НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 15:09


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ВАП протестира приети от КЕВР правила за определяне на цените на водата

ВАП протестира приети от КЕВР правила за определяне на цените на водата

27 Февруари 2018 | 12:17 | Агенция "Фокус"
София. ВАП протестира пред Административен съд София град разпоредбата т.52 от Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.3 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. (Указанията). Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на Република България.
С оспорената част от разпоредбата се предвижда при изменението на одобрените цени за всяка от годините в прилаганата формула да участва компонент за инфлацията за периода месец януари 2017 до м. октомври на съответната година от регулаторния период по данни на НСИ, която влияе върху разходите на В и К оператора. За 2018 г. действията на КЕВР са извършени през 2017 г. и решенията ѝ вече са атакувани от ВАП.
След извършване на проверка от ВАП се установи, че протестираните части от Указанията са приети при липса на компетентост и при радикално противоречие с материалния закон.
Така е, защото с нормата на чл.6, т.2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление на Министерския съвет №8 от 18.01.2016 г. /Наредбата/ се регламентира, че при метода „горна граница на цени“ се ползва компонент И - инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на В и К оператора.
Сравнението между Наредбата и Указанията сочи, че КЕВР, освен че се произнася по въпрос, който вече е разрешен от МС, но го прави и по коренно различен начин, подменяйки изцяло волята на правителството. Така е, защото според КЕВР следва да се ползва винаги един и същ период, респ. идентичен размер на инфлация, без да се отчита реалното време на натрупването ѝ.
По този начин се създава възможност и за повишаване на цените само по аритметически път, тъй като в ред случаи цените за 2017 г. са утвърждавани след м. януари на същата година. Противозаконно е при последващо изменение да се ползва инфлация за по-дълъг период.
В случай, че се процедира по този начин, ситуацията е изцяло в ущърб на потребителите на В и К услугите и с цел елиминиране на подобна възможност е подаден настоящия протест да съда.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Върховната административна прокуратура протестира повишението на цените на ВиК услугите, утвърдено от КЕВР

Върховната административна прокуратура протестира повишението на цените на ВиК услугите, утвърдено от КЕВР

12 Януари 2018 | 09:31 | Агенция "Фокус"
София. Върховната административна прокуратура протестира повишението на цените на ВиК услугите, утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата на Република България.
С решение № Ц-34/15.12.2017 г. на КЕВР, са утвърдени, считано от 1 януари 2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните /ВиК/ услуги, предоставяни от „Софийска вода“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „Напоителни системи“ ЕАД, „ВиК - Златни пясъци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.
След подаване на протестите против увеличението на цените, в сила от 1 декември 2017 г., касаещо Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца от Върховната административна прокуратура (ВАП) са оспорени и останалите произнасяния на КЕВР - 16 на брой.
В хода на проверката от ВАП е установено, че от КЕВР са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила.
По силата на изричната норма на чл.14, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) комисията провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, предвидени в този закон и в ЗРВКУ, както и по други въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния сектор и на ВиК сектора.
Известно е, че ВиК услугите имат всеобхватен характер, обуславящ и повсеместното им ползване. Макар в регулаторната функция на КЕВР да не се включват конкретните стойности по договорите между ВиК оператори и клиенти, то решенията на административния орган са определящи за съдържанието на тези правоотношения. Ето защо единствените време и място, когато и където заинтересованите лица /в частност крупните групи потребители на територията, на която оперират изброените дружества/ могат да представят засягането си, са пред КЕВР. Обществено обсъждане в административното производство не е организирано.
По нататък, в хода на процедурата от КЕВР доводи на участници в откритото заседание са приети за основателни от административния орган, но внесените не само съществени промени, но и нови моменти в проектираното решение са представени и приети единствено на закритото заседание на комисията, без да е предоставена възможност за искания, бележки и възражения на други лица.
На следващо място, при вземане на решението е разкрито противоречие с материалноправни разпоредби.
Според Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги цената се определя по формула, в която присъства показател И - инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на ВиК оператора.
В конкретните изчисления от КЕВР е използвана информацията от интернет-страницата на НСИ за индекс на потребителските цени (ИПЦ) - месечна инфлация през 2017 г.
Данните са приложени незаконосъобразно от административния орган. От характера на сведенията, публикувани от НСИ е видно, че обсегът на ИПЦ е несравнимо по-голям от инфлацията, която влияе върху разходите на ВиК операторите. Затова не е случайно, че видовете разходи, върху които влияе инфлацията, съотв. начисляването на инфлация само върху тях не намират реално описание и в материалите по административната преписка, и в други актове, произхождащи от КЕВР.
По посочения начин от комисията директно е пренебрегната императивна правна уредба.
Не на последно място, при издаване на решението от КЕВР е допуснато противоречие с целта на закона, пряко произтичащо от несъобразяването с нормативните изисквания, фиксирани по-напред.
Така е, защото с преждеописания подход комисията на практика се съгласява да не спази закона, за да осигури спокойното повишаване на съответните цени. Подобна ситуация не е в унисон и с основните цели по чл.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/, и с основните, ръководните начала за дейността на независимия държавен орган, чиято дейност се осъществява по силата на закона въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност /според чл.10, ал.3 ЗЕ/. Създадено е положение на предопределеност, тъй като производството е реализирано в обстановка на сигурност, че цената на ВиК услугите неминуемо ще се повиши. Нещо повече - стореното по настоящия случай, при неспазените нормативни задължения се отдалечава твърде и от друг първостепенен принцип на административния процес - на съразмерността по чл.6, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, обвързващ административните органи, на първо място, да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо. А игнорирането на общественото обсъждане е в пряко противоречие както с целта по чл.4, ал.1, т.6 ЗРВКУ за балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите, така и с принципа на чл.7, т.3 от с. з. за защита на интересите на потребителите.
В същата насока от ВАП е установено и несъблюдаването на правилата за документално оформяне на произнасянето на комисията и по-специално на чл.13, ал.4 ЗЕ, според който начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол към решението (тези правила са доразвити в устройствения правилник на КЕВР).
От ВАП не е подминато и процедирането на административния орган при определяне на т. нар. „социална поносимост на цената на ВиК услугите“, която (по смисъла на ЗРВКУ? е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м. на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.
При тази дейност от КЕВР са отречени данните от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“ и са приети данните от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“, което не е публично достъпно и затова всички, извън членовете на комисията са в невъзможност да се запознаят със съдържанието му.
Преди това още през 2015 г. от КЕВР е направено сравнение и е установено, че изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ „…значително ще увеличи размера на социалната поносимост на цените на ВиК услугите…“ и същите данни „…на практика неутрализират ефекта от намаляването на размера на социалната поносимост от 4 на сто на 2,5 на сто, извършен с промените в Закона за водите от 2015 г.“
От своя страна, ВАП констатира, че разликата е главно във фактора „териториални нива на домакинствата“. От тази гледна точка, приложимо е изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“, защото с по-ниско ниво на социалната поносимост се обхващат повече домакинства, а въвеждането на тази уредба е извикано именно от нуждата да се минимизират слоевете от населението, за които цените са непосилни. И всичко това е, защото критерият за социална поносимост е отреден за отчитане на ефекта върху потребителите, а не само върху ВиК операторите на фона на нормативната регламентация, че водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане.
В ползваното от КЕВР изследване „Статистика на доходите и условията на живот“ данните за доходите са по-високи с около 50% спрямо доходите от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“ (а според НСИ по-голяма е и максималната грешка). Това процедиране, чисто аритметически обуславя по-висок размер на социалната поносимост, респ. осигурява облекчено и безпроблемно завишаване на визираните цени, вкл. и за в бъдеще. И така конкретно за региони Силистра, Монтана, Шумен, Сливен, Кърджали, Враца, Бургас образуваните цени надхвърлят прага на социалната поносимост или са близо до него.
По разкрития начин от КЕВР с подмяната на смисъла на въпросната информация се утежнява положението на потребителите.
В контекста на отразеното, показателна е нагласата на административния орган непременно да увеличава цените на ВиК услугите.
С описаните аргументи Върховна административна прокуратура протестира пред Административен съд - София град с искане за отмяна на решението на КЕВР от 15 декември 2017 г. за повишаване на цените на ВиК услугите.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Върховна административна прокуратура протестира решения на КЕВР за цената на ВиК услугите

Върховна административна прокуратура протестира решения на КЕВР за цената на ВиК услугите

28 Декември 2017 | 11:22 | Агенция "Фокус"
София. На 22 и 28 декември Върховната административна прокуратура протестира пред Административен съд София град решения на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 30 ноември 2017 г., с които се одобряват бизнес плановете за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени” на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца; повишават се цените без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и се одобряват цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.; приема се анализ за социалната поносимост на цените на ВиК услугите за всяка година от бизнес плана и т.н. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.
В съответствие с конституционните прерогативи на прокуратурата да следи за спазване на законността и в съответствие с правомощията по чл.16, ал.1, т.1 АПК са подадени протести против решенията на КЕВР.
От ВАП са установени съществени нарушения на административно-производствените правила, тъй като КЕВР се произнася по бизнес-планове, чиито окончателни редакции не са съгласувани от съответните асоциации по ВиК, съобразно правилото на чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите. Спазването на цитираното нормативно изискване е безусловно задължително, вкл. в случаите, в които след първоначалното съгласуване в бизнес-плановете от асоциациите по ВиК, от оператора на ВиК услуги се внасят корекции, променящи одобрените параметри.
По този начин от КЕВР са пренебрегнати повелителни правни норми с цел да се осигури вземането на решения за удовлетворяване на исканията на посочените ВиК оператори.
Проверката на ВАП продължава.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Галъп интернешънъл“: 80% от българите намират предстоящото поскъпване на водата за изкуствено, без да отчитат обявените от ВиК сектора инвестиции

„Галъп интернешънъл“: 80% от българите намират предстоящото поскъпване на водата за изкуствено, без да отчитат обявените от ВиК сектора инвестиции

22 Декември 2017 | 13:27 | Агенция "Фокус"
София. 80% от българите намират предстоящото поскъпване на водата за изкуствено, без да отчитат обявените от ВиК сектора инвестиции. Това са част от изводите от експресен телефонен сондаж на „Галъп интернешънъл“, проведен по специална панелна методика, която осигурява представителност на данните, на 19 и 20 декември сред 800 души в цялата страна. В опита си допълнително да тества въпроси, свързани с дилемата инвестиции и социална цена, „Галъп интернешънъл“ попита респондентите дали поскъпването на водата е неизбежно, или изкуствено – само за да се провери дали и доколко хората възприемат обяснението за инвестиции във ВиК-мрежата. Както може и да се очаква, 80% намират предстоящото увеличение за изкуствено. Протестите срещу новите цени на водата са поощрени от общественото мнение.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

След настояване на омбудсмана Мая Манолова КЕВР свали цената на водата

След настояване на омбудсмана Мая Манолова КЕВР свали цената на водата

20 Декември 2017 | 13:44 | Агенция "Фокус"
София. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) намали цената на водата след многократно призоваване от страна на омбудсмана Мая Манолова регулаторът да я преизчисли, според коректния период на инфлацията. Това съобщиха от пресофиса на омбудсмана. В становището си до председателя на комисията Иван Иванов от 11 декември 2017 г., както и в редица свои медийни изявления, омбудсманът заяви, че КЕВР манипулативно използва числата, в интерес на ВиК операторите, което доведе до драстичното увеличение на цената на водата в 14 области.
Манолова аргументира твърденията си с факта, че вместо инфлацията от м. януари до м. октомври т.г., която е 0,7%, регулаторът е взел предвид справка от м. декември 2016 г. до края на м. октомври т.г. – 1,9%. Омбудсманът посочи също, че инфлацията следва да се изчислява от момента на влизане в сила на утвърдената цена за 2017 г. за ВиК услугите, която е различна за операторите.
В резултат на „натиска“, който националният обществен защитник оказа върху КЕВР, на 15 декември 2017 г. комисията излезе с ново решение, в което ясно личи, че след преизчислението на инфлацията, първоначалното увеличение на цената на водата намаля с няколко пункта в 14-те области на страната.
Мая Манолова е категорична, че до драстичния скок нямаше да се стигне и ако КЕВР за изчисление на социалната поносимост не беше ползвала избирателно изследване на Националния статистически институт /НСИ/ за средно месечните доходи на домакинствата, в което данните са 100 % по-високи, спрямо аналогично такова, отново публикувано на сайта на НСИ.
Омбудсманът е убедена и настоява, че ако се вземат по-ниските данни от изследването на НСИ, увеличението ще е далеч по-поносимо, а в три области – Монтана, Кърджали и Силистра, изобщо не би трябвало да има увеличение на цената на водата.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прокуратурата се самосезира за цената на водата (ОБЗОР)

Прокуратурата се самосезира за цената на водата (ОБЗОР)

