с който поиска прекратяване правомощията на сегашния градоначалник, заради нарушение, свързано с фирма, на която инж. Румен Томов, понастоящем е вписан като Едноличен търговец. От своя страна настоящият кмет на Благоевград инж. Румен Томов заяви в съобщение, разпространено до медиите, че е предприел всички предвидени от Закона за местното самоуправление и местната администрация действия, във връзка със заеманата от него висша публична длъжност, в законоустановените срокове. Ливия НИНОВА

11 Декември 2019 | 20:20 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград допусна повторно преброяване на бюлетини за общински съветници от още две секции в община Петрич

Административен съд – Благоевград допусна повторно преброяване на бюлетини за общински съветници от още две секции в община Петрич

Благоевград. В открито съдебно заседание Административен съд – Благоевград извърши оглед на изборните книжа и повторно преброяване на недействителни бюлетини в четири секции в община Петрич. Това съобщиха от пресцентъра на съда. В производството по оспорване истинността на протокола на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Петрич за избора на общински съветници, както и протоколите на всички секционни комисии на територията на общината Петрич, беше разпитан и още един свидетел. До момента по делото за оспорения избор на Общински съвет Петрич, съдът е ревизирал изборните книжа от общо девет секции в община Петрич. Повторното преброяване на бюлетини съдът допусна по изложени доводи от жалбоподателите за извършени нарушения на изборния процес и след разпит на свидетели. За следващо съдебно заседание по делото, насрочено за 17 декември 2019 година, съдът допусна и предстои преглед и повторно преброяване на бюлетините от още две секции. Решение № 177-МИ от 28 октомври 19 г. на ОИК - Петрич за обявяване на избрани за общински съветници е оспорено с жалби от шестима кандидати за общински съветници. Съдът остави без разглеждане и прекрати производството по жалбата на Янко Стоянов поради липса на правен интерес. С решение №220-МИ от 4 декември 2019 г. на ОИК - Петрич Янко Стоянов е обявен за избран за общински съветник.

11 Декември 2019 | 12:55 | Агенция "Фокус"

Д-р Атанас Камбитов е подал жалбата в Общинската избирателна комисия с искане за предсрочно прекратяване на правомощията на настоящия кмет на Благоевград

Д-р Атанас Камбитов е подал жалбата в Общинската избирателна комисия с искане за предсрочно прекратяване на правомощията на настоящия кмет на Благоевград

Благоевград. Д-р Атанас Камбитов е подал жалбата в Общинската избирателна комисия с искане за предсрочно прекратяване на правомощията на настоящия кмет на Благоевград. Това става ясно от публикация в личната му страница във „Фейсбук“. Публикуваме изложеното от д-р Камбитов без редакторска намеса: „Подадох сигнал за нарушение във връзка с това, че кметът Томов не е излязъл от търговките си дружества и не ги е заличил от Търговския регистър: СИГНАЛ От Атанас Станкев Камбитов Относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на Кмета на община Благоевград Основание: чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, При извършена от мен справка в електронната система на АВ – Търговски регистър, установих, че Кметът на община Благоевград, г-н Румен Томов, понастоящем е вписан като Едноличен търговец с фирма ЕТ „РУМЕН ТОМОВ – АЛМА-ЕМ“, с ЕИК 030423586, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Братя Дерменджиеви“ №9. Горното представлява нарушение на императивната разпоредба на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, и е основание за предсрочно прекратяване на правомощията на г-н Томов като Кмет на общината. Обстоятелствата, че г-н Томов е сключил сделка за продажба на Търговското си предприятие и е прехвърлил същото в полза на сина си на 27.11.2019 година не санира извършеното нарушение, тъй като ЕТ „Румен Томов – АЛМА-ЕМ‘, с ЕИК 030423586, не е заличен от Търговския регистър и към момента продължава да бъде вписан и като търговец по смисъла на ТЗ. Правоприемникът на г-н Томов е регистриран като отделен ЕТ, с нов ЕИК, а Кмета на община Благоевград не е поискал от ТР заличаването му като търговец в законоустановения срок до 04.12.2019 г. В горния смисъл е трайната съдебна практика, дадена в Решение №13689 от 15.10.2019 г. по адм. д. № 8387/2019 г. на Върховния административен съд и др. Моля да извършите необходимата проверка и с оглед правомощията си да постановите решение, с което да прекратите предсрочно правомощията на Кмета на Община Благоевград, със законните последици от това. Приложение: Разпечатка от интернет сайта на АВ – Търговски регистър. **** Много ми е интересно да чуя коментарите на всички, които плюеха срещу мен - дали и как същите ще защитят г-н Томов? Интересно ми е да разбера и позицията на същите членове на ОИК, които преди месеци гласуваха за отстраняването ми. Българският народ е мъдър и е казал: „С твоите камъни, по твоята глава“ и „Който гроб копае другиму …. „“, посочва д-р Камбитов. Междувременно настоящият кмет на Благоевград инж. Румен Томов заяви в съобщение, разпространено до медиите, че е предприел всички предвидени от Закона за местното самоуправление и местната администрация действия, във връзка със заеманата от него висша публична длъжност, в законоустановените срокове, както и декларация за имущество и интереси пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - в едномесечен срок от встъпването му в длъжност.

