НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 08:13


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Велико Търново: Най-висока натовареност на съдиите в апелативния район през 2018 година отчита Районен съд – Свищов

Велико Търново: Най-висока натовареност на съдиите в апелативния район през 2018 година отчита Районен съд – Свищов

23 Април 2019 | 16:21 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Най-висока натовареност на съдиите от 20-те районни съдилища във Великотърновски апелативен район през 2018 година отчита Районен съд – Свищов. Това съобщи председателят Апелативен съд – Велико Търново Янко Янев на брифинг във връзка с отчета за дейността на съда за 2018 г., предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. В Районен съд – Свищов един съдия средно е разглеждал 52.57 дела на месец. Средната действителна натовареност на районните съдилища в апелативния район към делата за разглеждане е била 41 дела на месец за съдия. Янев посочи, че 20-те районни съдилища в апелативния район са имали за разглеждане общо 65 960 дела, от които са свършили 59 556 дела, от тях 92% – в тримесечен срок. В петте окръжни съдилища в апелативния район са стояли за разглеждане общо 9909 дела, като във всички, с изключение на Окръжен съд – Русе е налице тенденция за намаляване на броя на разглежданите дела. С най-висока средна действителна натовареност към разглежданите дела – 10.71 дела на месец на съдия, е работил Окръжен съд – Велико Търново, където са налице сходни с тези в Апелативен съд – Велико Търново проблеми относно щатната заетост, а с най-ниска – Окръжен съд – Габрово, със средна действителна натовареност от 7.29 дела.
„В заключение, от направения анализ за дейността на Апелативния съд може се направи извод за една много добра работа на магистратите и съдебните служители, които изпълняват с чувство за отговорност и професионализъм своите задължения. През отчетния период съдът е подобрил значително работата си. Всички съдии са започвали своевременно насрочените съдебни заседания, влагайки необходимото старание при подготовката си. Запазена е тенденцията за значително малък брой несвършени дела и високият процент на делата, свършени в тримесечния инструктивен срок. Увеличил се е процентът на потвърдените дела при инстанционния контрол. Смятам, че това се дължи на обстоятелството, че както съдиите, така и служителите положиха значителни физически усилия и много старание в работата си. Затова и пред вас изразявам моята благодарност към всички тях“, обобщи Янко Янев. Той подчерта, че основните приоритети в дейността на съдилищата през настоящата година ще останат справедливото, бързо и качествено правораздаване, улесняването на достъпа на гражданите до правосъдие и спечелване на тяхното доверие. „Ще се стремим към по-голямо навлизане на информационните технологии в нашата работа и полагане основите на електронното правосъдие. Сред основните приоритети остава и повишаването на ефективността и прозрачността в работата на правораздавателната дейност, за да се изпълнят поставените високи изисквания от българското обществото и Европейския съюз към съдебната система“, допълни Янев.
Надежда КРЪСТЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Велико Търново: Намалява броят на постъпилите в Апелативния съд в града въззивни наказателни дела през 2018 година, увеличава се делът на тези за убийства

Велико Търново: Намалява броят на постъпилите в Апелативния съд в града въззивни наказателни дела през 2018 година, увеличава се делът на тези за убийства