20 Декември 2017 | 01:08 | Агенция "Фокус"
София. Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира и извършва проверка на законосъобразността на решениeто на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 15 декември тази година, с което регулаторът постанови нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018г. ВАП се е самосезирала за решения на Комисията от 30 ноември 2017г. за одобряване на бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД в градовете Бургас, Ямбол и Враца. До решението на прокуратурата се е стигнало след работна среща на омбудсмана Мая Манолова със заместника на главния прокурор и ръководител на ВАП Ася Петрова и завеждащия отдел „Надзор за законност“ Виктор Малинов. На срещата са обсъдени решенията на КЕВР от 30 ноември и от 15 декември и основанията за оспорване тяхната законосъобразност пред съда. Ася Петрова поясни, че прокуратурата е изискала преписките от комисията за цената на водата в областите Бургас, Ямбол и Враца. Според омбудсмана Мая Манолова КЕВР си прави каквото си иска и използва еквилибристики, така че да осигури максимално висока пределна цена, за да могат ВиК дружествата да събират максимално пари от хората и да имат максимални печалби. „Очаквам да коригират цената на водата надолу, така че поне хората от малките населени места, където има много ниски доходи, хората да не усещат толкова силно тази несправедливост“, допълни тя.
„Фокус“ припомня, че:Комисията за енергийно и водно регулиране взе решение, с което водата в 14 области от страната ще поскъпне от 1 януари 2018 г. с между 2 и 20%. Готвеното поскъпване предизвика недоволство в много от градовете. Заседанието на енергийния регулатор се проведе на фона на протест, организиран от БСП, в който се включи и лидерът на левицата Корнелия Нинова. По думите ѝ независимата КЕВР е независима само от народа си, но е зависима е от концесионера си и не може да се живее повече така. Нинова заяви, че увеличението на цената на водата не е оправдано на фона на доходите на населението и правителството провежда политики на геноцид.
В Народното събрание, ПГ на БСП излезе с декларация, в която посочиха, че управляващите от последните 2 мандата „търкалят“ реформата във ВиК сектора някъде, но не и към реална и качествена промяна и подчертаха, че правото на достъп до чиста питейна вода е признато право на ООН, докато в нашата страна все още управляващите си мислят, че водата е просто българска песен на Евровизия.
От ГЕРБ определиха участието на лидера на БСП Корнелия Нинова в протеста срещу по-високите цени на водата като намеса и опит за натиск в работата на независим регулатор. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков заяви, че държавата ще помогне на най-бедните, които не могат да си плащат по-висока цена на водата. „Върволица народни представители от БСП лобират пред кабинета ми за пътни и ВиК проекти. 90% от парламентарните въпроси, които ми се задават, са свързани с пътища и ВиК проекти. Или няма координация, или има едно личностно разделение. Довчера асфалт не се ядеше, а сега изведнъж се прояде“, каза Нанков.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прокуратурата се самосезира за цената на водата (ОБЗОР)

Прокуратурата се самосезира за цената на водата (ОБЗОР)

19 Декември 2017 | 21:40 | Агенция "Фокус"
София. Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира и извършва проверка на законосъобразността на решениeто на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 15 декември тази година, с което регулаторът постанови нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018г. ВАП се е самосезирала за решения на Комисията от 30 ноември 2017г. за одобряване на бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД в градовете Бургас, Ямбол и Враца. До решението на прокуратурата се е стигнало след работна среща на омбудсмана Мая Манолова със заместника на главния прокурор и ръководител на ВАП Ася Петрова и завеждащия отдел „Надзор за законност“ Виктор Малинов. На срещата са обсъдени решенията на КЕВР от 30 ноември и от 15 декември и основанията за оспорване тяхната законосъобразност пред съда. Ася Петрова поясни, че прокуратурата е изискала преписките от комисията за цената на водата в областите Бургас, Ямбол и Враца. Според омбудсмана Мая Манолова КЕВР си прави каквото си иска и използва еквилибристики, така че да осигури максимално висока пределна цена, за да могат ВиК дружествата да събират максимално пари от хората и да имат максимални печалби. „Очаквам да коригират цената на водата надолу, така че поне хората от малките населени места, където има много ниски доходи, хората да не усещат толкова силно тази несправедливост“, допълни тя.
„Фокус“ припомня, че:Комисията за енергийно и водно регулиране взе решение, с което водата в 14 области от страната ще поскъпне от 1 януари 2018 г. с между 2 и 20%. Готвеното поскъпване предизвика недоволство в много от градовете. Заседанието на енергийния регулатор се проведе на фона на протест, организиран от БСП, в който се включи и лидерът на левицата Корнелия Нинова. По думите ѝ независимата КЕВР е независима само от народа си, но е зависима е от концесионера си и не може да се живее повече така. Нинова заяви, че увеличението на цената на водата не е оправдано на фона на доходите на населението и правителството провежда политики на геноцид.
В Народното събрание, ПГ на БСП излезе с декларация, в която посочиха, че управляващите от последните 2 мандата „търкалят“ реформата във ВиК сектора някъде, но не и към реална и качествена промяна и подчертаха, че правото на достъп до чиста питейна вода е признато право на ООН, докато в нашата страна все още управляващите си мислят, че водата е просто българска песен на Евровизия.
От ГЕРБ определиха участието на лидера на БСП Корнелия Нинова в протеста срещу по-високите цени на водата като намеса и опит за натиск в работата на независим регулатор. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков заяви, че държавата ще помогне на най-бедните, които не могат да си плащат по-висока цена на водата. „Върволица народни представители от БСП лобират пред кабинета ми за пътни и ВиК проекти. 90% от парламентарните въпроси, които ми се задават, са свързани с пътища и ВиК проекти. Или няма координация, или има едно личностно разделение. Довчера асфалт не се ядеше, а сега изведнъж се прояде“, каза Нанков.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Върховната административна прокуратура се самосезира за цената на водата

Върховната административна прокуратура се самосезира за цената на водата

19 Декември 2017 | 15:34 | Агенция "Фокус"
София. Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира и извършва проверка на законосъобразността на Решения от 30 ноември 2017г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД в гр. Бургас, гр. Ямбол и гр. Враца за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г. Това съобщиха от пресцентъра на ВАП.
Впоследствие Върховната административна прокуратура се самосезира и във връзка с проверка на законосъобразността на Решение № Ц-34 от 15.12.2017г. на КЕВР за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018г.
На 19.12.2017г. е проведена работна среща между екипите на г-жа Ася Петрова, заместник на главния прокурор при ВАП и г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България за обсъждане на основания за оспорване на горецитираните решения и сезиране на прокуратурата за незаконосъобразно повишаване цената на водата.
Проверката на ВАП продължава.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова даде цената на водата на прокуратурата

Омбудсманът Мая Манолова даде цената на водата на прокуратурата

19 Декември 2017 | 14:56 | Агенция "Фокус"
София. Омбудсманът Мая Манолова се срещна със заместника на главния прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура (ВАП) Ася Петрова и завеждащия отдел „Надзор за законност“ Виктор Малинов. На срещата бяха обсъдени решенията на КЕВР от 30 ноември и от 15 декември т. г. и основанията за оспорване тяхната законосъобразност пред съда. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България. Ася Петрова съобщи, че прокуратурата вече се е самосезирала за решенията на регулатора от 30 ноември и е изискала преписките от комисията за цената на водата в областите Бургас, Ямбол и Враца.
В късния следобед омбудсманът Мая Манолова изпрати и официално сигнал за незаконосъобразното решение за скока на водата до ВАП.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Имаше смисъл от натиска ми над КЕВР за цената на водата, защото в последното си решение са се съобразили с аргументите ми, че манипулират числата

Омбудсманът Мая Манолова: Имаше смисъл от натиска ми над КЕВР за цената на водата, защото в последното си решение са се съобразили с аргументите ми, че манипулират числата

19 Декември 2017 | 08:29 | Агенция "Фокус"
София. Имаше смисъл от натиска, който оказах на КЕВР, защото в последното си решение са се съобразили с аргументите ми, че манипулират числата. Това каза омбудсманът Мая Манолова в интервю за предаването „Тази сутрин“ по бТВ.
„Решението на КЕВР за повишаване на цената на водата е незаконно и това може да бъде доказано пред съд. В координация съм с главния прокурор Сотир Цацаров, а днес имам среща с ръководителя на Върховна административна прокуратура, за да му представя моя анализ и Прокуратурата да протестира тези решения. Всъщност имаше и смисъл от натиска, който оказах на КЕВР, защото макар и да отричаха, в последното решение са се съобразили с аргументите ми, че манипулират числа и по отношение на инфлацията са взели коректните цифри. По този начин в Ямбол вместо с 20% водата е увеличена със 17%, а във Враца вместо с 13% - с 11%. Наистина КЕВР си прави каквото си иска и използва еквилибристики, така че да осигури максимално висока пределна цена, за да могат ВиК дружествата да събират максимално пари от хората и да имат максимални печалби. Те са се съобразили за всичките 15 области, тъй като в доклада бяха взели информация от декември 2016 г., а в същото време в наредбата пише, че инфлацията, с която се увеличава цената на водата, трябва да се вземе от момента, в който е определена първата цена за ценовия период. И тъй като решенията са след месец септември, трябваше да се вземат числа от 1 октомври до 1 ноември, от 1 ноември до 1 декември и т.н. И в момента, в който са коригирали числата по начина, по който аз ги разобличих, в крайна сметка окончателното решение е паднало с по 3 пункта в тези 15 области“, каза още Манолова и посочи, че другият голям проблем е в нечестното използване на един друг критерий от страна на КЕВР – социалната поносимост към цената на водата.
„КЕВР има ангажимент да провери колко коректно са изготвени бизнес плановете, но според експерти там числата за оперативните разходи в бъдеше време са завишени. Това е числителят на формулата, който е завишен, а знаменателят – очакваните бъдещи фактурирани количества вода, е занижен. Моето твърдение е, че това трябва да бъде проверено чрез съдебна проверка. Трябва да се разбере защо КЕВР е взела данните от по-високото изследване на Националния статистически институт (НСИ) от средните месечни доходи на домакинствата. А разликата между двете изследвания е 100%. И твърдя, че ако бяха взети данните от по-ниското изследване на средно месечните доходи на домакинствата, което е официално обявено от НСИ, в три от областите изобщо нямаше да има увеличение на водата – Монтана, Кърджали и Силистра. Очаквам да коригират цената на водата надолу, така че поне хората от малките населени места, където има много ниски доходи, хората да не усещат толкова силно тази несправедливост“, каза омбудсманът.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Заместник-министър Малина Крумова: Потребителите заплащат единственото за ВиК услугите, които получават, стратегия предвижда най-уязвимите групи да бъдат подпомагани

Заместник-министър Малина Крумова: Потребителите заплащат единственото за ВиК услугите, които получават, стратегия предвижда най-уязвимите групи да бъдат подпомагани

18 Декември 2017 | 11:02 | Агенция "Фокус"
София. Увеличението на цената водата е заложено в бизнес плановете на ВиК дружествата, одобрени през 2017 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране. В тях е определена цената за всяка от петте години на регулаторния период от 2017 г. до 2021 година. В края на годината КЕВР коригира заложената цена за 2018 г. с инфлационен процент за периода от одобрението на плановете досега. Това коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова в предаването „Денят започва“ на БНТ, съобщиха от пресцентъра на Министерството. Цената се формира на база 3 стойности – за водоснабдяване, отвеждане и пречистване, като потребителите заплащат единствено цената на услугите, които получават, посочи тя.
По отношение на предвиденото 20-процентно повишаване на цената на водата в Ямбол Крумова увери, че новата стойност ще бъде заплащана след въвеждането в експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води, поради калкулиране на новата услуга в цената на водата. „Навсякъде, където се предоставя единствено водоснабдителна услуга, се плаща само за нея“, подчерта заместник-министърът.
Изискване на Европейската комисия, поставено още при договарянето на Оперативна програма „Околна среда2014-2020“, е финансиране да се предоставя единствено на консолидирани територии, които се обслужват от един ВиК оператор, припомни регионалният заместник-министър. Тя отчете като успех договорената с ЕК възможност още пет територии, завършили консолидирането си след одобрението на ОПОС 14-20, да започнат подготовка на проекти, които да бъдат финансирани при наличие на финансов ресурс, спестен при изпълнението на проектите в 16-те вече консолидирани области. Европейското финансиране дава възможност да се вложи значителен безвъзмезден финансов ресурс за решаване на проблеми.
Заместник-регионалният министър коментира случая с отказалата се от консолидация община Кресна, където ВиК дружеството е общинско. „Кресна е показателен случай за ставащото с общинските ВиК дружества. Дълги години е водена политика за поддържане на по-ниска цена. За дружеството не се прилагат инвестиционни или икономически принципи при определянето на цената, а единствено политическо-конюктурни решения“, коментира още Крумова. Тя допълни, че ако Кресна се е била присъединила към асоциацията по ВиК в област Благоевград, е щяла да има възможност да използва средства от Програмата за развитие на селските райони за подмяна във водопроводната мрежа, като увеличението на цената е нямало да бъде рязко. Крумова отрече да има спиране на ВиК проекти на кмета на общината и даде за пример Община Свищов, кметът на която е от БСП, но предстои да бъде подписано споразумение за пречиствателна станция за питейни води. „Община Кресна не е подавала проект за европейско финансиране, защото не е допустима, тъй като не попада в консолидиран район“, посочи заместник-министърът.
За 2018 г. в бюджета на Министерството регионалното развитие и благоустройството са предвидени 18 млн. лв. за ВиК инфраструктура, като заявките за подмяна на водопроводи са над 400 млн. лв. Критериите, по които ще бъдат разпределени средствата от бюджета на министерството, са на база население, спешност от прилагане на мерки и наличие на заплаха за здравето, като приоритет имат населените места с прекъсване на водоснабдяването, посочи Крумова. Тя отрече нападките за партиен избор при определянето на населените места за финансиране на ВиК инфраструктурата и посочи, че определящо е решаването на проблеми с водоснабдяването. Крумова поясни, че средствата за канализация не са достатъчни и е необходимо да се разчита на цената на водата или на европейско финансиране в областите с един ВиК оператор.
В Стратегията за развитие на ВиК отрасъла се предвижда създаването на фонд, който да покрива нуждите на малките населените места. Има ясна стратегия по отношение на най-уязвимите групи, така че да бъдат подпомогнати без да се нарушава формирането на инвестиционния ресурс. Всички уязвими групи ще ползват вода на субсидирана цена, така че да заплащат минимална цена или никаква за минималното количество, необходимо за покриване на житейските нужди, като размерът предстои да се уточни. Обсъжда се вариант подпомагането да бъде директно чрез ВиК, при условие, че хората отговарят на определените критерии, така че да се опрости административно в най-голяма степен процесът на подпомагане, подчерта Крумова.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