11 Декември 2019 | 09:58 | Агенция "Фокус"

Общинската избирателна комисия свиква извънредно заседание във връзка със сигнал за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Благоевград

Общинската избирателна комисия свиква извънредно заседание във връзка със сигнал за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Благоевград

Благоевград. Във връзка с постъпил сигнал в Общинска избирателна комисия - Благоевград, касаещ предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Общината, комисията ще проведе извънредно заседание от 17.00 часа в зала 509 в сградата на Общинската администрация. Това съобщиха от Общинска избирателна комисия – Благоевград.

11 Декември 2019 | 08:39 | Агенция "Фокус"

Касационна жалба е подадена до ВАС за изборите за кмет на кметството в Копривлен

Касационна жалба е подадена до ВАС за изборите за кмет на кметството в Копривлен

Благоевград. Кандидатът за кмет на кметството в Копривлен, община Хадждидимово, Ангел Зайков подаде касационна жалба против решението на Административен съд – Благоевград по делото за оспорения избор на кмет на кметство. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. С решение № 2525 от 22 ноември 2019 година Административен съд – Благоевград потвърди решение №96-МИ от 29.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хаджидимово, с което е обявен за избран на първи тур за кмет на кметство село Копривлен – Лъчезар Банев. Съдът мотивира решението, че допуснатото нарушение не се отразява на крайния изборен резултат, който е обявен от ОИК - Хаджидимово. По делото бе изготвена съдебно-техническа експертиза на 150 бюлетини, отчетени като „неличащи се“, които се изследваха от вещото лице в присъствието на оспорващия Ангел Зайков и адвокатите му, както и представляващия избрания за кмет Лъчезар Банев и председателя на ОИК - Хаджидимово Даниела Банева. Касационната жалба е подадена чрез Административен съд – Благоевград.

10 Декември 2019 | 14:29 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград потвърди избора на Общински съвет – Струмяни

Административен съд – Благоевград потвърди избора на Общински съвет – Струмяни

Благоевград.  Административен съд – Благоевград потвърди Решение № 113-МИ/28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Струмяни, с което е обявен резултатът от проведените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Изборният резултат е оспорен с жалба на Добрин Йовев, кандидат за общински съветник от Местната коалиция „Обединена социалдемокрация“, който изтъква доводи, че решението на ОИК е взето в незаконен състав на комисията, при лошо организационно-техническо обезпечаване на избора, довело до недостоверно отчитане, отразяване и манипулиране на реалния изборен резултат от подадения вот за общински съветници в изборните секции в община Струмяни. По делото е изготвена съдебно-математическа експертиза, която е сравнила данните от протоколите на всички секционни избирателни комисии в община Струмяни и протокола на ОИК, но не е установила разминаване в данните, което да се отразява на крайния изборен резултат. Не е доказан незаконен състав на ОИК, нито неправилно отчитане на действителността на бюлетини. В хода на делото не е установено при произвеждане на избора за общински съветници на община Струмяни да са допуснати съществени нарушения на Изборния кодекс, които водят до недействителността му. Решението на Административен съд – Благоевград може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.

