НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 15:19

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

104 224 клиенти на „Топлофикация София”, засегнати от аварията през февруари, получават обезщетение

104 224 клиенти на „Топлофикация София”, засегнати от аварията през февруари, получават обезщетение

16 Март 2017 | 15:11 | Агенция "Фокус"
София. Февруарските сметки за парно и топла вода от днес са достъпни онлайн и в Центровете за обслужване на клиенти. В изпълнение на нормативните изисквания и на базата на разработената от дружеството Методика за изчисление на обезщетенията за клиентите, утвърдена от Столичен общински съвет с Решение №124 от 23.02.2017г. 104 224 абонати, засегнати преди месец от аварията в топлорайон "София Изток" получават обезщетения, които са отразени във февруарските сметки. Това съобщиха от пресцентъра на "Топлофикация София".
Още в края на миналия месец служители на "Топлофикация София" разлепиха във входовете на засегнатите сгради съобщения, в които бяха посочени количествата приспадната топлоенергия и сумите за обезщетение, изчислени за всяка отделна абонатна станция, съобразно броя дни без топлоподаване или с влошено такова. Клиентите имаха възможност в рамките на две седмици да се запознаят с данните и при необходимост да получат допълнителна информация от дружеството.
Според данните на изчислителния център на “Топлофикация София” през февруари 2017г. средната месечна температура е била +3,1 градуса С, докато през същия месец на 2016 г. средната месечна температура е била + 7,5 градуса С. Предвид по-студеното време през февруари тази година клиентите са потребили 418 452 МВтч топлинна енергия, докато през месец февруари в предходната година са отчетени 343 456 МВтч.
От потребената през миналия месец топлинна енергия за клиентите на топлорайон "София Изток" е сторнирана енергията, която е била с влошени показатели и въпреки, че е била доставяна до клиентите в дните на аварията (при временните възстановявания на топлоподаването, когато не всички потребители са получавали достатъчно топла вода или качествено отопление) и съответно е отчетена от общите топломери в засегнатите сгради, тя не е начислена в сметките на потребителите и няма да бъде включена в изравнителните сметки.
Методиката за изчисление на обезщетенията е осъществена в няколко стъпки, отбелязани в месечните съобщения, които клиентите ще получат и клиентите могат да ги проследят в месечните съобщения, които ще им бъдат доставени в следващите дни. Напомняме, че обезщетения ще получат само потребителите от кварталите, засегнати от аварията в топлорайон „София Изток”.
- От 28 работни дни през м. февруари са извадени дните с влошено или изцяло липсващо топлоподаване за съответната абонатна станция, Тези дни не участват при формирането на прогнозната сметка на клиентите за месеца. Всички данни относно работните дни на абонатната станция и начислените количества енергия са посочени в информационната част на месечната фактура в раздел І, т.1-6
- От показанията на общия топломер в абонатната станция е сторнирано цялото количество енергия с влошени показатели, доставяна до клиентите при временните възстановявания на топлоподаването в дните на аварията Това количество е отразено в месечните фактури на отделен ред със знак минус и не участва както в разпределението на потребената енергия за месеца, така и в изравнителната сметка.
- На всички засегнати от аварията клиенти без топлоподаване или с влошено такова до 48 часа не са начислени прогнозните количества топлинна енергия за отопление и топла вода за целия период, независимо, че някои сгради може да са били без топлоподаване по-малко време.
- На клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа не се начислени прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване
- Засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване, допълнително получават обезщетение (неустойка) за липсата на топлинна енергия в периода след 48-я час до окончателното възстановяване на топлоподаването.
Изчислението на индивидуалното обезщетение за тези клиенти е извършено чрез пресмятане на количеството недоставена топлинна енергия в абонатната станция за съответния брой дни, след което това количество е умножено по действащата към момента цена на топлинната енергия. Получената обща сума за обезщетение е разпределена за всеки имот според неговия дял от общото потребление и е отразено като неустойка на отделен ред в месечната фактура на съответния клиент. За база на направените изчисления са взети данни за потреблението през януари 2017 г., тъй като климатичните условия са били най-близки. Напомняме на абонатите, че обезщетението /неустойката/ е прихванато от общото месечно задължение на съответния абонат за м. февруари. Сумите за обезщетение няма да се изплащат на каса или по банков път.
Повече информация клиентите могат да получат от Кол центъра на дружеството - тел. 0 700 11 111, както и от Омбудсманите на „Топлофикация София” ЕАД – тел. 02 878 18 18 и да изпращат запитвания съответно на имейлите: infо_r@toplo.bg и ombudsmantoplofikacia@abv.bg. В сайта на дружеството - www.toplo.bg и на официалната фейсбук страница - www.facebook.com/www.toplo.bg/ също е предоставена необходимата за потребителите информация.
Съгласно Решение № 124 в срок до 15 април 2017 г. „Топлофикация София” ЕАД ще внесе в Столичен общински съвет информация за реално начислените обезщетения.Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София”: Разлепени са съобщения за обезщетенията във всички засегнати от аварията сгради

„Топлофикация София”: Разлепени са съобщения за обезщетенията във всички засегнати от аварията сгради

28 Февруари 2017 | 16:45 | Агенция "Фокус"
София. Съобщенията за обезщетения, които ще получат 104 224 клиенти в засегнатите от аварията в топлорайон „София Изток” сгради вече са разлепени във всички 5051 абонатни станции, съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София” ЕАД. Във всяка сграда обезщетенията ще бъдат различни и ще се изчисляват съобразно броя дни без топлоподаване или с влошено такова. Не се налага да се подават никакви жалби, молби или заявления за обезщетения. Клиентите ще видят количествата приспадната топлоенергия и сумите за обезщетение в месечните съобщения за м. февруари, които ще получат след 15 март. Обезщетението (неустойката) за абонатите ще бъде изчислена на базата на съответния дял на клиента от общото потребление в абонатната станция.
Съгласно чл. 150, ал. 1 от Закона за енергетиката, продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. При неизпълнение на задълженията си, „Топлофикация София” ЕАД носи имуществена отговорност спрямо клиентите си, съгласно Общите условия, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и Закона за енергетиката.
Методиката за изчисление на обезщетенията за клиентите е съобразена с нормативната рамка и беше приета на 23 февруари 2017 г. с Решение на Столичен общински съвет. „Топлофикация София” незабавно пристъпи към нейното изпълнение, което ще се извърши в следните стъпки:
- От 28 работни дни през м. февруари ще бъдат извадени дните с влошено или изцяло липсващо топлоподаване за съответната абонатна станция. Тези дни няма да участват при формирането на прогнозната сметка на клиентите за месеца. Периодът без топлоподаване в съответната сграда ще бъде отразен на отделен ред в месечната фактура.
- От показанията на общия топломер в абонатната станция ще бъде сторнирано цялото количество енергия с влошени показатели, която е доставяна до клиентите в дните на аварията (при временните възстановявания на топлоподаването, когато не всички потребители са получавали достатъчно топла вода или качествено отопление). Това количество ще бъде отразено в месечните фактури със знак минус и няма да участва както в разпределението на потребената енергия за месеца, така и в изравнителната сметка.
- На всички засегнати от аварията клиенти без топлоподаване или с влошено такова до 48 часа няма да се начисляват прогнозните количества топлинна енергия за отопление и топла вода за целия период, независимо, че някои сгради може да са били без топлоподаване по-малко време.
- На клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа няма да се начисляват прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване.
- Всички данни относно работните дни на абонатната станция и начислените количества енергия ще бъдат посочени в информационната част на месечната фактура в раздел І, т.1-6.
- Засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване, допълнително ще получат обезщетение (неустойка) за липсата на топлинна енергия в периода след 48-я час до окончателното възстановяване на топлоподаването.
- За да бъде изчислено индивидуалното обезщетение на тези клиенти, ще бъде пресметнато количеството недоставена топлинна енергия в абонатната станция за съответния брой дни, след което то ще бъде умножено по действащата към момента цена на топлинната енергия. Получената обща сума за обезщетение ще бъде разпределена за всеки имот според съответния дял от общото потребление и ще бъде отразено като неустойка на отделен ред в месечната фактура на клиента.
- Обезщетението (неустойката) ще бъде прихванато от общото месечно задължение за м. февруари на съответния абонат. Сумите за обезщетение няма да се изплащат на каса или по банков път.
В случай, че съобщенията, разлепени във входовете бъдат скъсани или изчезнат, потребителите могат да се свържат с техника, обслужващ съответната абонатна станция, за да им бъде предоставено ново копие на съобщението.
Клиентите, които имат въпроси по отношение на предоставената информация в разлепените съобщения могат да се обърнат за допълнителни разяснения към енергетика на абонатната станция, към кол центъра на дружеството – тел. 0 700 11 111, както и към Омбудсманите на „Топлофикация София” ЕАД – тел. 02 878 18 18 и да изпращат запитвания съответно на имейлите: infо_r@toplo.bg и ombudsmantoplofikacia@abv.bg. В сайта на дружеството - www.toplo.bg и на официалната фейсбук страница - www.facebook.com/www.toplo.bg/ също е предоставена необходимата за потребителите информация.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София”: През януари 2017 г. абонатите в столицата са  използвали с 20% повече топлинна енергия в сравнение със същия месец на 2016 г.

„Топлофикация София”: През януари 2017 г. абонатите в столицата са използвали с 20% повече топлинна енергия в сравнение със същия месец на 2016 г.

18 Февруари 2017 | 14:03 | Агенция "Фокус"
София. Сметките за парно и топла вода за месец януари 2017 г. вече са на разположение на столичани на Интернет страницата на „Топлофикация София” – www.toplo.bg и в касите на дружеството. Над 40 000 потребители, които са се отказали от хартиените фактури ще ги получат до дни в електронен вид, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Според данните на изчислителния център на „Топлофикация София” ЕАД през януари 2017 г. е отчетено потребление от 677 814 МВтч или абонатите в столицата са използвали с 20% повече топлинна енергия в сравнение със същия месец на 2016 г, когато потреблението е стигнало 564 665 МВтч. Средномесечната температура в първия месец на тази година беше минус 5,7 градуса, докато през януари миналата година средната температура беше минус 0,6 градуса. Според статистиката м. януари 2017 г. е бил най-студеният месец от 36 години насам.
От столичната „Топлофикация” припомнят, че от 10 години клиентите на компанията имат възможност да издължават месечните си сметки на части във всички каси на дружеството, във всички пощенски станции на територията на столицата. От 2013 година абонатите могат да избират и коя поредна сметка да платят, ако имат няколко просрочени фактури. "Това е с цел облекчение за всеки наш клиент. Плащането на части от месечната сметка не е възможно да се извърши единствено през Интернет платформите. Напомняме, че от месец март 2014 г., съгласно Общите условия на дружеството не се начислява лихва при просрочие на прогнозните месечните задължения. Олихвяват се с ОЛП.+10 пункта единствено месечните сметки при реален месечен отчет на потреблението, неплатените в указания срок изравнителни сметки и общи фактури, както и месечно начисляваната 1/12 част от сумата, предназначена за топлинните счетоводители за извършване на дяловото разпределение.”, припомниха от столичната „Топлофикация”.
От дружеството посочват, че месечните сметки за парно на столичани са изготвени съобразно промените в Наредбата за топлоснабдяването, като по този начин се избягват пиковите начисления през месеците декември, януари и февруари въпреки студеното време. Изчисленията са направени на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2015-30.04.2016 г.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София” представи в СОС методиката за обезщетение на засегнатите от аварията в топлорайон „София Изток”

„Топлофикация София” представи в СОС методиката за обезщетение на засегнатите от аварията в топлорайон „София Изток”