С до 40% намаляване на загубите на вода предвиждат ВиК оператори

С до 40% намаляване на загубите на вода предвиждат ВиК оператори

16 Декември 2017 | 12:15 | Агенция "Фокус"
София. В дългосрочен план отделни ВиК оператори планират редуциране на водозагубите между 15% и 40%. В краткосрочния 5-годишен период в бизнесплановете им пък прогнозата е за спад на водозагубите между 5% и 20%. Това съобщи в интервю за Нова телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Вече има наредба за качеството на предоставяната услуга, в която е предвиден много по-сериозен контрол от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране, тъй като досега механизмите не са били достатъчно добри. Почти всички ВиК оператори са наказвани, но с дребни санкции на фона на извършваните нарушения, каза министърът.
КЕВР следи за изпълнението на инвестициите, тя има право да прави периодичен мониторинг на бизнес плановете на операторите, които могат да бъдат променяни на третата година, обясни още Николай Нанков.
От 2010 г. до сега само от ВиК операторите са инвестирани над 500 млн. лв. Още 320 млн. лв. трябва да инвестират до 2020 г., обяви министърът. Той посочи, че новите услуги също струват пари, но са основани на екологични директиви. Николай Нанков обясни, че там, където няма изградена канализация, гражданите няма да плащат за отвеждане и пречистване на отпадни води, а само за доставяне на питейна вода.
Инвестициите в отрасъла и въведената през 2015 г. единодушно от всички партии с промяна в Закона за водите единна цена на услугата, предоставяна от един ВиК оператор в една област, са факторите, които оказват влияние върху цената на водата, обясни регионалния министър. Той коментира, че предложенията за повишаване на цената на водата са били разглеждани още през 2015 г. и 2016 г. в общинските съвети, асоциациите по ВиК и от областните администрации.
През 2015 г. именно с грижа за най-бедните Законът за водите беше променен от ГЕРБ като прагът на социална поносимост беше намален от 4% на 2,5% от доходите на домакинствата в една област, за да няма безкрайни увеличения на цената на водата, напомни Николай Нанков. Вече е готов проектът и през следващата година ще стартираме с обсъжданията на нов законопроект за ВиК. Там предвиждаме още по-сериозен механизъм, за да може за най-бедните прослойки от населението да гарантираме т.нар. водни помощи или гарантирано потребление на ниска цена, съобщи министърът. С експерти се обсъжда дали минималният праг за битовите нужди на един човек да са безплатни или на минимална цена. Дискутира се и дали размерът на водните количества да е в размер на 1,5 куб. м или 2,8 куб.м на човек на месец. Очаква се законът да влезе в сила в средата на 2018 г.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Николай Нанков: Очакваме между 15 и 45% редуциране на водозагубите в дългосрочен период, а между 5 и 20 % в краткосрочен

Министър Николай Нанков: Очакваме между 15 и 45% редуциране на водозагубите в дългосрочен период, а между 5 и 20 % в краткосрочен

16 Декември 2017 | 09:47 | Агенция "Фокус"
София. Очакваме между 15 и 45% редуциране на водозагубите в дългосрочен период, а между 5 и 20 % в краткосрочен за тези 5 г. на действие на бизнес плановете. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в интервю за предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. „Поскъпването на водата е в следствие на комплекс от фактори, като започнем още от 2015 г., когато стартира и водната реформа. Два са основните компонента, които влияят на поскъпването в момента – първо, имаме нормативна промяна от 2015 г., с която се въведе статута на единната цена на водата на обособената територия, обслужвана от един ВиК оператор. Тоест, ако в Монтанско имаме различи цени на водата във Вършец, в Бойчиновци, в Монтана, на база факта, че водата може да е помпажна или дуо гравитачна – т.е. по-евтина, сега на база на справедливия модел, въведен с тази нормативна промяна, имаме единна цена на територията на цялата област“, каза още министърът и обясни, че е нормално в някои населени места, където е била по-ниска да поскъпне или на други - да поевтинее.
„През 2015 г. се приема закона с гласовете на тези, които в момента бутат протестите – цялата парламентарна група на БСП и всички 8 парламентарни групи приемат тези текстове за единната цена на водата. Точно хората, които протестираха – защото аз видях гражданина Таско Ерменков и гражданката Корнелия Нинова, имат комисари и един от тях е от квотата на БСП, а другият от квотата на Реформаторския блок, които одобряват тези бизнес планове. Лицемерно е“, кoментира още Нанков.
„Отделно имаме и фактора инвестиции в отрасъла. Всички инвестиции минават и ще минават и в бъдеще през цената на водата. От 2010 г. до ден днешен само ВиК операторите са инвестирали над 500 млн. лева, а по бизнес план остава да инвестират още 320 млн. лева“, обясни той.
„Когато коментираме за липса на канализация, трябва да имаме предвид, че там гражданите и населението не плащат за отвеждането на отпадни води и тяхното пречистване. Това също е една от големите спекулации по темата. Когато имаме услугата доставка на питейна вода, жителите на Вършец няма да плащат 2.72 лв. както е в Монтана, а ще плащат 1.90 лв., каквато е цената само на услугата доставка на питейна вода без услугата пречистване поради факта, че липсва канализация. Освен това новите услуги като пречистването и отвеждането на отпадналата вода, какъвто е случаят в Ямбол, също струват пари – факт е, че се основани на екологични изисквания, чрез които да направим водния ресурс достъпен за българските граждани и след 10-20 години, както и към момента, а не да мислим палиативно и след 10 г. да се чудим откъде да намерим вода“, обясни Нанков.
Министърът уточни, че КЕВР ще следи дали се изпълнява този план, като комисията има право да прави периодичен мониторинг на всеки 3 месеца. „А на третата година бизнес планът може да бъде променен“, каза Нанков.
По думите му в разработвания в момента от Министерството закон за ВиК се предвижда сериозен механизъм, за да може да има гарантирано потребление на вода на ниска цена. „Държавата, за да инвестира във ВиК инфраструктура, трябва да изразходва средства или от държавния бюджет, или от цената на услугата, която е такса за това как ВиК оператора предоставя услугата и за това каква услуга предоставя. Ако изходим от това, че данъци не трябва да ги пипаме и държавата ще продължи своята роля във все по-малкото разпределяне на публичните блага, ние трябва да гарантираме по-добро качество на услугата чрез по-висока такса на всички български граждани. Средата на 2018 г. това ще влезе в сила“, обясни Нанков.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Между 2 и 20 процента поскъпва водата в 14 области на страната от 1 януари 2018 година (ОБЗОР)

Между 2 и 20 процента поскъпва водата в 14 области на страната от 1 януари 2018 година (ОБЗОР)

16 Декември 2017 | 05:30 | Агенция "Фокус"
София. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) взе решение, с което водата в 14 области от страната ще поскъпне от 1 януари 2018 г. Готвеното поскъпване предизвика недоволство в много от градовете. Според планираните увеличения в София цената скача с 9.5% до 2.36 лв. за куб. м, в Смолян с 4.5% до 2.35 лв., в Пловдив с 2.9% до 2.20 лв., във Варна с 2.7% до 3 лв., в Силистра с 6.5% до 3.29 лв., в Кърджали с 2.8% до 2.43 лв., в Русе с 6.2% до 2.78 лв., в Перник с 5.8% до 2.29 лв., в Монтана с 6,4% до 2.89 лв., в Шумен с 3% до 3.32 лв., в Сливен с 2.05% да 2.50 лв., в Бургас с 8.7% до 2.77 лв., във Враца с 13% до 3.09 лв. В Ямбол цената ще скочи с най-много – с 20% до 2.78 лв. Заседанието на енергийния регулатор се проведе на фона на протест, организиран от БСП, в който се включи и лидерът на левицата Корнелия Нинова. По думите ѝ независимата КЕВР е независима само от народа си, но е зависима е от концесионера си и не може да се живее повече така. Нинова заяви, че увеличението на цената на водата не е оправдано на фона на доходите на населението и правителството провежда политики на геноцид.
Според председателятна Градския съвет на БСП – София Калоян Паргов, който също се включи в протеста пред сградата на КЕВР, очакваното поскъпване на цената на водата е неприемливо, при положение че 1/3 от София няма и канализация.
В Народното събрание, ПГ на БСП излезе с декларация по повод планираното увеличение на водата. В нея се посочва, че с присъщото високомерие, с което вчера са потвърдили орязания достъп до лечение на нуждаещи се пациенти, управляващите ще се отнесат и към протестите срещу поскъпването на водата. От БСП посочиха, че управляващите от последните 2 мандата търкалят реформата във ВиК сектора някъде, но не и към реална и качествена промяна и подчертаха, че правото на достъп до чиста питейна вода е признато право на ООН, докато в нашата страна все още управляващите си мислят, че водата е просто българска песен на Евровизия.
От ГЕРБ определиха участието на лидера на БСП Корнелия Нинова в протеста срещу по-високите цени на водата като намеса и опит за натиск в работата на независим регулатор. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков заяви, че държавата ще помогне на най-бедните, които не могат да си плащат по-висока цена на водата. „Върволица народни представители от БСП лобират пред кабинета ми за пътни и ВиК проекти. 90% от парламентарните въпроси, които ми се задават, са свързани с пътища и ВиК проекти. Или няма координация, или има едно личностно разделение. Довчера асфалт не се ядеше, а сега изведнъж се прояде“, каза Нанков.
Пред журналисти в Народното събрание председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов коментира, че не може БСП да организира протест, а същевременно да е гласувала за промените за цената на водата.„Защо в момента трябва да се прави този протест и да се организират тези негативни оценки към правителството, към днешната управляваща коалиция?“, попита той. „Смятам, че това е несериозно, защото БСП са участвали в този процес. И те винаги са го подкрепяли, когато са били искрени. Аз не знам кога те са искрени“, заяви Цветан Цветанов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Между 2 и 20 процента поскъпва водата в 14 области на страната от 1 януари 2018 година (ОБЗОР)

Между 2 и 20 процента поскъпва водата в 14 области на страната от 1 януари 2018 година (ОБЗОР)