10 Декември 2019 | 13:03 | Агенция "Фокус"

Приключи по същество делото за оспорения избор на Общински съвет – Хаджидимово

Приключи по същество делото за оспорения избор на Общински съвет – Хаджидимово

Благоевград. Съдът прие заключението на съдебно-математическата експертиза по делото против решение №101-МИ от 28.10.2019 на Общинска избирателна комисия Хаджидимово за обявяване на избраните за общински съветници в община Хаджидимово. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. Експертизата на доц. Николай Китанов установява променя ли се обявения с решението на ОИК резултат от изборите за общински съветници и разпределението на мандатите в Общински съвет – Хаджидимово. Съдебно-математическата експертиза бе назначена на база изготвената специализирана експертиза, която възпроизведе вота на избирателя, отразен върху бюлетини, отделени като неличащи или недействителни, в шест от общо деветнадесет секции на територията на община Хаджидимово. Съдът приключи разглеждането на делото, като обяви, че ще постанови решение в законоустановения срок.

5 Декември 2019 | 15:27 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград потвърди избора на кмет на Община Кресна

Административен съд – Благоевград потвърди избора на кмет на Община Кресна

Кресна. Административен съд – Благоевград потвърди Решение №85-МИ на Общинска избирателна комисия Кресна от 28 октомври 2019 г. за определяне на изборните резултати за избор на кмет на Общината. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Изборът бе оспорен с жалба на Милчо Караджов, кандидат за кмет на Община Кресна, издигнат от ПП ГЕРБ, заради вписани в избирателните списъци хора със спорно право на гласуване по настоящ адрес. По делото бяха разпитани свидетели, според чиито показания, в изборния ден са гласували в секциите в община Кресна хора, непознати за местните. Проследени бяха и хронологията и извършените действия от Районна прокуратура - Сандански, Областна администрация Благоевград и Общинска администрация Кресна, касаещи проверките на лица с настоящ адрес в Кресна и основанията за заличаване адресната регистрация на общо 360 броя лица с адресна регистрация по настоящ адрес в населено място на територията на община Кресна. Важно по делото за оспорения изборен резултат е, че „в случая заинтересованата страна Николай Георгиев е избран на първи тур с подадени за него 2 288 действителни гласове (60. 15 % от общия брой действителни гласове- 3 804). Доколкото гласуването е тайно, не може да се установи от тези 360 лица, колко от отишлите до урните за кой от 5- те кандидати за кмет са гласували, поради което и това обстоятелство не може да даде отражение на изборния резултат. Дори хипотетично обаче да се приеме, че всички 360 лица със спорно право на гласуване по настоящ адрес са отшили до урните, и всички те са подкрепили избрания кандидат Николай Георгиев, то извадени от подадените за него гласове (2 288- 360), са останали подадени за Георгиев действителни 1 928 гласове, което е 50.7 % от общия брой действителни. И този брой гласове са абсолютно достатъчни за обвяването му за победител в изборите на първи тур, като спечелил повече от 50 % от действителните гласове подадените в изборите за кмет на Община Кресна, т. е. тези 360 лица не са оказали никакво влияние на изборния резултат“, мотивира решението си Административен съд - Благоевград. В мотивите на съдебното решение е записано, че основание за обявяване на недействителност на съответния избор са само съществените нарушения на изборния процес, при недопускане на които изборният резултат би бил различен. В настоящия случай съдът не установи съществени нарушения, които да са основание избора на Кмет на община Кресна да се обяви за недействителен. Решението на Административен съд – Благоевград може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.