16 Февруари 2017 | 17:03 | Агенция "Фокус"
София. „Топлофикация София” ЕАД представи в Столичен общински съвет методиката за обезщетение на клиентите, засегнати от аварията в топлорайон „София Изток”, съобщиха от пресцентъра на топлофикационното дружество. 29% от общо 17 400 абонатни станции, работещи в столицата са били с нарушено топлоподаване в периода на аварията в топлорайон „София Изток”, която остави без отопление и топла вода кварталите ж.к. "Младост-1” 1А, 2, 3, 4, ж.к. „Мусагеница“, ж. к. „Дървеница“, ж.к. „Студентски град“, кв. „Витоша“, „Гео Милев”, „Слатина” и „Ситняково”, част от ж. к „Дружба-1” в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“ и блокове №№ 417, 418, 419 в ж.к. „Дружба - 2”, кв. „Редута”, кв. „Иван Асен ІІ”, ж.к. ”Яворов”, кв. „Подуене център”, ж.к. „Лозенец”, ж.к. „Дианабад”, ж.к. „Изток”, ж.к. „Изгрев” за различен брой дни.
5051 абонатни станции в посочените квартали бяха засегнати от аварията, като 78% от тях са били с нарушено топлоподаване за повече от нормативно определения срок. 1150 абонатни станции са били без топлоподаване или с нарушени параметри на доставяната топлинна енергия до 2 дни (48 часа), 429 абонатни станции – 3 дни, 11 – 4 дни, 3 361 абонатни станции - 5 дни. Само в 100 абонатни станции не е доставяна топлинна енергия или тя е била с влошено качество за повече от 5 дни
Общо 104 224 клиенти са били с прекъснато топлоподаване повече от 48 часа и то е било възстановено по-късно в различни срокове.
55 015 клиенти от топлофикационен район „София Изток“, живущи в ж.к. „Дружба 2“ и по-голямата част от „Дружба 1“, не са били засегнати изобщо от аварията.
Съгласно чл. 150, ал.1 от Закона за енергетиката, продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ При неизпълнение на задълженията си „Топлофикация София” ЕАД носи имуществена отговорност спрямо клиентите си, съгласно Общите условия, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите, Закона за енергетиката.
В изпълнение на нормативните разпоредби, следвайки добрите търговски практики и в духа на изискванията за социална отговорност на компанията беше изготвено предложение до Столичен общински съвет за прилагане на обезщетения за засегнатите клиенти от тежката производствена авария в топлорайон „София Изток”. Периодът на аварията за всяка сграда ще се определя на база на времето, в което топлоподаването е било спряно или с незадоволителни параметри
Дружеството предлага следната схема за обезщетяване на клиентите:
- на всички засегнати клиенти без топлоподаване или с влошено топлоподаване до 48 часа да не се начисляват прогнозни количества топлинна енергия за отопление и топла вода за целия период;
- на клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа не се начисляват прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване
- на засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване, допълнително се изплаща обезщетение (неустойка) за липсата на топлинна енергия в периода след 48-я час.
Изчислената некачествена енергия за периода на аварията, отчетена от общия топломер във всяка отделна сграда, ще бъде приспадната като служебна енергия и няма да участва в изравнителната сметка, както и при реален отчет в месечното разпределение. Тази енергия ще бъде посочена със знак минус в информационната част на фактурата за месец февруари, така че клиентите да могат да я видят достатъчно ясно. Допълнително ще бъде посочена и левовата себестойност на тази енергия за съответната абонатна станция.
„Топлофикация София” ЕАД предвижда общата стойност на обезщетението за клиентите, засегнати от производствената авария в топлорайон „София Изток” да бъде в размер на 2 368 505 лв., като енергията за сторниране поради влошено качество е 14 748 МВтч. и ще струва на дружеството 951 568 лв.
За засегнатите от други аварии абонати от кв. „Надежда” и кв. „Люлин” ще се прилагат Общите условия, които не предвиждат обезщетяване на клиентите при отстраняване на пробива и възстановяване на топлоподаването в срок от 48 часа.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кметът на София Йорданка Фандъкова: Днес или най-късно утре очаквам „Топлофикация“ да предложи механизъм за компенсация на абонатите

Кметът на София Йорданка Фандъкова: Днес или най-късно утре очаквам „Топлофикация“ да предложи механизъм за компенсация на абонатите

14 Февруари 2017 | 08:42 | Агенция "Фокус"
София. „Топлофикация“ работи активно, това изискваме от тях, да предложат механизъм за компенсация на абонатите, които останаха дълго време без парно и топла вода в няколко столични райони. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия. „Днес или утре най-късно очаквам да имат готовия механизъм. Трябва да го представят в комисия на общинския съвет по инженерна инфраструктура и след това да се гледа на заседание на СОС“, заяви тя. По повод евентуално увеличение на цените от страна на дружеството кметът коментира: „Вчера „Топлофикация“ излезе с решение, че изобщо не коментира увеличение на цени. В момента това не се налага и няма никакъв повод да се коментира“. На въпрос дали при компенсирането на абонатите дружеството „Топлофикация“ ще фалира или ще се вземат пари от другите абонати, за да се плати на ощетените Йорданка Фандъкова посочи, че няма как дружеството да вземе от останалите абонати. „Това е сериозна тема, не е такава, която да обявят в един ден“, обясни кметът. По думите й „Топлофикация“ ще плати на ощетените абонати със средства на дружеството. „Те нямат изразходвани средства в тези дни, в които хората не са имали парно, все пак не са топлоснабдявали в този момент“, поясни Йорданка Фандъкова. „Много сериозно ще бъдат направени отчетите и ще бъдат публично разгледани предложенията на заседание на СОС“, заяви кметът. „Това са техни клиенти и те трябва да имат грижата, авария винаги може да се получи. Това е авария, за която специалистите казват, че от дълги години не е имало“, посочи Йорданка Фандъкова. „Има противоречия за причините, появиха се твърдения, че има срив на електроподаването. ЧЕЗ отрекоха и ми донесоха графики, в същото време и „Топлофикация“ ми донесоха, затова искам на първо място технически компетентна външна комисия да направи проверка за причините“, обясни тя и уточни, че още днес се очаква СО да има договор с Техническия университет. „Искам и компетентни органи да проверят, защото е напълно възможно да има човешка грешка или пропуск, не мога да кажа и не искам да правя конспирации“, коментира Йорданка Фандъкова. „Проверки ще се направят, но най-важното е клиентите на „Топлофикация“ да получат своите компенсации, защото това трябва да е принцип в работата на всяко търговско дружество“, каза още кметът.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София” започна извънреден отчет на общите топломери на всички сгради в топлорайон „София Изток”, засегнати от аварията миналата седмица

„Топлофикация София” започна извънреден отчет на общите топломери на всички сгради в топлорайон „София Изток”, засегнати от аварията миналата седмица

13 Февруари 2017 | 15:30 | Агенция "Фокус"
София. „Топлофикация София” започна от днес извънреден отчет на общите топломери в абонатните станции на всички сгради в топлорайон „София Изток”, които бяха засегнати от аварията миналата седмица. В рамките на няколко дни служители на компанията ще посетят всяка сграда и в присъствието на упълномощеното лице, домоуправителя или на представител от етажната собственост ще извършат междинен отчет на топломера. Това съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София” . „Предприехме този междинен отчет, за да успокоим нашите абонати, които са притеснени от разнопосочните твърдения в общественото пространство. След като го направим, вече никой и по никакъв начин няма да има съмнения в коректността на изчислените обезщетения.”, заявиха от дружеството.
Отчетниците, които извършват тази процедура ежемесечно, ще снемат данните от топломера с преносим терминал. Така се предотвратява възможността за техническа грешка при отчитането и прехвърлянето на показанията в базата данни на дружеството. Във всяка абонатна станция има специален картон, в които се отразяват посещенията на техниците от „Топлофикация София”, отчетите и където представителят на етажната собственост, присъствал на отчитането, се подписва.
В тази връзка дружеството се обръща към упълномощените лица, домоуправителите или представители на етажната собственост в рамките на следващите няколко дни да присъстват по време на извънредния отчет в тяхната сграда.
Във връзка с появилите се напоследък твърдения за поискано от „Топлофикация София” ЕАД увеличение на цената на топлинната енергия, следва да уточним, че дружеството не е подавало заявление за промяна в КЕВР. Съгласно нормативната уредба при увеличение цената на природния газ, само КЕВР има право да измени цената на топлинната енергия.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова призова засегнатите от аварията в „Топлофикация-София“ да потърсят неустойка, а дружеството пое ангажимент да ги обезщети (ОБЗОР)

Омбудсманът Мая Манолова призова засегнатите от аварията в „Топлофикация-София“ да потърсят неустойка, а дружеството пое ангажимент да ги обезщети (ОБЗОР)

11 Февруари 2017 | 05:03 | Агенция "Фокус"
София. Топлофикация“ дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлоенергия за времето на аварията в случая, в който това време е повече от 48 часа. Това обяви на пресконференция омбудсманът на Р България Мая Манолова във връзка с аварията, която остави квартали на София без парно и топла вода. Манолова обаче уточни, че който е решил да търси неустойка от „Топлофикация“, трябва да го направи до 1 март, защото „вместо да му се върже мартеничка, „Топлофикация“ може да му върже тенекия“. Омбудсманът посочи, че е изключително притеснена от проблемите и неудобствата, които аварията е причинила на столичани, както и от опитите на ръководството на дружеството да заблуди гражданите за вида и размера на обезщетенията и начините, по които гражданите могат да го поискат.
Според нея не е достатъчно „Топлофикация“ да се откаже да събира плащане за дните, в които хората са били без парно, а да се ангажира със заплащането на неустойка. По думите й данните за подадената топлоенергия ден по ден и час по час се съхраняват 30 дни, което означава, че на 1 март ще се изтрият данните за 1 февруари. Тя уточни, че данните за месечното потребление на топлоенергия се съхраняват 36 месеца, което означава, че след 10, 20, 36 месеца, ще може да се провери какво е количеството топлоенергия, употребено през месец февруари, но не ден по ден. Манолова допълни, че в края на следващия месец няма да може да бъде установено.
Омбудсманът подчерта, че Столична община и КЕВР трябва да упражняват контрол върху инвестициите на „Топлофикация“. Според Манолова инвестициите, които дружеството прави, влизат в цената на енергията, но не е ясно точно какви са те и каква е тяхната възвръщаемост. По думите й се харчат пари за информационна система, която не функционира, за мониторингова система и какво ли още не. Според нея, ако дружеството има контрол от СО и КЕВР, ситуацията ще изглежда по друг начин. Манолова допълни, че когато се е опитала да им привлече вниманието и да ги накара да контролират дружеството, е имало тотално неразбиране. Тя каза още, че е странно, че начинът, по който може да се поиска неустойката, не е описан в общите условия, което е пропуск на КЕВР.
За разпространеното съобщение на „Топлофикация, с което се обещава, че дружеството ще плати на гражданите неустойка по методика, която ще изработи след утвърждаване от Столичния общински съвет, Манолова коментира, че не може да гарантира кога и дали би станало това, както и дали методиката ще бъде справедлива и дали гражданите ще се съгласят с нея. По думите й прессъобщението не е официален документ и затова всеки столичанин трябва да реши дали да си търси правата за неустойка, или да чака действията на „Топлофикация“. Манолова обяви, че е подготвила въпроси към ръководството на „Топлофикация“ и към КЕВР, които ще оформи по надлежния ред и ще им ги изпрати. Омбудсманът заяви, че очаква КЕВР да се събути и да защити правото на хората да получат обезщетение за неудобствата, които са им причинени. Според нея честното поведение на „Топлофикация“ би било извършването на извънреден отчет на топломерите във всички абонатни станции, засегнати от аварията, снемане на данните за периода от време на непостъпвалата топлоенергия, след което справедливо да бъде изчислена дължимата неустойка на домакинствата, вързани към тази абонатна станция и в следващата месечна сметка това да бъде сторнирано от общата дължима сума.
От своя страна „Топлофикация София” ЕАД пое ангажимент, абонатите на дружеството, засегнати от аварията на магистралния топлопровод на „Цариградско шосе” да бъдат обезщетени още в сметките си за месец февруари без да е необходимо да подават заявления за това. Общите топломери в абонатните станции съхраняват данните за 160 параметъра за работата на съоръжението, както и за потреблението в съответната сграда и показанията не се нулират към 1 март.
Компанията ще предложи на принципала в лицето на Столичния общински съвет да бъдат обезщетени всички клиенти на топлорайон „София Изток”, които останаха без отопление и топла вода в резултата на мащабната авария, независимо дали става дума за 48 или повече часове. В момента се разработва методика за изчисление на обезщетенията, съобразена с Общите условия на дружеството и тя ще бъде предоставена за разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет.
Начислените обезщетения ще бъдат показани на отделен ред в месечните съобщения за месец февруари, които абонатите ще получат след 15 март.
Във връзка с възникналата авария в топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов бе назначена извънредна проверка в „Топлофикация София“ ЕАД. След приключване на проверката в „Топлофикация София“ ЕАД ще бъде изготвен доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от Комисията. При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова призова засегнатите от аварията в „Топлофикация-София“ да потърсят неустойка, дружеството пое ангажимент да ги обезщети (ОБЗОР)

Омбудсманът Мая Манолова призова засегнатите от аварията в „Топлофикация-София“ да потърсят неустойка, дружеството пое ангажимент да ги обезщети (ОБЗОР)