15 Декември 2017 | 21:36 | Агенция "Фокус"
София. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) взе решение, с което водата в 14 области от страната ще поскъпне от 1 януари 2018 г. Готвеното поскъпване предизвика недоволство в много от градовете. Според планираните увеличения в София цената скача с 9.5% до 2.36 лв. за куб. м, в Смолян с 4.5% до 2.35 лв., в Пловдив с 2.9% до 2.20 лв., във Варна с 2.7% до 3 лв., в Силистра с 6.5% до 3.29 лв., в Кърджали с 2.8% до 2.43 лв., в Русе с 6.2% до 2.78 лв., в Перник с 5.8% до 2.29 лв., в Монтана с 6,4% до 2.89 лв., в Шумен с 3% до 3.32 лв., в Сливен с 2.05% да 2.50 лв., в Бургас с 8.7% до 2.77 лв., във Враца с 13% до 3.09 лв. В Ямбол цената ще скочи с най-много – с 20% до 2.78 лв. Заседанието на енергийния регулатор се проведе на фона на протест, организиран от БСП, в който се включи и лидерът на левицата Корнелия Нинова. По думите ѝ независимата КЕВР е независима само от народа си, но е зависима е от концесионера си и не може да се живее повече така. Нинова заяви, че увеличението на цената на водата не е оправдано на фона на доходите на населението и правителството провежда политики на геноцид.
Според председателят на Градския съвет на БСП – София Калоян Паргов, който също се включи в протеста пред сградата на КЕВР, очакваното поскъпване на цената на водата е неприемливо, при положение че 1/3 от София няма и канализация.
В Народното събрание, ПГ на БСП излезе с декларация по повод планираното увеличение на водата. В нея се посочва, че с присъщото високомерие, с което вчера са потвърдили орязания достъп до лечение на нуждаещи се пациенти, управляващите ще се отнесат и към протестите срещу поскъпването на водата. От БСП посочиха, че управляващите от последните 2 мандата търкалят реформата във ВиК сектора някъде, но не и към реална и качествена промяна и подчертаха, че правото на достъп до чиста питейна вода е признато право на ООН, докато в нашата страна все още управляващите си мислят, че водата е просто българска песен на Евровизия.
От ГЕРБ определиха участието на лидера на БСП Корнелия Нинова в протеста срещу по-високите цени на водата като намеса и опит за натиск в работата на независим регулатор. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков заяви, че държавата ще помогне на най-бедните, които не могат да си плащат по-висока цена на водата. „Върволица народни представители от БСП лобират пред кабинета ми за пътни и ВиК проекти. 90% от парламентарните въпроси, които ми се задават, са свързани с пътища и ВиК проекти. Или няма координация, или има едно личностно разделение. Довчера асфалт не се ядеше, а сега изведнъж се прояде“, каза Нанков.
Пред журналисти в Народното събрание председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов коментира, че не може БСП да организира протест, а същевременно да е гласувала за промените за цената на водата.„Защо в момента трябва да се прави този протест и да се организират тези негативни оценки към правителството, към днешната управляваща коалиция?“, попита той. „Смятам, че това е несериозно, защото БСП са участвали в този процес. И те винаги са го подкрепяли, когато са били искрени. Аз не знам кога те са искрени“, заяви Цветан Цветанов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Валентин Николов, ГЕРБ: КЕВР предлага минимална кубатура, откъдето да се плащат големите суми за вода, социално слабите ще бъдат компенсирани

Валентин Николов, ГЕРБ: КЕВР предлага минимална кубатура, откъдето да се плащат големите суми за вода, социално слабите ще бъдат компенсирани

15 Декември 2017 | 21:03 | Агенция "Фокус"
София. КЕВР предлага минимална кубатура, откъдето да се плащат големите суми за вода. Това каза за Радио „Фокус“ Валентин Николов, депутат от ГЕРБ и председател на Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика. По думите му има два варианта, които се обсъждат, ще бъдат приети и хората ще бъдат компенсирани. „В Закона за водите е заложена социална поносимост на тавана на цената на водата, защото е ясно, че тя ще бъде вдигана. В Международната водна асоциация е определен лимит, необходим за ползването на човек на ден – 50 литра, тоест 1,5 кубика на месец и така се определя поносимата цена в МРРБ за социално бедните, които да бъдат подпомагани на база кубатура“ коментира Николов. За твърдението, че представителят на БСП в регулатора Димитър Кочков си е взел принудителен отпуск, за да не участва в заседанието, Валентин Николов каза, че има запис, в който лидерът на БСП Корнелия Нинова съобщава, че оттегля представителя на партията в комисията, за да не взема решения за определяне цените на няколко областни ВиК.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

БСП: Полицията в Шумен се опитва да заглуши недоволството от цената на водата

БСП: Полицията в Шумен се опитва да заглуши недоволството от цената на водата

15 Декември 2017 | 16:04 | Агенция "Фокус"
Шумен. Днес, след протест срещу увеличението на цената на водата в Шумен, след неоснователна жалба от заместник областния управител Петко Шаренков в полицията в града е извикан общинският председател на БСП-Шумен Веселин Пенчев, съобщиха от пресцентъра на БСП. Според БСП-Шумен по този начин управляващите искат да заглушат недоволството от повишението, с което цената на водата в общината ще бъде една от най-високите в страната.
От БСП-Шумен подчертават, че за днешния протест са получени всички необходими разрешителни и не е ясно кое налага председателят на БСП-Шумен да бъде викан в полицията.
Те призовават вътрешния министър да извърши незабавна проверка на действията на подчинените си в Шумен.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

БСП – Кърджали украси своя офис с коледно дърво на протеста

БСП – Кърджали украси своя офис с коледно дърво на протеста

15 Декември 2017 | 15:57 | Агенция "Фокус"
Кърджали. БСП – Кърджали украси своя офис с коледно дърво на протеста, съобщиха от пресцентъра на БСП. Празнично оцветените топки задават въпросите, които интересуват всички български граждани, около предстоящото повишаване на цените на водата. Социалистите напомнят, че водата не е лукс, а жизнена необходимост и че в периода на тяхното управление, преди 3 години, в Кърджали водата е била 1.28 лв., а днес е почти двойно 2.44 лв. И защо местното дружество се крие зад само 2% увеличение, след като това става всеки месец.
Не е подминат и въпросът - кой плаща водата на областния управител, особено след като при поредното спиране на водата в сградата на общината, през изминалата седмица, гаражът на областната управа остана без вода. БСП - Кърджали се присъедини към протестите в цяла България.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

КЕВР прие окончателно решение за изменение на цени на ВиК услуги в 14 области за 2018 г.

КЕВР прие окончателно решение за изменение на цени на ВиК услуги в 14 области за 2018 г.

15 Декември 2017 | 15:07 | Агенция "Фокус"
София. Комисията на енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание в специализиран състав "ВиК", на което прие окончателно решение за изменение на цени на ВиК услуги за 2018 г. С решението са коригирани цени на ВиК услугите на операторите в 14 области на страната - София, Перник, Монтана, Враца, Пловдив, Смолян, Кърджали, Русе, Силистра, Шумен, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР.
В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, в края на всяка календарна година Комисията е задължена да актуализира утвърдените цени на ВиК услугите за всяка следваща година в 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата, като отчете размера на инфлационния индекс за 2017 г. и изпълнените от операторите показатели за качество на услугите. Решенията за цените на ВиК услугите в 14-те области в България са приети от регулатора в рамките на 2017 г., когато са одобрявани 5-годишните бизнес планове на ВиК операторите и цените на заложените в тях ВиК услуги за всяка отделна година. Бизнес плановете бяха утвърдени през периода април-ноември 2017 г., с отделни процедури за всяко от 14-те ВиК дружества, като бяха проведени 14 открити заседания и 14 обществени обсъждания. По всички направени предложения на обсъжданията Комисията излезе с ясни и мотивирани становища в публикуваните си на интернет страницата на регулатора решения за одобряване на бизнес планове и цени на ВиК операторите.
КЕВР стриктно ще следи изпълнението на бизнес плановете на ВиК дружествата и ще предприема мерки при неизпълнението им. След третата година на 5-годишния регулаторен период, съгласно законовите изисквания, Комисията задължително ще провежда цялостен регулаторен преглед на изпълнението на поетите ангажименти от ВиК дружествата – постигнат размер на заявените инвестиции и показателите за качество на услугите, намаляване на загубите по мрежата и др. При доказано неизпълнение на заложените в бизнес плановете инвестиции и показатели, Комисията незабавно ще коригира цените на утвърдените ВиК услуги, като ги намалява.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Николай Нанков: Ще въведем социалните помощи за вода, спорният момент е дали да са по линия на МТСП или на ВиК операторите

Министър Николай Нанков: Ще въведем социалните помощи за вода, спорният момент е дали да са по линия на МТСП или на ВиК операторите

15 Декември 2017 | 14:03 | Агенция "Фокус"
София. Спорният момент при социалните помощи за вода е дали да са по линия на МТСП или на ВиК операторите. Това каза на брифинг в парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков във връзка с поскъпването на водата в 14 области, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Законът за ВиК има две основни поанти. Първата е, че ще въведем социалните помощи за вода. Тук ще е спорният момент дали ще бъдат по линия на структурите на Министерството на труда и социалната политика или по линия на ВиК операторите“, коментира Нанков и уточни, че ще има един гарантиран минимум, съгласно стандартите на ООН. „Г-жа Нинова да си озапти колегите народни представители, тъй като когато те искат водни проекти, те са свързани с ресурс. Да ни кажат те откъде да дойде този ресурс. Ако не по този начин, откъде да вземе държавата – от пенсиите, от учителските заплати, от средствата за полицаи, образование? Лобирано е за проекти на община Самоков, Гоце Делчев, Свищов, Стражица, Троян, десетки са. Вижте кои са от тези избирателни райони“, каза още регионалният министър.
Депутатът от ГЕРБ Александър Ненков допълни, че няма как да забранят или да накарат някого да не протестира. „Напротив, за всеки един политик това е едно от възможните действия, които може да породи едно или други действие. При г-жа Нинова става въпрос за морал. В крайна сметка, ако избягаме от политиката и си спомним процесите в предишната ДКЕВР с ценови решения, които пораждаха огромни проблеми. Неслучайно самите ние с абсолютно мнозинство в НС, заедно с БСП, подкрепихме регулатора да избяга от възможността МС да го назначава и да се избира пряко от НС“, обясни той и подчерта, че това, което Нинова прави днес, е натиск. „Аз не мога да го определя по никакъв друг начин освен натиск. Те като политически лидер седи пред независим регулатор без да коментира дали цената е правилно изчислена или не, а дали им харесва или не. И на мен може да не ми харесва, но всички доводи до този момент показват, че имаме нужда от свеж ресурс с изостанал сектор. Това, което Нинова прави е груба намеса в независим регулатор“, каза още Александър Ненков.
Агенция „Фокус“ припомня: Още в сряда на съвместно заседание на парламентарните комисии по околна среда и регионално развитие министър Николай Нанков обяви, че е помислено и върху нещо много важно – въвеждането на социални помощи за вода. Тогава той уточни, че най-уязвимите групи от българското общество ще бъдат поети за сметка на приходите на ВиК операторите. „Това е т.нар. солидарен подход“, посочи регионалният министър. По думите му Законът за ВиК е готов на над 90%, като през януари ще започнат с обществените обсъждания. Той подчерта обаче, че законът за ВиК няма да е панацея, но ще вдигне нивото на сектора и ще подобри отношенията в него.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: В основата на всичките в несгоди е корупцията, призоваваме по време на вота на недоверие на 17 януари пред парламента да поискаме оставката на управляващите

Корнелия Нинова, БСП: В основата на всичките в несгоди е корупцията, призоваваме по време на вота на недоверие на 17 януари пред парламента да поискаме оставката на управляващите

15 Декември 2017 | 14:00 | Агенция "Фокус"
София. В основата на всичките ви несгоди, е корупцията на България. Вече ви казах, че 10 млрд. лв. се крадат годишно. Ето защо ви призоваваме на 17 януари, пред парламента, по време на вота на недоверие, за да поискаме оставката им най-вече заради корупцията. Вчера приеха закон за борба с корупцията, в който пише, че тя не е престъпление. Това каза пред протестиращите пред сградата на Министерския съвет лидерът на БСП Корнелия Нинова, съобщиха от пресцентъра на БСП. Нинова отбеляза, че с приетия закон, управляващите ще борят корупцията с глоби и проверка на декларации. "Вчера приеха закон за борба с корупцията и орган, който ще се бори с тази корупция, но този орган те сами ще си назначават. Това не е закон за борба с корупцията. Това е закон за защита на корупцията. Имитират пред вас борба с корупцията, за да могат скрито и зад гърба ви да продължават да крадат"- коментира Нинова. Тя изтъкна, че този закон, както и ветото на президента Радев бяха подкрепени от гласовете на Марешки – човек, който е със свален имунитет, човек с няколко обвинения, човек, който търгува на тъмно с лекарства, вчера натисна копчето да спре лекарствата на онкоболните. "Укротиха Волен и си купиха Марешки. Марешки е златният пръст на правителството. Днес Марешки управлява България. За това ли гласува българският народ - човек с обвинения, със свален имунитет да спасява правителството"- възмути се Корнелия Нинова. Според нея сега Бойко Борисов е зависим от Марешки, а не от българския народ.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Не може БСП да организира протест, а същевременно да е гласувала за промените за цената на водата

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Не може БСП да организира протест, а същевременно да е гласувала за промените за цената на водата