4 Декември 2019 | 15:56 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград потвърди избора на кмет на кметство Огняново, община Гърмен

Административен съд – Благоевград потвърди избора на кмет на кметство Огняново, община Гърмен

Благоевград. С решение № 2605 Административен съд – Благоевград потвърждава Решение № 176/04 ноември 2019 г. на Общинска избирателна комисия - Гърмен, с което са обявени резултатите от гласуването при произведения втори тур на местните избори за кмет на Кметство с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград на 03 ноември 2019 г. и е обявена за избрана за кмет на кметството на втори тур Димитрия Калоянова Гюрова. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. Резултатите от балотажа бяха оспорени от Иван Ижбехов, кандидат за кмет на село Огняново. По делото бяха събрани писмени и гласни доказателства, бе извършен оглед и повторно преброяване на всички бюлетини от двете секции в село Огняново. Свидетел по делото посочи, че бюлетините са броени от всички членове едновременно, като всеки разпределял бюлетините на две купчини за двамата кандидати и всеки от членовете броял бюлетини. След изброяването всеки от членовете съобщавал броя на бюлетините, преброени от него и накрая сумирали резултатите. Показания пред съда за начина на преброяване на бюлетините в секция 15 даде и председателят на комисията. При огледа и повторното ръчно преброяване на бюлетините се установи разлика в броя на гласовете, отразени за двамата кандидати в протокола на ОИК, но „установените нарушения /описани подробно по-горе/ при отчитане на действителните и недействителните бюлетини, не са такива, които са довели до опорочаване на волята на избирателя и промяна на вота, респ. които да са направили невъзможно определянето на резултата от избора. Установените нарушения – неправилно отчитане на една действителна бюлетина в СИК № 15, подадена за Ижбехов, като подадена за Гюрова /респ. неправилното й отчитане като подадена за Гюрова/, както и неправилно отчитане на една действителна бюлетина за Ижбехов в СИК № 16 като недействителна, не са такива, които, ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен. Или резултатът на Ижбехов е 506 гласа, а резултатът на Гюрова – 511 гласа /в протокола на ОИК съответно цифрите са 504 и 512 гласа/“, е отбелязано в мотивите на съдебното решение. От събраните по делото доказателства съдът намира жалбата за неоснователна и счита, че като такава, същата следва да бъде оставена без уважение, а оспореното Решение № 176/04.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Гърмен, като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

3 Декември 2019 | 16:23 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград потвърди резултата от балотажа за кмет на кметство Дъбница, община Гърмен

Административен съд – Благоевград потвърди резултата от балотажа за кмет на кметство Дъбница, община Гърмен

Благоевград. С решение № 2612 Административен съд – Благоевград потвърждава Решение №175/04.11.2019г. на Общинската избирателна комисия – Гърмен, с което Синем Мустафова Бекирова е обявена за избрана за кмет на кметство село Дъбница на втори тур. Изборните резултати бяха оспорени от другия участник в балотажа Мустафа Мейзин. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. Жалбоподателят не доказа сочените първоначално доводи за гласували на балотажа избиратели със спорно право на гласуване за кмет на населеното място. По искане на оспорващия, по делото бе извършен преглед на избирателните списъци в двете секции в село Дъбница, относно вписаните в тях избиратели, подали заявления за гласуване по настоящ адрес. Съдът извърши и преглед на черновите на протоколите на комисиите от двете секции в село Дъбница в производството по оспорване истинността на съдържанието на протоколите на СИК № 10 и СИК № 11 и протокола на ОИК – Гърмен. „От доказателствата по делото не се установи при произвеждане на изборите да са допуснати съществени нарушения на изборния кодекс, които да водят до недействителност на избора. Нарушения на закона, които да се отразяват на изборния резултат в случая не са установени, поради което решението на ОИК – Гърмен в оспорената му част следва да бъде потвърдено“, е отбелязано в мотивите на съда. Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд на Република България.

3 Декември 2019 | 16:19 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград извършва преглед на изборните книжа от вота за общински съветници в Петрич

Административен съд – Благоевград извършва преглед на изборните книжа от вота за общински съветници в Петрич

Благоевград. Административен съд – Благоевград извърши оглед на изборните книжа и повторно преброяване на недействителни бюлетини в пет секции в община Петрич. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. Повторно бяха преброени в съдебна зала и действителните бюлетини с отбелязаните преференции за партия ГЕРБ, партия ССД и БСП за България „Възраждане“. В производството по оспорване истинността на протокола на ОИК - Петрич за избора на общински съветници, както и протоколите на всички секционни комисии на територията на общината Петрич, съдът разпита и свидетели, по искане на оспорващите избора, които дадоха показания по делото. За следващо съдебно заседание по делото, насрочено за 10 декември 2019 година, съдът допусна и предстои оглед и повторно преброяване на бюлетините от още четири секции. Решение № 177-МИ от 28 октомври 2019 г. на ОИК - Петрич за обявяване на избрани за общински съветници е оспорено с жалби от шестима кандидати за общински съветници – Янко Стоянов, Любомир Георгиев, Борис Лазаров, Васил Божанин, Георги Ичконов, Туфчо Сандъкчиев.