10 Февруари 2017 | 21:54 | Агенция "Фокус"
София. Топлофикация“ дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлоенергия за времето на аварията в случая, в който това време е повече от 48 часа. Това обяви на пресконференция омбудсманът на Р България Мая Манолова във връзка с аварията, която остави квартали на София без парно и топла вода. Манолова обаче уточни, че който е решил да търси неустойка от „Топлофикация“, трябва да го направи до 1 март, защото „вместо да му се върже мартеничка, „Топлофикация“ може да му върже тенекия“. Омбудсманът посочи, че е изключително притеснена от проблемите и неудобствата, които аварията е причинила на столичани, както и от опитите на ръководството на дружеството да заблуди гражданите за вида и размера на обезщетенията и начините, по които гражданите могат да го поискат.
Според нея не е достатъчно „Топлофикация“ да се откаже да събира плащане за дните, в които хората са били без парно, а да се ангажира със заплащането на неустойка. По думите й данните за подадената топлоенергия ден по ден и час по час се съхраняват 30 дни, което означава, че на 1 март ще се изтрият данните за 1 февруари. Тя уточни, че данните за месечното потребление на топлоенергия се съхраняват 36 месеца, което означава, че след 10, 20, 36 месеца, ще може да се провери какво е количеството топлоенергия, употребено през месец февруари, но не ден по ден. Манолова допълни, че в края на следващия месец няма да може да бъде установено.
Омбудсманът подчерта, че Столична община и КЕВР трябва да упражняват контрол върху инвестициите на „Топлофикация“. Според Манолова инвестициите, които дружеството прави, влизат в цената на енергията, но не е ясно точно какви са те и каква е тяхната възвръщаемост. По думите й се харчат пари за информационна система, която не функционира, за мониторингова система и какво ли още не. Според нея, ако дружеството има контрол от СО и КЕВР, ситуацията ще изглежда по друг начин. Манолова допълни, че когато се е опитала да им привлече вниманието и да ги накара да контролират дружеството, е имало тотално неразбиране. Тя каза още, че е странно, че начинът, по който може да се поиска неустойката, не е описан в общите условия, което е пропуск на КЕВР.
За разпространеното съобщение на „Топлофикация, с което се обещава, че дружеството ще плати на гражданите неустойка по методика, която ще изработи след утвърждаване от Столичния общински съвет, Манолова коментира, че не може да гарантира кога и дали би станало това, както и дали методиката ще бъде справедлива и дали гражданите ще се съгласят с нея. По думите й прессъобщението не е официален документ и затова всеки столичанин трябва да реши дали да си търси правата за неустойка, или да чака действията на „Топлофикация“. Манолова обяви, че е подготвила въпроси към ръководството на „Топлофикация“ и към КЕВР, които ще оформи по надлежния ред и ще им ги изпрати. Омбудсманът заяви, че очаква КЕВР да се събути и да защити правото на хората да получат обезщетение за неудобствата, които са им причинени. Според нея честното поведение на „Топлофикация“ би било извършването на извънреден отчет на топломерите във всички абонатни станции, засегнати от аварията, снемане на данните за периода от време на непостъпвалата топлоенергия, след което справедливо да бъде изчислена дължимата неустойка на домакинствата, вързани към тази абонатна станция и в следващата месечна сметка това да бъде сторнирано от общата дължима сума.
От своя страна „Топлофикация София” ЕАД пое ангажимент, абонатите на дружеството, засегнати от аварията на магистралния топлопровод на „Цариградско шосе” да бъдат обезщетени още в сметките си за месец февруари без да е необходимо да подават заявления за това. Общите топломери в абонатните станции съхраняват данните за 160 параметъра за работата на съоръжението, както и за потреблението в съответната сграда и показанията не се нулират към 1 март.
Компанията ще предложи на принципала в лицето на Столичния общински съвет да бъдат обезщетени всички клиенти на топлорайон „София Изток”, които останаха без отопление и топла вода в резултата на мащабната авария, независимо дали става дума за 48 или повече часове. В момента се разработва методика за изчисление на обезщетенията, съобразена с Общите условия на дружеството и тя ще бъде предоставена за разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет.
Начислените обезщетения ще бъдат показани на отделен ред в месечните съобщения за месец февруари, които абонатите ще получат след 15 март.
Във връзка с възникналата авария в топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов бе назначена извънредна проверка в „Топлофикация София“ ЕАД. След приключване на проверката в „Топлофикация София“ ЕАД ще бъде изготвен доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от Комисията. При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

КЕВР назначи извънредна проверка в „Топлофикация София“

КЕВР назначи извънредна проверка в „Топлофикация София“

10 Февруари 2017 | 17:56 | Агенция "Фокус"
София. Във връзка с възникналата авария в топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов е назначена извънредна проверка в „Топлофикация София“ ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР. Предмет на проверката на енергийния регулатор е да се установи налице ли са нарушения на издадената на дружеството лицензия за пренос на топлинна енергия, както и на лицензията за дейността производство на електрическа и топлинна енергия.
След приключване на проверката в „Топлофикация София“ ЕАД ще бъде изготвен доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от Комисията.
При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Георги Беловски, „Топлофикация София“: Обезщетение ще получат всички от засегнатите от аварията райони, без значение дали изобщо не са имали топлоподаване или то е било намалено

Георги Беловски, „Топлофикация София“: Обезщетение ще получат всички от засегнатите от аварията райони, без значение дали изобщо не са имали топлоподаване или то е било намалено

10 Февруари 2017 | 16:02 | Агенция "Фокус"
София. Аварията продължи безкрайно дълго време, за което се извинявам на всички клиенти. Всеки, който е бил в зоната на кризата ще бъде обезщетен. Това каза пред журналисти изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Георги Беловски., предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите му на сесията на Столични общински съвет на 23 февруари, „Топлофикация София“ ще представи проект от виждания за начина, по който ще бъдат обезщетени клиентите. „Обезщетението ще бъде под формата на намаляване на сметката за месец февруари с дните, в които не е имало топлоподаване в съответния жилищен район“, съобщи Беловски. Той подчерта, че проектът предвижда топлорайон „София Изток”, критерият 48 часа да не съществува. „Ще се въведе възможност тези 48 часа също да бъдат изплатени. Ако аварията е траела 5 дни за твоя район, за 5 дни ще ви се извади сумата и няма да платиш нищо“, обясни изпълнителният директор. По думите му обезщетение ще получат всички от засегнатите райони, без значение от това дали изобщо не са имали топлоподаване или то е било намалено. „Предложеният подход е достатъчно честен и обхваща достатъчно хора“, коментира Беловски. Той съобщи, че в този проект не са включени районите „Люлин“ и „Надежда“, при които също имаше проблеми с топлоподаването през последната седмица, защото в тях аварията е била отстранена в рамките на 48 часа. Според него е рано да се търсят виновни за аварията.
Стефан ПЕТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: "Топлофикация" дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлоенергия за времето на аварията, ако то е над 48 часа

Омбудсманът Мая Манолова: "Топлофикация" дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлоенергия за времето на аварията, ако то е над 48 часа

10 Февруари 2017 | 13:57 | Агенция "Фокус"
София. Топлофикация“ дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлоенергия за времето на аварията в случая, в който това време е повече от 48 часа. Това каза на пресконференция омбудсманът на Р България Мая Манолова, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Тоест не е достатъчно „Топлофикация“ да се откаже да събира от гражданите плащане за дните, в които са били без парно и топла вода, а самата тя да се ангажира със заплащането на неустойка. Данните за подадената топлоенергия ден по ден и час по час се съхраняват 30 дни“, коментира Манолова.
„Разбрах, че във връзка с моя брифинг, преди минути „Топлофикация“ е разпространила съобщение, с което обещава, че ще плати на гражданите неустойка по методика, която ще изработи след утвърждаване от Столичния общински съвет. Кога ще стане това, дали ще стане, дали методиката ще бъде справедлива, дали гражданите ще се съгласят с нея, аз не мога да гарантирам“, добави тя. По думите й прессъобщението не е официален документ и затова всеки столичанин трябва да реши дали да си търси правата за неустойка, или да чака действията на „Топлофикация“. „Другият отсъстващ от проблемите на столичани през тази седмица е регулаторът. Негов е ангажиментът да утвърди общите условия. Подготвила съм въпроси към ръководството на „Топлофикация“ и към КЕВР, които ще оформя по надлежния ред и ще им изпратя. Очаквам КЕВР да се събути и да защити правото на хората да получат обезщетение за неудобствата, които са им причинени“, каза още Мая Манолова и добави, че написаното прессъобщение е неясно. Според нея честното поведение на „Топлофикация“ би било извършването на извънреден отчет на топломерите във всички абонатни станции, засегнати от аварията, снемане на данните за периода от време на непостъпвалата топлоенергия, след което справедливо да бъде изчислена дължимата неустойка на домакинствата, вързани към тази абонатна станция и в следващата месечна сметка това да бъде сторнирано от общата дължима сума.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Столична община и КЕВР трябва да упражняват контрол върху инвестициите на „Топлофикация“

Омбудсманът Мая Манолова: Столична община и КЕВР трябва да упражняват контрол върху инвестициите на „Топлофикация“

10 Февруари 2017 | 13:29 | Агенция "Фокус"
София. Столична община и КЕВР трябва да упражняват контрол върху инвестициите на „Топлофикация“. Това каза на пресконференция омбудсманът на Р България Мая Манолова, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Не съм се уморила да търся съдействие от всички институции за решаване на проблемите, които създава столичната топлофикация на столичани. Бях на заседание на СОС, по време на което настоявах ръководството на СО да поиска информация за ефективността на инвестициите, които прави „Топлофикация“. Това може да бъде направено от СО или КЕВР. Инвестициите, които то прави влиза в цената на енергията, но какви са инвестициите и каква е тяхната възвръщаемост“, коментира Манолова. По думите й се харчат пари за информационна система, която не функционира, за мониторингова система и какво ли още не. „Ако дружеството има контрол от СО и КЕВР, ситуацията ще изглежда по друг начин. Когато се опитах да им привлека вниманието и да ги накарам да контролират дружеството, имаше тотално неразбиране. Някак си всеки трябва да си носи отговорността. Тук тя е и върху тези, които не осъществяват контрол“, допълни Манолова.
„Щом са решили, че прокуратурата може да им свърши работата, добре. Прокуратурата може да установи и доста други нелицеприятни факти. Странно е, че начинът, по който можеш да поискаш неустойката, не е описан в общите условия, което е пропуск на КЕВР“, каза още омбудсманът Мая Манолова.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Който е решил да търси неустойка от „Топлофикация“, трябва да го направи до 1 март, защото вместо да му върже мартеничка, дружеството може да му върже тенекия

Омбудсманът Мая Манолова: Който е решил да търси неустойка от „Топлофикация“, трябва да го направи до 1 март, защото вместо да му върже мартеничка, дружеството може да му върже тенекия

10 Февруари 2017 | 13:18 | Агенция "Фокус"
София. Който е решил да търси неустойка от „Топлофикация“ трябва да го направи до 1 март, защото вместо да му се върже мартеничка, „Топлофикация“ може да му върже тенекия. Това каза на пресконференция омбудсманът на Р България Мая Манолова, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Изключително съм притеснена от проблемите и неудобствата, които аварията причини на столичани. Приемната ни е пълна, телефоните прегряха. Хората питат какви са причините за аварията и кога ще имат парно и вода, какво и по какъв начин ще бъдат обезщетени“, заяви Манолова и подчерта, че е обезпокоена от опитите на ръководството на „Топлофикация“ да заблуди гражданите за вида и размера на обезщетенията и начините, по които гражданите могат да го поискат.
„Не е достатъчно „Топлофикация“ да се откаже да събира плащане за дните, в които гражданите са били без парно, а самата тя да се ангажира със заплащането на неустойка. Посъветвах гражданите да подадат жалби с искане на неустойка до 1 март, като настояват за проверка на топломерите в абонатните станции. Датата 1 март не е избрана случайно нито е свързана с мартеничките, както се изрази г-н Беловски, а защото данните за подадената топлоенергия ден по ден и час по час се съхраняват 30 дни“, допълни Манолова. По думите й на 1 март ще се изтрият данните за 1 февруари. Тя уточни, че данните за месечното потребление на топлонергия се съхраняват 36 месеца, което означава, че след 10, 20, 36 месеца, ще може да се провери какво е количеството топлоенергия, употребено през месец февруари, но не ден по ден. „В края на следващия месец няма да може да бъде установено“, добави още тя.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София” ще обезщети клиентите от топлорайон „София Изток" за дните на аварията, без да е необходимо да подават заявления