15 Декември 2017 | 13:32 | Агенция "Фокус"
София. Не може да организираш структурите си, а същевременно да си гласувал за направените промени. Това каза пред журналисти в Народното събрание председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов по повод организирания от БСП протест пред сградата на КЕВР срещу повишаването на цената на водата, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Защо в момента трябва да се прави този протест и да се организират тези негативни оценки към правителството, към днешната управляваща коалиция?“, попита той. „Смятам, че това е несериозно, защото БСП са участвали в този процес. И те винаги са го подкрепяли, когато са били искрени. Аз не знам кога те са искрени“, заяви Цветан Цветанов. „Изборът, който направихме за КЕВР беше много ясен - трябва да бъде определян и избиран от парламента. Трябва да бъде равноотдалечен от изпълнителната власт и от всяка друга институция. Тази законодателна промяна беше подкрепена от ЕК“, посочи той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Валентин Николов, ГЕРБ: Корнелия Нинова под натиск е накарала своя представител в КЕВР да си вземе отпуск

Валентин Николов, ГЕРБ: Корнелия Нинова под натиск е накарала своя представител в КЕВР да си вземе отпуск

15 Декември 2017 | 13:01 | Агенция "Фокус"
София. Корнелия Нинова под натиск е накарала своя представител в КЕВР да си вземе отпуск. Това каза на брифинг в парламента депутатът от ГЕРБ Валентин Николов във връзка с поскъпването на водата в 14 области, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Тук съм като председател на подкомисията за наблюдение на КЕВР. Мога да определя действията на БСП като политически цинизъм. Първо, защото когато говорят, че нямаме реформи в правителството, ето как те постъпват с една реформа, която те са гласували като водната стратегия. Съвсем скоро виках КЕВР именно по тази тема. Абсолютно пълна незаинтересованост от БСП по темата“, заяви Николов. Той запита как може политически лидер да каже, че има представител в КЕВР, който е независим регулатор, и да каже, че той трябва да се оттегли от решенията днес и човекът по този начин да вземе отпуск.
„Има едно заведено арбитражно дело във Вашингтон именно за намеса на политиката по времето на Орешарски във вземането на решенията на ДКЕВР. След като е накарала своя човек в КЕВР да излезе в отпуск, тя може би е вземала решения и в други колективни решения на Комисията. След като тя има влияние върху това решение за вземане на отпуск, трябва да попитаме дали Нинова или той го е решил“, каза още Валентин Николов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Александър Ненков, ГЕРБ: Учудвам се на лицемерието на Корнелия Нинова, която като политически лидер отиде да протестира пред независим регулатор

Александър Ненков, ГЕРБ: Учудвам се на лицемерието на Корнелия Нинова, която като политически лидер отиде да протестира пред независим регулатор

15 Декември 2017 | 12:42 | Агенция "Фокус"
София. Учудвам се на лицемерието на Корнелия Нинова, която като политически лидер отиде да протестира пред независим регулатор. Това каза на брифинг в парламента депутатът от ГЕРБ Александър Ненков във връзка с поскъпването на водата в 14 области, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Бих попитал г-жа Нинова от къде накъде председател на политическа партия, на парламентарна група, който говори за разделение на властите, отива и протестира пред независим орган, чийто мандат и избиране самата тя и нейните народни представители подкрепиха преди 2 години. За какво говорим? Кога сме искрени и кога - не? Реформата наистина не е лека, но в последните години върви в тази насока. Има огромни загуби по мрежата на водоснабдяването. Всички искат да имат добра услуга“, заяви Ненков. По думите му тя трябва да бъде заплащана спрямо реални разходи. „Държавата трябва да се погрижи пък и за хората, които не могат да си позволят тази цена. Всичко останало е една спекулация и опит за създаване на изкуствено напрежение. Същите хора, които отидоха да протестират пред КЕВР, много ми е интересно, когато отидат и лобират за такива проекти в техните населени места, да си спомнят за това, за което са отишли да протестират“, подчерта той. Според него е изключително лицемерно да лобират за такива проекти, защото те са необходими и да искат ресурс, който много добре знаят, че го няма. „Учудвам се на лицемерието и г-жа Нинова наистина като политически лидер трябва да отговори на въпроса от къде накъде тя като такава ще отиде да протестира пред независим регулатор и от къде на къде ще изрази онзи ден мнение, че ще накара техният представител в КЕВР да не участва в заседанието“, каза още Александър Ненков.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Николай Нанков: Цифрите, които изнася БСП за цената на водата по никакъв начин не са меродавни

Министър Николай Нанков: Цифрите, които изнася БСП за цената на водата по никакъв начин не са меродавни

15 Декември 2017 | 12:28 | Агенция "Фокус"
София. Цифрите, които изнася БСП за цената на водата по никакъв начин не са меродавни. Това каза на брифинг в парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков във връзка с поскъпването на водата в 14 области, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Останах с едно впечатление, което не просто ме възмути, а ме учуди. Винаги съм смятал, че г-жа Нинова е интелигентна, че може да борави с факти, цифри и числа, а да чувам сравнение от рода пари за ВиК и за социални помощи няма в сектора, а 700 млн. лв. бяха раздадени онзи ден за пътни проекти, визирайки тол такси, ами извинявайте, но по-голяма лъжа, спекулация и манипулация, здраве му кажи. 700 млн. лв. не са раздавани за пътни проекти“, коментира Нанков и уточни, че се е дала възможност на Агенция „Пътна инфраструктура“ в дългосрочен план да поеме тези ангажименти, да сключат договори и да реализират проекти. „В момента БСП подтикват и подклаждат хората за подобни протести. Типичен пример е Монтанско – Вършец. Там на база на единната цена на водата се покачи с около 60%. Тогава депутатите гласуваха за тази промяна. Същите тези са на протест пред КЕВР. Къса памет. Явно има някакви много странни и непоследователни действия в тяхната политика. Ние ще бъдем правителството, което ще въведе социалните помощи за най-бедните български граждани за водна услуга. Шоковото поскъпване на водата дори в тази хипотеза ще коства на месец на кубик не повече от 80 до 90 ст. говорим за от 3 до 4 лв.“, допълни той. Според него цифрите, които изнасят по никакъв начин не са меродавни. „Може би няма координация в групата на „БСП за България“, тъй като 90% от парламентарните въпроси, които ми се задават на парламентарния контрол са свързани с пътища и ВиК проекти“, каза още Николай Нанков.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Манол Генов, БСП: Управляващите ще се отнесат с присъщото си високомерие към протестите срещу поскъпването на водата

Манол Генов, БСП: Управляващите ще се отнесат с присъщото си високомерие към протестите срещу поскъпването на водата

15 Декември 2017 | 11:44 | Агенция "Фокус"
София. С присъщото високомерие, с което вчера потвърдиха орязания достъп до лечение на нуждаещи се пациенти, управляващите ще се отнесат и към протестите срещу поскъпването на водата. Това каза депутатът от ПГ на БСП Манол Генов в декларация от името на групата по повод протеста пред КЕВР срещу повишаването на цената на водата, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Длъжни сме да признаем на управляващите тяхната упоритост така да работят, да налагат и отлагат политики, че периодично да изкарват протестиращи хора по улици и площади. Днес сме свидетели на поредния такъв справедлив протест на хората заради сервираната им предколедно новина как водата, която използват в дома си ще става „по-солена“, посочи той. „Никой от властта не е сметнал за нужно нито до момента, нито отсега нататък, да обясни на българските граждани защо се прави това“, заяви Манол Генов. „Управляващите от последните 2 мандата търкаляха реформата във ВиК сектора някъде, но не и към реална и качествена промяна“, обясни депутатът. „Правото на достъп до чиста питейна вода е признато право на ООН. В нашата страна все още управляващите си мислят, че водата е просто българска песен на Евровизия“, коментира Манол Генов. „Имайте смелост, признайте си грешките, съберете кураж и разберете- ако искате да няма нови протести и хората да станат отговорни платци на добра услуга вземете незабавни мерки“, се обърна той към управляващите.
Биляна ИВАНОВА


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Независимата КЕВР е независима само от народа си

Корнелия Нинова, БСП: Независимата КЕВР е независима само от народа си

15 Декември 2017 | 11:11 | Агенция "Фокус"
София. Независимата КЕВР е независима само от народа си, зависима от концесионера си. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова пред протестиращите пред сградата на енергийния регулатор срещу очакваното поскъпване на водата, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Не може да се живее повече така", каза Нинова. Тя заяви, че в момента КЕВР решава да вдигне цената на водата от 3 до 30% и допълни, че увеличението на цената на водата не е оправдано на фона на доходите на населението. По думите ѝ правителството провежда политики на геноцид. "10 млрд. лв. се крадат годишно, но няма 25 млн. лв. за онкоболни", каза Нинова и допълни, че днешният протест е и във връзка с концесията на "Софийска вода". Лидерът на БСП обясни, че управляващите не спират да крадат пари и като пример посочи тол системата, за която все още няма договор. "Благодаря, че имате мнение и смелост да го изразите. Предайте това на вашите съграждани, нека и те поискат промяната, която искаме ние", обърна се Нинова към протестиращите.
След нейното изказване се отправиха към сградата на Министерски съвет, където по думите ѝ се намира главният виновник за увеличението на цената на водата. Движението в района е блокирано.
Инна ПЕЙЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Калоян Паргов, БСП: Очакваното поскъпване на цената на водата е неприемливо, при положение че 1/3 от София няма и канализация

Калоян Паргов, БСП: Очакваното поскъпване на цената на водата е неприемливо, при положение че 1/3 от София няма и канализация

15 Декември 2017 | 11:00 | Агенция "Фокус"
София. Очакваното поскъпване на цената на водата е неприемливо, при положение че 1/3 от София няма и канализация. Това каза председателят на Градския съвет на БСП – София Калоян Паргов по време на протеста пред сградата на КЕВР срещу готвеното приемане на по-високи цени на водата, предаде репортер на Агенция "Фокус".Той подчерта пред протестиращите, че недоволството им е оправдано. Велизар Енчев, депутат от 43-тото Народно събрание, обвини управляващата коалиция в това, че е България е най-бедната и най-бедната страна в ЕС.
Инна ПЕЙЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Лидерът на БСП Корнелия Нинова се включи в протеста пред КЕВР срещу повишаването на цената на водата

Лидерът на БСП Корнелия Нинова се включи в протеста пред КЕВР срещу повишаването на цената на водата

15 Декември 2017 | 10:45 | Агенция "Фокус"
София. Лидерът на БСП Корнелия Нинова се включи в протеста пред КЕВР срещу повишаването на цената на водата, предаде репортер на Агенция "Фокус". Пред сградата на енергийния регулатор са се събрали десетки хора, като се очаква на място да пристигнат около 1000 души. В протеста участва голяма част от парламентарната група на БСП, както и много граждани. Протестиращите скандират "Оставка" и свирят със снимки. Освен български знамена те носят и плакати, от които се четат надписи като„Да спрем демографската катастрофа и геноцид в България“.
Представителите на БСП посочват, че според тях грешните решения, които са взети от сегашното управление са в секторите "Здравеопазване", "Енергетика", "Отбрана", както и концесиите. Очаква се след 1 месец БСП да организира протест пред летище София във връзка с концесията му.
Движението в района е затруднено, а полицейското присъствие - засилено.
Инна ПЕЙЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Десетки граждани се събраха на протест пред сградата на КЕВР срещу очакваното поскъпване на цената на водата

София: Десетки граждани се събраха на протест пред сградата на КЕВР срещу очакваното поскъпване на цената на водата

15 Декември 2017 | 10:27 | Агенция "Фокус"
София. Десетки граждани се събраха на протест пред сградата на КЕВР. Тяхното недоволство е свързано с очакваното поскъпване на цената на водата, което регулаторът ще приеме по-късно днес, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"Г-н председател, къде са ни договорите със "Софийска вода", пише на един от издигнатите лозунги. На място има засилено полицейско присъствие. Движението в района се извършва нормално.
Инна ПЕЙЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

БСП организира протест против увеличението на цената на водата

БСП организира протест против увеличението на цената на водата

15 Декември 2017 | 08:06 | Агенция "Фокус"
София. БСП организира протест срещу предстоящото увеличение на цената на водата в София и големите градове на страната, съобщиха от пресцентъра на БСП. Протестът ще се проведе от 10.30 час пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране на бул. Княз Александър Дондуков № 8-10 в София.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