3 Декември 2019 | 16:16 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград извърши повторно преброяване на бюлетините за общински съветници в секция № 17 в град Добринище

Административен съд – Благоевград извърши повторно преброяване на бюлетините за общински съветници в секция № 17 в град Добринище

Банско. В срок съдът ще се произнесе с решение по основателността на жалбата, подписана от петима кандидати за общински съветници, участници в изборите на община Банско, произведени на 27 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. В съдебна зала бе извършен оглед, проверка и преброяване на бюлетините за общински съветници в секция № 17 в град Добринище. Проверката и повторното преброяване на недействителните бюлетини, както и бюлетините с отразените преференции, подадени за кандидатските листи на ПП ГЕРБ и Местна коалиция ВМРО – КП Алтернативата на гражданите, бе извършена в присъствието на председателя на ОИК – Банско и само един от жалбоподателите. Решение №104-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Банско е оспорено в частта, в която са обявени изборните резултати по преференциалния вот на кандидатите за общински съветници с доводи за неправилно отчитане на изборния резултат.

29 Ноември 2019 | 14:28 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград потвърди решение на ОИК – Разлог за състава на Общински съвет – Разлог

Административен съд – Благоевград потвърди решение на ОИК – Разлог за състава на Общински съвет – Разлог

Благоевград. С решение № 2594 от 28.11.2019 г. Административен съд – Благоевград потвърждава Решение № 118/ 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Разлог, с което е обявен резултата от произведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници на община Разлог. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. Делото бе образувано по жалба на Марин Христов – кандидат за общински съветник от листата на ДПС. 13 от общо избраните 21 общински съветници като заинтересовани страни, лично и с адвокати, се явиха в съдебна зала по оспореното решение на ОИК Разлог, в частта за разпределението на мандатите между партиите и коалициите, според броя преференции за отделните кандидати, и имената на избраните за общински съветници. Съдът прие жалбата за неоснователна. Съображенията са следните: Видно от представените и приети като доказателство по делото протоколи на секционните избирателни комисии, изборите са преминали в спокойна и нормална обстановка. Съдът не допусна повторна проверка и преброяване на недействителните бюлетини от трите изборни секции в село Баня по твърдения, че голяма част от отчетените общо 425 недействителни бюлетини в посочените три секции са действителни, което е довело до невярно отчитане на изборния резултат. По делото жалбоподателят не представи каквито и да било доказателства за неправилно отчитане действителността на подадените бюлетини за избор на общински съветници, респективно че е налице неправилно отчитане на действителни бюлетини като недействителни. „Сам по себе си, големият брой недействителни гласове, подаден в трите СИК, респективно субективното виждане на оспорващия, че най- вероятно те са подадени за него, също не обуславя необходимост нито от повторен оглед, проверка и преброяване на изборните бюлетини в посочените 3 бр. СИК, нито води на извода, че са налице установени съществени нарушения на изборния процес, водещи до различен от отчетения резултат“, е посочено в мотивите на съда. За решението е взет предвид и факта, че протоколите на изборните комисии са подписани без особено мнение, липсват данни за възникнали спорове между членовете при преброяване и отчитане на бюлетините, освен това валидността и законността на вота е гарантирана и чрез представителството на всички партии и коалиции в секционните комисии като членове, както и застъпници. В изборния ден не са постъпвали и никакви сигнали и жалби за нарушения на избирателния процес. Решението може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд на Република България.