„Топлофикация София” ще обезщети клиентите от топлорайон „София Изток" за дните на аварията, без да е необходимо да подават заявления

10 Февруари 2017 | 11:21 | Агенция "Фокус"
София. Клиентите на „Топлофикация София” ЕАД, които бяха засегнати от аварията на магистралния топлопровод на „Цариградско шосе” ще бъдат обезщетени още в сметките си за месец февруари без да е необходимо да подават заявления за това. В тази връзка няма и краен срок за подаване на искания от такъв характер. Това съобщиха от пресцентъра на пресцентър „Топлофикация София” ЕАД. Общите топломери в абонатните станции съхраняват данните за 160 параметъра за работата на съоръжението, както и за потреблението в съответната сграда и показанията не се нулират към 1 март.
Компанията ще предложи на принципала в лицето на Столичния общински съвет да бъдат обезщетени всички клиенти на топлорайон „София Изток”, които останаха без отопление и топла вода в резултата на мащабната авария, независимо дали става дума за 48 или повече часове. В момента се разработва методика за изчисление на обезщетенията, съобразена с Общите условия на дружеството и тя ще бъде предоставена за разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет.
Начислените обезщетения ще бъдат показани на отделен ред в месечните съобщения за месец февруари, които абонатите ще получат след 15 март.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова ще даде брифинг във връзка с  „Топлофикация София“

Омбудсманът Мая Манолова ще даде брифинг във връзка с „Топлофикация София“

10 Февруари 2017 | 09:07 | Агенция "Фокус"
София. Във връзка с твърденията на мениджмънта на „Топлофикация София“ ЕАД, че гражданите може да не бързат с жалбите към дружеството до 1 март, в които да поискат парична компенсация за дните без топлоподаване, омбудсманът Мая Манолова ще даде брифинг от 13.00 часа в институцията. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.
Неуместният опит за ирония на изпълнителния директор на компанията Георги Беловски, който заяви: „нямам представа, защо г-жа Манолова е харесала 1 март, може би заради мартениците“, е повече от неуместен на фона на бедствието, причинено на гражданите и е опит за заблуждение на столичани.
Общественият защитник подробно ще разясни действията, които клиентите на монополиста трябва да предприемат до края на месеца, ако искат да получат неустойка, заради липсата на парно и топла вода.
Омбудсманът ще обърне специално внимание на опита на „Топлофикация София“ да подведе столичани с прессъобщението, че „за тези часове и дни, в които не е имало топлоподаване, на абонатите няма да се начисляват суми за топлинна енергия.“
Мая Манолова ще разясни подробно и ясно какви спешни действия трябва да предприемат гражданите, ако искат да получат полагащото им се справедливо обезщетение от „Топлофикация София“ ЕАД.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Възстановено е топлоподаването в столичните квартали „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница”, „Малинова долина“

Възстановено е топлоподаването в столичните квартали „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница”, „Малинова долина“

10 Февруари 2017 | 07:33 | Агенция "Фокус"
София. През изминалата нощ беше възстановено топлоподаването към засегнатите от аварията на магистралния топлопровод на бул. „Цариградско шосе“ квартали „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница”, „Малинова долина“. Това съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София” ЕАД. До днес на обяд отоплението ще бъде нормализирано и към сградите във високите части на кварталите „Младост“-4 и „Студентски град“.
Отстранен е пробивът, който беше открит вчера следобед в кв. „Изток“ и отоплението на засегнатите клиенти беше възстановено още преди полунощ. Към 07.00 часа няма аварии по топлопреносната мрежа в столицата.
„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Милка Христова, БСП: Трудно ми е да допусна, че някой джихадист е предизвикал проблема с топлото в София

Милка Христова, БСП: Трудно ми е да допусна, че някой джихадист е предизвикал проблема с топлото в София

9 Февруари 2017 | 17:34 | Агенция "Фокус"
София. Трудно ми е да допусна, че някой джихадист е предизвикал проблема с отоплението в София. Това заяви заместник-председателят на СОС от БСП Милка Христова, съобщиха от пресцентъра на Градския съвет на БСП - София. Според нея обяснението на ръководството на "Топлофикация-София" и опитът на управляващите в Столична община да оправдаят кризата с отоплението в София в последните дни със съмнения за саботаж, звучат нелепо и изключително несериозно.
"Чухме обясненията на директора на "Топлофикация-София" ЕАД, чухме обясненията и на кмета, но у мен се породиха въпроси, които не получиха отговор", коментира Милка Христова. "Първият е има ли алтернативен източник на електрическа енергия в станцията, в която се твърди, че е станал токов удар, от който е произтекла серия от аварии. Ако няма такъв алтернативен източник на електроенергия, а аз мисля, че най-вероятно няма, това открива друг проблем. Всеки знае, че там, където има производство или някаква дейност с особено социално значение, винаги има алтернативен източник на електронергия. Е, при това положение саботаж ли е или липса на управленска и на технологична компетентност?! Втори въпрос - стана вече практика в държавата всяко неблагополучие, всяко недобро стопанско решение да се дава на прокуратурата. Само, че прокуратурата се занимава с разследване на престъпления. В случая при токов удар много трудно може да допуснем, че е дошъл някой джихадист, за да предизвика подобен проблем в София. Така че това най-малко звучи нелепо и изключително несериозно".
Според Милка Христова, основното нещо, което вълнува софиянци в този момент, е да получат информация кога ще се стоплят домовете им и каква компенсация ще получат за всичките им причинени неудобства. "В качеството си на адвокат считам, че общите условия на "Топлофикация-София" ЕАД са много ясни и категорични", коментира още Милка Христова. "Там е обявено съвсем точно кога не се плаща топлоенергия и кога се плаща неустойка. Всякакъв опит да се размиват нещата като се създават вътрешни комисии в "Топлофикация-София" ЕАД, които да анализират дали тя има вина, а след това решението на тези комисии да се дава за мнение в СОС и така нататък, означават само едно - отлагане и безвремие в решаването на проблема. Смятам, че в случая изобщо няма място за тълкуване вината на "Топлофикация-София" ЕАД, освен ако не се окаже, че джихадист е взривил станцията. Тук не може да говорим за форсмажор. Разбира се може да се търси отговорност и от ЧЕЗ. Но това е търсене на регресна отговорност. Затова смятам, че "Топлофикация-София" трябва да признае проблема и да приеме последиците, а те са да компенсира гражданите".
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кметът на столицата Йорданка Фандъкова е сезирала прокуратурата за причините за аварията в "Топлофикация-София"

Кметът на столицата Йорданка Фандъкова е сезирала прокуратурата за причините за аварията в "Топлофикация-София"

9 Февруари 2017 | 13:34 | Агенция "Фокус"
София. Кметът на София Йорданка Фандъкова е сезирала прокуратурата за причините за аварията в "Топлофикация-София", която дни наред остави без парно и топла вода голяма част от столицата. Това стана ясно по време на заседанието на Столичния общински съвет, на което бе изслушано ръководството на дружеството, предаде БНР. От "Топлофикация София" са уверили, че ще проверяват сграда по сграда в коя от тях не е имало топлоподаване за повече от 48 часа. Общинските съветници са се ангажирали, че всички засегнати абонати ще получат обезщетение.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Общинските съветници от БСП Лява България настояват „Топлофикация София“ да даде достоверна информация за кризисната ситуация и да компенсира клиентите си

София: Общинските съветници от БСП Лява България настояват „Топлофикация София“ да даде достоверна информация за кризисната ситуация и да компенсира клиентите си

9 Февруари 2017 | 11:41 | Агенция "Фокус"
София. Общинските съветници от БСП Лява България настояват „Топлофикация София“ да предостави достоверна информация за кризисната ситуация и да намери механизми за компенсация на своите клиенти. Това се посочва в позиция на ПГ „БСП Лява България“ в Столичния общински съвет, съобщиха от пресцентъра на БСП. "Ние, общинските съветници от групата на БСП Лява България, изразяваме нашето сериозно притеснение от създалата се ситуация през тази седмица във връзка с авариите в мрежата на „Топлофикация-София“ ЕАД в различни райони на столицата. В резултат от тези аварии стотици хиляди софиянци вече четири дни са на студено и без топла вода. Най-тревожна от всичко е липсата на ясна перспектива до кога ще продължи това положение. Проблемите на „Топлофикация-София“ ЕАД водят до нарушаване на ритъма на живот в целия град. В резултат от тях на изпитание е подложена работата на детски градини, училища, лечебни заведения, обществени служби и учреждения", се посочва още в позицията. "Фактът, който буди напълно основателно недоволство у гражданите, е, че ръководството на „Топлофикация-София“ ЕАД не предоставя адекватна информация за ситуацията. Те се информират от спорадично появяващите се новини в медиите. Това създава усещането за неглижиране на ситуацията, наличие на хаос и управленска безпомощност от страна на „Топлофикация-София“ ЕАД. Създаде се впечатление, че ръковдството на дружеството умишлено заблуждаваше софиянци за сериозността на проблема. Първоначално твърденията бяха, че аварията ще бъде отстранена в рамките на 48 часа. А станахме свидетели на точно обратното – проблемът не само, че не се разрешава, ами ескалира и обхваща нови и нови райони", заявяват общинските съветници от БСП Лява България. "Ние, общинските съветници от БСП Лява България, не сме изненадани от случилото се. Защото многократно предупреждавахме, че съществува опасност да се стигне до подобна криза. Тя е породена от остарялата и неподдържана от години инфраструктура на топлопреносна мрежа. Основна причина за това е лошата инвестиционна политика на дружеството, която би трябвало да осигури безпроблемна работа на топлопреносната мрежа. Друг голям проблем също така е, че извършените планови ремонти са с недостатъчно добро качество. Какво е обяснението на факта, че през лятото на 2016 година много голям финансов ресурс беше вложен в ремонти на ТЕЦ „Дружба“ и на магистралния топлопровод, а точно в този район само няколко месеца по-късно, в разгара на отоплителния сезон, се появи такъв огромен проблем? Ние считаме, че Столичният общински съвет като принципал на „Топлофикация-София“ ЕАД и ръководството на Столична община трябва да поемат своята отговорност. Буди огромно недоумение фактът, че ресорната Комисия по Инженерна инфраструктура и енергийно планиране и до момента не е провела извънредно заседание, на което да бъде запозната с причината за кризата и какво се предприема за разрешаването й", се казва още в позицията. "Ето защо ние настояваме ръководството на „Топлофикация-София“ ЕАД да прояви коректност към потребителите си и да предостави своевременно достоверна информация за кризисната ситуация и действията за разрешаването й. И не на последно място да намери механизми, с които да компенсира финансово своите клиенти за претърпените неудобства още в следващата сметка, а не при годишното изравняване. Настояваме Министерство на енергетиката да направи цялостна оценка на „Топлофикация-София“ ЕАД. Очевидно е, че дружеството няма капацитета да я направи само. Какво щеше да стане, ако всичките тези аварии се бяха случили в най-големите студове? Те не са ли следствие от претоварването на енергийната система преди месец и неадекватните действия от страна на отговорните институции, свързани с намаляването на напражението на тока, което води до изгаряне на електрически уреди? А нанесените щети остават за сметка на потребителите", посочват общинските съветници от БСП Лява България.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кметът на София Йорданка Фандъкова за авариите в „Топлофикация София“: Най важно е да се възстанови топлоснабдяването, но след това ще започнат проверки на всички нива

Кметът на София Йорданка Фандъкова за авариите в „Топлофикация София“: Най важно е да се възстанови топлоснабдяването, но след това ще започнат проверки на всички нива

9 Февруари 2017 | 08:53 | Агенция "Фокус"
София. Най важно е да се възстанови топлоснабдяването, но след това ще започнат проверки на всички нива. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в предаването „Денят започва“ по БНТ. За съжаление наистина изключително тежки аварии в последните дни оставиха без отопление и топла вода хиляди хора. За поредна нощ екипите на“ Топлофикация“ работиха, така че рано тази сутрин са приключили заварните действията. Вече започва пълненето на системата. Това е много бавна дейност, така трябва да бъде, за да не възникват нови аварии, но все пак се надявам това да приключи“, посочи Фандъкова. „Тази нощ бях на място без предупреждение, за да проверя, защото за мен е изключително важно да се работи денонощно, защото за хората цялата ситуация, която продължава дни наред е изключително неудобна. Така че най-важното в момента е да се възстанови топлоподаването“, допълни тя. „В същото време ръководството на дружеството забави надежда информация, затова още във вторник разпоредих да правят ежедневни брифинги, да информират хората“, отбеляза още столичният кмет. Тя допълни, че е поискала днес, на заседанието на Столичния общински съвет да бъде изслушано ръководството на „Топлофикация“ София за причините и за действията по отношение на аварията. „Най важно е да се възстанови топлоснабдяването, но след това ще започнат проверките на всички нива, за да се установи начина на действие. Никой не е застрахован от аварии, но е много важно хората на бъдат на време и надеждно информирани и да се прави всичко възможно по-най добрия начин, за да се възстанови най-бързо топлоподаването“, каза още Фандъкова.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