КЕВР ще реши окончателно за поскъпването на водата в 14 области

КЕВР ще реши окончателно за поскъпването на водата в 14 области

15 Декември 2017 | 07:43 | Агенция "Фокус"
София. КЕВР ще реши окончателно за поскъпването на водата в 14 области от 1 януари. Заседанието ще бъде закрито и ще започне в 11.00 часа. Между временно пред сградата на регулатора се организира протест от БСП. Готвеното поскъпване предизвика недоволство в много от градовете.
Според планираните увеличения в София цената скача с 9.5% до 2.36 лв. за куб. м, в Смолян с 4.5% до 2.35 лв., в Пловдив с 2.9% до 2.20 лв., във Варна с 2.7% до 3 лв., в Силистра с 6.5% до 3.29 лв., в Кърджали с 2.8% до 2.43 лв., в Русе с 6.2% до 2.78 лв., в Перник с 5.8% до 2.29 лв., в Монтана с 6,4% до 2.89 лв., в Шумен с 3% до 3.32 лв., в Сливен с 2.05% да 2.50 лв., в Бургас с 8.7% до 2.77 лв., във Враца с 13% до 3.09 лв. В Ямбол цената ще скочи с най-много – с 20% до 2.78 лв.
В сряда на съвместно заседание на парламентарните комисии по околна среда и регионално развитие министър Николай Нанков заяви, че с темата за цената на водата се спекулира. Той припомни, че през 2015 година всички партии в парламента са подкрепили единната цената на водата в обособена територия. „Освен неизбежното поскъпване на цената на водата в социално поносими граници, трябва да споменем, че е помислено и върху нещо много важно – въвеждането на социални помощи за вода. Най-уязвимите групи от нашето общество да бъдат поети за сметка на приходите на ВиК операторите. Това е т.нар. солидарен подход“, посочи регионалният министър. По думите му Законът за ВиК е готов на над 90%, като през януари ще започнат с обществените обсъждания. Той подчерта обаче, че законът за ВиК няма да е панацея, но ще вдигне нивото на сектора и ще подобри отношенията в него.
Председателят на КЕВР Иван Иванов заяви, че цените на водата са обосновани икономически, така че услугите да имат нивото, заложено като изискване от ЕС. По думите му обоснованите цени ще доведат до защита на комфортния начин на живот на гражданите, на здравето им и ще отворят хоризонт на съпътстващи преимущества, свързани с туризъм и инвестиционен климат в страната. Според него независимо от натиска, който се упражнява върху решенията на КЕВР, регулаторът в решенията си твърдо се уповава на законовите изисквания. Председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов изтъкна, че е необходим закон за ВиК услугите. Той апелира да се говори по-експертно в сектора, да се инвестира и да бъдат намалявани загубите. Депутатът Манол Генов заяви, че БСП ще подкрепи закон за ВиК операторите. Според него секторът е недофинансиран, а нуждата от инвестиции е крещяща. Ивелина Василева от ГЕРБ обясни, че през август ЕК е потвърдила, че е изпълнено условието за нормативна уредба, която дава основание за сигурност на ВиК сектора.
Общинските съветници от БСП се обявиха против повторно увеличение на цената на водата в София. Председателят на Градския съвет на БСП-София Калоян Паргов заяви, че такова увеличение би било несправедливо. „1/3 от София е без канализация, качеството на водата е на ниско равнище все още. Около 50% от водата са загуби, а това е ангажимент на концесионера“, посочи Калоян Паргов. Зам.-председателят на СОС Николай Стойнев заяви, че КЕВР определя цената на водата и всяко политизиране по-скоро задълбочава проблема с водоснабдяването. „Дали е висока или ниска, всеки има мнение, но тук трябва експертен коментар“, коментира той.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

БСП организира протест против увеличението на цената на водата

БСП организира протест против увеличението на цената на водата

14 Декември 2017 | 17:39 | Агенция "Фокус"
София. БСП организира протест срещу предстоящото увеличение на цената на водата в София и големите градове на страната, съобщиха от пресцентъра на БСП. Протестът ще се проведе утре, 15 декември, от 10.30 часа, в София, пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране на бул. Княз Александър Дондуков № 8-10.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

БСП - София: Протест срещу увеличението на цената на водата ще се проведе пред сградата на КЕВР на 15 декември

БСП - София: Протест срещу увеличението на цената на водата ще се проведе пред сградата на КЕВР на 15 декември

14 Декември 2017 | 13:05 | Агенция "Фокус"
София. Протест срещу увеличението на цената на водата ще се проведе от 10.45 часа на 15 декември пред сградата на КЕВР (бул. Дондуков 8 - 10). Това съобщиха от ГС на БСП - София.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Според МРРБ се спекулира с цената на водата (ОБЗОР)

Според МРРБ се спекулира с цената на водата (ОБЗОР)

14 Декември 2017 | 05:55 | Агенция "Фокус"
София. На съвместно заседание на парламентарните комисии по околна среда и регионално развитие министър Николай Нанков заяви, че с темата за цената на водата се спекулира. Той припомни, че през 2015 година всички партии в парламента са подкрепили единната цената на водата в обособена територия. „Освен неизбежното поскъпване на цената на водата в социално поносими граници, трябва да споменем, че е помислено и върху нещо много важно – въвеждането на социални помощи за вода. Най-уязвимите групи от нашето общество да бъдат поети за сметка на приходите на ВиК операторите. Това е т.нар. солидарен подход“, посочи регионалният министър. Законът за ВиК е готов на над 90%, като през януари ще започнат с обществените обсъждания. „Законът за ВиК няма да е панацея, но ще вдигне нивото на сектора и ще подобри отношенията в него“, коментира Николай Нанков.
Председателят на КЕВР Иван Иванов заяви, че цените на водата са обосновани икономически, така че услугите да имат нивото, заложено като изискване от ЕС. По думите му обоснованите цени ще доведат до защита на комфортния начин на живот на гражданите, на здравето им и ще отворят хоризонт на съпътстващи преимущества, свързани с туризъм и инвестиционен климат в страната. Според него независимо от натиска, който се упражнява върху решенията на КЕВР, регулаторът в решенията си твърдо се уповава на законовите изисквания. Председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов изтъкна, че е необходим закон за ВиК услугите. Той апелира да се говори по-експертно в сектора, да се инвестира и да бъдат намалявани загубите. Депутатът Манол Генов заяви, че БСП ще подкрепи закон за ВиК операторите. Според него секторът е недофинансиран, а нуждата от инвестиции е крещяща. Ивелина Василева от ГЕРБ обясни, че през август ЕК е потвърдила, че е изпълнено условието за нормативна уредба, която дава основание за сигурност на ВиК сектора.
Общинските съветници от БСП се обявиха против повторно увеличение на цената на водата в София. Председателят на Градския съвет на БСП-София Калоян Паргов заяви, че такова увеличение би било несправедливо. „1/3 от София е без канализация, качеството на водата е на ниско равнище все още. Около 50% от водата са загуби, а това е ангажимент на концесионера“, посочи Калоян Паргов. Зам.-председателят на СОС Николай Стойнев заяви, че КЕВР определя цената на водата и всяко политизиране по-скоро задълбочава проблема с водоснабдяването. „Дали е висока или ниска, всеки има мнение, но тук трябва експертен коментар“, коментира той.

Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Според МРРБ се спекулира с цената на водата (ОБЗОР)

Според МРРБ се спекулира с цената на водата (ОБЗОР)

13 Декември 2017 | 21:48 | Агенция "Фокус"
София. На съвместно заседание на парламентарните комисии по околна среда и регионално развитие министър Николай Нанков заяви, че с темата за цената на водата се спекулира. Той припомни, че през 2015 година всички партии в парламента са подкрепили единната цената на водата в обособена територия. „Освен неизбежното поскъпване на цената на водата в социално поносими граници, трябва да споменем, че е помислено и върху нещо много важно – въвеждането на социални помощи за вода. Най-уязвимите групи от нашето общество да бъдат поети за сметка на приходите на ВиК операторите. Това е т.нар. солидарен подход“, посочи регионалният министър. Законът за ВиК е готов на над 90%, като през януари ще започнат с обществените обсъждания. „Законът за ВиК няма да е панацея, но ще вдигне нивото на сектора и ще подобри отношенията в него“, коментира Николай Нанков.
Председателят на КЕВР Иван Иванов заяви, че цените на водата са обосновани икономически, така че услугите да имат нивото, заложено като изискване от ЕС. По думите му обоснованите цени ще доведат до защита на комфортния начин на живот на гражданите, на здравето им и ще отворят хоризонт на съпътстващи преимущества, свързани с туризъм и инвестиционен климат в страната. Според него независимо от натиска, който се упражнява върху решенията на КЕВР, регулаторът в решенията си твърдо се уповава на законовите изисквания. Председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов изтъкна, че е необходим закон за ВиК услугите. Той апелира да се говори по-експертно в сектора, да се инвестира и да бъдат намалявани загубите. Депутатът Манол Генов заяви, че БСП ще подкрепи закон за ВиК операторите. Според него секторът е недофинансиран, а нуждата от инвестиции е крещяща. Ивелина Василева от ГЕРБ обясни, че през август ЕК е потвърдила, че е изпълнено условието за нормативна уредба, която дава основание за сигурност на ВиК сектора.
Общинските съветници от БСП се обявиха против повторно увеличение на цената на водата в София. Председателят на Градския съвет на БСП-София Калоян Паргов заяви, че такова увеличение би било несправедливо. „1/3 от София е без канализация, качеството на водата е на ниско равнище все още. Около 50% от водата са загуби, а това е ангажимент на концесионера“, посочи Калоян Паргов. Зам.-председателят на СОС Николай Стойнев заяви, че КЕВР определя цената на водата и всяко политизиране по-скоро задълбочава проблема с водоснабдяването. „Дали е висока или ниска, всеки има мнение, но тук трябва експертен коментар“, коментира той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Николай Нанков: Законът за ВиК е готов на над 90%

Министър Николай Нанков: Законът за ВиК е готов на над 90%

13 Декември 2017 | 17:21 | Агенция "Фокус"
София. Законът за ВиК е готов на над 90%. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на съвместно заседание на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по регионално устройство и благоустройството, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Дори и искрите които прехвърчат между отделните институции показаха колко е важен секторът. За фонда, който ще бъде създаден и ценовата надбавка очакваме да генерираме приблизително 50 млн. на годишно измерение, които ще се разходват в населени места от между 2000 и 10 000 жители. Законът за ВиК е готов на над 90%“, заяви Нанков. По думите му още януари ще започнат с обществените обсъждания, за да могат в края на януари или началото на февруари да е готов законопроектът. „Законът за ВиК няма да е панацея, но ще вдигне нивото на сектора и ще подобри отношенията в него“, каза още Николай Нанков.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ивелина Василева, ГЕРБ: През август ЕК потвърди, че е изпълнено условието, определящо наличието на нормативна уредба, която дава основание за сигурност на ВиК сектора

Ивелина Василева, ГЕРБ: През август ЕК потвърди, че е изпълнено условието, определящо наличието на нормативна уредба, която дава основание за сигурност на ВиК сектора

13 Декември 2017 | 17:03 | Агенция "Фокус"
София. През август ЕК потвърди, че е изпълнено условието, определящо наличието на нормативна уредба, която дава основание за сигурност на ВиК сектора. Това каза председателят на Комисията по околната среда и водите и депутат от ГЕРБ Ивелина Василева по време на съвместно заседание на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по регионално устройство и благоустройството, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Реформата във Вик е заложена още през 2009 г. в законодателството. 2014 г. бе приета базовата стратегия за развитие на ВиК сектора. През август ЕК потвърди, че е изпълнено условието, което определя наличието на нормативна уредба, която дава основание за сигурност на сектора. ВиК секторът има грижата да предоставя качествени услуги на населението, да доставя питейна вода“, коментира Василева.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Манол Генов, БСП: Ще подкрепим закон, който касае за ВиК операторите

Манол Генов, БСП: Ще подкрепим закон, който касае за ВиК операторите

13 Декември 2017 | 16:59 | Агенция "Фокус"
София. Ще подкрепим закон за ВиК операторите. Това каза депутатът от БСП Манол Генов по време на съвместно заседание на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по регионално устройство и благоустройството, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Споделям казаното от Иван Иванов, че наистина комуникация трябва да има. КЕВР докато направи тези бизнес планове и те не ги докарат, за да могат да бъдат одобрени, не подозираме ли, че тези ВиК оператори могат да фалират. Секторът е недофинансиран“, заяви Генов. По думите му нуждата от инвестиции е крещяща.
„Мисля, че много добър момент е определянето на социалната поносимост на цена. Това ще освободи бизнеса и ВиК операторите да могат да инвестират, да генерират средства и да подобряват инфраструктурата. Едни бъдещи законодателни промени ще бъдат подкрепени“, каза още депутатът.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Дора Янкова, БСП: Във въздуха летят едни милиарди и проблемът във ВиК сектора продължава да стои

Дора Янкова, БСП: Във въздуха летят едни милиарди и проблемът във ВиК сектора продължава да стои