29 Ноември 2019 | 12:42 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград прие експертизата по делото за оспорения избор на Общински съвет Струмяни

Административен съд – Благоевград прие експертизата по делото за оспорения избор на Общински съвет Струмяни

Струмяни. Приключи по същество делото, образувано против решение № 113-МИ на Общинска избирателна комисия – Струмяни от 28 октомври, с което са обявени избраните за общински съветници в община Струмяни от произведените на 27 октомври местни избори. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. Съдът изслуша показанията на свидетел, застъпник на Местната коалиция „Обединена социалдемокрация“, чийто представител Добрин Йовев обжалва изборния резултат. В съдебно заседание бе приета и съдебно-математическата експертиза, изготвена от доц. Николай Китанов, който имаше за задача да сравни данните от протоколите на всички секционни избирателни комисии в община Струмяни и протокола на ОИК Струмяни, както и да установи дали има разминаване и ако има дали се отразява на крайния изборен резултат. Съдът ще се произнесе с решение в срок.

28 Ноември 2019 | 16:40 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград потвърди състава на Общински съвет – Благоевград, обявен от ОИК

Административен съд – Благоевград потвърди състава на Общински съвет – Благоевград, обявен от ОИК

Благоевград. С решение № 2532 Административен съд – Благоевград потвърждава Решение № 280-МИ/29.10.2019 г. на ОИК – Благоевград, с което са обявени резултатите от произведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници в община Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд - Благоевград. Изборът на общински съвет – Благоевград бе оспорен с осем жалби от кандидати за общински съветници в община Благоевград. Административен съд – Благоевград намира, че не са налице закононарушения, които да водят до неправилно отчитане волята на избирателя при проведените на 27.10.2019 г. местни избори за избор на общински съветници в община Благоевград, нито съществени такива, при отчитане на изборния резултат, които ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен от отчетения в оспореното решение. При произнасянето си съдът взе предвид и приетите по делото като доказателства протоколи на секционните избирателни комисии, от които е видно, че изборите са преминали в спокойна обстановка, без подадени жалби и възражения, като протоколите са подписани от всички членовете на съответните СИК, без особени мнения и решения във връзка с възникнал спор при отчитането на бюлетините за действителни или недействителни. Пред ОИК – Благоевград в изборния ден не са постъпвали жалби за нарушения на изборния процес. След като анализира данните и обстоятелствата, събрани по делото, съдът счете че не са налице закононарушения, които да водят до неправилно отчитане волята на избирателите за даден кандидат, партия или коалиция. Поддържаните в жалбите възражения за неправилно отчетени действителни и недействителни гласове, в т. ч. предпочитания довели до недействителност на проведения на 27.10.2019 г., не бяха доказани от оспорващите изборния резултат. Недоказани и поради това неоснователни са възраженията за множество нарушения на условията и реда в ИК. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд – София в 7 дневен срок от обявяването му на страните.

26 Ноември 2019 | 16:25 | Агенция "Фокус"

Административен съд – Благоевград откри производство по оспорване истинността на протокола на ОИК - Петрич за избора на общински съветници

Административен съд – Благоевград откри производство по оспорване истинността на протокола на ОИК - Петрич за избора на общински съветници

Петрич. Административен съд – Благоевград даде ход на делото по оспорване избора на общински съвет Петрич. Решение № 177-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Петрич за обявяване на избрани за общински съветници е оспорено с жалби от шестима кандидати за общински съветници. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд – Благоевград. След като изслуша страните съдът откри производство по оспорване истинността на протокола на ОИК Петрич за избора на общински съветници, както и протоколите на всички секционни комисии на територията на общината Петрич. Съдът допусна оглед на черновата от СИК № 38, по исканите от кандидат-съветника Янко Стоянов проверка и повторно преброяване на бюлетините за ПП ГЕРБ. Съдът уважи искането на жалбоподателя Любомир Георгиев за оглед и повторно преброяване на бюлетините за Коалиция „БСП за България - Възраждане“ от секции с номера 87, 85, 71 и 61, както и повторно пребряване на недействителните бюлетини в посочените секции. За следващото съдебно заседание съдът допусна и разпит на общо девет свидетели, по искане на жалбоподателите Георги Ичконов, Борис Лазаров, Васил Божанин, Туфчо Сандъкчиев. След изслушване на показанията, съдът ще се произнесе по искането на оспорващите изборния резултат за оглед за изборните книжа в посочени от тях секции, за които имат доводи за извършени нарушения.

26 Ноември 2019 | 15:21 | Агенция "Фокус"