"Топлофикация София":  През изминалата нощ бе напълно възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин”- 4 и 5, както и в ж.к „Надежда”-3, 4,5 и 6

"Топлофикация София": През изминалата нощ бе напълно възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин”- 4 и 5, както и в ж.к „Надежда”-3, 4,5 и 6

9 Февруари 2017 | 08:05 | Агенция "Фокус"
София. През изминалата нощ беше напълно възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин”- 4 и 5 част, както и в ж.к „Надежда”-3, 4,5 и 6 част. Топлоподаването към ж.к. „Люлин“ 3 и 6 част беше възстановено вчера към 18.30 часа. Това съобщиха от пресцентъра на "Топлофикация София".
От дружеството уточняват, че след приключване на операциите по смяната на авариралата част от магистралния топлопровод на бул. Цариградски шосе“, който захранва кварталите „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница”, „Малинова долина” днес ще започне запълването на топлопреносната мрежа. Това е технологичната операция, която е с най-дълго времетраене при възстановяването на топлоснабдяването към потребителите.
Все още са възможни временни колебания в топлоподаването към високите части на кв. „Гео Милев“, но от"Топлофикация София" уверяват, че се работи за нормализирането на отоплението и към тези потребители.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министерството на енергетиката започва проверки на „Топлофикация София“ заради авариите (ОБЗОР)

Министерството на енергетиката започва проверки на „Топлофикация София“ заради авариите (ОБЗОР)

9 Февруари 2017 | 03:15 | Агенция "Фокус"
София.
От понеделник ще започнат проверки във връзка с авариите в „Топлофикация София“. Ако се открият нарушения, ще бъдат наложени глоби. Това обяви служебният министър на енергетиката Николай Павлов във връзка с авариите, които оставиха без топла вода и парно хиляди жители на столицата. Павлов подчерта, че министерството е в непрекъснат контакт с директора на „Топлофикация“ Георги Беловски и има уверението му, че се прави абсолютно всичко възможно, за да може да се овладее ситуацията и максимално бърдо да бъде възстановено топлоподаването. По информация на дружеството в сряда бе възстановено топлоподаването към квартал „Слатина” и сградите в ж. к „Дружба”-1, които се намират в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“, но е възможно в по-високите райони на кв. „Редута” и кв. „Яворов” да има временни колебания на топлоподаването. В същото време през целия ден продължаваше работата за възстановяване на топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3,4,5,и 6, което беше преустановено във вторник вечерта. Вече е възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3 и 6 част, но в следващите часове все още са възможни временни колебания. Открит е пробив, за отстраняването на който е спряно топлоподаването към ж.к „Надежда”-3, 4,5 и 6 част. За 48 часа е преустановено топлоподаването в кварталите „Младост“ 1, 1А, 2, 3 и 4, с цел отстраняване на аварията. Планирано е и поетапно спиране на топлоподаването към кварталите: „Студентски град“, „Дървеница“, „Мусагеница“, „Витоша“ и „Малинова долина“. От „Топлофикация София“ уверяват, че всички екипи работят без прекъсване по отстраняване на аварията. От дружеството също така са категорични, че за часовете и дните, в които не е имало топлоподаване, на абонатите няма да се начисляват суми за топлинна енергия. Като причина за проблемите те посочват токов удар в подстанция на ЧЕЗ, който е предизвикал хидравличен удар и течовете по тръбите. От ЧЕЗ обаче бяха категорични, че нямат никаква вина за възникналата аварийна ситуация с топлоподаването. Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЧЕЗ "Разпределение", подчерта, че няма токов удар, от който да идва проблемът, както твърдят от „Топлофикация“. „На този етап няма абсолютно никакъв проблем с мрежата, който да предизвика този срив в топлоподаването на „Топлофикация“, увери той. От думите му стана ясно също, че в четвъртък предстои среща между ЧЕЗ и „Топлофикация“, на която да бъде изяснено кои блокове и райони точно са засегнати от недоставянето на топлинна енергия. „Реагираме незабавно в отговор на очакванията на нашите клиенти - сега, когато няма отопление в жилищата, от наша страна, са направени всички необходими мероприятия. Капацитетът на мрежата, експлоатирана на територията на град София има достатъчен капацитет да поеме товарите“, увери още Станчев.
Междувременно кметът на София Йорданка Фандъкова посочи, че изисква ежедневен доклад от ръководството на „Топлофикация“. Тя подчерта, че се следи внимателно ситуацията в детските градини и училищата, като по думите ѝ в повечето детски градини има алтернативно отопление. По-късно пред деня министърът на образованието и науката проф. Николай Денков обяви 9 и 10 февруари за неучебни дни в училищата в шест столични квартала, заради проблемите с топлоподаването. До края на седмицата няма да се провеждат учебни занятия в „Младост“ 1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град“, „Дървеница“, „Мусагеница“, „Витоша“ и частта от кв. „Малинова долина“ между кварталите „Студентски град“ и „Витоша“.
Весела ПЕТРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министерството на енергетиката започва проверки на „Топлофикация София“ заради авариите (ОБЗОР)

Министерството на енергетиката започва проверки на „Топлофикация София“ заради авариите (ОБЗОР)

8 Февруари 2017 | 20:38 | Агенция "Фокус"
София. От понеделник ще започнат проверки във връзка с авариите в „Топлофикация София“. Ако се открият нарушения, ще бъдат наложени глоби. Това обяви служебният министър на енергетиката Николай Павлов във връзка с авариите, които оставиха без топла вода и парно хиляди жители на столицата. Павлов подчерта, че министерството е в непрекъснат контакт с директора на „Топлофикация“ Георги Беловски и има уверението му, че се прави абсолютно всичко възможно, за да може да се овладее ситуацията и максимално бърдо да бъде възстановено топлоподаването. По информация на дружеството в сряда бе възстановено топлоподаването към квартал „Слатина” и сградите в ж. к „Дружба”-1, които се намират в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“, но е възможно в по-високите райони на кв. „Редута” и кв. „Яворов” да има временни колебания на топлоподаването. В същото време през целия ден продължаваше работата за възстановяване на топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3,4,5,и 6, което беше преустановено във вторник вечерта. Вече е възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3 и 6 част, но в следващите часове все още са възможни временни колебания. Открит е пробив, за отстраняването на който е спряно топлоподаването към ж.к „Надежда”-3, 4,5 и 6 част. За 48 часа е преустановено топлоподаването в кварталите „Младост“ 1, 1А, 2, 3 и 4, с цел отстраняване на аварията. Планирано е и поетапно спиране на топлоподаването към кварталите: „Студентски град“, „Дървеница“, „Мусагеница“, „Витоша“ и „Малинова долина“. От „Топлофикация София“ уверяват, че всички екипи работят без прекъсване по отстраняване на аварията. От дружеството също така са категорични, че за часовете и дните, в които не е имало топлоподаване, на абонатите няма да се начисляват суми за топлинна енергия. Като причина за проблемите те посочват токов удар в подстанция на ЧЕЗ, който е предизвикал хидравличен удар и течовете по тръбите. От ЧЕЗ обаче бяха категорични, че нямат никаква вина за възникналата аварийна ситуация с топлоподаването. Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЧЕЗ "Разпределение", подчерта, че няма токов удар, от който да идва проблемът, както твърдят от „Топлофикация“. „На този етап няма абсолютно никакъв проблем с мрежата, който да предизвика този срив в топлоподаването на „Топлофикация“, увери той. От думите му стана ясно също, че в четвъртък предстои среща между ЧЕЗ и „Топлофикация“, на която да бъде изяснено кои блокове и райони точно са засегнати от недоставянето на топлинна енергия. „Реагираме незабавно в отговор на очакванията на нашите клиенти - сега, когато няма отопление в жилищата, от наша страна, са направени всички необходими мероприятия. Капацитетът на мрежата, експлоатирана на територията на град София има достатъчен капацитет да поеме товарите“, увери още Станчев.
Междувременно кметът на София Йорданка Фандъкова посочи, че изисква ежедневен доклад от ръководството на „Топлофикация“. Тя подчерта, че се следи внимателно ситуацията в детските градини и училищата, като по думите ѝ в повечето детски градини има алтернативно отопление. По-късно пред деня министърът на образованието и науката проф. Николай Денков обяви 9 и 10 февруари за неучебни дни в училищата в шест столични квартала, заради проблемите с топлоподаването. До края на седмицата няма да се провеждат учебни занятия в „Младост“ 1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град“, „Дървеница“, „Мусагеница“, „Витоша“ и частта от кв. „Малинова долина“ между кварталите „Студентски град“ и „Витоша“.
Весела ПЕТРОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София”: Възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин” 3 и 6

„Топлофикация София”: Възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин” 3 и 6

8 Февруари 2017 | 18:58 | Агенция "Фокус"
София. „Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че вече е възстановено топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3 и 6 част, но в следващите часове все още са възможни временни колебания в топлоподаването, съобщават от пресцентъра на дружеството.
Продължава работата за възстановяване на топлоподаването към ж.к. „Люлин”- 4 и 5 част, което беше преустановено вчера вечерта.
Преди часове е открит пробив, за отстраняването на който е спряно топлоподаването към ж.к „Надежда”-3, 4,5 и 6 част. Всички аварийни екипи на топлорайон „Люлин” са включени в отстраняването на авариите и ще се работи денонощно до възстановяване на топлоснабдяването.
За отстраняване на пробив на магистрален топлопровод на „Цариградско шосе” са от днес следобед е спряно топлоподаването към кварталите „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница” и част от „Малинова долина”.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Виктор Станчев: ЧЕЗ "Разпределение България" няма никаква вина за възникналата аварийна ситуация с топлоподаването в София

Виктор Станчев: ЧЕЗ "Разпределение България" няма никаква вина за възникналата аварийна ситуация с топлоподаването в София

8 Февруари 2017 | 16:57 | Агенция "Фокус"
София. От публикациите, които ние видяхме в медиите излиза, че ЧЕЗ има вина за повредата на топлофикационното дружество в София. Категорично заявявам, че ЧЕЗ "Разпределение България" няма никаква вина за възникналата аварийна ситуация с топлоподаването в една част на София. Това каза Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЧЕЗ "Разпределение" по време на брифинг" във връзка със сметките за ток и електроенергийната мрежа след смущенията в топлоподаването в столицата, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Станчев подчерта, че няма токов удар, от който да идва проблемът, както твърдят от „Топлофикация“. „Няма такъв токов удар и от ръководството на топлофикационното дружество по никакъв начин не са заявили, че има проблем някъде с електрозахранването“, подчерта Станчев. „На този етап няма абсолютно никакъв проблем с мрежата, който да предизвика този срив в топлоподаването на „Топлофикация“, увери той.
„Реагираме незабавно в отговор на очакванията на нашите клиенти - сега, когато няма отопление в жилищата от наша страна, са направени всички необходими мероприятия. Капацитетът на мрежата, експлоатирана на територията на град София има достатъчен капацитет да поеме товарите“, увери той. По думите му очакванията са товарите в мрежата в някои райони на София да се увеличат. „Там, където в момента няма отопление от топлофикационното дружество и за тази цел ние сме ангажирали допълнителен брой служители, които да са в готовност да реагират, ако евентуално възникнат някакви изключвания или проблеми с електрозахранването. „В София удвояваме домашните дежурства на нашите служители до разрешаване на проблема с топлоподаването“, заяви Станчев.
Той добави, че до момента не са получили информация от „Топлофикация“ кои блокове и райони точно са засегнати от недоставянето на топлинна енергия. По думите му утре ще се състои среща между ЧЕЗ и „Топлофикация“, за да разберат с подробности.
„Твърде амбициозна е инвестиционната ни програма и ние не можем да си позволим да спираме работата за дълги периоди от време, но ще направим всичко възможно там, където топлоподаването е ограничено, да намалим до минимум плановите ни работи или поне да скъсим периодите, през които клиентите ще останат без електрозахранване“, обясни Виктор Станчев.
Силвия МАРИНОВА