13 Декември 2017 | 16:57 | Агенция "Фокус"
София. Във въздуха летят едни милиарди и проблемът във ВиК сектора продължава да стои. Това каза депутатът от БСП Дора Янкова по време на съвместно заседание на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по регионално устройство и благоустройството, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Имаме огромен воден ресурс и водата се губи. Ние сме държавата в ЕС с най-много загуби. Ползваме може би 20%. Стои си въпросът за инвестицията в малките населени места до 3000 човека. Ако ще спасяваме демографските проблеми, ние нямаме инвестиции в малките населени места. Имаме огромни контрасти. Наливат се средства. На нас дори не ни е известно, но направете един сайт в МРРБ, на който да има яснота на всеки планов период за сменените тръби. Да има някаква прозрачност и яснота. Ние трудно като депутати се ориентираме в тази водна реформа, да не говорим за гражданите“, заяви Янкова. Тя се обърна към МРРБ, като посочи, че имат необходимост да поемат сериозно водният сектор, да видят как работят по места ВиК операторите и представителите. „Пием некачествена вода, системата е тежка за реформиране и е дошло време да говорим практически точно и ясно. Във въздуха летят едни милиарди и проблемът продължава да стои. Иска ми се догодина поне с 1 млрд. лв. да сме свалили да имаме отчетена модернизация на сектора. Хората протестират, защото няма и един ВиК сектор, който да отиде и да каже какво ще ремонтират и, че ще пият качествена вода. Има много пробойни и чисто управленски решения и воля да се дисциплинира средата от горе надолу. Иска ми се да отчитаме реални резултати и хората да ги усещат“, каза още Дора Янкова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Инж. Иван Иванов, Българска асоциация по водите: Необходим е закон за ВиК услугите

Инж. Иван Иванов, Българска асоциация по водите: Необходим е закон за ВиК услугите

13 Декември 2017 | 16:25 | Агенция "Фокус"
София. Необходим е закон за ВиК услугите. Това каза председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов по време на съвместно заседание на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по регионално устройство и благоустройството, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „В последно време започна да се слуша и мнението на експертите в сектора. Дълги години цените на ВиК услугите бяха обект на политически изказвания. Апелирам да говорим по-експертно. За никой от членовете на асоциацията не е приятно да се увеличават цените на ВиК услугите. Проблемите са налице. Трябва да се правят инвестиции, има огромни загуби. Те трябва да бъдат намалявани“, заяви Иванов. По думите му има ниско заплащане в сектора и идва моментът как трябва да се реши този въпрос. „Поздравявам МРРБ за подготвената стратегия, имам малки забележки. Необходим е специализиран закон за ВиК услугите. Имаме двойно регулиране в момента. При него се получава едно размиване на отговорностите и липса на адекватна реакция при реалните условия“, каза още инж. Иван Иванов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Иван Иванов, КЕВР: Цените на водата са обосновани икономически, така че услугите да имат нивото, заложено като изискване от ЕС

Иван Иванов, КЕВР: Цените на водата са обосновани икономически, така че услугите да имат нивото, заложено като изискване от ЕС

13 Декември 2017 | 16:07 | Агенция "Фокус"
София. Цените на водата са обосновани икономически, така че услугите да имат нивото, заложено като изискване от ЕС. Това каза председателят на КЕВР Иван Иванов по време на съвместно заседание на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по регионално устройство и благоустройството, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „КЕВР е ключов участник във водната реформа. Нашето участие минава през няколко етапа. Първо, участието в обсъждането на промените в двата основни закона – Закона за водите и Закона за регулиране на ВиК общините. Второ беше разработването и приемането на двете наредби, които уреждат материята – за регулиране цените на водата и на водоснабдителните и канализационни услуги“, заяви Иванов. По думите му през 2016 г. ВиК операторите подготвиха и представиха своите бизнес планове, като неизменна част са предложение за цени на услугите. „Бизнес плановете КЕВР прие и разгледа, като преди това върна някои и през 2017 г. започна приемането им. Бизнес пановете са важни за реформата във ВиК сектора, защото почиват на нова нормативна уредба. По думите му финансовата устойчивост на ВиК операторите определя и устойчивостта на предлаганата услуга. Към момента са приети бизнес плановете на 14 регионални ВиК оператора и на няколко малки. За всички част важна част от бизнес плановете представлява инвестиционните разходи на операторите. КЕВР се придържа твърдо към политиката си да приема само тези инвестиционни разходи, които са действително необходими и са с обосновани и с ясни параметри, които трябва да доведат до повишаване на качеството на услугата“, допълни той. По думите му за никого не е тайна, че плановете не могат да бъдат инвестирани само от оперативните програми и републиканския бюджет. Иванов обясни, че близо 50% от тези разходи трябва да се възстановят от цената на водата. „Да може българските граждани да осъзнаят, че цените са обосновани икономически, за да може да се създаде устойчива ВиК структура, която да позволи услугите да имат ниво на това, заложено в ЕС като изискване. Това ще даде резултат в няколко насоки – защита на комфортния начин на живот на гражданите, на здравето им и ще отвори хоризонт на съпътстващи преимущества, свързани с туризъм и инвестиционен климат в страната“, допълни председателят на КЕВР. Според него независимо от натиска, който се упражнява върху решенията на КЕВР, регулаторът в решенията си твърдо се уповава на законовите изисквания и подзаконовоте нормативни изисквания. „Единната цена на водата в обособените територии е приета с единодушие от народните представители и ние като регулатори я прилагаме напълно адекватно. В нашите действия изцяло ще застанем на тази основа, като считаме, че решенията, които приемаме са в дългосрочна полза на българските граждани и обществото като цяло“, каза още Иван Иванов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Николай Нанков: През 2015 г. всички партии в парламента подкрепиха единната цената на водата в обособена територия

Министър Николай Нанков: През 2015 г. всички партии в парламента подкрепиха единната цената на водата в обособена територия

13 Декември 2017 | 15:43 | Агенция "Фокус"
София. През 2015 г. всички партии в парламента подкрепиха единната цената на водата в обособена територия. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на съвместно заседание на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по регионално устройство и благоустройството, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „ВиК отрасълът е един от отраслите в страната, който работи в хроничен недостиг на финансов ресурс. Това е една от най-недофинансираните секторни политики в страната. Това ни изправя пред проблем за все по-трудното, палеативното възстановяване, поддържане и адекватно експлоатиране на огромната ВиК мрежа. Европейските средства не са панацея дори и във ВиК сектора“, обясни Нанков. По думите му те не покриват дори и половината от нуждите на сектора. „Напротив, но пък са изключително важни, за да решат най-наболелите проблеми. При нужди от над 5,5 млрд. лв. само за покриване на критериите за съответствие на европейските изисквания и потреблението в населените места. Европейските средства не покриват инвестиции в населените места между 2000 и 1000 жители“, посочи той и подчерта, че услугата за доставянето на питейна вода с необходимото качество до всеки български дом и отвеждането на отпадната и пречистването ѝ е услуга, която струва пари.
„Говори се за шоково поскъпване на цената на водата“, заяви министърът. Той припомни какво е наложило поскъпването на водата, като уточни, че през 2015 г. с промените в Закона за водите се е задало изискването за единна цена на водата на обособена територия. „Когато днес говорим за поскъпване с 60-70%, то е именно поради факта, че през 2015 г. бяха приети тези промени в Закона за водите“, добави той. По думите му при гласуването на промените в закона всички партии са подкрепили промените за единна цена на водата в обособена територия, а само един депутат е бил „въздържал се“. „За плановите поскъпвания са на база на 5-годишните бизнес планове, които предлагат ВиК операторите. Освен неизбежното поскъпване на цената на водата в социално поносими граници, трябва да споменем, че е помислено и върху нещо много важно – въвеждането на социални помощи за вода. Най-уязвимите групи от нашето общество да бъдат поети за сметка на приходите на ВиК операторите. Това е т.нар. солидарен подход“, каза още Николай Нанков.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Николай Нанков: Ще предложим нормативни промени, с които най-бедните групи от населението да получават безплатния минимум водно количество по подобие на енергийните помощи

Министър Николай Нанков: Ще предложим нормативни промени, с които най-бедните групи от населението да получават безплатния минимум водно количество по подобие на енергийните помощи

13 Декември 2017 | 15:24 | Агенция "Фокус"
София. Ще предложим нормативни промени, с които най-бедните групи от населението да получават безплатния минимум водно количество по подобие на енергийните помощи. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, предаде репортер на Агенция "Фокус". Всеки има право да протестира, но е интересно как виждаме в един и същи ден в едно населено място искания за финансов ресурс за ВиК инфраструктурата и организиран протест срещу покачването на цената, коментира той във връзка с поскъпването на водата в 14 града в страната. Нанков отбеляза, че качествената услуга струва пари и това трябва да бъде ясно.
Министърът добави, че услугата за предоставяне на вода за питейно-битови нужди и пречистване на отпадните води освен икономическа има и много сериозна социална компонента и затова имаме независим орган - КЕВР, който следи за спазването на всички критерии.
Нанков посочи, че всички искаме нормално качество, нормални количества, адекватно водоподаване при гарантирани 24-часов режим на подаване и това изисква ресурс от страна на ВиК операторите.
Министърът отбеляза, че повечето ВиК оператори са поискали по-големи увеличения на цената, но плавно във времето. "Повечето "шокови" поскъпвания се дължат на нормативни промени още от 2015 г. Факт е, че голямата част от обществото не е било запознато, голямата грешка може би е и на местните ВиК оператори и общинските ръководства, тъй като тези бизнес планове са минавали през обществено обсъждане", коментира Нанков.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Николай Нанков: Спекулира се с темата за цената на водата

Министър Николай Нанков: Спекулира се с темата за цената на водата

13 Декември 2017 | 14:55 | Агенция "Фокус"
София. Спекулира се с темата за цената на водата. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на съвместно заседание на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по регионално устройство и благоустройството, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Темата е актуална не само от последните месеци и седмици. Темата с цената се спекулира. МРРБ е институцията, която отговаря за провеждането на адекватна политика в един от най-тежките сектори – ВиК. Едва ли има нещо по-свързано с живота като цяло от водата. Във водата се е зародил животът. С липсата на вода и канализация се отива към епидемии. Във ВиК отрасъла са концентрирани активи – над 90 000 км е ВиК мрежа. Това са 240 км магистрали като "Тракия"“, заяви Нанков. По думите му над 6000 са водоизточниците в експлоатация. „Тази инфраструктура трябва да се поддържа в добро състояние 24 часа. Секторът трябваше да бъде реформиран. Един от най-нереформираните сектори е този на ВиК. България рекордьор не само в ЕС по загуба на води. Друг огромен проблем е концентрацията на население в някои от по-големите населени места. Обезлюдяването на малките населени места“, допълни той и уточни, че през настоящия програмен период инвестициите се базират на нов подход – бенефициентите да бъдат ВиК дружествата и да се финансират част от инвестициите.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Николай Стойнев, Столичен общински съвет: КЕВР определя цената на водата и всяко политизиране по-скоро задълбочава проблема с водоснабдяването

Николай Стойнев, Столичен общински съвет: КЕВР определя цената на водата и всяко политизиране по-скоро задълбочава проблема с водоснабдяването

13 Декември 2017 | 13:37 | Агенция "Фокус"
София. КЕВР определя цената на водата и всяко политизиране по-скоро задълбочава проблема с водоснабдяването. Това каза на брифинг в парламента зам.- председателят на Столичния общински съвет (СОС), председател на постоянната комисия по икономика и председател на надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции Николай Стойнев в отговор на изявлението на лидера на ГС на БСП-София Калоян Паргов, че увеличението за втори път на цената на водата в София е несправедливо, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Бизнес планът е приет от Столичния общински съвет, но там не влиза одобрение на цена. Тя се определя от КЕВР и е изцяло в правомощията на КЕВР да определи цената. Дали е висока или ниска, всеки има мнение, но тук трябва експертен коментар и всяко политизиране по-скоро задълбочава проблема с водоснабдяването и качеството на водата в България като цяло“, заяви Стойнев.
Депутатът от ГЕРБ и председател на правната комисия Данаил Кирилов подчерта, че единственият случай, в който има концесия за предоставяне на ВиК услуга в България, това е по отношение на водоснабдяването и канализацията на Столична община. „Процедурата и съотношението там е, че СОС дава становище и приема бизнес план на оператора на ВиК услугата. По въпроса за цената се произнася КЕВР, която от няколко години се избира директно от НС. Частта за регулация на ВиК услугите се ръководи в КЕВР от колегата, предложен и номинирани от ПГ на БСП“, заяви Кирилов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Николай Стойнев, Столичен общински съвет: Най-важното е БНБ и КЗК да излязат с положително становище - тогава може да се финализира процедурата по продажба на Общинска банка

Николай Стойнев, Столичен общински съвет: Най-важното е БНБ и КЗК да излязат с положително становище - тогава може да се финализира процедурата по продажба на Общинска банка