23 Април 2019 | 14:11 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Намалява броят на постъпилите в Апелативен съд – Велико Търново въззивни наказателни дела от общ характер през 2018 година. Това съобщи председателят на съда Янко Янев на брифинг във връзка с отчета за дейността на институцията за миналата година, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. През изминалата година са постъпили общо 102 въззивни наказателни дела при 111 за предходната 2017 година и 116 през 2016 година. „Тази тенденция на намаляване може да се обясни със запазващата се бройка на делата, приключили със споразумения в окръжните съдилища, както и на сравнителното общо намаление на наказателните дела от общ характер, разглеждани от окръжните съдилища в апелативния район“, посочи Янев. Той отбеляза, че както и през предходни години, по-голямата част от тях са постъпили от окръжните съдилища в Плевен и Русе – по 33 от всеки от тях. От Окръжен съд – Велико Търново са постъпили 14 такива дела. Като любопитно обстоятелство по отношение на делата, постъпили от Окръжен съд – Велико Търново, той посочи, че 11 от всичките 14 са образувани по протести на Прокуратурата.
Янев посочи, че е увеличен броят на постъпилите наказателни дела по глава 2 от НК – „Престъпления срещу личността“, като през миналата година са разгледани общо 28 такива дела при 23 през 2017 година, като най-фрапантно е увеличението при тези по чл. 115-116 от НК за убийства. Постъпили са за разглеждане общо 24 такива дела през годината, като броят им през 2017 година е бил почти два пъти по-малък – 13 броя, а през 2016 година той е бил 15 броя. Налице е увеличение и при делата по чл. 123-124 от НК за причиняване на смърт по непредпазливост – 15 броя, като през 2017 и 2016 година те са били съответно 8 и 11.
От друга страна, значително намаление се отбелязва при делата по глава пета от НК „Престъпления срещу собствеността“. Седем броя такива са постъпили през 2018, при 12 през 2017 и 16 при 2016 година. Основната част от тях остават делата по чл. 199 от НК – за грабеж. Трайна тенденция към намаление се наблюдава и при делата по глава шеста от НК „Престъпления срещу стопанството“, които са намалели почти двойно спрямо 2016 година.
Най-висок остава делът на постъпилите дела по глава единадесет от НК „Общоопасни престъпления“, които са били 36 през 2018 година, като след увеличението им до 47 броя през 2017 година, са намалели отново до нивото им от 2016 година. От всичките 36 дела, 32 са за престъпления по транспорта или съобщенията, или става дума основно за дела за причинена смърт или телесни увреждания при ПТП. „След почти двойното нарастване на постъпващите въззивни частни наказателни дела, през 2017 година, през 2018 година техният брой леко е намалял, като през годината са били разгледани общо 266 такива дела. От тях 77 са били по молби за условно предсрочно освобождаване на осъдени лица, а 99 – по искания за взимане или изменяне на мерки за неотклонение. През годината са образувани и шест дела по молби за разпити на свидетели чрез видеоконферентна връзка от съдилищата на територията на ЕС“, посочи Янко Янев.
Той посочи, че по отношение на гражданските дела, като тенденция може да се отбележи значително увеличение при делата по искове за непозволено увреждане по чл. 45 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), както и на тези за заплащане на обезщетение за неизпълнение на договорни задължения по чл. 79 от ЗЗД. Намаление се отчита при делата образувани по чл. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, като през 2018 година са постъпили 21 такива дела при 29 през 2017 г. По отношение на въззивните търговски дела може да се отбележи намаление на производствата по несъстоятелност – 15 през 2018 г. при 21 през 2017 година. По думите на Янев това е един добър показател по отношение на икономическата среда. От друга страна се наблюдава увеличение на броя на делата по Кодекса за застраховането.
Председателят на Апелативен съд посочи, че през годината не са постъпвали сигнали срещу съдии или съдебни служители, които да бъдат основание за извършване на дисциплинарни проверки.
По думите му продължава да се увеличава броят адвокатите и гражданите – страни по дела, които се възползват от въведената в края на 2016 година система за отдалечен достъп по електронните досиета по дела. През 2018 година те са около 150. „Това е голяма стъпка към електронното правосъдие. Апелативен съд – Велико Търново е сред първите съдилища в страната, които въведоха тази система“, посочи Янко Янев.
Надежда КРЪСТЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Велико Търново: Апелативният съд в града е втори в страната по натовареност на съдиите

Велико Търново: Апелативният съд в града е втори в страната по натовареност на съдиите

23 Април 2019 | 13:36 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Апелативният съд в града е втори в страната по натовареност на съдиите. Това съобщи председателят Янко Янев, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Той посочи, че средната действителна натовареност през 2018 година е била 10.04 дела за разглеждане на съдия за месец при 9.32 през 2017 година. По думите му по отношение на гражданското и търговското отделение, където е по-големият процент от незаетите щатове, тази натовареност е достигнала 12.53 дела на съдия за месец при 10.34 през 2017 година. Янко Янев посочи, че второто място в класацията по натовареност на съдиите в страната Апелативният съд заема за четвърта поредна година. Тази година това обаче се усеща най-осезаемо заради сериозните кадрови промени в съдийския състав, свързани с пенсионирането на голям брой магистрати. „При тази своеобразна „смяна на поколенията“, на която ставаме свидетели за период от няколко години, през 2017 година съдът напуснаха съдиите Милчо Ванев и Лидия Чобанова, а през миналата 2018 година поради пенсиониране се оттеглиха съдиите Поликсена Георгиева и Пенка Китанова. Уви, оказа се, че сега съществуващата система за провеждане на конкурси е твърде сложна и тромава, за да съумее да отговори адекватно на този голям брой освобождаващи се щатове и това доведе до едно драстично увеличение на натовареността на съдиите в Апелативен съд, които се налага да работят с все по-намален състав с всяка изминала година. Ще допълня, че през настоящата година поради пенсиониране бе освободена и съдия Мая Маркова, а през следващата година предстои да се пенсионират още двама съдии“, посочи Янко Янев. Той подчерта, че при щат от 17 съдии, към края на 2018 година са били заети едва 12 бройки при относително запазващ се брой на делата за разглеждане. „Така че сами можете да си представите какво отражение върху работата дава този процес. Свободният щат представлява повече от 1/3 от състава на Съда или в процентно съотношение това е 35%. Сами можете да си представите как функционира едно звено, в която и да е сфера на държавата или икономиката, ако 1/3 от състава му липсва. Предвид така създадената ситуация, ръководството на Апелативен съд – Велико Търново е взело мерки за облекчаване работата на съдиите, като за първи път през 2018 година бяха командировани магистрати. Командироването на съдии продължи и през тази година, но както разбирате, това е само временно решение на проблема с натовареността, което по никакъв начин не може да замени реалното запълване на наличните свободни щатни бройки. Добрата новина е, че конкурсната процедура като цяло е в доста напреднал стадии и ако не възникнат някакви усложнения, се надявам до края на настоящата година в съда да постъпят поне 4 нови съдии“, добави председателят на Апелативен съд – Велико Търново.
Надежда КРЪСТЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Четвърта поредна нощ на безредици в Каталуния. 18 октомври 2019 г.
Четвърта поредна нощ на безредици в Каталуния. 18 октомври 2019 г.

ВИДЕО
Дигитален материал: Как се гласува в изборното помещение
Дигитален материал: Как се гласува в изборното помещение
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.