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: В 6 квартала ученическата ваканция се удължава с два дни заради проблеми с толоподаването

София: В 6 квартала ученическата ваканция се удължава с два дни заради проблеми с толоподаването

8 Февруари 2017 | 16:56 | Агенция "Фокус"
София. Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков обяви 9 и 10 февруари за неучебни дни в училищата в шест столични квартала, съобщиха от пресцентъра на министерството. До края на седмицата няма да се провеждат учебни занятия в „Младост“ 1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град“, „Дървеница“, „Мусагеница“, „Витоша“ и частта от кв. „Малинова долина“ между кварталите „Студентски град“ и „Витоша“.
Министърът разпореди учителите да преструктурират учебното съдържание, това да бъде одобрено от директора на училището и съгласувано с началника на Регионалното управление по образованието в София-град (РУО-София-град). С писмо до директорите на столичните училища началникът на РУО-София-град Ваня Кастрева разреши на директорите да намаляват учебните часове в останалите квартали на София, в които топлоподаването в класните стаи не е достатъчно за поддържане на температура от минимум 18 градуса.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Виктор Станчев, ЧЕЗ: През 2017-та година сме планирали инвестиции в разпределителната мрежа за около 130 млн. лева

Виктор Станчев, ЧЕЗ: През 2017-та година сме планирали инвестиции в разпределителната мрежа за около 130 млн. лева

8 Февруари 2017 | 16:53 | Агенция "Фокус"
София. Състоянието на разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение е стабилно. Това каза Виктор Станчев, главен оперативен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по време на брифинг на „ЧЕЗ България“ ЕАД във връзка със сметките за ток и електроенергийната мрежа след смущенията в топлоподаването в столицата, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Той припомни, че през последните 2 месеца е бил направен много сериозен тест на мрежата.
По думите му в мрежата са били отчетени рекордни товари. На 10 януари е отчетен пиков товар от 2660 мегавата, което не е достигано в мрежата на Югозападна България приблизително 20-годишен период назад във времето. „Това, което отчетохме като резултати е, че доставихме енергия до домовете на всички наши клиенти“, подчерта той.
Станчев припомни, че за 2016 година инвестициите в мрежата за били около 90 млн. лева, а за последните 10 години, откакто ЧЕЗ е на пазара инвестициите, са около 950 млн. лева. „През 2017 година инвестицията, която сме планирали да направим в мрежата е за около 130 млн. лева“, каза той. „Залагаме на доста иновативни нововъведения в мрежата – въвеждане на допълнителна автоматизация. Всичко това е с цел да направим стабилно електрозахранване, което да даде една увереност в нашите клиенти, че мрежата се експлоатира по най-добрия начин“, увери Станчев.
Силвия МАРИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Тодор Матев, ЧЕЗ: Увеличили сме безлихвения период за плащане за битови клиенти от 10 на 20 дни

Тодор Матев, ЧЕЗ: Увеличили сме безлихвения период за плащане за битови клиенти от 10 на 20 дни

8 Февруари 2017 | 16:39 | Агенция "Фокус"
София. Всяка година февруари и март традиционно всички домакинства изпитват затруднения за покриването на разходите си. Това каза на брифинг на „ЧЕЗ България“ ЕАД Тодор Матев, директор „Продажби на дребно“ във връзка със сметките за ток и електроенергийната мрежа след смущенията в топлоподаването в столицата, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Той подчерта, че всяко едно домакинство има индивидуално потребление и би трябвало да е запознато с него. „Именно заради, че всеки клиент е индивидуален, ние предлагаме и индивидуален подход. В тези месеци традиционно ние имаме повишения от исканията ни от клиенти за подпомагане или разсрочване на сметките и ние го правим, когато това е поискано от клиента“, каза той. „От няколко дни практикуваме една друга практика - безлихвеният период за плащане по нашите общи условия е 10 дни, а ние сме го увеличили за всички битови клиенти на 20 дни“, обясни той. По думите му това също е един вид облекчение и не важи само за зимния период, а през цялата година за клиентите на ЧЕЗ.
Силвия МАРИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Радослав Димитров, омбудсман на ЧЕЗ: Не бива да говорим за средни сметки за ток, те са лични и индивидуални

Радослав Димитров, омбудсман на ЧЕЗ: Не бива да говорим за средни сметки за ток, те са лични и индивидуални

8 Февруари 2017 | 16:27 | Агенция "Фокус"
София. Всички се обединихме около мнението, че не бива да говорим за средни сметки. Всяка една сметка е лична и индивидуална. Това каза на брифинг на „ЧЕЗ България“ АД Радослав Димитров, омбудсман на дружеството във връзка със сметките за ток и електроенергийната мрежа след смущенията в топлоподаването в столицата, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Сметката е нещо много просто – има електромер, който измерва индивидуалното потребление на всяко домакинство. Обикновено това са двутарифни електромери, има и такива, които са еднотарифни. Умножават се по цените, които са определени от КЕВР и съответно се получава индивидуалната фактура“, обясни той.
По думите му съмнението у потребителите винаги остава. Той обясни как можем да се убедим дали сметката е реална и вярна.
„От 2013 година на сайта на ЧЕЗ е качена брошура, която се казва „Как лесно и бързо да проверим реална ли е сметката ни за ток“, припомни той.
„Първото, което трябва да знаем е кой е нашият електромер“, каза той. По думите му фабричният номер на електромера е изписан в горния ляв ъгъл на фактурата. „Като отидем на електромерното табло трябва да идентифицираме кой е той. Трябва да си носим фактурата, за да видим какво е написано като отчетени показания и да сравним с това, което пише не електромера“, подчерта Димитров. „Ако показанията на електромера са по-високи от тези, които са вписани във фактурата, т.е ние сме потребили повече енергия от тази, която е фактурирана – електромерът е отчетен реално и съответно сметката е вярна“, каза омбудсманът.
Той добави, че ако това не е така това дава право на всеки от нас да се обърне към ЧЕЗ и да каже, че електромерът не е отчетен вярно и да поиска корекция на фактурата. „Съответно ЧЕЗ ще изпрати компетентни служители, които ще извършат проверка на място и ще направят корекция на тази фактура и никой няма да бъде ощетен“, подчерта той.
Второто нещо, което той посочи – да проверим дали електромерът отчита вярно. „За целта трябва да изключим всички електроуреди, които са включени в контактите и да подберем уред, за който знаем, че е с конкретна мощност, но със сигурност знаем, че това е примерно 2 киловата бойлер или духалка, или маслен радиатор“, поясни той. „Поглеждаме показанията на електромера след което включваме този уред и го оставяме в продължение на 30 минути да работи. За тези 30 минути един уред с 2 киловата мощност би трябвало да консумира един киловат час електрическа енергия. След 30 минути като го изключим ,той трябва да е отчел точно консумация 1 киловат. Ако това е така – всичко е наред с уреда. Ако не – съответно се обръщате към ЧЕЗ да направи проверка“, обясни още омбудсманът.
По думите му проверките могат да бъдат три вида. Първата се извършва на място, която е безплатна. Втората е проверка с еталон, която струва 30 лева и третата е проверка от Българския институт по метеорология към ДАМТН, която също е платена и струва 60 лева.
По думите му при съмнение за висока сметка последната проверка, която можем да направим е дали някой не ни краде. „Изключваме всички предпазители вкъщи и отиваме и поглеждаме електромерът дали отчита някаква консумация“, обясни Димитров. Той добави, че ако се установи кражба тя е в компетенциите на полицията, а не на ЧЕЗ.
Силвия МАРИНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Димчо Станев, ЧЕЗ: До края на този месец всички ще са получили сметките за януари

Димчо Станев, ЧЕЗ: До края на този месец всички ще са получили сметките за януари

8 Февруари 2017 | 16:13 | Агенция "Фокус"
София. Първите сметки, които са включили част от потреблението през януари вече са започнали да идват. Онези, които обхващат целия месец януари ще започват да идват на хартия около 10-12 януари. Това каза Димчо Станев от Дирекция „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ, във връзка със сметките за ток и състоянието на електроенергийната мрежа, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите му при хората, при които сметките пристигат на имейл, това ще стане от 2 до 4 дни по-рано. Той добави, че последните сметки за януари ще дойдат в края на февруари. „До края на февруари всички ще са получили сметките за януари“, увери той.
Относно това дали има постъпили жалби след получени сметки той каза, че на този етап има леко увеличение на запитванията относно високи сметките, а жалбите са единици. „От миналия четвъртък наблюдаваме засилен интерес от страна на нашите клиенти. Не можем да говорим за драматизъм. Говорим за едно покачване от порядъка на 1 или 2 пъти спрямо обичайното“, добави той.
Силвия МАРИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Димчо Станев, ЧЕЗ: Очакваме сметките за ток да са по-високи, но това няма да се случи навсякъде

Димчо Станев, ЧЕЗ: Очакваме сметките за ток да са по-високи, но това няма да се случи навсякъде

8 Февруари 2017 | 16:02 | Агенция "Фокус"
София. Оказа се, че през януари 2017 имаме изключително ниски температури спрямо предните зими. Това каза Димчо Станев от Дирекция „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ, във връзка със сметките за ток и състоянието на електроенергийната мрежа, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите му средно дневната температура за януари е минус 5 градуса, а през 2016 година през януари е била 0 градуса, което в някои от дните е довело до исторически рекорди. „На 10 януари се постигна най-висок товар на мрежата от 20 години насам“, каза той.
„Тези големи товари се пренасят и върху консумацията и сметките на всички наши клиенти“, каза той. Станев добави, че има силно изразена сезонност в сметките в районите, които са нетоплофицирани. „Опитахме се да избягаме от стандартните квалификации на средна сметка, защото смятаме, че това малко подвежда нашите клиенти и всички граждани“, посочи Станев. „ Направихме произволна извадка от 9 наши клиенти – 4 в топлофицирани райони и 5 в нетоплофицирани“, каза той. По думите му при сравнението на януарските сметки с януари миналата година и декември 2016 година се оказало, че в топлофицираните райони сметките се ограничават от порядъка на около 35 – 52 лева. „Те се оказаха, че в 2 от случаите са по-ниски от сметките през декември 2016 и в два от случаите са по-високи. Най-голямото увеличение е от порядъка на 11%“, обясни той. По думите му в сравнение с януари миналата година има само малко увеличение от 2%, а останалите сметки са същите или са намалели.
По думите му при райони, в които няма топлофициране сметките, са се оказали в диапазоните от 120 до 560 лева. „Наблюдавахме, че ако сравним с януари миналата година, сметките са почти същите. Ако сравним обаче с декември нещата са доста по-различни“ , обясни той. „Там най-малкото увеличение е с 23%, като минете през 46%, 67%, 76%, а в единия от случаите имаме над 98% увеличение на сметката“, обясни той.
Станев подчерта, че сметката зависи първо от това с какво се отопляваш, от атмосферните условия и какъв е класът на енергийна ефективност на електроуредите. „Ако обобщим ще кажем, че очакваме сметките да са по-високи, но това няма да се случи навсякъде. Ще има случаи , в които дори ще има по-ниски сметки от тези, които са били през декември, а ще има места и наши клиенти, които шще имат сметка дори двойно по-висока от тази, която са имали през изминалия месец“, поясни Станев. По думите му това се дължи на разликата на температурите и масовото потребление на електричество за отопление.
Силвия МАРИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Служебният министър Николай Павлов: От понеделник ще започнат проверки във връзка с авариите в „Топлофикация София“, ако се открият нарушения, ще бъдат наложени глоби

Служебният министър Николай Павлов: От понеделник ще започнат проверки във връзка с авариите в „Топлофикация София“, ако се открият нарушения, ще бъдат наложени глоби

8 Февруари 2017 | 14:38 | Агенция "Фокус"
София. От понеделник ще започнат проверки във връзка с авариите в „Топлофикация София“, ако се открият нарушения, ще бъдат наложени глоби. Това каза служебният министър на енергетиката Николай Павлов на брифинг, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Крайно неприятна е ситуацията с авариите, които са станали в „Топлофикация“. В непрекъснат контакт съм с директора на „Топлофикация“ Георги Беловски. Наистина е трудно. Това, което може да направи Министерство на енергетиката, е да направи проверка и в случай, че са открити нарушения ще бъдат наложени съответните глоби“, заяви министър Павлов. „Днес ще разпиша заповед и от понеделник ще бъде извършена такава проверка. Имам уверението от колегите от „Топлофикация София“, че се прави абсолютно всичко възможно, за да може да се овладее ситуацията и да бъде възстановено топлоподаването“, допълни още той.
Весела ПЕТРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Столичният кмет Йорданка Фандъкова: Възстановено е топлоподаването в районите „Слатина“, „Гео Милев“ и „Дружба“,  с изключение на високите части