13 Декември 2017 | 13:29 | Агенция "Фокус"
София. Най-важното е БНБ и КЗК да излязат с положително становище и едва тогава може да се финализира процедурата по продажба на Общинска банка. Това каза на брифинг в парламента зам.- председателят на Столичния общински съвет (СОС), председател на постоянната комисия по икономика и председател на надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции Николай Стойнев в отговор на изявлението на лидера на ГС на БСП-София Калоян Паргов, че процедурата по приватизацията на Общинска банка трябва да бъде прекратена, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Процедурата по приватизация на Общинска банка беше стартирана с решение на Столичния общински съвет от 20 юли 2017 г. Самата процедура беше стартирана с обявление в българските медии и Държавен вестник. Бяха изпратени уведомления до банките, функциониращи на пазара в България, до 20 инвестиционни фонда също в България и беше публикувана обява във „Financial Times“, обясни Стойнев. По думите му за този период, в който тече процедурата, са били отправени 3 запитвания. „В крайна сметка беше подадена една оферта и конкурсната комисия разгледа документите и докладът е, че кандидатът отговаря на поставените изисквания. Основните изисквания са банката да запази предмета на дейността си в следващите 5 години, да запази седалището си на територията на България отново в следващите 5 години, кандидатът да гарантира с финансов ресурс изпълнението на всички регулаторни изисквания, така че всички клиенти на банката не само да бъдат защитени, а да са сигурни, че банката се управлява добре и има ръст на привлечените активи, както и на кредитния портфейл“, добави той и допълни, че предстои това решение да бъде гледано на сесия на СОС, след което процедурата продължава с одобрение от контролните органи като БНБ и КЗК.
Депутатът от ГЕРБ и председател на правната комисия Данаил Кирилов заяви, че искат да отговорят на твърденията, които по-рано бяха представени от БСП – от Столична община и от парламентарната група, във връзка с приватизационна процедура по отношение на Общинска банка. Според него такава една процедура би следвало да се осъществи, следвайки режимите на два нормативни акта – Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за кредитните институции.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Тома Биков, ГЕРБ: Цената на водата се изчислява според формула, а не според идеологически принципи

Тома Биков, ГЕРБ: Цената на водата се изчислява според формула, а не според идеологически принципи

12 Декември 2017 | 17:30 | Агенция "Фокус"
София. Цената на водата се изчислява според формула, а не според идеологически принципи. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Тома Биков по време на пресконференция, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според Биков протестът пред КЕВР, който организира БСП на 15 декември 2017 г. е порив към политизиране на цената на водата, тока и всякакъв вид стоки. „От 20-тина години насам в България цената на водата и тока се изчислява на базата на формула, а не на базата на идеологически принципи. БСП иска да върне идеологическия принцип при формирането на цените, такъв какъвто го помним в годините от 1994-1996 г., когато бяха контролирани над 50 % от цените на стоките в България“, коментира Биков. Според него регулаторът трябва да бъде оставен спокойно да взима тези решения.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Доц. Иван Иванов: КЕВР спазва изцяло законовите и нормативно определени изисквания при определянето на цените на ВиК услугите

Доц. Иван Иванов: КЕВР спазва изцяло законовите и нормативно определени изисквания при определянето на цените на ВиК услугите

12 Декември 2017 | 16:34 | Агенция "Фокус"
София. Дейността на КЕВР при осъществяване на нейните правомощия се основава изцяло на принципите за независимост, спазване на законността, съблюдаване баланса на интересите на страните, безпристрастност, професионализъм, почтеност, публичност и прозрачност. В областта на регулирането на сектор ВиК услуги основна цел на Комисията е постигането на устойчиво развитие и повишаване на качеството на услугите при гарантиране правата на всички потребители. Това се подчертава в изпратено днес писмо на председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов до Омбудсмана на Република България в отговор на получено от институцията становище във връзка с извършваното от КЕВР изменение на одобрените цени на ВиК услуги на ВиК дружества за 2018 г., съобщиха от пресцентъра на КЕВР.
Писмото на председателя на КЕВР до Омбудсмана на Република България е адресирано с копие и до министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Пълен текст на писмото:

Във връзка с проведеното на 07.12.2017 г. открито заседание в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) като част от административното производство по изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2018 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и т. 51 – 52 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г. (Указания НРЦВКУ), и направените от Вас устни изказвания, бихме искали да Ви информираме за следното:
Напълно споделяме изказаните от Вас притеснения относно жалбите на потребители в различни населени места срещу повишението на цените на ВиК услугите, които до момента са получавали услугата доставяне на вода на по-ниска цена поради факта, че водоснабдяването в тези населени места се извършва по гравитачен способ. Същевременно представената от Вас информация, че „законът дава и възможност за изключения, т.е. въпросният ВиК оператор да съобрази цената на водата на територията на областта с вида водоснабдяване“ не отговаря на истината.
Съществувалата до 2015 г. редакция на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ даваше възможност ВиК операторите да представят за утвърждаване от комисията цени на ВиК услуги в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата. След измененията в ДВ, бр. 58 от 2015 г., тази възможност е премахната, и във въведената нова ал. 2 на чл. 14 от ЗРВКУ е посочено следното: В и К операторите прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия. Принципът се спазва задължително за цените на В и К услугите "доставяне на вода на потребителите и/или на други В и К оператори" и "отвеждане на отпадъчните води". За съжаление законодателят не предвиди възможност за плавно или поетапно въвеждане на принципа на единна цена на ВиК услугите в границите на обособената територия. КЕВР спазва и прилага нормативните изисквания, и в тази връзка считаме, че следва да отправите своите предложения към институциите които са предложили и одобрили цитираната нормативна поправка.
КЕВР прилага разпоредбите на НРЦВКУ (приета с Постановление на Министерски съвет №8 от 2016 г., обн. ДВ бр. 6 от 2016 г.), като съгласно чл. 29, ал. 1 при прилагане на методите на ценово регулиране "горна граница на цени" и "горна граница на приходи" одобрените цени за всяка година от бизнесплана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 4; а съгласно ал. 2 измененията по ал. 1 се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят.
Приетите от Министерски съвет през 2016 г. нови наредби за регулиране на качеството и цените на ВиК услугите са съобразени с настъпилите изменения в сектор ВиК, и целят да въведат предвидима и устойчива регулаторна среда, чрез която да се подпомогне постигането на целите в Стратегия за развитие на отрасъл ВиК, одобрена с решение на Министерски съвет № 269 от 07.05.2014 г.
В тази връзка новата регулаторна рамка, при която с едно решение КЕВР одобрява 5-годишен бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора, утвърждава цени на ВиК услуги за първата година и одобрява цени на ВиК услуги за следващите години от периода, които в последствие се изменят по ясни правила е съществена за реализиране на стратегическата цел за постигане на устойчивост на ВиК сектора.
КЕВР утвърждава цени на ВиК услуги за 2018 г., които вече са одобрени от Комисията, и това е в съответствие с действащите нормативни изисквания, с целите които Република България си е поставила, и с поетите ангажименти от държавата към Европейската Комисия за развитие на ВиК сектора.
Поставените въпроси относно възможностите за съдебно обжалване на актовете на регулатора са извън предмета на настоящото административно производство от една страна, а от друга страна именно съдът е органът, който определя дали ще бъде уважена дадена жалба, и дали ще бъде образувано съдебно производство.
Извън темата на текущото административно производство са и поставените въпроси за одобряване на общи условия за предоставяне на ВиК услуги. Все пак бихме искали да Ви напомним, че към момента ВиК секторът е единственият комунален сектор, в който са одобрени и се прилагат единни Общи условия на всички дружества в цялата държава. Това беше постигнато по инициатива на Комисията през 2014 г., като представители на Омбудсмана на Република България подпомогнаха тогава този процес, за което отново изразяваме нашата благодарност.
По отношение на поставените въпроси за нуждата от провеждане на обществено обсъждане следва да се посочи, че в хода на административното производство по одобряването на бизнес план, утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за всяко едно от дружеството са провеждани открито заседание и обществено обсъждане.
Омбудсманът на Република България е канен с официално писмо от страна на КЕВР за всяко едно обществено обсъждане. Представител на Омбудсманът се е отзовал и е взел участие само в проведеното на 03.02.2017 г. обществено обсъждане за „Софийска вода“ АД, но не се отзовал на нито едно от останалите 15 обществени обсъждания, нито е представил свое становище в законоустановения 14-дневен срок след тяхното провеждане.
Настоящето производство по реда на чл. 29 от НРЦВКУ е за изменение на вече одобрените със съответните решения на Комисията цени на ВиК услуги в рамките на производствата по одобряване на бизнес плановете на ВиК операторите, и се извършва при стриктно спазване на т. 51-52 от Указания НРЦВКУ, както и на всички приложими нормативни изисквания.
По отношение на поставеният въпрос за това каква е използванатата от КЕВР инфлация в процедурата за изменение на одобрените цени на ВиК услуги бихме искали да Ви посочим, че в указанията на КЕВР много ясно и точно е посочено какви данни за инфлация ще ползва Комисията в процеса на изменение на одобрените цени на ВиК услуги. Бихме искали да Ви напомним също така, че указанията за новия регулаторен период 2017-2021 г. бяха приети от Комисията след проведена процедура по обществено обсъждане. Същите са публикувани на интернет страницата на КЕВР, и са публично достъпни за всички заинтересовани лица.
В т. 52 от Указания НРЦВКУ в раздела за изменение на одобрените цени за 2018 г. на стр. 16 е посочено следното: „И2017 е инфлацията за периода м. януари – м. октомври 2017 г. по данни на НСИ“, като изрично е уточнено под черта, че това е „инфлация от началото на годината, динамичен ред CPI.1.3.xls от данните на НСИ“.
Преглед на страницата на НСИ за ИПЦ, данни от предходната година = 100 (инфлация от началото на годината) потвърждава, че към м. Октомври 2017 г. натрупаната инфлация от началото на годината е 1,9%. Информация в табличен вид на страницата на НСИ е представена в таблица в MS Excel, динамичен ред CPI_1.3.xls.
По отношение на поставеният въпрос за ползваните данни за доход на лице от домакинството в доклада, предмет на разглеждане на откритото заседание изрично е посочено, че информация за разполагаем средно-месечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2016 г. от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ е предоставена от НСИ с писмо с вх. № В-04-00-56 от 08.11.2017 г.
В заключение бихме искали да отбележим, че съгласно чл. 10б, ал. 1 от Закона за водите, Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява държавната политика в отрасъла водоснабдяване и канализация на национално ниво. В тази връзка предложения за законодателни промени следва да бъдат отправени към компетентната за това институция, за да се постигнат исканите от Омбудсмана на Република България цели.
При осъществяване на своите правомощия Комисията е независима от изпълнителната власт и дейността й се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. С оглед постигането на устойчиво развитие и повишаване на качеството на ВиК услугите, което да гарантира и правата на потребителите е необходимо провеждането на конструктивен диалог между институциите с оглед идентифицирането на обективните проблеми в сектора, изясняването на отговорностите на съответните институции, намирането на подходящите решения и тяхното реализиране.
Отворени сме за конструктивен диалог с всички институции чиято цел е опазването на правата на потребителите. Гарантираме Ви, че сме готови да обсъдим всички Ваши конструктивни предложения които попадат в нормативната компетентност на КЕВР“.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Противопоставяме се на увеличението на цената на водата и организираме протест срещу това  пред КЕВР на 15 декември

Корнелия Нинова, БСП: Противопоставяме се на увеличението на цената на водата и организираме протест срещу това пред КЕВР на 15 декември

12 Декември 2017 | 14:18 | Агенция "Фокус"
София. Противопоставяме се на увеличението на цената на водата и организираме протест срещу това пред КЕВР на 15 декември. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на пресконферениця в централата на партията след заседание на Изпълнителното бюро на БСП, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „На 15 декември КЕВР ще вземе решение за повишаване на цената на водата в 14 големи града“, каза Нинова и посочи, че сред тях е София, където се предвижда водата да се повиши с 9,5 %, или 2,36 лв./куб.метър. По думите й повишение ще има още за градовете: Смолян, Пловдив, Кърджали , Ямбол, Враца и други. „Категорично се противопоставяме на това увеличение на цената на водата. То не е аргументирано, нито ръстът на инфлацията е толкова", посочи Нинова и обърна внимание, че това решение ще бъде на закрито заседание на КЕВР. По думите й по тази причина представителят на КЕВР, който е предложен от БСП и е избран от парламента, няма да участва в това заседание. „Второ, организираме протест на 15 декември 2017 г. от 10.30 часа пред КЕВР“, посочи Нинова. Лидерът на БСП поясни, че кани жителите на тези градове да дойдат и да изразят мнението и позицията си. „Това увеличение на цената на водата е поредното, то е драстично,не отговаря на увеличението на доходите на хората и е поредната стъпка към тяхното обедняване“, заяви Нинова. Според нея протестите идват като естествена реакция на политиката по увеличаване на тока, водата от една страна и от друга страна на доходите, които не растат. "Действия, които ощетяват доходите на хората, живота им, влияят върху бедността, върху проблеми в здравеопазването", коментира лидерът на БСП.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Пети ден на протести в Скопие срещу договора за името. 18 юни 2018 г.
Пети ден на протести в Скопие срещу договора за името. 18 юни 2018 г.

ВИДЕО
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща катерица
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.