НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 15:58

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Ивайло Деев, „Социално подпомагане“ - Велико Търново: Месечни помощи за дете се отпускат въз основа на подадена молба-декларация

Ивайло Деев, „Социално подпомагане“ - Велико Търново: Месечни помощи за дете се отпускат въз основа на подадена молба-декларация

21 Април 2017 | 15:10 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Това каза юрисконсултът от Дирекция „Социално подпомагане“ във Велико Търново Ивайло Деев, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Той уточни, че месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят в пари или под формата на социални инвестиции на семействата и бременните жени със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година (400 лв. за 2017 год.), но не по-малък от предходната година. „Детето не трябва да е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца, редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние и да живее постоянно в страната. Размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, като този размер за 2017 година за семейство с едно дете е- 37 лв., за семейство с две деца – 85 лв., за семейство с три деца – 130 лв., за семейство с четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв., за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв. При определяне на средномесечния доход по чл. 7, ал. 1 ЗСПД се вземат предвид всички ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средно образование, но не повече от навършване на 20-годишна възраст, които се отглеждат в семейството (родени, осиновени, припознати, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак) към момента на пораждане на правото. Към молба-декларацията се прилагат следните документи: удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения; служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството; удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври, решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище; удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството; лична карта; копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство, копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите; копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител; служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция; удостоверение за наследници ;удостоверение за семейно положение, както и експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка“, обясни Ивайло Деев.
Рени ПЪРВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Инж. Невена Стефанова, „Инспекция по труда“ - Велико Търново: Дадени са 2 разрешения за работа на непълнолетни лица през месец март

Инж. Невена Стефанова, „Инспекция по труда“ - Велико Търново: Дадени са 2 разрешения за работа на непълнолетни лица през месец март

21 Април 2017 | 14:25 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Дадени са 2 разрешения за работа на непълнолетни лица. Спрямо 1 лице е реализирана специална закрила поради уволнение. Това каза инж. Невена Стефанова, директор Дирекция „Инспекция по труда“ - Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Велико Търново. Стефанова отбеляза, че от установените нарушения по здравословните и безопасни условия на труд са разкрити 111 нарушения по фирмената организация за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, 14 нарушения по безопасността на работното оборудване и технологичните процеси и 13 нарушения по хигиената на труда. „Разкритите нарушения по трудовите правоотношения, които са общо 276 се групират както следва. 42 от тях са нарушенията по възникване на трудовите правоотношения, 46 са разкритите нарушения на работното време, 37 нарушения на нормите свързани с почивките и отпуските, а нарушенията, свързани със заплащането на труда са 39. През март 2017 година Дирекция „Инспекция по труда“ – Велико Търново е сезирана за един работодател, който е забавил изплащането на работната заплата на свой работник. Към работодателя са предприети съответните принудителни административни мерки – задължителни за изпълнение предписания“, обясни инж. Стефанова. Тя каза още, че при инспекциите по работните места, контролните органи са установили, че 3 лица работят без трудови договори, за които в последствие са сключени писмени трудови договори. „За едно лице без трудов договор е издадено постановление по силата, на което е обявено съществуването на трудово правоотношение, тъй като работодателят не е предложил сключването на такъв. За прекратяване на констатираните по-горе нарушения контролните органи са предприели на основание Кодекса на труда общо 408 принудителни административни мерки със задължителни срокове за изпълнение. Спряна е експлоатацията на 1 отворено захранващо електроразпределително табло поради несъответствието с минималните изисквания за безопасен труд. Спряна е работата в участъци от строителен обект, поради необезопасени контури на етажни плочи. В тези участъци работещите не са били обезопасени срещу падане от височина. Не са били изпълнени минималните изисквания етажните плочи да са обезопасени чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване“, поясни инж. Стефанова. Тя добави, че за допуснати груби нарушения на трудовото законодателство през месеца е потърсена административно-наказателната отговорност на 22 работодатели. „Съставени са 15 акта, с които са установени административни нарушения по Кодекс на труда и 7 акта на работодатели за допуснати нарушения, свързани със неизпълнени задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“, поясни инж. Стефанова.
Рени ПЪРВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ивайло Деев: Изплащането на месечните помощи на ученици се прекратява от началото на месеца, след който е отпаднало основанието за получаването им

Ивайло Деев: Изплащането на месечните помощи на ученици се прекратява от началото на месеца, след който е отпаднало основанието за получаването им

21 Април 2017 | 13:47 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Изплащането на месечните помощи на учениците се прекратява от началото на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за получаването им. Това каза юрисконсултът от Дирекция „Социално подпомагане“ във Велико Търново Ивайло Деев, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Деев уточни, че молба-декларация за месечни помощи по чл. 17 се подава на всеки 12 месеца. „Директорът на училището ежемесечно изпраща на Регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по образец съгласно приложение № 4 за всеки ученик, отсъствал през съответния месец 5 учебни часа, за които няма уважителни причини. Директорът на детската градина или училището, в които има подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка, ежемесечно изпраща на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по образец съгласно приложение № 8 за всяко дете, отсъствало през съответния месец повече от 3 дни, за които няма уважителни причини“, каза Ивайло Деев. Той уточни, че справката се изпраща за периода 15 септември – 31 май. „Справките се изпращат до 5-то число на следващия месец по електронен път и на хартиен носител и се препраща в срок до 3 дни на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на родителите. Помощта по чл. 7, ал. 1 и 2 ЗСПД се спира със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице за месеца, посочен в справката, и се възобновява от следващия месец, когато основанието за спиране не е налице. В случаите на преместване на ученик по време на учебната година директорът на приемащото училище изпраща справка по образец за записания ученик съгласно приложение № 5 на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите в 14-дневен срок от записването. Регионална дирекция за социално подпомагане изпраща в срок 3 дни справката на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на родителите“, каза Ивайло Деев. Той обясни, че в случаите на преместване на дете от подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка през периода 15 септември – 31 май, директорът на приемащата детска градина или училище изпраща справка по образец за записаното дете съгласно приложение № 9 на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите в 14-дневен срок от записването. Ивайло Деев уточни, че Регионалната дирекция за социално подпомагане изпраща в срок 3 дни справката на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на родителите.
Рени ПЪРВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Жан-Клод Юнкер приветства лидера на АНП Себастиан Курц на срещата на върха на ЕС. 19 октомври 2017 г.
Жан-Клод Юнкер приветства лидера на АНП Себастиан Курц на срещата на върха на ЕС...

ВИДЕО
Референдумът в Каталония доведе до стачки и полицейско насилие
Референдумът в Каталония доведе до стачки и полицейско насилие
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.