Столичният кмет Йорданка Фандъкова: Възстановено е топлоподаването в районите „Слатина“, „Гео Милев“ и „Дружба“, с изключение на високите части

8 Февруари 2017 | 14:13 | Агенция "Фокус"
София. Възстановено е топлоподаването в районите „Слатина“, „Гео Милев“, и „Дружба“, с изключение на високите части. Това каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова по време на пресконференция във връзка с проблема с топлоподаването в столицата, предаде репортер на Агенция "Фокус". Фандъкова посочи, че изисква ежедневен доклад от ръководството на „Топлофикация“. По думите ѝ причината за аварията е била токов удар в помпена станция в район „Лозенец“, като вследствие на него има рязка промяна в налягането. Тя уточни, че става въпрос за поредица от аварии. По думите ѝ в районите „Младост“ и „Студентски град“ в момента има проблем.
Тя посочи, че се следят се внимателно ситуацията в детските градини и училищата. „Различна е ситуацията. Така че ще се реагира адекватно спрямо изискванията“, каза тя. По думите ѝ в повечето детски градини има алтернативно отопление. По отношение на училищата, Фандъкова заяви, че където температурите са нормални ще си продължат занятията. „Ако има под 16 градуса ще се обявяват включително и ваканция за тези училища“, допълни кметът на Столична община.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София”: Продължава работата за възстановяване на топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3,4,5,и 6, което беше преустановено вчера вечерта

„Топлофикация София”: Продължава работата за възстановяване на топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3,4,5,и 6, което беше преустановено вчера вечерта

8 Февруари 2017 | 10:42 | Агенция "Фокус"
София. Възстановено е топлоподаването към квартал „Слатина” и сградите в ж. к „Дружба”-1, които се намират в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“, но е възможно в по-високите райони на кв. „Редута” и кв. „Яворов” да има временни колебания на топлоподаването. Това съобщиха от пресцентъра “Топлофикация София”. От дружеството уточняват, че продължава работата за възстановяване на топлоподаването към ж.к. „Люлин”-3,4,5,и 6 част, което беше преустановено вчера вечерта. Всички аварийни екипи на топлорайон „Люлин” са включени в отстраняването на аварията.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Всички, които повече от 48 часа са студували и са нямали топла вода, могат да потърсят компенсация от дружеството

Омбудсманът Мая Манолова: Всички, които повече от 48 часа са студували и са нямали топла вода, могат да потърсят компенсация от дружеството

8 Февруари 2017 | 10:02 | Агенция "Фокус"
София. Всички, които повече от 48 часа са студували и са нямали топла вода могат да потърсят компенсация от дружеството. Това каза омбудсманът на Република България Мая Манолова в „Здравей България“ по Нова телевизия. По думите ѝ дружеството би трябвало да има информационна система, през която всеки граждани би трябвало да може да подаде заявление и да поиска неустойката, която е записана в общите условия. „Аз вчера установих, че такава опция по електронен път не съществува“, каза омбудсманът. „Така, че хората ще трябва да подадат писмено заявление и да си поискат неустойката“, добави Манолова. По думите ѝ заявлението се подава в централата на „Топлофикация“. Тя добави, че другият проблем в общите условия е, че не е ясно по какъв начин ще бъде определен този 48-часов период и това не е записано в тях. „Сега чувам, че след първата авария се наслагва втора. Т.е. може да се получи така, че вие 40 часа не сте имали топло, след това имате за 1 час. След това започва нова авария – нови 40 часа и в крайна сметка си играем на лъженка“, коментира омбудсманът. По думите ѝ в крайна сметка съдът е този, който ще установи имало ли е или не топла вода и парно. „По принцип би следвало да има и една комисия за извънсъдебно решаване на спорове, включително на такива спорове към КЗК, но тя според мен за момента не действа“, каза Манолова. „За миналата година видно от бизнес плана на „Топлофикация“ са ремонтирани 1,4 км тръби. При 1000 км тръбопреносна мрежа това означава, че на „Топлофикация“ ѝ трябват 1000 години да смени тези тръби“, обясни Манолова. Тя заяви, че над дружеството е опънат политически и институционален чадър.
Топлофикация е дружество, което работи в условията на монопол. Има общи условия, които регулират неговите отношения с неговите клиенти и ако дружеството трябва да прибере 20,50 стотинки или 1 лев от един гражданин няма никакви притеснения да го направи. Плюс това да начисли юристконсултски, наказателни лихви и каквото се сетите, коментира Манолова. По думите ѝ столичани биха могли да влязат в положението на „Топлофикация“, ако дружеството има коректно и адекватно отношение. „В тази ситуация – да излез изпълнителният директор и да „Има авария, уважаеми столичани. Той ще бъде отстранен в такива и такива срокове. Ние ви предлагаме компенсация“. Т.е. уважението към гражданина, клиента, който пълни касичката на „Топлофикация“ откровено липсва“, подчерта Манолова. Тя заяви, че са налице откровени неистини, че в определени квартали има топла вода и парно. „Хората се вбесяват и прегряха телефоните в моята приемна, защото според ръководството на „Топлофикация“ аварията е отстранена, а просто хората в съответния квартал нямат парно и топла вода“, каза Манолова. По думите ѝ компенсацията, която предлага „Топлофикация“ е да не прибере парите на хората за дните, в които хората са студували. „Липсата на коректност уважение и нормалност в отношенията на „Топлофикация“ към столичани води до гняв и недоверие“, подчерта омбудсманът.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Димчо Станев, ЧЕЗ: Има нарастване на януарските сметки за ток от порядъка на 23-70% спрямо декември 2016 г.

Димчо Станев, ЧЕЗ: Има нарастване на януарските сметки за ток от порядъка на 23-70% спрямо декември 2016 г.

8 Февруари 2017 | 08:57 | Агенция "Фокус"
София. Има нарастване на януарските сметки за ток от порядъка на 23-70% спрямо декември 2016 г. Това каза Димчо Станев от Дирекция „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ в предаването „Преди всички“ по БНР. „В момента на проверка все още беше достатъчно студено, а отчитането отнема известно време. В определени дни през месец януари, като например на 10 януари, се постигна 20-годишен рекорд на потреблението на нашата територия. Относно сметките, аз не бих тръгвал в средни такива. По-скоро бих дал пример с 9 произволни сметки на наши клиенти, които установихме – 4 на парно и 5 с отопление на ток. Ако средната сметка за януари 2017 г. варираше между 36 и 48 лв., а декември през 2016 г. на същите потребители сметките са били от порядъка на 31-67 лв., то за тазгодишния януари се очаква да бъде от порядъка на 41-50 лева“, обясни Станев. Той уточни, че ако погледнем като цяло, клиентите, които са на централно парно, ще имат дори намаление на сметката за електрическа енергия, но ще им и такива, за които ще имат увеличение спрямо декември и януари миналата година.
„В началото на годината топлофикациите в Перник, Плевен и Враца не работеха за няколко дни, което няма как да не се отрази на сметките на тези наши клиенти. За софиянци това ще се отрази в сметките в следващия месец тази година, като това е нарастване спрямо декември 2016 г. Имаме пълната готовност за всеки клиент, който мисли, че му е висока сметката, да даде сигнал в нашите центрове за клиенти, на имейл, или по телефона. Имаме ангажимента да проверим всеки сигнал и да върнем отговор максимално скоро за резултата от нашата проверка“, уточни още Димчо Станев.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Васил Василев, ЧЕЗ: Мрежата е преоразмерена и е изчислена да издържи натоварване дори при аварии в топлопреносната мрежа

Васил Василев, ЧЕЗ: Мрежата е преоразмерена и е изчислена да издържи натоварване дори при аварии в топлопреносната мрежа

8 Февруари 2017 | 08:49 | Агенция "Фокус"
София. Мрежата е преоразмерена и е изчислена да издържи натоварване дори при аварии в топлопреносната мрежа. Това каза Васил Василев от дирекция „Експлоатация и поддръжка“ в ЧЕЗ „Разпределение“ в предаването "Преди всички" по БНР. Той коментира ситуацията след мащабните аварии в мрежата на "Топлофикация" от последните дни и преминаването на редица абонати на тиоплинното дружество на отопление с ток. Повечето аварии, свързани с прекъсване на тока се локализират и отстраняват до два часа от възникването им, стана ясно още от думите на Василев.
Той съобщи, че аварийността в мрежата на ЧЕЗ през уикенда е била в рамките на нормалното за този период на годината. В София е имало няколко аварийни ситуации, повечето от които са били локализирани в рамките на два до три часа, а при подмяна на трансформатор определени райони са били без ток по-дълго - до няколко часа.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Инж. Боян Паунов, „Топлофикация София“: Топлоподаването е възстановено във всички квартали на столицата

Инж. Боян Паунов, „Топлофикация София“: Топлоподаването е възстановено във всички квартали на столицата

8 Февруари 2017 | 08:03 | Агенция "Фокус"
София. Към момента топлоподаването е възстановено във всички квартали на София, но в резултат на открития пробив срещу един от търговските центрове в столицата, има колебание в хидравликата. В част от кварталите "Младост" и "Студентски град" е нарушено топлоподаването, но не и спряно. Това съобщи в предаването „Денят започва“ по БНТ директорът на Дирекция "Експлоатация" в "Топлофикация София" инж. Боян Паунов. „Ж.к. „Слатина" беше с преустановено топлоподаване, което тази нощ беше възстановено. "Младост" 4 и високата част на "Студентски град", там топлопреносната мрежа е запълнена, но хидравликата се нарушава, тъй като е на най-високото място. На клиентите ще бъде начислено толкова, за колкото са получили централизирано топлоснабдяване. Няма да се начислява за месеца пълно число топлоенергия“, увери инж. Паунов.
По думите му в петък в 18.30 часа е станал токов удар, който е прекъснал електроснабдяването в помпена станция "Лозенец". „Вследствие на което, се преустановява работата на помпите, които препомпват топлоносителя от ТЕЦ София - Изток до високите части в "Младост" и "Студентски град". В резултат на това се получава обратен хидравличен удар, те компрометират част от топлопреностната мрежа и се появяват на места пробиви. От събота до вчера са отстранени 11 пробива", обясни инж. Паунов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

7 квартала в София остават с нарушено топлоподаване (ОБЗОР)

7 квартала в София остават с нарушено топлоподаване (ОБЗОР)

7 Февруари 2017 | 22:03 | Агенция "Фокус"
София. В столичните квартали „Дружба 1” и „Слатина” все още няма топлоподаване, а в "Младост" 3 и 4, "Студентски град" и "Лозенец" са възможни смущения. Това съобщиха от „Топлофикация - София”, като уточниха, че аварията се дължи на голям токов удар. За да се отстрани проблемът в сряда още няколко столични квартала ще останат без топла вода и парно за 48 часа. Това са: "Студентски град, „Мусагеница“, „Дървеница“, „Младост“ -1,2,3 и 4. Росен Флоров, директор на Топлофикационен район „София-Изток“ към „Топлофикация-София“ увери, че до 48 часа топлоподаването ще бъде възстановено навсякъде. От дружеството обясниха също, че не е имало толкова голяма авария през последните 10 години. Боян Паунов от Топлофикация-София“ увери, че на всички клиенти от сгради, в които е имало проблеми, ще бъде намален броя на работните дни с топлоподаване за толкова време, за колкото не са имали и сметките ще бъдат намалени.
Междувременно от КЕВР започнаха проверки на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "Топлофикация София" ЕАД във връзка с прекъсването на електрозахранването и топлоснабдяването. От КЕВР напомнят, че, ако повредите в топлопреносната мрежа или абонатната станция не са отстранени в срок от 48 часа, дружествата дължат неустойка в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Росен Флоров, „Топлофикация-София“: Без топлоподаване към момента са ж.к. „Слатина“ и ж.к. „Дружба 1“, в „Студентски град“, „Младост 3“ и „Младост 4“ са възможни смущения

Росен Флоров, „Топлофикация-София“: Без топлоподаване към момента са ж.к. „Слатина“ и ж.к. „Дружба 1“, в „Студентски град“, „Младост 3“ и „Младост 4“ са възможни смущения

7 Февруари 2017 | 19:52 | Агенция "Фокус"
София. Без топлоподаване към момента са ж.к. „Слатина“ и ж.к. „Дружба 1“, в кварталите „Студентски град“, „Младост 3“ и „Младост 4“ са възможни смущения. Това каза за Агенция „Фокус“ Росен Флоров, директор на Топлофикационен район „София-Изток“ към „Топлофикация-София“. „С напълно нарушено топлоподаване, тоест изолирани квартали, в които въобще няма никакво топлоподаване към този час са единствено ж.к. „Слатина“ и ж.к. „Дружба 1“. Предвид аварията, която се констатира тази сутрин в района на търговския център The mall на Втора искърска магистрала, е нарушено топлоподаването на кварталите „Студентски град“, ж.к. „Младост 4“ и част от ж.к. „Младост 3“. В тях са възможни някакви смущения, като в някои сгради те може да са сериозни, предвид сериозното изтичане на вода на Втора искърска магистрала“, обясни Росен Флоров. Той заяви, че в момента се правят предварителни подготвителни действия за отстраняване на аварията, като утре ще бъде спряно топлоподаването в „Младост“ 1, 2, 3 и 4, „Студентски град“ и „Мусагеница“, за да бъде отстранен проблемът. Росен Флоров увери, че до 48 часа топлоподаването ще бъде възстановено навсякъде.
Весела ПЕТРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

КЕВР изиска от "ЧЕЗ Разпределение България" АД и от "Топлофикация София" ЕАД разяснения относно прекъсването на електрозахранването и топлоснабдяването в райони на София

КЕВР изиска от "ЧЕЗ Разпределение България" АД и от "Топлофикация София" ЕАД разяснения относно прекъсването на електрозахранването и топлоснабдяването в райони на София

7 Февруари 2017 | 13:42 | Агенция "Фокус"
София. Във връзка със сигнали през последните дни за прекъсване на електрозахранването и на топлоснабдяването в райони на гр. София, КЕВР изпрати писма до ръководствата на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "Топлофикация София" ЕАД с искане в 3-дневен срок да бъде предоставена обобщена информация за причините за прекъсванията, броя на засегнатите абонати и предприеманите мерки за възстановяване съответно - на електрозахранването, и на топлоснабдяването. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР. Дружествата са лицензианти и целта на исканата информация е да се установи изпълнението на издадените им от КЕВР лицензии по отношение на качеството на предоставяните услуги. След получаване на докладите от "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "Топлофикация София" ЕАД относно точните причини за прекъсванията, КЕВР ще прецени по-нататъшните си действия.
Във връзка с получени запитвания от граждани и медии, Комисията информира клиентите, че в Общите условия на дружествата ясно е разписана тяхната отговорност в случаите на нерегламентирано прекъсване на електрозахранването и на топлоснабдяването.
Съгласно чл. 39, ал. 1 от одобрените от КЕВР Общи условия на „Топлофикация София“ ЕАД за продажба на топлинна енергия за битови нужди на клиенти в гр. София, „когато по вина на Продавача повредите в топлопреносната мрежа или абонатната станция не са отстранени в срок от 48 часа, той дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато е въведен ограничителен режим на топлоснабдяването, с изключение на случаите, когато въвеждането на ограничителен режим на топлоснабдяването е по негова вина.“
Отговорността на електроразпределителните предприятия при продължително нерегламентирано прекъсване на електроснабдяването е заложена в одобрените от КЕВР Общи условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи. В чл.44, ал 1, на Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се посочва, че „в случай, че потребителите останат без електрическа енергия по вина на електроразпределителното предприятие повече от 24 часа след получаването на уведомление от потребителя, електроразпределителното предприятие заплаща на потребителя обезщетение в размер на 30 лева и по 20 лева за всеки следващ период от 12 (дванадесет) часа без осигурена електрическа енергия. Това обезщетение не изключва отговорността на електроразпределителното предприятие за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителя.“


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Възстановено е топлоподаването към столичните квартали „Лозенец“, „Дианабад“, „Изток“, „Иван Асен ІІ”, „Подуене център”, кв. „Гео Милев“ и „Редута“

Възстановено е топлоподаването към столичните квартали „Лозенец“, „Дианабад“, „Изток“, „Иван Асен ІІ”, „Подуене център”, кв. „Гео Милев“ и „Редута“

7 Февруари 2017 | 09:15 | Агенция "Фокус"
София. През нощта е възстановено топлоподаването към кварталите „Лозенец“, „Дианабад“, „Изток“, „Иван Асен ІІ”, „Подуене център”, кв. "Гео Милев“ и „Редута“, но все още са възможни временни колебания. Все още има колебания на топлоподаването в кварталите „Младост” – 2 и 4, „Студентски град“, „Витоша“ и „Дървеница”. Това съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София” ЕАД.
Без топлоподаване за сега остават кварталите „Слатина” и част от ж. к. „Дружба”-1 в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“ и блокове №№ 417, 418, 419 в ж.к. „Дружба”-2. Продължава работата за цялостно възстановяване и нормализиране на топлоподаването
„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Служебният министър Николай Павлов поиска обяснения за авариите с тока и парното

Служебният министър Николай Павлов поиска обяснения за авариите с тока и парното

6 Февруари 2017 | 17:56 | Агенция "Фокус"
София. Във връзка със сигналите за прекъсване на електрозахранването и на топлоснабдяването в някои райони на София през почивните дни (4 и 5 февруари 2017 г.) служебният министър на енергетиката Николай Павлов поиска обяснения от ръководствата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Топлофикация София“ ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергериката.
Спешно от двете дружества се очаква да предоставят информация за вида на авариралите съоръжения, причините за прекъсване на снабдяването, броя на засегнатите клиенти и мерките, предприети от компаниите, за своевременно възстановяване на захранването с електрическа и топлинна енергия.
Министър Павлов изрази безпокойство във връзка с концентрацията на аварии в събота и неделя, които съществено са нарушили нормалното енергоснабдяване на стотици жители на столицата.
След получаване на исканата информация ще бъде взето решение за необходимостта от извършване на специализирани проверки от екипи на Министерството на енергетиката в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Топлофикация София“ ЕАД, касаещи сигурността на енергоснабдяването.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Нормализирано е топлоподаването към ж.к. „Младост“ 1А, 2, 3 и 4 и кв. „Дървеница“

София: Нормализирано е топлоподаването към ж.к. „Младост“ 1А, 2, 3 и 4 и кв. „Дървеница“

6 Февруари 2017 | 07:14 | Агенция "Фокус"
София. От полунощ започна поетапното възстановяване на топлоподаването към засегнатите от аварията вчера столични квартали. Нормализирано е топлоподаването към ж.к. „Младост“ - 1, 1А, 2, 3 и 4 и кв. „Дървеница“. Това съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София” ЕАД.
Рано тази сутрин започна поетапното възстановяване на топлоподаването към кв. „Дианабад“, „Изток“ и кв. Иван Асен II“. В рамките на днешния ден ще бъде възстановено отоплението и в кварталите „Студентски град“, „Слатина“, „Гео Милев“, „Подуене – Център“.
Остава спряно топлоподаването към потребителите в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“, където продължава работата за отстраняване на аварията.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Квартали в столицата останаха без ток и парно заради аварии (ОБЗОР)

Квартали в столицата останаха без ток и парно заради аварии (ОБЗОР)

5 Февруари 2017 | 17:57 | Агенция "Фокус"
София. Цели квартали в столицата останаха без ток и парно заради аварии. Поради авария на главен топлопровод преди обяд бе спряно топлоподаването към ж.к. „Младост“ - 1, 1А, 2, 3 и 4, кв. „Студентски град“, кв. „Дървеница“ и кв. „Слатина“ в София. От „Топлофикация София“ съобщиха, че незабавно е създадена организация и екипите ще работят до отстраняване на пробива и възстановяване на топлоподаването. ОТ дружеството предупредиха за възможни временни колебания на топлоподаването към източните квартали на столицата. В ранния следобед бе възстановено топлоподаването в кв. „Младост“ 1, като екипите продължават да работят по локализирането на точното място на пробива и вида на аварията.
Заради аварии, причинени от активното снеготопене различни части на столицата останаха без ток. Проблемите започнаха още в съботната вечер, когато без електричество за няколко часа останаха кв. „Горна баня“, части от ж.к. „Люлин“, кв. „Княжево“, кв. „Овча купел“1 и и селата Мърчаево и Владая.
В неделя без ток за няколко часа бяха жителите на ж.к. „Лозенец“, кв. „Витоша“, кв. „Киноцентър“, кв. „Горна Баня“ и вилните зони „Симеоново-Драгалевци“ и „Киноцентър“. Заради паднало дърво бе прекъснато електроподаването към 300 абонати в местността „Бонсови поляни“.
Към 15.00 часа 900 абонати в София бяха без електрозахранване заради обилното снеготопене. Прекъсванията засегнаха район „Връбница“ и „Овча купел“.
В 17.00 часа електрозахранването във всички части на столицата бе възстановено.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Топлофикация „София“: Възстановено е топлоподаването в кв. „Младост“ 1

Топлофикация „София“: Възстановено е топлоподаването в кв. „Младост“ 1

5 Февруари 2017 | 15:31 | Агенция "Фокус"
София. Възстановеното е топлоподаването в кв. „Младост“ 1. Това съобщиха за Агенция „Фокус“ от пресцентъра на Топлофикация „София“ ЕАД, във връзка със станалата по-рано авария на главен топлопровод, която спря топлоподаването към някои квартали на София. Все още без топлоподаване са кварталите ж.к. „Младост“ 1А, 2, 3 и 4, кв. „Студентски град“, кв. „Дървеница“ и кв. „Слатина“. От дружеството продължават да работят по локализирането на точното място на пробива и вида на аварията.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ЧЕЗ: 900 абонати в София са без електрозахранване заради обилното снеготопене

ЧЕЗ: 900 абонати в София са без електрозахранване заради обилното снеготопене

5 Февруари 2017 | 15:16 | Агенция "Фокус"
София. 900 абонати в София са без електрозахранване заради обилното снеготопене. Това съобщиха за Агенция „Фокус“ от пресцентъра на ЧЕЗ. Прекъсванията са в район „Връбница“ и „Овча купел“. В ж.к. „Надежда“ всеки момент се очаква да бъде пуснат тока, а в ж.к. „Обеля“ 2 най-късно в 16.00 часа.
В кв. „Горна баня“ електрозахранването е възстановено.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ЧЕЗ: 300 абонати в софийската местност „Бонсови поляни“ са без електрозахранване заради паднали дървета, вследствие на обилното снеготопене

ЧЕЗ: 300 абонати в софийската местност „Бонсови поляни“ са без електрозахранване заради паднали дървета, вследствие на обилното снеготопене

5 Февруари 2017 | 11:34 | Агенция "Фокус"
София. 300 клиенти в местността „Бонсови поляни“ са без електрозахранване заради паднали дървета във връзка с обилното снеготопене. Това съобщиха за Агенция „Фокус“ от пресцентъра на ЧЕЗ. От там уточниха, че се активизират и свлачища, които предизвикват смущения в електрозахранването.
„В село „Казичене“ има няколко стопански клиенти без електрозахранване. В кв. „Манастирски ливади“ един трафопост е без ток, но той е чуждо съоръжение и нямаме достъп до него. Когато го отключат, веднага ще съдействаме и ще помогнем за възстановяване на клиентите. В кв. „Горна баня“ е имало авария сутринта, но вече е отстранена“, обясниха от електроразпределителното дружество.
В кв. „Горубляне“ и вилна зона „Ярема“ също сутринта е имало краткотрайно прекъсване на тока, заради обилното снеготопене, но вече би трябвало да е възстановено.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването към ж.к. „Младост“ - 1, 1А, 2, 3 и 4, кв. „Студентски град“, кв. „Дървеница“ и кв. „Слатина“

Поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването към ж.к. „Младост“ - 1, 1А, 2, 3 и 4, кв. „Студентски град“, кв. „Дървеница“ и кв. „Слатина“

5 Февруари 2017 | 10:03 | Агенция "Фокус"
София. Поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването към ж.к. „Младост“ - 1, 1А, 2, 3 и 4, кв. „Студентски град“, кв. „Дървеница“ и кв. „Слатина“. Това съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София” ЕАД. Възможни са временни колебания на топлоподаването към източните квартали на столицата. Незабавно е създадена организация и екипите ще работят до отстраняване на пробива и възстановяване на топлоподаването.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Социалистическата партия на премиера Еди Рама печели изборите в Албания. 26 юни 2017 г.
Социалистическата партия на премиера Еди Рама печели изборите в Албания. 26 юни ...

ВИДЕО
Пресечен е канал за трафик на хора през аерогара София
Пресечен е канал за трафик на хора през аерогара София
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.